Object

Title: Zespoły ceramiczne ze starszych faz wczesnego średniowiecza na wybranych stanowiskach Środkowego Nadodrza w świetle najnowszych wyników datowań przyrodniczych

Creator:

Gruszka, Bartłomiej ; Pawlak, Ewa ; Pawlak, Paweł

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski T. 58 Z. 1-2 (2013)

Contributor:

Zych, Iwona. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

Recent investigations in the middle Oder region have uncovered numerous assemblages of vessels from the older phases of the Early Medieval period. This pottery is characterized by a specific set of formal, stylistic and technological traits. Finds were dated by the thermoluminescence and radiocarbon dating methods and by the dendrochronological method in singular cases. The oldest pottery assemblages were dated to the 6th c. Numerous petrographic analyses helpedto determine the technology used to produce the vessels

References:

Biermann F., Kieseler A., Nowakowski D. 2011. Od ogniska do zniszczenia pożarem. Grodzisko w Klenicy, gm. Bojadła, w świetle wyników nowych badań wykopaliskowych, [w:] Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony. VI PNSA, Garbicz, 5–6 czerwca 2008 r., A. Jaszewska, A. Michalak red., Zielona Góra, s. 329–348 ; Buko A., Dzieńkowski T., Kusiak J. 2008. Próba datowania ceramiki wczesnośredniowiecznej metodą termoluminescencji; przykład badań zespołu grodowego w Busównie, „Archeologia Polski”, t. 53, z. 1, s. 25–49 ; Chrapek M. 2011. Osadnictwo łużyckie i wczesnośredniowieczne na stanowisku nr 17 w Św. Wojciechu, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, Poznań, maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu ; Ciesielski M. 2006. Wielokulturowe stanowisko archeologiczne nr 11 z Międzyrzecza, [w:] Współczesnymidrogami w przeszłość. IV PNSA, Dychów, 15–18 listopada 2005 r., t. 2, A. Jaszewska, S. Groblica red., Zielona Góra, s. 295–343 ; Dąbrowski E. 1962. Słowiańska chata z VI wieku. (Z badań archeologicznych w Pszczewie), „Rocznik Lubuski”, t. 3, s. 274–289 ; Dąbrowski E. 1971. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych w Osiecznicy i Białogórze, pow. Krosno Odrzańskie, na tle niektórych zagadnień z pogranicza późnego okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne”, t. 2, s. 39–82 ; Dąbrowski E. 1990. Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w woj. zielonogórskim, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, M. Kobusiewicz, Z. Kurnatowska W. Łosiński, T. Makiewicz red, Poznań–Wrocław–Warszawa, s. 165–172 ; Dąbrowski E. 1995. Chronologia najniższych warstw osadniczych Santoka na tle porównawczym wczesnośredniowiecznych materiałów archeologicznych z zachodniej Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i północnego obszaru Dolnego Śląska, [w:] Santok – początki grodu. Materiały z sesji historycznej, D. Rymar red., Gorzów Wielkopolski, s. 23–46 + 19 tablic z rycinami ; Dąbrowski E. 1996. Początki wczesnego średniowiecza w mikroregionie Krosna Odrzańskiego, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. 1, Z. Kurnatowska red., Wrocław, s. 185–190 ; Dąbrowski E. 1997. Początki wczesnego średniowiecza w mikroregionie Krosna Odrzańskiego, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, t. 4, s. 117–153 ; Dąbrowski E. 2001. Nowe materiały z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza. Buków pod Sulechowem, w woj. lubuskim, „Slavia Antiqua”, Poznań, t. 42, s. 129–158 ; Dąbrowski E. 2006. Wczesnośredniowieczny obiekt mieszkalny z Broniszowa koło Zielonej Góry (stanowisko 1), [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski red., Szczecin–Wrocław, s. 219–246 ; Dulinicz M. 2001. Kształtowanie się Słowiańszczyzny północno-zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa ; Dzieduszycki W. 1998. Żółwin, st. 8 (GAZ nr 66) – badania wykopaliskowe, [w:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. 1, Ziemia Lubuska, R. Mazurowski red., Poznań 1998, s. 403–419 ; Dzieduszycki W., Makiewicz T., Sobucki A. 1998. Nowa wieś, st. 1 i 12, gmina Bledzew, GAZ nr 43/43a, AZP 51–12: 7 i 55, [w:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. 1, Ziemia Lubuska, R. Mazurowski red., Poznań 1998, s. 117–181 ; Dziedzic P. 1998. Wczesnośredniowieczna osada w Letnicy stanowisko 13, woj. zielonogórskie, Archeologia Środkowego Nadodrza, Zielona Góra, t. 1, s. 165–181 ; Gruszka B. 2006. Materiały z okresu wczesnośredniowiecznego, [w:] Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku nr 14 w Sulechowie, pow. zielonogórski, Zielona Góra, maszynopis przechowywany w archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze ; Gruszka B. 2007. Osada z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. Zielona Góra. Wstępne wyniki badań, Archeologia Środkowego Nadodrza, Zielona Góra, t. 5, s. 299–327 ; Gruszka B. 2008. Wczesnośredniowieczne talerze gliniane ze stanowiska 1 w Zawadzie, powiat zielonogórski, [w:] Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, B. Gruszka red., Zielona Góra, s. 363–374 ; Gruszka B. 2010. Obiekt z początków średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. zielonogórski, „Slavia Antiqua”, Poznań, t. 51, s. 227–267 ; Gruszka B. 2010. Wczesnośredniowieczna osada w Jordanowie, stan. 7, [w:] Jordanowo, gm. Świebodzin, stan. 7 (S3–112). Opracowanie wyników badań, P. Osypiński red., Zielona Góra,maszynopis przechowywany w archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze ; Gruszka B. 2010. Wczesnośredniowieczna osada w Grodziszczu, stan. 9, [w:] Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku nr 9 w Grodziszczu, gm. Świebodzin, w związku z budową trasy S3, Zielona Góra, maszynopis przechowywany w archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze ; Gruszka B. 2010. Wczesnośredniowieczna osada przygrodowa (podgrodzie?) w Klenicy (stan. 4), pow. zielonogórski. Opracowanie wyników badań z 1962 r., Archeologia Środkowego Nadodrza, Zielona Góra, t. 7, s. 109–190 ; Gruszka B. 2011. Materiały ceramiczne z początków wczesnego średniowiecza z Kalska (stan. 1), woj. lubuskie w świetle nowych ustaleń chronologicznych metodą termoluminescencyjną, „Slavia Antiqua”, Poznań, t. 52, s. 119–131 ; Gruszka B. 2012. Metody datowania zabytków ruchomych oraz chronologia wczesnośredniowiecznego grodziska w Nowińcu, stan. 2, [w Nowiniec, stan. 2. Wczesnośredniowieczny gród na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, B. Gruszka red., Zielona Góra 2012, s. 213–215 ; Gruszka B. 2012. Przyczynek do problematyki produkcji dziegciu/smoły we wczesnym średniowieczu. Glińsk, stan. 1, woj. lubuskie, [w:] Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, A. Jaszewska red., Zielona Góra, s. 271–279 ; Gunia P. 2012. Wyniki badań petrograficznych zabytków ceramicznych z wczesnośredniowiecznego grodziska w Nowińcu, stan. 2, gm. Lubsko, woj. lubuskie, [w:] Nowiniec, stan. 2. Wczesnośredniowieczny gród na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, B. Gruszka red., Zielona Góra 2012, s. 335–339 ; Gunia P., Gruszka B. 2010. Technologia i zaplecze surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki użytkowej ze stanowiska 2 w Stożnem w świetle badań petrograficznych, „Slavia Antiqua”, Poznań, t. 51, s. 269–280. ; Gunia P., Gruszka B. 2011. Technologia i zaplecze surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki użytkowej ze stanowiska 4 w Klenicy w świetle badań petrograficznych, [w:] Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony. VI PNSA, Garbicz, 5–6 czerwca 2008 r., A. Jaszewska, A. Michalak red., Zielona Góra, s. 349–369 ; Jaszewska A., Wawrzyniak P. 2007. Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 r. na obwodnicy Sulechowa, pow. Zielona Góra, woj. lubuskie, Archeologia Środkowego Nadodrza, Zielona Góra, t. 5, s. 288–295 ; Kabaciński J., Krause E., Szamałek K., Winiarska - Kabacińska M. 1998. Żółwin, st. 29, gmina Międzyrzecz, GAZ nr 63, AZP 51–15:120, [w:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. 1, Ziemia Lubuska, R. Mazurowski red., Poznań 1998, s. 313–359 ; Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań ; Klimowicz P., Klimowicz A. 2011. Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku nr 78 w Międzyrzeczu, powiat Międzyrzecz, województwo lubuskie, Poznań, maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu ; Krause E., Krzyszowski A. 1998. Pszczew, st. 160, gmina Pszczew, GAZ nr 83, AZP 51-17:32, [w:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. 1, Ziemia Lubuska, R. Mazurowski red., Poznań 1998, s. 467–505 ; Krzyszowski A. 2006. Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Międzyrzeczu (stan. 78) w woj. lubuskim, [w:] Współczesnymi drogami w przeszłość. IV PNSA, Dychów, 15–18 listopada 2005 r., t. 2, A. Jaszewska, S. Groblica red., Zielona Góra, s. 7–101 ; Kusiak J. 2012. Perspektywy wykorzystania metody termoluminescencyjnej w datowaniu wczesnośredniowiecznej ceramiki na podstawie wyników analiz dla stan. 2 w Nowińcu (gm. Lubsko, woj. lubuskie), [w:] Nowiniec, stan. 2. Wczesnośredniowieczny gród na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, B. Gruszka red., Zielona Góra 2012, s. 227–234 ; Lewczuk J. 1992. Wczesnośredniowieczna osada z fazy A na stan. 1 w Kalsku, gm. Sulechów, woj. zielonogórskie. AZP 58-15/14, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, s. 67–69 ; Lewczuk J., Lewczuk M. 2008. Osadnictwo kultury sukowskiej w rejonie miejscowości Przewóz, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, [w:] Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, B. Gruszka red., Zielona Góra, s. 265–283 ; Marchelak I. 2011. Badania ratownicze na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, w latach 2004–2006, [w:] Raport 2005–2006, S. Kadrow red., s. 69–90 ; Parczewski M. 1988. Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych, Wrocław ; Parczewski M. 1990. Głos w dyskusji podczas sesji przedpołudniowej, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, A. Galos red., Poznań–Wrocław–Warszawa, s. 210 ; Pawlak E. 2011. Bytkowo, pow. poznański, stan. 1. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu ; Pawlak E., Pawlak P. 2006. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 10 w Sulechowie, Zielona Góra, maszynopis przechowywany w archiwum Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej Alina Jaszewska ; Pawlak E., Pawlak P. 2006. Analiza reliktów osadnictwa wczesnośredniowiecznego ze stan. 6 w Niedoradzu, [w:] Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku nr 6 (AZP 63-15/28) w Niedoradzu, gm. Otyń, województwo lubuskie, Zielona Góra, maszynopis przechowywanyw archiwum Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej Alina Jaszewska, s. 21–73 ; Pawlak E., Pawlak P. 2008. Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego, Poznań ; Pawlak P. 2012. Wczesnośredniowieczne osadnictwo na stanowisku nr 5 w Gościkowie, pow. świebodziński, Archeologia Środkowego Nadodrza, Zielona Góra, t. 9, s. 139–208 ; Walanus A., Goslar T. 2004. Wyznaczanie wieku metodą 14C dla archeologów, Rzeszów

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

171

End page:

198

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55385 ; oai:rcin.org.pl:55385 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information