Obiekt

Tytuł: Polish precursors to the idea of the political unification of Europe

Twórca:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 82 No. 2 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Instytucja nadająca tytuł:

Europe ; 18th and 19th centuries ; integration concepts

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The paper outlines the creative achievements of nine Polish scholars and political activists living in the eighteenth and nineteenth centuries. They were the precursors of the idea of the political unification of Europe. They argued, in their various works, that it was necessary to establish the unity and brotherhood of the nations of Europe. They postulated the liquidation of political boundaries and the establishment of a community of free states on the European continent.

Bibliografia:

1. Bokajło, W. (1988), Historyczne tło polskiego federalizmu [Historical background of Polish federalism], in Bokajło, W. (ed.), Federalizm. Teorie i koncepcje [Federalism. Theory and concepts], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
2. Borzym, A., Sadowisk, J. (2007), Polscy ojcowie Europy [The Polish fathers of Europe], Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
3. Brock, P. (1967), A Pacyfist in Wartime: Wojciech Bogumił Jastrzębowski, The Polish Review, 12, 2, pp. 68-77, New York.
4. Buszczyński, S. (1896), Upadek Europy [The decline of Europe], Vol. VIII, Drukarnia Związkowa, Kraków.
5. Czartoryski, A.J. (1986), Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809 [Political memoirs and memoranda: 1776-1809], Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
6. Czartoryski, A.J. (1992), Polityką kieruje nie tylko interes ale i moralność. Wybór myśli politycznych i społecznych [Politics is governed not only by interest but also by morality. A selection of political and social thoughts], Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
7. Daszyk, K.K. (2001), Strażnik romantycznej tradycji Rzecz o Stefanie Buszczyńskim [A guardian of the Romantic tradition. The thing about Stefan Buszczyński], Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica", Kraków.
8. Duchiński, F. (1859), (1861), Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy [The principles of the history of Poland as well as of other Slavic countries and Moscow], Printing and lithographing by Renon and Maulde, vol. I, II, III, Paris.
9. Dymek, B. (2003), Wizja przymierza między narodami Europy z 1831 r. według Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego [A vision of an alliance between the nations of Europe of 1831 by Wojciech Bogumił Jastrzębowski], Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa.
10. Dziewanowski, M.K. (1999), Książę wielkich nadziei [A prince of great hopes], Biografia Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego [Biography of Prince Adam Jerzy Czartoryski], Atlas, Wrocław.
11. Feldman, J. (1948), Stanisław Leszczyński, Książnica Atlas, Wrocław, Warszawa.
12. Feldman, W. (1913), Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym (próba zarysu) [A history of Polish political thoughts in the pre-partition period (presentation of the outline)], vol. I, Spółka nakładowa Książka, Kraków.
13. Gawecki, B.J. (1958), Wroński i o Wrońskim. Katalog prac filozoficznych Hoene-Wrońskiego oraz literatury dotyczącej jego osoby i filozofii [Wroński about Wroński. A catalogue of philosophical works by Hojne-Wroński and of the literature written about this person and his philosophy], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
14. Gordaszewski, Z.E. (1848), Fédération générale des états libres, A la librairie nationale de J Bry, Paris.
15. Grygajtis, K. (2001), Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku [Polish ideas of federalism and their realization in the nineteenth and twentieth centuries], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
16. Handelsman, M. (1948-1949), Adam Czartoryski, Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, vol. I, II, Warszawa.
17. Iwaszkiewicz, J. (1937), Nieznany polski projekt wiecznego pokoju [An unknown Polish project of lasting peace], Polityka Narodów, 9, 4, Warszawa.
18. Kubicka-Czekaj, B. (1994), Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Konstytucja dla Europy z 1831 r. [A constitution for Europe as of 1831 by Wojciech Bogumił Jastrzębowski], Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział w Częstochowie, Częstochowa.
19. Kukiel, M. (1993), Książę Adam [Prince Adam], Wydawnictwo PAVO, Warszawa.
20. Kukiel, M. (2008), Czartoryski a jedność Europy 1770-1861 [Czartoryski and a unity of Europe 1770-1861], Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
21. Lechicki, J. (1951), Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór jego pism [Stanisław Leszczyński's role in history and a selection of his works], Towarzystwo Naukowe, Toruń.
22. Lubieniecki, S. (1971), Historia reformationis polonicae, Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych [Library of the Reformation writers], 9, H. Barycz, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
23. Marczak, T. (2004), Stefan Buszczyński i jego wizja Europy [Stefan Buszczyński and his vision of Europe], in S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz (eds.), Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku [Of history and politics. Studies into the history of the nineteenth and twentieth centuries], pp. 513-524, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
24. Marszałek, A. (1996), Z historii europejskiej integracji międzynarodowej [From the history of European international integration], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
25. Marszałek, A. (2000), Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji [Sovereignty and European integration in the light of the historical perspective. Arguing about the essence of sovereignty and integration], Instytut Europejski, Łódź.
26. Marszałek, A. (2005), Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku [Sovereignty and the European integration in the Polish scientific and political thought until the end of the nineteenth century], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
27. Michałowski, S. (1999/2000), Wizje integrującej się Europy w polskiej myśli politycznej okresu zaborów [Visions of building an integrated Europe in the light of Polish political thought in the period of the partitions], Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowskiej Vol. LIV/LV, Sectio F, pp. 75-86, Lublin.
28. Nowak, A. (2004), Europa narodów – wizja księcia Adama Jerzego Czartoryskiego [Europe of nations – the Prince Adam Jerzy Czartoryski's vision], in: Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Środkowej [From empire to empire. An examination of the history of Central Europe], pp. 167-195, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
29. Polska myśl polityczna XIX wieku. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem [Polish political thought of the nineteenth century. A selection of source texts with commentary] (1999), A selection made by: Juchnowski, J., Kalicki, W. and Tomaszewski, J., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
30. Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku [Polish visions of Europe in the nineteenth and twentieth centuries] (2004), A selection made by Peter Oliver Loew, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
31. Skowronek, J. (1994), Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Wiedza Powszechna, Warszawa.
32. Skrzetuski, J.K. (1772-1775), Projekt czyli ułożenie nieprzerwanego w Europie pokoju [Project or arrangement for maintaining the undisturbed peace in Europe], in: Historia polityczna dla szlachetnej młodzi [Political history for the noble youth], part I and II, printing by J.K.M. Rzeczypospolita, Scholarum Piarum, Warszawa.
33. Staszic, S. (1954), Pisma filozoficzne i społeczne [Philosophical and social works], vol. I, II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
34. Staszic, S. (1959), Ród ludzki [The human race], vol. I, II, III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
35. Tazbir J. (1961), Stanisław Lubieniecki, Przywódca ariańskiej emigracji [Stanisław Lubieniecki, the leader of Arian emigration], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
36. Tazbir J. (2003), Stando Lubentius moriar. Biografia Stanisława Lubienieckiego [Stando Lubentius moriar. A biography of Stanisław Lubieniecki], Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
37. Wierzbicki A. (2009), Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku [Europe in Polish historical and political thought of the nineteenth and twentieth centuries], Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
38. Życki J. (1932), Polskie tradycje pokojowe [Polish peace traditions], in: Memoriał króla Stanisława Leszczyńskiego o zabezpieczeniu pokoju powszechnego [The king Stanisław Leszczyński's memorandum concerning the guarantees for universal peace], Wydawnictwo Artystyczne, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

82

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

35

Strona końc.:

44

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55426 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.2009.2.3

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji