Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Archiwa zmarłych. Administrowanie aktami ostatniej woli w miastach węgierskich późnego średniowiecza

Twórca:

Majorossy, Judit

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Współtwórca:

Adamska, Anna. Tł. ; Bartoszewicz, Agnieszka. Tł. ; Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Barta I. 1938. Középkori írásbeliségségeink történetéhez [W sprawie dziejów średniowiecznego notariatu publicznego na Węgrzech]. In Emlékkönyv Szentpétery Imre születésének hatvanadik évfordulója ünnepére [Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin Imre Szentpétery]. Budapeszt, 31-46
Bónis G. 1962. Les authorités de „foi publique” et les archives des „loci credibiles” en Hongrie, „Archivum”12. 97-104
Bónis G. 1972. Középkori jogunk elemei. Római jog. Kánonjog, szokásjog [Przykłady średniowiecznego węgierskiego prawa. Prawo rzymskie, prawo kanoniczne, prawo zwyczajowe]. Budapeszt, 61-140
Dóka K. et al (eds.) 2000. A magyar levéltártörténet kronológiája, 1000-2000 [Chronologia dziejów archiwów węgierskich, 1000-2000]. Budapest, 27-39
Eckhart F. 1913/1915. Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter, „Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung”, t. 9, 395-558
Fügedi E. 1980. Középkori, magyar városprivilégiumok [Średniowieczne węgierskie przywileje miejskie]. InKolduló barátok, polgároknemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Budapest, 238-310
Házi J. 1956. A városi kancellária kialakulása Sopronban [Dzieje kancelarii miejskiej w Sopron], „Soproni Szemle”, 10. 202-215
Holub J. 1926. Végrendeleti jogunk kialakulása [Narodziny węgierskiego prawa testamentalnego], „Akadémia Értesítő”, 37. 232-240
Iványi B. 1999. Das Deutschtum der Stadt Eperjes im Mittelalter, „Südost-Forschungen”, 5, nr 2/3. 377-378
Iványi B. 1909. Vázlatok Eperjes sz. kir. város középkori jogéletéből, föleg a város 1424-1509-bőlvalójegyzökönyve alapján [Szkice ze średniowiecznej historii prawa wolnego królewskiego miasta Preszowa, przede wszystkim na podstawie akt miejskich z lat 1424-1509], „Századok”, 43. 218, 291
Kubínyi A. 1984. Irástudás es értelmiségi foglalkozásúak a Jagiellókorban [Piśmienność i zawodowi intelektualiści w okresie panowania Jagiellonów]. In Kállay I. (ed.), A magyar hivatali irásbeliség fejlődése1181-1981 [Rozwój węgierskiej piśmienności urzędowej].Budapest, 186-208
Kőfalvi T. 2002. Places of Authentication, „Chronica: Annual of the Institute of History, University of Szeged”, 2. 27-38
Lehotská D. et al 1956. Inventar stredovekých listin, listov a iných pribuzných písomnistí, Archiv mesta Bratislavy. Praga
Majorossy J. 2003. Archives of the Dead: Administration of Last Wills in Medieval Hungarian Town. In Rasson J. and Jaritz G. (eds.), The Public (in) Urban Space. Papers from the Daily Life-Strand at the International Medieval Congress (Leeds, July 2003). Krems, 19-29
Mályusz E. (ed.) 1951. Zsigmondkori oklevéltár, II: kötet: 1400-1410 [Kartularz epoki Zygmuntowskiej, t. 2:1400-1410]. Budapest, II/1, 410, nr 3468
Mertanová S. 1985. Ius tavernicale. Studie o procese formovania práva tavernickych miest v etapach vyvoja tavernckeho sůdu v Uhorsku (15-17 stor.) [Studia o procesie formowania się prawa miejskiego tawernickiego w czasach funkcjonowania sądu tawernickiego na Węgrzech]. Bratislava
Mollay K. (ed.) 1959. Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn, Monumenta Historica Budapestinensia 1. Budapest, 161-162
Nagy A. F. 1938. A levéltáraink kezdakulasa [Narodziny archiwów węgierskich], „Levéltári Közlemények”, 14.23-36
Pálffy I. 1940-1941. Városi levéltáraink kezdetei [Początki węgierskich archiwów miejskich], „Levéltári Közlemények”, 18-19
Stolz A. 1912. A hiteleshelyek és azok jelentősége a középkorban Magyarogrszágon [Miejsca wiary publicznej i ich rola na średniowiecznych Węgrzech]. Újvídék
Szende K. 1999. A magyarországi városi végrendeletek helye az európai joggyakorlatban (A középkori Sopron, Pozsony és Eperjes példája) [Miejsce węgierskich testamentów mieszczańskich w europejskiej praktyce prawnej. Przykłady ze średniowiecznego Sopron, Bratysławy i Preszowa], „Soproni Szemle”, 53. nr 4, 343-356
Szende K., A soproni polgárág anyagi kultúrája a késő középkorban [Kultura materialna mieszczan z Sopron],„Aetas”, 1990/1993, 69-123, zob. zwłaszcza 70-71 i 108 oraz tab. 1
Szende K. 2000. Otthon a városban. Urbanizáció, társadalom és anyagi kultura a késő-középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen a végrendeletek tükrében [Dom i miasto. Urbanizacja, społeczeństwo i kultura materialna w późnośredniowiecznym Sopron, Bratysławie i Preszowie w świetle testamentów], praca doktorska, Eötos Loránd Tudományegyetem (dalej cyt.: ELTE). 222
Szende K. 2001. Testaments and Testimonie Orality and Literacy in Composing Last Wills in Late Medieval Hungary. In Jaritz G. and Richter M. (eds.), Oral History of Middlle Ages: The Spoken World in Cintext. Medium Aevum Quotidianum, 12 – CEU Medievalia 3, Krems-Budapest
Szende K. 2004. The Uses of Archives in Medieval Hungary. In Adamska A. and Mostert M. (eds.), The Development of Literate Mentalities in East Central Europe. Utrecht Studies in Medieval Literacy 4. Turnhout,107-142
Wenzel G., A tárnoki jog [Prawo tawernickie], zwł. 13
Wenzel G. 1878. A XV századi tárnoki jog [Piętnastowieczne prawo tawernickie], „Értekezések a társadalmi tanulmányok körébő”, 5, nr 1, Magyar Tudományos Akadémia (dalej cyt.: MTA). Budapest
Ziegler A. 1999. Actionale Protocollum. Das älteste Stadtbuch von Bratislava/Preßburg aus den Jahren 1402-1506, Acta Carpatho-Germanica, 4. Bratysława (dalej cyt.: Ziegler, PA)

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

239

Strona końc.:

250

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54854 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji