Obiekt

Tytuł: Majątek wygrany w karty - jak po powstaniu styczniowym litewskie Kałnoberże znalazły się w rękach rodziny Stołypinów

Twórca:

Jurkowski, Roman Stanisław (1956– )

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 2 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-21 ; Streszcz. ang., ros.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Majątek ziemski Kałnoberże, położony około 12 kilometrów od Kiejdan w guberni kowieńskiej, był własnością hrabiego Edwarda Czapskiego i został skonfiskowany po powstaniu styczniowym. Od 1869 r. należał do rodziny Stołypinów, a od 1889 r. do Piotra Stołypina, zajmującego wówczas stanowisko уездного предводителья дворянства, czyli marszałka szlachty powiatu kowieńskiego. Według wspomnień Marii Bock, najstarszej córki Piotra Stołypina, majątek ten został wygrany w karty przez jej dziadka, generała Arkadiusza Stołypina. Natomiast polscy ziemianie, sąsiedzi Kałnoberży, twierdzą w swoich wspomnieniach, że ojciec Piotra Stołypina otrzymał go jako nagrodę za udział w stłumieniu powstania na Litwie i późniejszą działalność rusyfikacyjną. Autor, wykorzystując nieznane, odkryte przez siebie materiały archiwalne, potwierdza tezę o wygraniu majątku w karty i szczegółowo przedstawia okoliczności związane z przejęciem Kałnoberży przez generała Arkadiusza Stołypina.

Bibliografia:

1. Kauno Apskrities Archyvas, Kaunas [dalej: KAA], Ф. И–78 (Ковенская палата Уголовного и гражданского суда), оп. 1, д. 1453 (О вводе во владение тайного советника Аркадия Столыпина имением Калноберже, 13 марта 1874 г.).
2. KAA, Ф. И–78 (Ковенская палата Уголовного и гражданского суда), оп. 1, д. 1440 (О вводе во владение тайного советника Аркадия Столыпина имением Игнацегороды, 7–12 марта 1874 г.).
3. Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, Vilnius [dalej: LVIA], Ф. 525 (Управление Земледелия и Государственных Имуществ в Виленской и Ковенской губерни), оп. 18, д. 102 (Дело о передаче в казну конфискованного у графа Чапского имения Калноберже, Ковенского уезда и о передаче его в аренду. Имеется инвентарное описание имения 1863 г., л. 1–1240).
4. LVIA, Ф. 378 (Канцелярия виленского, ковенского и гродненского генерал–губернатора), оп. 216, д. 397.
5. Meysztowicz A., Kowieńskie Towarzystwo Rolnicze w latach 1900–1904, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 15555.
6. Липинский И. М., Некоторые данные для изучения ковенской губерни в статистическом отношении, [w:] Памятная книжка ковенской губернии на 1889 год, Ковна 1888.
7. Памятная книжка Ковенской губерни на 1880 год, Ковна 1879.
8. Полное Собрание Законов Российской Империи, Собрание второе, Т. XL, 1865, No 41957; Т.XLII, No 42328 а.
9. Бок М., П. А. Столыпин. Воспоминания о моем отце, [w:] Российские судьбы. Жизнеописания, факты и гипотезы, портреты и документы в 30 книгах. Издатель К. В. Крепов, Москва 1998.
10. Jałowiecki M., Na skraju Imperium, Warszawa 2000.
11. Meysztowicz A., Wspomnienia i refleksje o Stołypinie, „Kurier Wileński” z 20 IX 1911.
12. Meysztowicz W., Poszło z dymem, Gawędy o czasach i ludziach, Warszawa 1989.
13. Skirmunt, K. Moje wspomnienia 1866–1945. Wstęp i opracowanie Ewa Orloff, Andrzej Paster-nak, Rzeszów 1977.
14. Stołypin A., Cesarstwo i wygnanie. Przed i po roku 1917. Pamiętniki. Przy współpracy Dymitra Stołypina, Warszawa 1998.
15. Столыпин A. А., Записки драгунского офицера. Дневники 1919–1920 годов, [w:] И. П. Романовский, Письма 1917–1920 годов, Москва–Брюссель 2011.
16. Петр Аркадьевич Столыпин, Энциклопедия, Москва 2011.
17. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, Warszawa 1882, t.IV, Warszawa 1883.
18. Bazylow L., Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 1972.
19. Бородин А. П., Столыпин. Реформы во имя России, Москва 2004.
20. Черепица В. Н., П. А. Столыпин (1862–1911) – гродненский губернатор и великий реформатор России,[w:] История Гродненщины XIX столетия в событиях и лицах (исследования, документы, комментари), Гродно 2003, с. 6–47.
21. Федоров Б. Г., Петр Столыпин: „Я верю в Россию”. Биография П. А. Столыпина, Т. I, С. Петербург 2002.
22. Jurkowski R., „I Left Quite a Few Friends There”. Piotr Stolypin and Polish Landowners from the Taken Lands between 1899 and 1911, [in:] Russia: of the Tsars, of the Bolsheviks, of the new times, Edited by Jan Malicki, Centre for East European Studies University of Warsaw, War-saw 2012, p. 43–44.
23. Jurkowski R., Tsarist Russia – Bolshevik Russia – contemporary Russia. Special session with the ceremony of conferring the title of doctor honoris causa of the University of Warsaw to profesor Richard Pipes. Warsaw 29–30 June 2010, „Echa Przeszłości” („Echoes of the Past”), R. XII, 2010, p. 211–217.
24. Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno–Wschodnich 1864–1904, Działalność spo-łeczno–gospodarcza, Warszawa 2001.
25. Nieścioruk J., Piotr Stołypin. Życie i działalność polityczna, Lublin 2007.
26. Панютич В. П., Социально–экономическое развитие белоруской деревни в 1861–1900 гг., Минск 1990.
27. Сидоровин Г. П., Петр Аркадьевич Столыпин. Жизнь за отечество, Москва 2007.
28. Верность и в жизни и в смерти, „Обзор”, 6 II 2014.
29. Зырянов П. Н., Петр Столыпин. Политический портрет, Москва 1992.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

49

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

21

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:52301 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/49/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji