Obiekt

Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnictwo Poznańskie
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnictwo Poznańskie

Twórca:

Górski, Jacek

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 63 (2011)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Bibliografia:

Blajer W. 1987. Problematyka zróżnicowania terytorialnego kultury trzcinieckiej (uwagi dyskusyjne). In Kultura trzciniecka w Polsce. Kraków, 19-33 ; Burszta W. J. 1998. Antropologia kultury. Poznań ; Czebreszuk J. 1996. Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu, Poznań ; Dąbrowski J. 1972. Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu. Wrocław ; Dąbrowski J. 1997. Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce. Białystok ; Dąbrowski J. 2004. Ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa ; Gardawski A. 1959. Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, Materiały Starożytne 5, 7-189 ; Górski J. 2005. (rev.) Jan Dąbrowski, Ältere Bronzezeit In Polen (Starsza epoka brązu w Polsce). Sprawozdania Archeologiczne 57, 669-686 ; Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków ; Górski J. 2008. Pochówki zwierząt i depozyty zwierzęce w kulturze trzcinieckiej (wstęp do problematyki). W J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds.), Na po graniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań, 105-114 ; Górski J. and Kadrow S. 2001. Die frühe und ältere Bronzezeit in Kleipolen im Lichte der Radiokarbondatierungen (mit einigen Bemerkungen zu ausgewählten Fundstellen in der Ukraine). In J. Czbreszuk and J. Műller (eds.), Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 v. Chr. Poznań-Bamberg, Rahden/Westf., 131-176 ; Górski J., Lysenko S. and Makarowicz P. 2003. Radiocarbon Chronology of the Trzciniec Cultural Circle between the Vistula and Dnieper Basins. In A. Kośko and V. Klochko (eds.), The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures Between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC (= Baltic-Pontic Studies 12), Poznań, 253-306 ; Górski J., Makarowicz P. and Taras H. 2004. Podstawy gospodacze ludności trzcinieckiego kręgu kulturowego w dorzeczach Wisły i Odry. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu) (= Archaeologia Bimaris 3). Poznań, 191-213 ; Górski J., Makarowicz P. and Wawrusiewicz A. 2011. Osady i cmentarzyska trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, pow. łowicki, woj. łódzkie, stan. 1. Łódź ; Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa ; Kłosińska E. 1997. Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty. Wrocław ; Makarowicz P. 1998. Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-16000 BC). Poznań ; Makarowicz P. 2008. (rev.) Jacek Górski, Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej [Chronology of the Trzciniec culture on loessen of the Nida Basin] (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Sprawozdania Archeologiczne 60, 451-474 ; Manasterski D. 2009. Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów typu Ząbie-Szestno. Warszawa ; Mycielska R. and Wałowy A. 1964. Materiały z badań ratowniczych w Miechowie w 1958 i 1960 r., Materiały Archeologiczne 5, 119-127 ; Przybyła M. M. 2010. Kilka uwag na temat możliwości produkcji soli przez ludność kultury trzcinieckiej w zachodniej Małopolsce. In S. Czopek and S. Kadrow (ed.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów, 339-420 ; Rachwaniec A. 1985. Materiały archeologiczne ze starszego okresu epoki brązu oraz kultury łużyckiej z rejonu Kopca Wandy w Nowej Hucie Mogile. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 9, 89-191 ; Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Lublin

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

63

Strona pocz.:

407

Strona końc.:

430

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54793 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji