Obiekt

Tytuł: On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 1 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

In this article the future evolution of the settlement system of Poland is discussed using selected scenarios anticipated for the European space. For this purpose two alternative reference scenarios are outlined and examined in the light of some specific characteristics of Poland’s metropolitan development. The questions posed in this context involve the sustainability of policy assumptions concerning the role of cities of various size categories, as well as factors that could lead to a discontinuity in the trends observed in metropolisation

Bibliografia:

1. Alonso W., 1978. The current halt of the metropolitan phenomenon [in:] Ch.L. Leven (ed.), The mature metropolis, Lexington: D.C. Heath and Company, pp. 23-41.
2. Berry B.J.L., 1978. The counterurbanization process: How general? [in:] N.M. Hansen (ed.), Human settlement systems. International perspectives on structure, change and public policy, Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company, pp. 25-59.
3. Champion A.G., 1992. Urban and regional development trends in the developed world. Urban Studies, vol. 29, no. 3-4, pp. 461-482.
-
4. Cheshire P., 1995. A new phase of urban development in Western Europe? The evidence for the 1980s. Urban Studies, vol. 32, no. 7, pp. 1045-1063.
-
5. Domański B., 2004. Nowe międzynarodowe relacje Polski w świetle przepływów kapitału zagranicznego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
6. Domański B., 2008. Rozwój polskich metropolii a region peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? [in:] T. Marszał (ed.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Studia, 120, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 135-143.
7. Doucet P., 2012. ET 2050: A territorial vision for the EU. Paper presented at a conference on: Territorial development challenges – visions of Poland and Europe, 22-23 November, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
8. Dziewoński K., 1971. Hipoteza przekształceń sieci osadniczej Polski do roku 2000 [in:] W. Wesołowski (ed.), Prognozy rozwoju sieci osadniczej, Polska 2000, no. 2, Wrocław-Warszawa: Ossolineum, Komitet Badań i Prognoz PAN, pp. 96-107.
9. Eberhardt P., 2007. Polska w 2050 r. [in:] T. Markowski, A. Stasiak (eds.), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Biuletyn KPZK PAN, no. 233, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 238-248.
10. EDDS, 2012. European Demographic Data Sheet 2012. Vienna: Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, Vienna Institute of Demography, International Institute for Applied Systems Analysis.
11. ESPON, 2004. The role, specific situation and potential of urban areas as nodes in a polycentric development. Project Final Report. ESPON Project no. 1.1.1., Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee.
12. ESPON, 2007. Scenarios on the territorial future of Europe. Final Report. ESPON Project no. 3.2., Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee.
13. ESPON, 2008. The role of small and mediumsized towns. Final Report. ESPON 1.4.1. MECIBS Project, Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee.
14. ESPON, 2012. ET 2050. Territorial scenarios and visions for Europe. Interim Report. ESPON Project ET 2050, Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee.
15. Friedmann J., 1967. A general theory of polarized development. Urban and Regional Development Advisory Program in Chile, Santiago: Ford Foundation.
16. Geyer H.S., 1996. Expanding the theoretical framework of differential urbanization. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 87, no. 1, pp. 44-59.
-
17. Geyer H.S. (ed.), 2002. International handbook of urban systems: Studies of urbanization and migration in advanced and developing countries. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar.
-
18. Gloersen E., Dubois A., Schmidt P., 2007. The role of medium-sized towns for spatial development. Stockholm: Nordregio.
19. GUS, 2008. Prognoza demograficzna Polski do 2030 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
20. Gutry-Korycka M. (ed.), 2005. Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study. Warsaw: Warsaw University Press.
21. Heffner K., 2008. Funkcjonowanie małych miast w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. [in:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (eds.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 281-333.
22. Korcelli P., 2005. Zmiany systemu osadniczegoPolski na tle przemian demograficznych.Warszawa: Instytut Geografii i PrzestrzennegoZagospodarowania PAN, http://www.mir.gov.pl / rozwoj _ regionalny / poziom_krajowy / polska_polityka przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK / Documents / 7cd0a5d15e064be489c825d755986463ZmianysystemuosadniczegoPolskinatleprzemiandemogra.pdf. [22 December 2014].
23. Korcelli P., 2008. System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian [in:] T. Markowski (ed.), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju a wizje i perspektywy przestrzennego zagospodarowania Europy, Studia, 122, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 30-42.
24. Korcelli-Olejniczak E., 2012. Region metropolitalny– pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. PraceGeograficzne, 235, Warszawa: Instytut Geografiii Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
25. Korcelli-Olejniczak E., 2013. Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective? Geographia Polonica, vol, 86, no. 2, pp. 153-166.
-
26. KPPZK, 2001. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2001. Monitor Polski, 26, pp. 503-595.
27. KPZK, 2012. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
28. KSRR, 2011. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
29. Kunzmann K., 2008. Futures for European space 2020. Journal of Nordregio, vol. 8, no. 2, pp. 12-21.
30. Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S., 1971. Główne ogniwa przestrzenno-gospodarczego rozwoju kraju [in:] W. Wesołowski (ed.), Prognozy rozwoju sieci osadniczej, Polska 2000, no. 2, Wrocław-Warszawa: Ossolineum, Komitet Badań i Prognoz PAN, pp. 10-61.
31. Liszewski S., 2010. Kształtowanie miejskiej sieci osadniczej regionu metropolitalnego. Przykład metropolii Łódzkiej [in:] S. Ciok, P. Migoń (eds.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 47-69.
32. Mach B., Sadowski I., 2011. Struktura społeczna w perspektywie roku 2050 [in:] Wizja przyszłości Polski, Studia i analizy, 3, Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, pp. 194-228.
33. McKenzie R.D., 1933. The metropolitan community. New-York: Mc-Graw-Hill.
34. Parysek J., 2005. Development of Polish towns and cities and factors affecting this process at the turn of the century. Geographia Polonica, vol. 78, no. 1, pp. 99-116.
35. PLUREL, 2007. Scenario framework. PLUREL Deliverable D 1.3.2., Manchester: Centre for Urban and Regional Ecology, University of Manchester.
36. Storper M., 1997. The regional world: territorial development in a global economy. New York: Guilford Press.
37. Wesołowski W. (ed.), 1971. Prognozy rozwoju sieci osadniczej. Polska 2000, no. 2, Wrocław-Warszawa: Ossolineum, Komitet Badań i Prognoz PAN.
38. ZKPZK, 2006. Zaktualizowana Koncepcja PrzestrzennegoZagospodarowania Kraju. StudiaRegionalne i Lokalne, Special Issue, 2, Warszawa:Centrum Europejskich Studiów Regionalnychi Lokalnych UW, Wydawnictwo NaukoweScholar.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

88

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

107

Strona końc.:

121

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:53299 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0008

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji