Object structure

Title:

Swojskie i obce w kronice uniwersalnej (przykład Marcina Bielskiego)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2003)

Creator:

Śnieżko, Dariusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Bielski, Marcin ; "Universal Chronicle" ; mythology ; Polish historiography - 16th century

References:

1. J. Abramowska, Staropolska genologia i problemy syntezy historycznoliterackiej, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996. ; 2. F.R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm, przeł. E. Domańska, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał, opracował i przedmową opatrzył R. Nycz, Kraków 1998, s. 152. ; 3. Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. ks. W. Kubicki, wstęp Ojciec J. Salij OP, Kęty 1998, s. 604. ; 4. P.M. Basset, The Use of History in „Chronicon" of Isidore of Seville, „History and Theory" 15 (Oct. 1976). ; 5. Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego". Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000. ; 6. Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., transkrypcja typu „B" oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski, Warszawa 1999, s. 2281. ; 7. M. i J. Bielscy, Sejm niewieści, opracowanie, komentarz i wprowadzenie J. Starnawski, słowem wstępnym poprzedził A. Gorzkowski, Kraków 2001, s. 227. ; 8. M. Bielski, Kronika, to jest Historia Świata na sześć wieków a czterzy Monarchie rozdzielona z rozmaitych Historyków tak w świętym piśmie Krześcijańskim, Żydowskim, jako i Pogańskim wybierana i na Polski język wypisana dostateczniej niż pierwej, z przydanim wiele rzeczy nowych. Od początku Świata aż do tego roku, który sie pisze 1564, z Figurami ochędożnymi i własnymi, Kraków 1564 (przedruk fotooffsetowy Warszawa 1976). ; 9. M. Bielski, Kronika wszytkiego świata na sześć wieków a na czwory księgi takież Monarchie rozdzielona, rozmaitych historyj, tak w Świętym Piśmie jako w prostym, z Kosmografią nową i z rozmaitemi królestwy, tak pogańskimi, żydowskimi, jako Krześcijańskimi w której też żywoty Papieskie, Cesarskie i Królów innych takież Książąt, od początku świata aż do tego roku który sie pisze. 1554. Miedzy któremi też nasza Polska jest z osobna położona i świata nowego wypisanie, Kraków 1554. ; 10. M. Bielski, Kronika wszytkiego świata, na sześć wieków, Monarchie czterzy rozdzielona, z Kosmografią nową i z rozmaitemi Królestwy, tak pogańskimi, Żydowskiemi, jako i krześciańskiemi, z Sybillami i proroctwy ich, po polsku pisana, z figurami. W której też żywoty Cesarskie, Papieskie i tych krółów z ich Królestwy, Asyryjskich, Egipskich, Żydowskich, Greckich, Perskich, Tureckich, Węgierskich, Czeskich i inych rozmaitych, tak Krółów, Książąt, jako inych przełożonych od początku świata aż do tego roku, który sie pisze 1551. są napisane. Między któremi też nasza Polska na ostatku z osobna jest wypisana, Kraków 1551. ; 11. T. Bieńkowski, Antyk w literaturze staropolskiej (1450-1750). Główne problemy i kierunki recepcji, Wrocław 1969. ; 12. P.G. Bietenholz, Historia and fabula: Myths and Legends in Historical Thought from Antiquity to the Modern Age, Leiden-New York-Köln 1994, s. 42-46. ; 13. G. Brogi Bercoff, Chrześcijańska Ruś w „Annales Ecclesiastici" Cezarego Baroniusza, w: tejże, Królestwo Słowian. Historiografia Renesansu i Baroku w krajach słowiańskich, przeł. E.J. Głębicka, W. Jekiel, A. Zakrzewski, Izabelin 1998, s. 133. ; 14. A.D. von den Brincken, Studien zur Lateinischen Weltchronistik bis in das Zeitalter Ottos von Freising, Düsseldorf 1957. ; 15. P. Buchwald-Pelcowa, Marcin Bielski o odkrywaniu nowych światów, w: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, red. J.K Goliński, Bydgoszcz 2001, s. 161. ; 16. M. de Certeau, Pismo historii, przeł. K. Jarosz, „Er(r)go" nr 3, (2) 2001, s. 119. ; 17. I. Chrzanowskiego, Marcin Bielski. Studjum historyczno-literackie, Lwów-Warszawa 1926. ; 18. R.G. Collingwood, The Idea of History, Oxford 1962, s. 46-52. ; 19. J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1996, s. 173. ; 20. W. Gawłowska, Frutolfa z Michelsbergu „Chronicon universale". Wątki dziejopisarskie i literackie, Łódź 1989. ; 21. Gesta Romanorum. Historie rzymskie, spolszczył P. Hertz, Warszawa 2001, s. 169. ; 22. J. Górski, Rada pańska, w: W. Wałecki „Z duchem w rozmawianiu". Szesnastowieczna proza polska, Nowy Wiśnicz 1991, s. 149. ; 23. R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju, przeł. R. Gromacka, Warszawa 1993, s. 67-69. ; 24. S. Grynaeus, Novus orbis regionum ac insularum veteribus incogitarum una cum tabula cosmographica, et aliquot aliis consimilis argumenti libellis, quorum omnium catalogus sequenti patebit pagina, Basileae 1537. ; 25. E.H. Harbison Christianity and History, Princeton 1964, s. 272. ; 26. O.K. Haur, Oekonomika ziemiańska generalna... Od W X. Marcina Bystrzyckiego Societatis Jesu S. Theologii Doktora przedrukowana, Warszawa 1744, s. 118. ; 27. Herodot, Dzieje, przeł. i oprac. S. Hammer, Warszawa 2002, s. 287. ; 28. Horacy, List do Pizonów, w: Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983, s. 36-37. ; 29. Izydor z Sewilli, Etymologiarum sive Originum libri XX (Dwadzieścia ksiąg Etymologii, czyli Początków), w: Żródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - Renesans - Barok, wstęp, wybór i opracowanie M. Cytowska i T. Michałowska, Warszawa 1999, s. 117. ; 30. R. Knapiński, Imago mundi. Związek ikonograficznych i literackich modeli świata w wyobraźni średniowiecznej, w: Wyobraźnia średniowieczna, praca zbiorowa pod redakcją T. Michałowskiej, Warszawa 1996, s. 32. ; 31. M. Korolko, Pionier sarmackiego dziejopisartswa - Marcin Bielski, w: Pisarze staropolscy. Sylwetki, red. S. Grzeszczuk, t. 1, Warszawa 1991. ; 32. K.H. Krüger, Die universalchroniken, Turnhout 1976. ; 33. B. Kürbis, O inspiracji okultystycznej w średniowiecznej wizji dziejów, w: Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze, red. J.Topolski, Łódź 1981. ; 34. J. Le Goff, Niezwykłość na średniowiecznym Zachodzie, w: tegoż, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997, s. 37. ; 35. C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Kraków 1995, s. 179. ; 36. A. Limonow, Kulturnyje swiazi Rossiji s Jewropiejskimi stranami w XV-XVII ww, Leningrad 1978, s. 149. ; 37. A.O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1999, s. 77. ; 38. H. Mode, Stwory mityczne i demony. Fantastyczny świat istot mieszanych, przeł. A.M. Linke, Warszawa 1977. ; 39. M. de Montaigne, Próby, ks. 2, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Z. Gierczyński, Warszawa 1985, s. 369. ; 40. A. Niewiara, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, Katowice 2000, s. 25. ; 41. J. Pelc, Literatura renesansu w Polsce, Warszawa 1994. ; 42. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 1992, s. 36. ; 43. M. Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej, Warszawa 1999, s. 8. ; 44. S. Ptaszycki, Przekłady kronik Bielskiego i Stryjkowskiego, „Pamiętnik Literacki" 1933, t. XXX. ; 45. A. Roćko, Obraz Syberii w XVIII-wiecznych tekstach wspomnieniowych, w: Wyobraźnia epok dawnych [...], s. 475. ; 46. M.K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus), przeł. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wrocław 1954, ks. I, rozdz. I, k. 6. ; 47. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności, Wrocław 1969. ; 48. B. Smalley, Historians in the Middle Ages, London 1974, s. 95. ; 49. J. Sokolski, Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego, Wrocław 1992, s. 106-109. ; 50. J. Soszyński, Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce, Warszawa 1995. ; 51. D. Śnieżko, Jak Marcin Bielski przerabiał z dobrego na lepsze, w: Tożsamość i rozdwojenie. Rekonensans. Materiały V Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 22-23października 2001 roku, pod redakcją i ze wstępem L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2002. ; 52. A. Tarczyński, Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych. Hiszpańscy zdobywcy XVI wieku wobec Nowego Świata, Bydgoszcz 2001, s. 140-141, 265. ; 53. J. Tazbir, Czas w kulturze staropolskiej, w: tegoż, Studia nad kulturą staropolską, Kraków 2001, s. 184. ; 54. J. Tazbir, Opinie o Indianach, w. tegoż, Sarmaci i świat, Kraków 2001, s. 147. ; 55. T. Todorov, Podbój Ameryki. Problem Innego, przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 1996, s. 23. ; 56. B. Waldenfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2002, s. 16.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

23

End page:

40

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund