Object

Title: Astonishing finds in a well-known site. Newly found spurs from Weklice (the Wielbark culture)

Creator:

Kontny, Bartosz ; Natuniewicz-Sekuła, Magdalena

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 26 (2013)

Contributor:

Szymczak, Piotr. Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

References:

Almgren O., Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek, Vol. 32, Leipzig 1923 ; Bemmann J., Anmerkungen zu einigen Kleinfunden der jüngeren römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit aus Mitteldeutschland, [in:] The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, Vol. II, eds B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2008, p. 28 ; Bemmann J., Romanisierte Barbaren oder erfolgreiche Plünderer? Anmerkungen zur Intensität, Form und Dauer der provinzialrömischen Einflusses auf Mitteldeutschland während jüngeren römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit, [in:] Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds Bursche A., Chowaniec R., Warszawa 2003 ; Bochnak T., Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, Rzeszów 2005 ; Cieśliński A., Veränderungen und Besiedlungsabläufe in Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberen Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte. Neue Folge, Vol. 17, Berlin 2010, p. 229 ; Dobrzański L., Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Gliwice 1993 ; Garbsch J., Der spätrömische Donau-Iller-Rhein-Limes, Stuttgart 1970 ; Giesler U., Jüngerkaiserzeitlische Nietknopfsporen mit Dreipunkthalterung vom Typ Leuna, „Saalburg Jahrbuch“, Vol. XXXV, 1978, pp. 5-56 ; Ginalski J., Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna, „Przegląd Archeologiczny”, Vol. 3 8, 1991, pp. 53-84 ; Godłowski K., Die Chronologie der germanischen Waffengräber in der jüngeren und späten Kaiserzeit, [in:] Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Marburger Kolloquium 1994, ed. von Carnap-Bornheim C., Marburg/Lublin 1994 ; Godłowski K., The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe, Kraków 1970 ; Godłowski K., Wichman T., Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie- Gebirge, Monumenta Archaeologica Barbarica, Vol. 6, Kraków 1998, p. 18 ; Hrala J., Beroun-Závodi, [in:] Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, Vol. III, ed. Filip J., Praha 1998, p. 35; Tejral J., Die spätantiken militärischen Eliten beiderseits der norisch-pannonischen Grenze aus der Sicht der Grabfunde, [in:] Germanen beiderseits des spätantiken Limes, eds Fischer T., Precht G., Tejral J., Brno 1999 ; Jahn M., Die oberschlesischen Funde aus der römischen Kaiserzeit, „Praehistorische Zeitschrift“, Vol. XIII-XIV, 1921-1922, 132 ; - ; Jaskanis J., Badania kurhanów z okresu rzymskiego Dmochach-Rodzonkach, pow. Wysokie Mazowieckie, „Sprawozdania Archeologiczne”, Vol. XXVII, 1975 ; Jaskanis J., Okulicz J., Kultura zachodniobałtyjska, [in:] Prahistoria ziem polskich V: Późny okres lateński i okres rzymski, ed. Wielowiejski J., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981 ; Jaskanis J., Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu, Białystok 2012, p. 239 ; Jażdżewska M., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kolonii Rychłocice na stanowisku 1, gm. Konopnica, woj. łódzkie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna”, Vol. 42, 2002-2003 (2003), pp. 293, 295 ; Kapera Z., Wyniki badań osady z okresu rzymskiego w Maćkówce pow. Przeworsk, „Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 1964, p. 31 ; Kokowski A., L’art militaire des Goths a l’époque romaine tardive (D’après les données archéologiques), [in:] L’armée romaine et les barbares de IIIe au VIIe siècle, eds. Vallet F., Kazanski M., „Mémoires pub-liées par l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne et Musée des Antiquités Nationales”, Vol. V, Paris 1993, pp. 335-354 ; Kontny B., Foreign influences on the weaponry of Bogaczewo and Sudovian cultures. The case of the shafted weapon, [in:] Weapons, Weaponry and Man. In memoriam Vytautas Kazakevičius, ed. Bliujienė A., „Archaeologia Baltica”, Vol. 8, Klaipėda 2007, p. 120, 129 ; Kontny B., Najwcześniejsze elementy uzbrojenia w kulturze bogaczewskiej w świetle zewnętrznych wpływów kulturowych, [in:] Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, ed. Bitner-Wróblewska A., Seminarium bałtyjskie I, Warszawa 2007, pp. 81-82 ; Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M., „Jeździec bez głowy” et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, [in:] Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, eds. Urbaniak A., Prochowicz R., I. Jakubczyk, Levada M., Schuster J., Monumenta Archaeologica Barbarica Series Gemina II, Łódź-Warszawa 2010, pp. 333-345 ; Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M., A spur from Myślęcin (?) as an odd piece in a puzzle, [in:] Barbaricum, Vol. 8, eds Kontny B., Szela A., Kleemann J., Warszawa 2009, pp. 153-160 ; Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M., The late grave from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Elbląg com., site 7, [in:] The Turbulent Epoch. New materials from the Roman Period and the Migration Period, eds Niezabitowska-Wiśniewska B., Juściński M., Łuczkiewicz P., Sadowski S., Lublin 2008, pp. 105-111 ; Kontny B., Rudnicki M., Zagadka rzymskiej ostrogi nitowanej z Pełczysk, pow. pińczowski, [in:] Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen, Suplement III, eds Bursche A., Ciołek R., Chowaniec R., Warszawa 2006, pp. 63-78 ; Kozak D. N., Pshevorska kul’tura u verchnomu Podnistrov’i i zachídnomu Pobuzh’i, Kiìv 1984, p. 91 ; Łuczkiewicz P., Neues zur ausgehenden Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit im mittleren Ostpolen: Spiczyn, Fdst. 53, [in:] Barbaricum, Vol. 8, eds. B. Kontny, A. Szela, J. Kleemann, Warszawa 2009, p. 173 ; Łuczkiewicz P., Uzbrojenie ludności ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim, Archaeologia Militaria, Vol. II, Lublin 2006, p. 356; ; Madyda-Legutko R., Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, BAR International Series, Vol. 360, Oxford 1986 ; Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J., Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Tafeln, Monumenta Archaeologica Barbarica, Vol. XV/2, Warszawa-Kraków 2011, p. 88 ; Magomedov B. V., Levada M., Oruzhiye tschernyak-hovskoy kul’tury, „Materialy po Archeologii, Istorii i Etnografii Tavrii“, Vol. V, 1996, p. 310 ; Marciniak J., Przyczynki do zagadnienia ciągłości osadnictwa na ziemiach polskich w świetle badań wykopaliskowych w Złotej w pow. sandomierskim, „Wiadomości Archeologiczne”, Vol. XVI, 1939 (1948) ; Michel-Bertas M., Die Bronzesporen der römischen Kaiserzeit in Litauen, [in:] Superiores barbari. Księga ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, eds Madyda-Legutko R., Bochnak T., Kraków 2000, pp. 288-289 ; Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J., Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004), Monumenta Archaeologica Barbarica, Vol. 17, Warszawa 2011, pp. 128-129 ; Natuniewicz-Sekuła M., Unikatowy, „brązowy” dzban rzymski w stylu egiptyzującym z Weklic – nowe odkrycia…, [in:] Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, eds. Urbaniak A., Prochowicz R., Jakubczyk I., Levada M., Schuster J., Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź-Warszawa 2010, pp. 397–416 ; Natuniewicz-Sekuła M., Złotnictwo społeczności kul-tury wielbarskiej Wysoczyzny Elbląskiej ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zabytków z cmentarzyska w Weklicach, unpublished Ph.D thesis in the archive of the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2013 ; Nowakowski W., Das Samland in der römischen Kaiser-zeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt, Marburg-Warszawa 1996, p. 57 ; Nowakowski W., Vorrömische Militaria der Przeworsk-Kultur im westbaltischen Gebiet, [in:] Bewaffnung der Germanen und ihrer Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Inter-nationale Tagung 23.-25.09.1999 in Nałęczów, eds. von Carnap-Bornheim C., Ilkjær J., Kokowski A., Łuczkiewicz P., Lublin 2002, p. 139 ; Okulicz J., Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. e., Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, p. 355 ; Skorupka T., Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.), [in:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, Vol. II: Wielkopolska, Part 3, Poznań 2001, pp. 96 ; Śmiszko M., Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w Małopolsce Wschodniej, Lwów 1932, p. 14 ; Sokołowski M., Znaleziska ostróg podgrupy E według J. Ginalskiego na terenie kultury wielbarskiej w świetle publikowanych materiałów, unpublished B.A. thesis in the Institute of Archaeology, University of Warsaw, Warszawa 2004, p. 8-10 ; Tejral J., Die Sporen, [in:] J. Peška, J. Tejral, Das germa-nische Königsgrab von Mušov in Mähren, Vol. 1, Mainz 2002, pp. 163-166 ; Thomas S., Studien zu den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit, „Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege”, Vol. 8, 1960, pp. 54-215. ; Urbaniak A., Die angebliche Siedlungskontinuität von der Spätkaiserzeit zur frühen Slawen-zeit am Beispiel ausgewählter Siedlungen, [in:] Barbaricum, Vol. 8, eds B. Kontny, A. Szela, J. Kleemann, Warszawa 2009, p. 241 ; Wołągiewicz R., Gronowo 1973 – badania na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich, „Materiały Zachodniopomorskie“, Vol. XIX, 1973, p. 134 ; Wołągiewicz R., Gronowo 1974 – badania na kurhanowym cmentarzysku kultury wielbarskiej, „Materiały Zachodniopomorskie“, Vol. XX, 1974, p. 20 ; Wołągiewicz R., Pole orne ludności kultury wielbarskiej z okresu wczesnorzymskiego w Gronowie na Pomorzu, „Wiadomości Archeologiczne”, Vol. XLII, fasc. 2, 1977, pp. 238-239

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

26

Start page:

11

End page:

24

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50099 ; oai:rcin.org.pl:50099 ; 0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information