Obiekt

Tytuł: Osiemnastowieczne inwentarze jako źródło do dziejów klasztorów prowincji ruskiej dominikanów = Eighteenth-century inventories as the source of knowledge on the history of the Dominican monasteries of the Ruthenian province

Twórca:

Markiewicz, Anna (1979- )

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61. Nr 1 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Augustyniak U. 2003. Inwentarze mienia radziwiłłowskiego z XVI-XVII wieku jako źródło do historii mentalności i życia codziennego – możliwości badawcze. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51, 231-259. ; Bernatowicz T. 2009. Akt bardzo rzadko praktykowany. Uroczystość obłóczyn księżnej Teofili z Leszczyńskich Wiśniowieckiej we Lwowie. In Polska w Europie w dobie nowożytne. Warszawa, 325-332. ; Danowska E. 2004. Inwentarze pośmiertne krakowskich mieszczan z lat 1697 – 1795 w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 52, 79-84. ; Danowska E. 2008. O rzeczach doczesnych księdza kanonika. Inwentarz pośmiertny Michała hrabiego Ankwicza z 1786 r, Nasza Przeszłość 110, 107-127. ; Dumanowski J. 2006. Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku. Toruń. ; Gapski H. 2006. Badania nad przeszłością dominikanów Rzeczypospolitej Obojga Narodów . Próba bilansu . In H.Gapski et al. (eds.) Dzieje dominikanów w Polsce XIII-XVIII wiek. Lublin, 53-67. ; Główka D. 2004. Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku.Warszawa. ; Główka D. and Klonder A. 2003. Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51, 157-176. ; Hornung Z. 1995. .Jan de Witte architekt kościoła Dominikanów we Lwowie. Warszawa. ; Hrynkiewicz J. 2008. Przemyskie testamenty i inwentarze pośmiertne (XVI-XVIII w.).Rocznik Przemyski. 44, 19-26. ; Justyniarska- Chojak K. 2004. Inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich Sandomierza z XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 52, 37-50. ; Kłoczowski J.1970. Rozwój dominikanów w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 19, 70-76. ; Koszewierski W. 2007.Dominikanie klasztorów ruskich w prowincji polskiej w drugiej połowie XV- XVI wieku .Lublin. ; Krawczyk M. 2004. Księgozbiór księdza Ignacego Przybylskiego w świetle inwentarza pośmiertnego . In E. Andrysiak (ed.) Archiwa, biblioteki, muzea. Źródła do dziejów Wielkopolski południowej.Kalisz, 41-48. ; Markiewicz A. 2005. Kościół i klasztor oo. Dominikanów w Lachowcach w świetle wizytacji prowincji ruskiej św. Jacka z 17708 roku. Nasza Przeszłość 104, 111-128. ; Markiewicz A. 2006. Inwentarz kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Rakowie z lat 1708-1709.Rocznik Biblioteki Narodowej PAU i PAN w Krakowie 51, 117-130. ; Markiewicz A. 2009. Kościół i klasztor OO. Dominikanów w Brodach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy. In A. Markiewicz and M. Miławicki (eds.) Dominikanie na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej . Kraków, 227-255. ; Markiewicz A. and Miławicki M. 2009. Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Kraków. ; Mazur E. 2003. Wykorzystanie inwentarzy w badaniach nad kulturą XIX wieku na ziemiach polskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51, 177-182. ; Petrus J.T. 1994. Inwentarz wyposażenia kościoła Dominikanów w Żółkwi z r. 1698. In J.T.Petrus (ed.) Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej . 2. Kraków, 124-133. ; Petrus J.T. 1997 .Dawny kościół p.w. św. Katarzyny i klasztor OO. Dominikanów w Samborze. In J.T.Petrus (ed.) Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej 5 . Kraków, 215-223. ; Pidłypczak - Majerowicz M.1996. Bibloteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Wrocław. ; Pidłypczak – Majerowicz M. 2006. Katalogi bibliotek zakonnych na Białorusi we współczesnych zbiorach rękopiśmiennych. In J. Gwioździk (ed.) Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Katowice, 215-227. ; Pietrzkiewicz I. 2004. Biblioteki klasztorów słonimskich w świetle zachowanych inwentarzy. Nasza Przeszłość 101, 463-474. ; Pietrzkiewicz I. 2007. Metodologiczne problemy badań historycznych księgozbiorów zakonnych w Wielkim Księstwie Litewskim. In D. Kuźmina (ed.) Bibliologia. Warszawa, 120-130. ; Popiołek B. 2005. Manelek dwie i pereł sznurów cztery. O szlacheckich inwentarzach posagowych i pośmiertnych .Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Hiistorica. 2005, 166-173. ; Pośpiech A. 1992.Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku. Warszawa. ; Rok B. and Wojtkiewicz- Rok W. 2006.Kosciół dominikanów lwowskich – przyczynek do badań nad sanktuariami dawnej Rzeczypospolitej . In B. Rok and J. Maroń (eds.) Między Lwowem a Wrocławiem. Toruń, 171-283. ; Stolarski P. 2010. Friars on the fronier: Catholic renewal and the Dominican Orders in Southeastern Poland 1594-1648. Farnham. ; Świętochowski R 1980. Początki dominikańskiej prowincji ruskiej (1596-1602).Prawo Kanoniczne 23,51-86.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

84

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54805 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; fre ; eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji