Obiekt

Tytuł: Święcenia duchowieństwa w późnośredniowiecznej Polsce: praktyka i jej uwarunkowania na przykładzie włocławskich wykazów święceń

Twórca:

Borek, Arkadiusz

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 52 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 45-71 : il. ; Zawiera tabele. ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Atlas historyczny Polski, Mapy szczegółowe XVI wieku, Warszawa 1973–2008.
Baczkowski K., Przerębski Wincenty, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław 1986, s. 4.
Badecki K., Znaki wodne w księgach Archiwum miasta Lwowa, 1382–1600 r., Lwów 1928.
Bieniak J., Służewski Maciej, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 39, Warszawa-Kraków 1999–2000, s. 167–168.
Bieszka K., Walka zakonu krzyżackiego z Polską o przynależność kościelną archidiakonatu pomorskiego, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 34, 1927, s. 1–53.
Biskup M., Mapa województwa pomorskiego w II połowie XVI w., Toruń 1955.
Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
Briquet Ch.M., Les Filigranes, Paris 1907.
Chodyński S., Biskupi sufragani włocławscy, Włocławek 1906.
Concilia Poloniae t. 8, Synody diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i ich statuty, wyd. J. Sawicki, Wrocław 1955.
Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich, Poznań 2012.
Dohar W.J., Medieval Ordination Lists: the Origins of a Record, “Archives. The Journal of the British Records Association”, 20, 1992, no. 87, s. 17–18.
Exhortatio visitationis synodalis diecezji włocławskiej z wieku XIV, wyd. W. Abraham, Archiwum Komisji Historycznej, t. 5, s. 226.
Fanning W., Subdeacon, w: The Catholic Encyclopedia, vol. 14, New York 1912.
Fijałek J., Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej, Kraków 1997, s. 66–82.
Folwarski H., Erazm Ciołek biskup i dyplomata, Warszawa 1935.
Gąsiorowski A., Święcenia w diecezji kujawskiej na przełomie XV i XVI wieku, „Roczniki Historyczne”, 67, 2001, s. 79–105.
Góralski W., Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich, Płock 1979.
Górski E., Święcenia niższe i wyższe: studium liturgiczno-historyczne, Sandomierz 1954.
Górski K., Dunin Piotr z Prawkowic, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 479.
Guldon Z., Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI w., Toruń 1964.
Johannis de Łuków archidiaconi Gneznensis Monita ad parochos (1488), wyd. P. David, Kraków 1936.
Kaczmarek K., Cystersi w najstarszych wykazach i księgach święceń arcybiskupów gnieźnieńskich, „Cistercium Mater Nostra”, 3, 2009, s. 25–50.
Kaczmarek K., Święcenia duchowieństwa przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego, „Folia Historica Cracoviensia”, 18, 2012, s. 143–163.
Kaczmarek K., Święcenia zakonników w diecezji płockiej w pierwszej połowie XVI wieku, „Roczniki Historyczne”, 78, 2011, s. 103–148.
Kaczmarek K., Zakonnicy na wykazach święconych z księgi arcybiskupa gnieźnieńskiego Zbigniewa Oleśnickiego 1482–1493, w: Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskuski, Poznań 2009, s. 297–315.
Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883.
Kowalska H., Służewski Piotr, Polski Słownik Biograficzny, t. 39, Warszawa-Kraków 1999–2000, s. 168–170.
Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563–1603, wyd. Z. Pietrzak, Kraków 2009.
Księga egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573–1614, wyd. Z. Pietrzak, Kraków 1991.
Kujawski W.K., Krzesław z Kurozwęk jako wielki kanclerz koronny i biskup włocławski, Warszawa 1987.
Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. 1–2, w yd. J. Łukowski, Gniezno 1880–1881.
Lustracja poradlnego i rejestr łanów województwa brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego z roku 1489, wyd. J. Senkowski, „Teki Archiwalne”, 7, 1961, s. 69–214.
Łempicki S., Ciołek Erazm, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 79.
Moran J.A.H., Clerical Recruitment in the Diocese of York, 1340–1530: Data and Commentary, “Journal of Ecclesiastical History”, 34, 1983, no. 1, s. 20–21.
Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 r., wyd. J. Fijałek, Kraków 1915.
Nałkowski K., Samowolne migracje kleru w świetle polskiego prawa kościelnego przed soborem trydenckim, „Czasopismo Prawno–Historyczne”, 11, 1959, z. 1, s. 9–51.
Olczak S., Poznańska księga święceń jako źródło do badań nad cystersami, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987, s. 489–498.
Olek T., Akta działalności arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego, „Studia Theologica Varsaviensia”, 13, 1975, nr 1, s. 235.
Pawlina L., Dymisorje w rozwoju historycznym, Lublin 1936.
Piekosiński F., Wybór znaków wodnych z XV stulecia, Kraków 1896.
Potkowski E., Clerici uxorati – mała wspólnota kościelna czy grupa zawodowa, w: Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, red. W. Iwańczak, J. Smołucha, Kraków 2010, s. 196–197.
Schenk W., Akolita, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. W. Granat, Lublin 1989, kol. 239.
Skierska I., Pleban w późnośredniowiecznej Polsce, w: Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 155–182.
Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–15, Warszawa 1880–1902.
Smith D.M., Guide to the Bishops Registers of England and Wales. A Survey from the Middle Ages to the Abolition of Episcopacy in 1646, London 1981.
Statuta synodalia diocesis Wladislaviensis et Pomeraniae, wyd. Z. Chodyński, Warszawa 1890.
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420, z materiałów przysposobionych przez B. Ulanowskiego uzup. i wyd. J. Fijałek i A. Vetulani, Kraków 1951.
Sumowski M., Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu, Toruń 2012.
Wiesiołowski J., Środowiska kościelne i kultura, w: Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 257–265.
Wilk-Woś Z., Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437–1493), Łódź 2013.
Wiśniowski E., Diecezja płocka u progu czasów nowożytnych, „Studia Płockie”, 3, 1975 , s. 119–152.
Wiśniowski E., Duchowni święceni w roku 1515 w świetle płockiej księgi święceń, „Roczniki Humanistyczne”, 34, 1986, z. 2, s. 507–512.
Wiśniowski E., Liczebność święceń kapłańskich w diecezji płockiej w latach 1514–1530, w: Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 35–46.
Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2004.
Wiśniowski E., Terminarz i miejsce święceń osób duchownych w diecezji płockiej w latach 1515–1530, w: Kościół, społeczeństwo, kultura. Prace ofiarowane profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. A. Drob, Lublin 2004, s. 37–45.
Wiśniowski E., Udział świeckich w zarządzie parafią w średniowiecznej Polsce, „Roczniki Humanistyczne”, 18, 1970, z. 2, s. 49–50.
Wójcik W., Prawo celibatu w Polsce średniowiecznej wprowadzenie i rozwój historyczny, w: tegoż, Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982, s. 99–124.
Wroniszewski J., Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu, Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań–Wrocław 2001.
Wykazy święconych z najstarszej księgi akt działalności biskupów włocławskich (Kurozwęckiego i Przerębskiego – lata 1496–1511), wyd. W. Kujawski, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 72, 1999, s. 23–112.
Zubka J., Tytuł kanoniczny do święceń dla duchowieństwa świeckiego w szczególności tytuł służby diecezji, Lublin 1935.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

52

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

71

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50699 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/52 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/52 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji