Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Późnośredniowieczne testamenty z ziem czeskich. Możliwości i ograniczenia badań

Twórca:

Jíšová, Kateřina

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Współtwórca:

Pauk, Marcin. Tł. ; Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Archiv český XXVI, Zprávy o statcích venkovských z Archivu města Prahy A-K, wyd. Teige J., Praha 1909
Archiv český XXVIII, Zprávy o statcích venkovských z Archivu města Prahy L-Z, wyd. Teige J., Praha 1912
Ariés P. 2000. Dějiny smrti I-II. Praha
Baur P. 1989. Testament und Bürgerschaft, Alltagsleben und Sachkultur im spätmittelalterlichen Konstanz. Sigmaringen
Bertram M. 1898. Hundert Bologneser Testamente aus einer Novemberwoche des Jahres 1265, „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”. Bd. 69
Bertram M. 1988. Mittelalterliche Testamente. Zu Entdeckung einer Quellengattung in Italien, „Quellen undForschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”. Bd. 68, 151-233
Bertram M. 1990. Bologneser Testamente. Erster Teil: Die urkundliche Überlieferung, „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”. Bd. 70
Bertram M. 1991. Bologneser Testamente. Zweiter Teil: Sondierungen in den Libri Memoriali, „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”. Bd. 71, 195-240
Bockmann H. 1985. Leben und Sterben in einer spätmittelalterlichen Stadt. Über ein Göttinger Testament des15. Jahrhundert. Göttingen
Borovský T. 1999. „Zu der ere gots und meiner sele zu selikeit”. Odkazy brněnských měšťanů církevním institucím v letech 1410-1530, „Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity C”. 46, 79-96
Bůžek V. 1991. Každodenní kultura jihočeských měšťanských domácností v předbělohorské době, „Operahistorica”, 1, 43-73
Bůžek V., Bůžková H., Stejskalová J. 1990. Měšťanské domácnosti v předbělohorských jižních Čechách. Prameny, metody, stratifikace, „Jihočeských sborník historický”, 59, nr 2, 65-79
Chiffoleau J. 1980. La Comptabilité de l´au-dela. Les hommes, la mort et la religion dans la région d´Avignon à la fin du Moyen Age. Roma
Cohn K. 1988. Death and Property in Siena 1205-1800: Strategies for the Afterlife. Baltimore-London
Die Wiener Testamentsbücher 1395-1430, część 1: 1395-1400. wyd. Brauneder W. and Jaritz G., Fontes rerum austriacarum, III. Abteilung: Fontes Iuris, 10/1. Wien-Köln 1989
Die Wiener Testamentsbücher 1395-1430, część 2. Köln-Weimar 1998
Die Wiener Testamentsbücher 1395-1430, część 3: 1406-1411. wyd. Brauneder W., Jaritz G., Ch. Neschwara. Wien-Köln-Weimar 2006
Elbel P. 1526. Testamenty olomouckého kapitulního duchovenstva (1300-). In Pozdně středověké testamenty…,145-188
Elbel P. 2004. Testament olomouckého probošta Pavla z Prahy (†1441), ČMM, 123. 3-46
Fejtová O. 2006. Kniha v testamentární praxi měšťanů v 17. století, „Opera romanica”, 9 377-396
Gonon M. 1961. La vie familiale en Forez au XIV siécle et son vocabulaire d´aprés les testament. Macon
Guzetti L. 1998. Venezianische Vermächtnisse. Die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen im Spiegel spätmittelalterlicher Testamente. Stuttgart-Weimar
Hradilová M. 1992. Soběslavské kšafty z let 1455-1523, „Táborský archiv”, 4. 47-107
Hradilová M. 2000-2001. Dorota z Hobzí (Pokus o portrét jihočeské šlechtičny jagellonského období), „Táborský archiv”, 10. 175-212
Hradilová M. (wyd.) 1992. Soběslavské kšafty z let 1455-1523, „Táborský archiv”, 4. 47-107
Hrubá M. 2002. „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle”. Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době. Ústí nad Labem
Jaritz G. 1982. Zur Alltagsleben und Sachkultur in österreichischen Städten des Spätmittelalters, „Rotterdam Papers”, IV
Jaritz G. 1984. Österreichische Bürgertestamente als Quelle zur Erforschung städtischer Lebensformen des Spätmittelalters, „Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus”, 8. 249-264
Jaritz G. 1986. Leben um zu sterben. In Alltag im Spätmittelalter. Wien-Graz-Köln
Jaritz G. 1986. Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Einführung in die Alltagsgeschichte des Mittelalter. Wien- Köln
Jennigs M. 1974. London and the Statute of Mortmain: Doubts and Anxieties among Fifteenth-century London Testators, Mediaeval Studies, 36. 174-177
Jennigs M. 1977. The Distribution of Landed Wealth in the Wills of London Merchants 1400-1450, Mediaeval Studies, 39. 261-280
Kaczmarczyk K. 1925. Akta Radzieckie Poznańskie, I: 1434-1470. Poznań
Klassen M. 1990. Gifts for the Soul and social Charity in Late Medieval Bohemia. In Materielle Kultur und religiöse Stiftung im Spätmittelalter. Wien, 63-81
Klassen M. 1990. Household composition in medieval Bohemia, “Journal of Medieval History”, 16. 55-75
Klosterberg B. 1995. Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familier – Kölner Testamente von Laien und Klerikenim Spätmittelalter, „Kölner Schriften zu Geschichte und Kultur”, Bd. 22, Köln
Kolmer L. 1989. Spätmittelalterliche Testamente, Forschungsergebnisse und Forschungsziele. RegensburgerTestamente im Vergleich, „Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte”, 52. 475-500
Kopečková J. 2000. Předbělohorská kniha kšaftů města Domažlic a možnost jejího využití k výzkumu každodenního života, “Západočeský historický sborník”, 6. 117-144
Král P. 2002. Mezi životem a smrtí. České Budějovice
Král P. 2004. Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku. České Budějovice
Krzenck T. 1993. Böhmische Testamente aus der Hussitenzeit, „Bohemia”, 34. 7-28
Krzenck T. 1994. Böhmische Bürgertestamente des 15. Jh. Das Beispiel der Prager Neustadt. In Polívka M. andPánek J. (eds.), Husitství – reformace – renesance. Praha, 627-648
Krzenck T. 1998. Böhmische Bürgertestamente des 15. JahrhundertRegesteverzeichnis, Archiv für Diplomatik Schriftgeschiche Siegel- und Wappenkunde, Bd. 44. 141-185
Lorcin M.-T. 1988. Le temps chez les humbles: passé, présent et futur dans les testaments foréziens (1300-1450), „Revue historiqueˮ, 566. 313-336
Malaníková M., Několik poznámek k ženským testamentům v pozdně středověkém Brně. In Pozdně středověké testamenty…, 139-144
Możejko B. 2004. Gdański mieszczanin w obliczu śmierci. Zapisy testamentowe z II połowy XV w. (na podstawie księgi ławniczej). In Mieszczanie, wasale, zakonnicy, Studia z dziejów średniowiecza, t. 10, 129-162
Navrátilová A. 2002. Poslední pořízení v lidovém právním vědomí. In Obyčejové právo. Sborník příspěvků z konference. Praha, 88-106
Nodl M. 2010. Středověký testament jako abnormalita. In Jíšová K. and Doležalová E. (eds.), Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie, formy využití. Praha 2006, 73-86. (przekład polski: Średniowieczny testament jako anomalia. In Pauk M. R. and Saczyńska M. (eds.), Dom, majątek, klient, sługa. Manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej (XIII-XIX wiek). Warszawa, 149-160)
Noodt B. 2000. Religion und Familie in der Hansestadt Lübeck anhand der Bürgertestamente des 14. Jahrhundert. Lübeck
Nový R. 1963. Městské knihy v Čechách a na Moravě 1310-1526. Katalog, AUC Philosophica et historica 4. Praha
Pešek J. 1982. Pražské knihy kšaftů a inventářů. Příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské, „Pražský sborník historický”, 15, 63-92
Pešek J. 1991. Pozůstalostní inventáře jako pramen poznání kultury každodenního života, „Opera historica”, 1, 30-42
Piper H. 1960. Testament und Vergabung von Todes wegen im braunschweigischen Stadtrecht des 13. bis 17.Jahrhundert. Braunschweig
Piwowarczyk E. 2010. Legaty testamentowe ad pias causas w XV-wiecznym Krakowie. Z badań nad pobożnością miejską. Kraków
Prokopa písaře Nového Města pražského Praxis cancellariae, wyd. Mareš F., Praha 1908, 15, 19, 25, 131
Rak P. 1998. Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465-1603 a testamentární praxe v Kadani od poloviny 15. do počátku 17. století, SAP, 2, 3-106
Rak P. 1998. Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465-1603 a testamentární praxe v Kadani od poloviny 15. století do počátku 17. století, „Sborník archivních prací”, 48, 3-106
Ratajová J. 1998. Pražské testamenty (1600-1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur, „Pražský sborníkhistorický”, 30. 90-125
Schmidt H.-J. 2003. „jako bychom ještě žili…” Politický rozměr vladařských testamentů 13. století, „ČasopisMatice Moravske” (dalej cyt.: ČMM), 122, nr 1. 3-19
Schulz G. 1976. Testamente des späten Mittelalters aus dem Mittelrheingebiet. Eine untersuchung in rechts- und kulturgeschichtlicher Hinsicht. Bonn
Šimůnek R.. Český šlechtický testament pozdního středověku – reálné badatelské téma? (Prologomena k výzkumnému záměru). In Pozdně středověké testamenty…, 95-116
Šmahel F. 1978. Epilog husitské revoluce. Pražské povstání 1483, Acta reformationem Bohemicam illustrantia,1, 45-127
Šmahel F. 1986. Pražské povstání 1483, „red. Pražský sborník historický”, 19, 35-102. Przedruk w niecozmienionej postaci w: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha 2001, 99-140, 522-540
Smetanová V. 1585. Ústečtí měšťané v Liber Testamentorum z let 1509-. In Města severozápadních Čech…, 123-131
Sowina U. 1986. Sieradz. Układy przestrzenne i społeczeństwo miasta XV-XVI w., Warszawa-Sieradz
Sowina U. 1991. Najstarsze testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, „Kw.HKM”, R. XXXIX, nr 1, 3-25
Sowina U. 1992. Przestrzeń miejska w późnym średniowieczu – rynek w Sieradzu, „Kw.HKM”, R. XL, 317-324
Sowina U. 1993. Testaments of the burghers from Sieradz 1500-1538, „Acta Poloniae Historica”, 67, 47-78
Sowina U. 2002. Testament pewnego kmiecia. Przyczynek do badań nad relacjami międzystanowymi w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. In Buśko C. et al (eds.), Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznejEuropie środkowej. Wrocław-Praha, 209-214
Sowina U. 2006. Kilka uwag o późnośredniowiecznych inwentarzach rzeczy w najstarszych zachowanych krakowskich księgach wójtowskich. In Młynarska-Kaletynowa M. and Kruppé J. (eds.), O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata. Warszawa, 311-318
Sowina U. 2006. Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu majątku w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności. In Sociální svět středověkého města, Colloquia mediaevalia Pragensia, 5. Praha, 173-183
Spáčilová L. 2000. Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern. Entwicklung einer Texorte in der Olmützer Stadtkanzlei in der Jahren 1416-1566, Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft, Bd. 9, Wien
Spáčilová L. and Spáčil V. (wyd.) 2004. Památná kniha olomoucká z let 1430-1492, 1528. Olomouc
Štajnerová M. 2000. Testamenty litoměřických měšťanů z let 1527-1576 jako pramen k dějinám rodinnýchstruktur. In Města severozápadních Čech v raném novověku. Ústí nad Labem, 87-106
Štajnerová M. 2000. „Testamenty litoměřických měšťanů z let 1527-1576 jako pramen k dějinám rodinných struktur”, praca dyplomowa. Ústí nad Labem
Štajnerová M. 2001. Církevní donace litoměřických měšťanů první polovině 16. století ve světle kšaftovní knihy,„Ústecký sborník historický”, 261-268
Stejskalová J. 1991. Kšaft jako pramen pro studium úrovně měšťanské domácnosti, „Opera historica”, 1, 74-80
Strnad J. 1891. Listář a listinář města Plzně I, Plzeň
Strnad J. 1905. Listář a listinář města Plzně II, Plzeň
Strnad J. (wyd.), Listář a listinář města Plzně I, Plzeň 1891
Strnad J. (wyd.), Listář a listinář města Plzně II, Plzeň 1905
Szende K. 2001. From mother to daughter, from father to son? Intergenerational patterns of bequeathing movables in late medieval Bratislava, „Annual of medieval studies at the CEU”, 7, 209-232
Szende K. 2001. Testaments and TestimonieOrality and Literacy in Composing Last Wills in Late Medieval Hungary. In Jaritz G. and Richter M., (eds.), The Oral History of the Middle AgeThe Spoken Word in Context. Medium Aevum Quotidianum, Sonderband XII (= CEU Medievalia Vol. 3). Krems-Budapest, 49-66
Tlapáková V. 2004. “Testamenty znojemských měšťanů v pozdním středověku (do roku 1479)”, praca magisterska obroniona na Wydziale Filozoficznym Morawskiego Uniwersyetetu w Brnie
Tlapáková V. 2005. Testamentární praxe ve Znojmě v 15. století, Jižní Morava, 41, 29-43
Tlapáková V. 2005. Zbožné odkazy v testamentech znojemských měšťanů do roku 1479. In Ročenka okresního archivu ve Znojmě 2004. Znojmo, 13-23
Tošnerová M. 2006. Berounské knihy inventářů a testamentů z předbělohorského období, “Minulost íBerounska”, 9, 20-38
von Brandt A. 1973. Mittelalterliche Bürgertestamente. Neuerschlossene Quellen zur Geschichte den materiellen und geistigen Kultur. Heidelberg
von Brandt A. 1979. Mittelalterliche Bürgertestamente. Neuerschlossene Quellen zur Geschichte der materiallen und geistlichen Kultur. In Friedland K. and Sprandel R. (eds.), Lübeck, Hanse und Nordeuropa. Gedächtnisschrift für Ahasver von Brandt. Köln, 226-368
Zahnd M. 1988. Spätmittelalterliche Bürgertestamente als Quellen zu Realienkunde und Sozialgeschichte, „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichte”, 96, 55-78
Zilynskyj B. 1984. Podblanicko v nejstarších knihách kšaftů Nového Města pražského (1436-1494), „Sborníkvlastivědných prací z Podblanicka”, 25, 169-185
Zilynskyj B. 1987. Zprávy o Táboře a jeho obyvatelích v nejstarších knihách kšaftů Nového Města pražského (1436–1494). „Táborský archiv”, 1, 61-67
Zilynskyj B. 1989. Tři glosy k Táboru 15. století z pražských městských knih. „Táborský archiv”, 2, 37-46
Zilynskyj B. 1992. Ještě ke knihám kšaftů Nového Města pražského (s ohledem na Tábor a Táborsko), „Táborský archiv”, 4, 42-46
Zilynskyj B. 1992. Rukopis 992 Archivu hlavního města Prahy (K problematice jeho edičního zpřístupnění). In Hojda Z., Pešek J., Zylinsky J. (eds.), Seminář a jeho hosté. Praha, 89-94

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

213

Strona końc.:

222

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54852 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji