Obiekt

Studies on prehistoric religion in Polish archaeology
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: Studies on prehistoric religion in Polish archaeology

Twórca:

Baron, Justyna

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 61 (2009) ; Badania nad religią pradziejową w polskiej archeologii

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 419-436 ; 25 cm ; Bibliogr. s. 425-429 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Abłamowicz R. 1997. Różnicowanie się wierzeń w II i III okresie epoki brązu w dorzeczu Odry i Wisły na przykładzie szczątków zwierzęcych. In W. Blajer (ed.), Beiträge zur Deutung der Bronzezetlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa. Kraków, 45-54
Almgren O.1926-7. Hällristningar och kultbruk. Stockholm
Andrałojć M. 1986. Pochówki psów w pradziejach Europy Środkowej. Inowrocław
Andrałojć M. 1992. Rola psa w obrzędowości pradziejowych społeczeństw Europy Środkowej. In M. Kwapiński and H. Paner (eds.), Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich. Gdańsk, 98-110
Baron J. 2005. Rola ceramiki grobowej w działaniach rytualnych na przykładzie cmentarzyska w Miłosławicach na Dolnym Śląsku. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV38, 7-11
Baron J. 2008. Przedstawienia w kontekście rytów przejścia. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne. Biskupin-Wrocław, 199-209
Blajer W. 2001. Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Kraków
Błażejewski A. 1998. Obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej na Śląsku. Wrocław
Bradley R. 1990. The Passage of Arms. Cambridge
Buśko C. 1987. Rekonstrukcja niektórych elementów obrządku pogrzebowego ludności kultury łużyckiej. Silesia Antiqua 29, 59-93
Buśko C. 1993. Symboliczny obraz świata. Z badań nad kurhanami ludności kultury łużyckiej. Studia Archeologiczne 24, 85-103
Cabalska M. 1972. Ze studiów nad systemami religijnymi związanymi z obrządkiem ciałopalnym. Wiadomości Archeologiczne 37, 3-18
Chudziakowa J. 1975. Ślady kanibalizmu odkryte na grodzisku kultury łużyckiej w Gzinie pow. Chełmno. Wiadomości Archeologiczne 40, 291-298
Cofta-Broniewska A. (ed.). 1989. Miejsce pradziejowych i wczesnośredniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, województwo bydgoskie, stanowisko 13. Bydgoszcz-Poznań
Cofta-Broniewska A. 2000. Z badań nad kulturą przeworską na Kujawach. In M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań, 339-343
Cofta-Broniewska A. and Bednarczyk J. 1997. Miejsce obrzędowe z doby neolitu i schyłku starożytności w Inowrocławiu, st. 58. Poznań
Dąbrowski J. 2000. Badania wczesnych faz epoki brązu. In M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań, 159-166
Gediga B. 1970. Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej. Wrocław
Gediga B. 1976. Śladami religii Prasłowian. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Gediga B. 1977. Archeologia, etnologia i religioznawstwo. Euhemer- Przegląd Religioznawczy 3 (105), 53-55
Gediga B. 1979. Zagadnienia religii. In J. Dąbrowski and Z. Rajewski (eds.), Prahistoria Ziem Polskich 4, Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego. Wrocław, 320-341
Gediga B. 1980. Zagadnienia badań religii ludności kultury łużyckiej. In Rola oddziaływań kręgu halsztackiego w rozwoju społeczeństw epoki żelaza w Polsce zachodniej na tle środkowoeuropejskim. Wrocław, 183-193
Gediga B. 2000. Problemy epoki brązu i wczesnej żelaza w badaniach polskich archeologów w latach 1945-1997. In M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań, 177-197
Gediga B. 2000. Wokół badań kultury symbolicznej kręgu pól popielnicowych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Wprowadzenie. In B. Gediga and D. Piotrowska (eds.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Warszawa-Wrocław-Biskupin, 9-15
Górka S. 2000. Naczynia w kształcie buta jako przykład figuralnej plastyki kultowej. In B. Gediga and D. Piotrowska (eds.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Warszawa-Wrocław-Biskupin, 237-258
Kadrow S. 2006. Studia nad rytuałem w archeologii. In M. Filipiak and M. Rajewski (eds.), Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość. Lublin, 133-141
Kobusiewicz M. and Kurnatowski S. (eds.). 2000. Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań
Kokowski A. 1989. Miejsce praktyk żałobnych. In A. Cofta-Broniewska (ed.), Miejsce pradziejowych i wczesnośredniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, województwo bydgoskie, stanowisko 13. Bydgoszcz-Poznań, 65-150
Kokowski A. 2000. Dorobek archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego ostatniego półwiecza w Polsce południowo-wschodniej. Stan i perspektywy badań. In M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań, 325-337
Korta W. 1988. Tajemnice Góry Ślęży. Katowice
Kośko A. and Szmyt M. 2007. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Opatowice 1. Wzgórze Prokopiaka. Poznań
Kowalska M. 2003. Urny kultury pomorskiej jako „rekwizyty” w dramaturgii obrzędu pogrzebowego. In B. Gediga and A. P. Kowalski (eds.), Estetyka w archeologii. Gdańsk, 29-35
Krzak Z. 1986-1990. Święta góra i krąg. Szkic prahistoryczno- mitoznawczy. Wiadomości Archeologiczne 51 (2), 115-133
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2000. Neolit polski mijającego półwiecza, In M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań 75-93
Kwapiński M. 1987. Ryty i mity. Katalog wystawy. Gdańsk
Kwapiński M. 1988. Mity na urnach. Z otchłani wieków 53 (2-4), 114-131
Kwapiński M. and Paner H. (eds.) 1993. Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich. Gdańsk
Libera J. and Tunia K. 2006. Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Kraków-Lublin
Limisiewicz A. 1987. Próba interpretacji semiotycznej kubka z wczesnej epoki brązu z Bystrego, woj. Wrocław. Silesia Antiqua 29, 47-57
Makiewicz T. 1987. Teoretyczne problemy badań religioznawczych w archeologii. Przegląd Archeologiczny 34, 233-253
Makiewicz T. 1987. Formy kultu bóstw domowych na terenie Europy w starożytności. Poznań
Makiewicz T. 1987. Znaczenie sakralne tzw. „pochówków psów” na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum. Folia Praehistorica Posnaniensia 2, 239-277
Makiewicz T. 1992. Broń jako element rytuałów ofiarnych w okresie przedrzymskim i rzymskim na terenie Polski. In Arma et Ollae. Łódź, 109-128
Malinowski T. 1962. Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce. Przegląd Archeologiczny 14, 5-135
Makiewicz T. 1968. The Problem of Canibalism among Tribes of the Lusatian Culture in Poland. Archaeologia Polona10,147-153
Mierzwiński A. 2003. Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański. Wrocław
Mierzwiński A. 2007. Ślężańska układanka. Wrocław
Mamzer H. 2004. Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne, Poznań
Młodkowska-Przepiórkowska I. 1995. Praktyki wierzeniowe ludności grupy górnośląsko-małopolskiej. In Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Małopolsce tzw. grupa górnośląsko-małopolska kultury łużyckiej (= Śląskie Prace Prahistoryczne 4). Katowice, 113-121
Mogielnicka-Urban M. 1992. Próba interpretacji naczyń nie zawierających kości z cmentarzyska kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. Siedlce. Przegląd Archeologiczny 39,101-120
Mogielnicka-Urban M. 1997. Rola krzemienia w obrzędowości ludności kultury łużyckiej na przykładzie cmentarzyska w Maciejowicach, woj. siedleckie. In J. Lech and D. Piotrowska (eds.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Warszawa, 277-287
Mogielnicka-Urban M. 2000. Elementy doktryny religijnej w świetle obrządku pogrzebowego na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. siedleckie. In B. Gediga and D. Piotrowska (eds.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Warszawa-Wrocław-Biskupin, 73-94
Niewęgłowski A. 1981. Elementy religii. In J. Wielowiejski (ed.), Prahistoria Ziem Polskich 5, Późny okres lateński i okres rzymski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 429-448
Nordbladh J. 1986. Interpretation of South-Scandinavian Petroglyphs in the History of Religion Done by Archaeologists: Analysis and Attempt at Auto-Critique. In G. Steinsland (ed.), Words and Objects. Towards a Dialogue Between Archaeology and History of Religion. Oslo, 142-149
Nowaczyk K. and Nowaczyk L. 2003. Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej na stanowisku Wilkowice 8, gm. Żurawina, woj. dolnośląskie. In B. Gediga (ed.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 2, Wrocław, 343-353
Nowiński J. T. 2000. Grzechotki ludności kultury łużyckiej w kontekście przestrzeni sakralnej. In B. Gediga and D. Piotrowska (eds.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Warszawa-Wrocław-Biskupin, 259- 278
Piotrowska D. 2000. Krzemienie w grobach z pól popielnicowych: przypadek czy rytuał? In B. Gediga and D. Piotrowska (eds.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Warszawa-Wrocław-Biskupin, 293-330
Posern-Zieliński A. 1982. Inspiracja fenomenologiczna w archeologicznych studiach nad religiami społeczeństw pradziejowych. Refleksje etnoreligioznawcze. Przegląd Archeologiczny 30, 187-200
Posern-Zieliński A. and Ostoja-Zagórski J. 1977. Etnologiczna interpretacja i analogie etnograficzne w postępowaniu badawczym archeologii i prahistorii. Uwagi krytyczno-polemiczne. Slavia Antiqua 24, 39-70
Rajewski Z. and Maciejewski F. 1957. Badania wykopaliskowe źródeł krynicznej wody w Biskupinie, pow. Żnin. Wiadomości Archeologiczne 24 (3), 232-243
Sikorski D. 2000. Kitki. Dwa wczesnożelazne cmentarzyska ciałopalne z Mazowsza Północnego. Warszawa
Szafrański W. 1979. Prahistoria religii na ziemiach polskich.Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk
Szydłowski J. 1964. Obrządek pogrzebowy na Górnym Śląsku w okresie wpływów rzymskich. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia 2, 3-150
Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Lublin
Valde Nowak P. 2003. Remarks Concerning the Settlement Character in the Palaeolithic Sequences. In P. Valde-Nowak, A. Nadachowski and T. Madeyska (eds.), Obłazowa Cave. Human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. Kraków, 68-73
Warmind M. 1994. Aspects of Bronze Age Religion From the Point of View of a Historian of Religion. Adoranten 1984, 5-9
Węgrzynowicz T. 1982. Szczątki zwierzęce jako wyraz wierzeń w czasach ciałopalenia zwłok. Warszawa
Wiślański T. 1979. Kult i magia u ludów kultury amfor kulistych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Prahistoria Ziem Polskich 2, Neolit. Wrocław, 293-299
Wiślański T. 1979. Kult i magia u ludów kultury pucharów lejkowatych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Prahistoria Ziem Polskich 2, Neolit. Wrocław, 255-260
Woźny J. 1994. Symbolika wody w pradziejach Polski. Bydgoszcz
Woźny J. 1997. Symbolika depozytów wodnych z epoki brązu na Niżu Polskim. In: W. Blajer (ed.), Beiträge zur Deutung der Bronzezetlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa. Kraków, 33-43
Woźny J. 2000. Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego). Bydgoszcz
Woźny J. 2004. Wpływ idei marksistowskich i chrześcijańskich na archeologiczne studia nad wierzeniami religijnymi społeczeństw prahistorycznych, In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Archeologia, kultura, ideologie. Biskupin-Wrocław, 319-329
Woźny J. 2005. Znaleziska zżywiczałych chlebków na cmentarzysku w Wysocku na tle obrzędowej symboliki ziarna i chleba. In S. Czopek (ed.), Problemy kultury Wysockiej. Rzeszów, 105-116
Woźny J. 2005. O symbolice darów grobowych w syntezach pradziejów ziem polskich. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Do, ut des - dar, pochówek, tradycja (= Funeralia Lednickie. Spotkanie 7). Poznań, 119-124
Wrzesiński J. 2006. Megality kultury pucharów lejkowatych - czy tylko grobowce? In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Kraków-Lublin, 87-99
Zych R. 2006. Organizacja przestrzeni miejsc z grobowcami kujawskimi i jej symbolika. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Kraków-Lublin, 117-125

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

61

Strona pocz.:

419

Strona końc.:

436

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:51139 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji