RCIN and OZwRCIN projects

Object

Die Größen der die urgeschichtlichen Gräber-felder nutzenden Bevölkerungsgruppen (am Beispiel der Tarnobrzeg-Lausitzer Kultur) = Wielkości grup użytkujących cmentarzyska prahistoryczne (na przykładzie tarnobrzeskiej kultury łużyckiej)
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Die Größen der die urgeschichtlichen Gräber-felder nutzenden Bevölkerungsgruppen (am Beispiel der Tarnobrzeg-Lausitzer Kultur) = Wielkości grup użytkujących cmentarzyska prahistoryczne (na przykładzie tarnobrzeskiej kultury łużyckiej)

Creator:

Czopek, Sylwester

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In the first part of the article author critically evaluated methods used in estimation of functioning time of praehistoric cemeteries. As examples served cemeteries of Tarnobrzeg Group of Lusatian Culture Circle. In the second part of the article the analysis of detailed archaeological and anthropolological data according to spatial distribution of graves was shown. In a consequence of this a time of functioning of separate groups of graves on various cemeteries was estimated as well as the time of usage of the whole cemeteries

References:

Acsádi G. und Nemeskéri J. 1970. History of Human Life Span and Mortality. Budapest
Blajer W. 2005. Siódmy sezon ratowniczych badań archeologicznych na stan. 5 w Lipniku. Rocznik Przemyski 41(2), Archeologia, 35-44
Borysławski K. 2007. W jakim stopniu zmarli pochowani na cmentarzysku reprezentują populacje użytkującą cmentarz? In W. Dzieduszycki und J. Wrzesiński (Hrsg.), Środowisko pośmiertne człowieka (= Funeralia Lednickie 9). Poznań, 35-38
Czopek S. 1996. Grupa tarnobrzeska nad dolnym Wisłokiem i środkowym sanem. Studium osadniczokulturowe. Rzeszów
Czopek S. 2001. Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 - cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza. Rzeszów
Czopek S. 2004. Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w Knapach. Rzeszów
Czopek S. 2005. Cmentarzyska jako element regionalnej struktury osadniczej na przykładzie nekropoli tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. Przegląd Archeologiczny 53, 53-85
Czopek S. 2006. Czas użytkowania cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej - możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne. Analecta Archaeologica Ressovienisa 1, 101-131
Czopek S. 2007. Grodzisko Dolne, stanowisko 22 - wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem, cz. 1, Od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza. Rzeszów
Czopek S. 2009. Aktualne problemy w badaniach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, In S. Czopek und K. Trybała-Zawiślak (Hrsg.), Tarnobrzeska kultura łużycka - źródła i Interpretacje. Rzeszów, 15-31
Czopek S. und Trybała-Zawiślak K. 2005. Die zweite Körpergrab aus dem Gräberfeld in Manasterz. Die Probleme der Chronologie und Differenzierung des Körperbestatungsritus in der Tarnobrzeg-Gruppe der Lausitzer Kultur. Sprawozdania Archeologiczne 57, 131-162
Czopek S., Ligoda J. und Podgórska-Czopek J. 2009. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2008 roku na stanowisku nr 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 30 (im Druck)
Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa
Gedl M. 1961. Uwagi o gospodarce i strukturze społecznej ludności kultury łużyckiej w południowej Polsce. Karków
Gedl M. 1994. Cmentarzysko z epoki brązu w Bachórzu-Chodorówce. Kraków
Gejvall N. G. 1960. Westerhaus: Mediewal Population and Church in the Light of Skeletal Remains. Lund
Godlewski P. 2001. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Manasterzu, stan. 6. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 22, 21-57
Godłowski K. 1960. Studia nad stosunkami społecznymi w okresach późnolateńskim i rzymskim w dorzeczu Odry i Wisły. Warszawa
Henneberg M. 2002. Całkowita liczba zmarłych na terenie Polski. Jej znaczenie dla reprezentatywności materiałów z cmentarzysk i interpretacji przyczyn obrządku pogrzebowego. In J. Wrzesiński (Hrsg.), Popiół i kość (= Funeralna Lednickie 4). Sobótka-Wrocław, 189-194
Henneberg M. und Ostoja-Zagórski J. 1982. Próba rekonstrukcji gospodarki ludności związanej z grodami typu biskupińskiego na podstawie ekologicznego modelu funkcjonowania populacji. In W. Hensel (Hrsg.), Przemiany ludnościowe i kulturowe w I tysiącleciu p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem. Wrocław, 391-411`
Henneberg M., Ostoja-Zagórski J., Piontek J. und Strzałko J. 1975. Główne założenia teoretyczno-metodyczno oraz możliwości badań biologii populacji pradziejowych w Europie Środkowej. Przegląd Archeologiczny 23, 187-231
Kostek A. 1989. Próba interpretacji chronologicznej skupień grobów na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej na przykładzie stan. II w Kosinie, woj. Tarnobrzeg. In A. Barłowska und E. Szałapata (Hrsg.), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Rzeszów, 377-406
Kostek A. 2002. Cmentarzysko w Paluchach, pow. Przeworsk. Dotychczasowe badania. In M. Gedl (Hrsg.), Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Warszawa, 313-337
Ładogórski T. 1987. Uwagi o zaludnieniu ziem polskich w starożytności i średniowieczu. Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia 17, 13-56
Moskwa K. 1959. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Gorzycach, pow. Tarnobrzeg. Rocznik Województwa Rzeszowskiego 2/1(3), 131-186
Moskwa K. 1962. Późnołużyckie cmentarzysko ciałopalne na stan. 2 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk. Wiadomości Archeologiczne 28, 308-329
Moskwa K. 1964. Łużyckie cmentarzysko ciałopalne na stan. 1 w Mokrzyszowie, pow. Tarnobrzeg. Wiadomości Archeologiczne 30, 336-353
Moskawa K. 1971. Późnołużyckie cmentarzysko w Trzęsówce, pow. Kolbuszowa. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967, 9-98
Moskwa K. 1976. Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów
Moskawa K. 1979. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Zbydniowie, gmina Zaleszany, woj. Tarnobrzeg. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, 3-59
Miśkiewicz J. und Węgrzynowicz T. 1974. Cmentarzyska kultury łużyckiej z Kosina, pow. Kraśnik. Wiadomości Archeologiczne 38, 131-204
Neustupný E. 1983. Demografie pravěkých pohřebisť. Praha
Ormian K., Brylska M. und Guściora J. 2001. Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza a Furmanach, stan. 1, pow. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka Archeologicznego 22, 295-312
Piasecki E. 1988. Możliwości analizy demograficznej ludzkich szczątków kostnych wyeksplorowanych z cmentarzysk. Studia Demograficzne 2(92), 75-87
Piasecki E. 1990. Cmentarzyska w aspekcie demograficznym. Przegląd Archeologiczny 37, 5-51
Piontek J. 1985. Biologia populacji pradziejowych. Poznań
Poradyło W. 2001. Cmentarzysko ludności grupy tarnobrzeskiej w Trójczycach, gm. Orły, pow. Przemyśl. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 22, 59-105
Poradyło W. 2003. Próba analizy planigraficznej cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Trójczycach, pow. przemyski. In J. Gancarski (Hrsg.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich. Krosno, 323-38
Przybyła M. S. 2003. Uwagi o chronologii ceramiki grupy tarnobrzeskiej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 24, 27-54
Przybyła M. S. 2004. Wybrane aspekty obrządku pogrzebowego grupy tarnobrzeskiej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 25, 91-103
Przybyła M. S. und Blajer W. 2008. Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem i Sanem. Kraków
Rysiewska T. 1996. Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych. Warszawa
Strzałko J. und Ostoja-Zagórski J. 1995. Ekologia populacji ludzkich. Środowisko człowieka w pradziejach. Poznań
Szarek-Waszkowska E. 1975. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Krzemienicy, pow. Mielec. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, 3-51
Sztompka P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków
Szybowicz B. 1995. Cmentarzysko z epoki brązu w Bachórzu-Chodorówce. Analiza antropologiczna. Kraków
Trybała K. 2004. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej na stanowisku 2 w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie. Rzeszów (Manuskript der Magisterarbeit im Archiv des Archäologisches Instituts, Rzeszów Universität)
Trybała-Zawiślak K. 2009. Manasterz, pow. Jarosław, stan. 6 - podsumowanie ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych na cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w latach 2004-2006. In S. Czopek und Trybała-Zawiślak (Hrsg.), Tarnobrzeska kultura łużycka - źródła i interpretacje. Rzeszów, 383-393
Ubelaker D. H. 2008. Paleodemography. In D.M. Pearsall (ed.), Encyklopedia of Archaeology. Amsterdam, 1767-1771
Wisniewska E. und Szybowicz B. 1989. Badania nad struktura populacji grupy tarnobrzeskiej. In A. Barłowska und E. Szałapata (Hrsg.), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Rzeszów, 503-520
Woźny J. 2000. Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu dośrodkowego okresu lateńskiego). Bydgoszcz
Zyzman A. 2009. Obiekty bez kości na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In S. Czopek und K. Trybała-Zawiślak (Hrsg.), Tarnobrzeska kultura łużycka - źródła i interpretacje. Rzeszów, 303-310

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

62

Start page:

93

End page:

144

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55438 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

ger

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information