Object

Title: Mowy pogrzebowe wygłaszane z powodu śmierci Adama Mickiewicza wobec tradycji gatunku

Creator:

Sokołowski, Mikołaj

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Asnyk, Mowa. W: Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4 lipca 1890 roku. Książka pamiątkowa. Z22 ilustracjami. Kraków 1890, s. 106.
2. A. Baczewski, El...y. Poezja Adama Asnyka. Rzeszów 1991.
3. H. Biegeleisen, Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego. Warszawa, b.r.
4. R. Borejko, Pogrzeb Mickiewicza w Konstantynopolu i w Paryżu. „Biesiada Literacka” 1909, nr z 29 X.
5. W. Borkowska, Polacy wobec powrotu prochów Napoleona. „Syrena” 1954, nr z 17 VII (dodatek literacko-naukowy).
6. J. Bystrzycki, O poezjach i mowach pogrzebowych księdza Hieronima Kajsiewicza. B.m.r.
7. A. Ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o „Żywotach świętych”. Izabelin 2003.
8. W. Chotkowski, Mowa na pogrzebie śp. ks. Zygmunta Goliana, św. teologii doktora, prałata domowego Jego Sw. papieża Leona XIII, radcy kurii biskupiej, misjonarza apostolskiego, kanonika honorowego płockiego, proboszcza, obywatela hon. i radcy miasta Wieliczki powiedziana w kościele parafialnym w Wieliczce dnia 24 lutego 1885 roku. Kraków 1885.
9. W. Chotkowski, Mowa powiedziana na nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Andrzeja hr. Zamoyskiego dnia 7 grudnia 1874 w kolegiacie Św. Maryi Magdaleny w Poznaniu. Poznań 1874.
10. W. Chotkowski, Mowa powiedziana przy zwłokach śp. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Krakowie, w kościele archiprezbiterialnym N. P. Maryi dnia 18 kwietnia 1887 r. Kraków 1887.
11. W. Chotkowski, Mowa przy sprowadzeniu zwłok śp. Adama Mickiewicza powiedziana w czasie nabożeństwa w katedrze na Wawelu dnia 4 lipca 1890 roku. Kraków 1890.
12. W. Chotkowski, Mowa żałobna powiedziana na pogrzebie śp. Mikołaja Zyblikiewicza, doktora praw, b. marszałka krajowego, b. prezydenta m. Krakowa itd. itd. w Krakowie w kościele archiprezbiterialnym N. P Maryi dnia 23 maja 1887 r Kraków 1887.
13. J. A. Chrościcki, „Castris et astris”. Kazania i relacje pogrzebowe jako źródła historii sztuki. „Biuletyn Historii Sztuki” 1968, nr 3.
14. J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974.
15. Z. Golian, Mowa o patriotyzmie chrześcijańskim miana na pogrzebie śp. Aleksandra Kurtza w kościele N. Panny Maryi w d. 20 marca 1876 r. Kraków 1876.
16. F. J. Hoffman, The Mortal No: Death and the Modern Imagination. Princeton, New Jersey 1964.
17. J. Ch. Janiszewski, Mowa żałobna na cześć śp. Adama Mickiewicza miana w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę jego odprawionego w Inowrocławiu w roku 1855. W: Dwadzieścia mów i kazań przygodnych. Lwów 1878.
18. R. Januszkiewicz, Extraits de lettres et documents. Turin 1913.
19. A. Jełowicki, Mowa pogrzebowa na cześć Skrzyneckiego (8 lutego 1787 - 12 stycznia 1860) miana w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (De l’Assomption) w 29 rocznicę bitwy Grochowskiej dnia 25 lutego 1860 roku. Paryż 1860.
20. T. T. Jeż [Z. Miłkowski], Od kolebki przez życie. Wspomnienia. Przygotował A. Lewak. Wstęp A. Brückner. T. 2. Kraków 1936.
21. T. T. Jeż [Z. Miłkowski], Szczegóły niektóre o śmierci i eksportacji zwłok Mickiewicza w Konstantynopolu. W zb.: Pamięci Adama. Wydanie Redakcji „Kraju”. Petersburg 1890, s. 44-56.
22. H. Kajsi ewicz, Mowa pogrzebowa po śp. Adamie Jerzym księciu Czartoryskim, byłym pułkowniku wojsk polskich, b. ministrze spraw zagranicznych cesarstwa rosyjskiego, b. kuratorze szkół okręgu wileńskiego, b. senatorze wojewodzie Królestwa Polskiego, b. naczelniku Rządu Narodowego itd. zmarłym na wygnaniu dnia 15 lipca 1861 roku powiedziana dnia 15 stycznia 1862 roku wParyżu. Poznań 1862.
23. H. Kajsiewicz, Mowa pogrzebowa po śp. Michale Mycielskim, byłym generale wojsk polskich, zmarłym na wygnaniu, dnia 27 września, we wsi De Trois Moulins, przy mieście Melun, pod Paryżem, miana [...] podczas nabożeństwa żałobnego za jego duszę odbytego w dzień 4 października r p. 1849, w kościele De L’Assomption, w Paryżu. Paryż, b.r.
24. Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego. Wyd. D. Zaleski. T. 1. Lwów 1900.
25. K. Kostenicz, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Ostatnie lata Mickiewicza. Styczeń 1850 - 26 listopada 1855. Warszawa 1978.
26. Z. Krasiński, Listy do Koźmianów. Oprac. Z. Sudolski. Warszawa 1977.
27. M. Mann, Echa włoskie w poezji Adama Asnyka. Warszawa 1926.
28. H. Markiewicz, wstęp w: S. Tarnowski, O literaturze polskiej XIX wieku. Oprac. H. Markiewicz. Warszawa 1977, s. 5-39.
29. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 4. Oprac. Z. J. Nowak. Warszawa 1996.
30. K. Mecherzyński, Historia wymowy wPolsce. T. 3. Kraków 1860.
31. Z. Mocarska, Wyobraźnia kataklizmem zniewolona. Z liryki patriotycznej Adama Asnyka. W zb.: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. Red. E. Łoch. Lublin 1986, s. 82-91.
32. Z. Mocarska-Tycowa, Wybory i konieczności. Poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów. Toruń 1990.
33. Mowa JO. Xcia Jmci Alexandra Sapiehy, miana na pogrzebie podpułkownika Paryssa, poległego przy Weichsel-Mündepod Gdańskiem, apochowanego w Wonnenbergu dnia 17 maja 1807 roku. W zb.: Krótki zbiór wierszy, pieśni i mów patriotycznych przy rozmaitych uroczystościach narodowych, jako też i przy pochowaniu ciał rycerzó wpoległych w obronie Ojczyzny od roku 1806, czyli epoki oswobodzenia ziemi polskiej przez wojska Napoleona Wielkiego, aż do czasu teraźniejszego, przez różnych autorów napisanych. Warszawa 1809.
34. Mowa JP. Tremona, majora Dziesiątego Pułku Piechoty Polskiej, miana przy pochowaniu ciała śp. Sawarego, pułkownika 14 Regimentu Piechoty Liniowej Francuskiej, poległego przy przeprawie przez rzekę Wkrę dnia 24 grudnia 1807. Które to ciało wydobyte będąc z ziemi i z największą okazałością złożonym zostało w katakumbie w kościele parafialnym w Płońsku dnia 21 lutego 1808 roku. W zb.: Krótki zbiór wierszy, pieśni i mów patriotycznych przy rozmaitych uroczystościach narodowych, jako też i przy pochowaniu ciał rycerzówpoległych w obronie Ojczyzny od roku 1806, czyli epoki oswobodzenia ziemi polskiej przez wojska Napoleona Wielkiego, aż do czasu teraźniejszego, przez różnych autorów napisanych. Warszawa 1809.
35. Mowy Stanisława Orzechowskiego. Wyd. K. J. Turowski. Sanok 1855.
36. Mowy wygłoszone w dniu 28 czerwca 1890 roku zpowodu przeniesienia zwłok Adama Mickiewicza z Montmorency na Wawel. Paryż 1890.
37. Napoleon na wyspie Świętej Heleny. Wyjątki z pamiętników Las-Kazesa, Gourgaud, Montholona, O’Meara i Antomarki. Tłumaczenie z przydaniem wiadomości o osobach niektórych i miejscach w tym dziele wspomnianych oraz o przewiezieniu zwłok Napoleona do Francji. Cz. 4. Wilno 1841.
38. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy Zygmuntowskie. Warszawa 1966.
39. M. Paciorkiewicz, Skarga i Bossuet. Tarnów 1913.
40. D. Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI iXVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. Wrocław 1992.
41. A. Prusinowski, Mowa żałobna na nabożeństwie za duszę Adama Mickiewicza, odprawionym w Poznaniu w kościele ś. Marcina. Grodzisk 1856.
42. A. Prusinowski, Mowy pogrzebowe i kazania. Wyd. W. Jaskulski. Poznań 1884.
43. L. Pszczołowska, O wierszu „ słowika ukraińskiego ”. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 1, s. 139-150.
44. J. Rećko, Literackie epitafium barokowe. Geneza i teoria gatunku. Zielona Góra 1992.
45. S. Rosiek, Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk 1997.
46. M. Skwara, „Miejsca wspólne” polskiej poezji i sztukifuneralnej XVI i początku XVII wieku. Szczecin 1994.
47. M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. Szczecin 1999.
48. F. Stablewski, Mowa żałobna na pogrzebie zwłok śp. X. Jana Chryzostoma Janiszewskiego, biskupa eleuzyńskiego, prałata domowego, asystenta tronu papieskiego, hrabiego rzymskiego, byłego sufragana poznańskiego, miana dnia 14 października 1891 w archikatedrze gnieźnieńskiej. Poznań 1891.
49. J. Starnawski, wstęp w: S. Orzechowski, Wybór pism. Oprac. J. Starnawski. Wrocław 1972. BN 1210.
50. G. Stewart, Death Sentences. Styles of Dying in British Fiction. Cambridge, Massachusetts - London, England, 1984.
51. S. Tarnowski, Adam Mickiewicz. Zycie i dzieła. Zarys biograficzny. Petersburg 1898.
52. S. Tarnowski, Historia literatury polskiej. T. 6, cz. 2. Kraków 1907.
53. S. Tarnowski, O Mickiewiczu. Odczyt miany na publicznym posiedzeniu Akademii Umiejętności dnia 14 maja 1898 roku. Kraków 1898.
54. S. Tarnowski, Pisarze polityczni XVI wieku. Oprac. B. Szlachta. Kraków 2000.
55. S. Tarnowski, W trzechsetną rocznicę śmierci Skargi. Odczyt przy obchodzie w Krakowie dnia 27 września 1912 roku. Kraków 1912.
56. J. Tretiak, Adam Asnyk jako wyraz swojej epoki. Kraków 1922.
57. J. Tretiak, Bohdan Zaleski na tułactwie. Życie i poezja na tle dziejów emigracji polskiej. Cz. 2. Kraków 1914.
58. J. P. Woronicz, Mowa w czasie obrządku pogrzebowego Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Józefa Czartoryskiego, stolnika niegdy W. X Litewskiego, orderów polskich kawalera, w kościele XX. Kapucynów Warszawskich dnia 20 lutego 1810 roku. B.m.r.
59. Wybór mów staropolskich. Oprac. B. Nadolski. Wrocław 1961.
60. S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 1968.
61. A. Zahorski, Napoleon. Warszawa 1982.
62. B. Zaleski, Mowa nad grobem Adama Mickiewicza w Montmorency dnia 21 stycznia 1856 roku. W: Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego, t. 2 (1901), s. 250.

Issue:

4

Start page:

123

End page:

141

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118558 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

2 748

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/74625

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information