Obiekt

Refleksje nad prawdziwym monumentem : uwagi o lekturze dzieła "Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)" : [recenzja]
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: Refleksje nad prawdziwym monumentem : uwagi o lekturze dzieła "Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)" : [recenzja]

Twórca:

Kajzer, Leszek (1944– )

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61. Nr 1 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Andrzejewska A. and Kajzer L. 1995. Badania zespołu podominikańskiego w Brześciu Kujawskim .Archaelogia Historica Polona 1, 127-148.
Andrzejewski A. et al. 1998. Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w 1998 roku w Chrobrzu , gm. Złota Pińczowska , woj. kieleckie , na stanowisku zwanym Zamczysko . Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 4, 119-138.
Andrzejewski A. et al. 2007. Sprawozdanie z badań zamku w Pińczowie. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 10, 337-352.
Augustyniak J. 1992.Zamek w Inowłodzu. Łódź.
Bania Z. 1997.Święte miary jerozolimskie. Grób Pański – Anastasis – Kalwaria. Warszawa.
Bania Z. 2000. Kolegiata w Łasku. Łódź.
Baraniewski W. 1995. Skierniewice – pałac prymasowski . In W. Puget (ed.) Pałace i dwory w dawnym województwie rawsko-mazowieckim 1. Warszawa, 111.
Bąbka E. and Horbacz T,J. 1993. Badania archeologiczno-architektoniczne kolegiaty wieluńskiej w la- tach 1989-1990. In. T.J. Horbacz and L.Kajzer. (eds.) Między północą a południem . Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych .Sieradz, 323-328.
Buko A. and Główka D. (eds.) 2011. Radom: korzenie miasta i regionu. Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2. Warszawa.
Crossley P. 1985. Gothic Architecture in the Reign of Kazimir the Great. Kraków.
Derwich M. 1992. Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu. Warszawa.
Dobosz J. 2002. Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań.
Gliński W. and Hadamik C. 2002. Zamek królewski w Chęcinach – zarys problematyki badawczej ii konserwatorskiej. In M. Antoniewicz (ed.) Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Warszawa, 374-390.
Gryglewski P. 2011. Dawna kolegiata w Wolborzu – fazy rozbudowy. In Architektura znaczeń.Warszawa,76-89.
Hadamik C. 2005.Zamek królewski w Chęcinach: archeologiczne przesłanki do kwestii jego genezy i pierwotnej funkcji. In Późnośredniowieczne zamki na terenie województwa sandomierskiego. Kielce,145-170.
Hadamik. C. 2007. Pierwsze wieki Kielc. Kielce.
Hadamik C. 2008. Archeologia zamku w Chęcinach . In D. Kalina (ed.) Szkice z dziejów miasta. Chęciny na starej fotografii. Kielce , 53-80.
Iwańczak W. and Szymczakowa A. 2004. Legaty testamentowe kanonika krakowskiego Adama z Będkowa z 1451 roku dla rodziny. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 21, 421-429.
Kajzer L. 1983. Uwagi o budownictwie obronnym arcybiskupów gnieźnieńskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 3, 147.
Kajzer L. 1991. Szesnastowieczne fortalicium wojewody poznańskiego Mikołaja Lubrańskiego w Lubrańcu na Kujawach. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. 18, 57-77.
Kajzer L. 2001. Zapomniana rezydencja w Strawczynie koło Kielc. Acta Universitatis Lodziensis , Folia Archeologica 23/2, 119-135.
Kajzer L.2001. Gdzie ruscy malarze Władysława Jagiełły działali w Sieradzkiem. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49, 387-394.
Kajzer L. et al. 2001. Leksykon zamków w Polsce. Warszawa 334-347.
Kajzer L. 2002. Z badań nad zamkami w Polsce w wieku XIII. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 50, 287-304.
Kajzer L. 2004.Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej . Warszawa.
Kajzer L. 2005. Szydłów na tle problematyki zamków królewskich Sandomierszczyzny . In J.L. Adamczyk (ed.) Późnośredniowieczne zamki na terenie województwa sandomierskiego . Wybrane przykłady. Kielce, 41-63.
Kajzer L. 2010. Między Chęcinami a Pińczowem, czyli o nowych badaniach obu warowni. In A. Odrzywolska –Kidawa, Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata. Warszawa, 295-304.
Kajzer L. and Olszacki T. 2011. Mazowieckie zamki w Gostyninie i Sochaczewie na tle problematyki zamków starościńskich Krzysztofa Szydłowieckiego. In W. Iwańczak et al. (eds.) Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Kielce – Ćmielów, 49-62.
Kajzer L. and Olszacki T. 2011. Zamek w Pyzdrach w świetle badań archeologiczno—architektonicznych . Fontes Archaeologici Posnanienses 47, 255-292.
Kołodziejski S. 1994. Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego. Kraków
Kołodziejski S. 1995. Zamek w Białym Kościele . Teki Krakowskie 2, 89-100.
Kołodziejski S. 1997. XIII-wieczne budowle warowne w dolinie Prądnika. Teki Krakowskie 5, 71-80.
Kołodziejski S. 1997. Z problematyki badań średniowiecznych zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Archeologia Historica Polona 5, 27-28.
Kołodziejski S. 2006. Średniowieczne budowle obronne na terenie Jury Ojcowskiej w świetle wyników nowszych badan. Ojców.
Kowalski J. 2010. Gotyk Wielkopolski, architektura sakralna XIII- XVI wieku. Poznań.
Krassowski W. 1995. Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich 4, Warszawa.
Kubiak W. 2006. Dzieje Lubrańca. Toruń.
Kujawski W. 1998. Kościelne dzieje Sieradza. Włoclawek.
Kunkel R. 2006. Architektura gotycka na Mazowszu. Warszawa.
Kurtyka J. 1998. Włość chroberska w średniowieczu i w XVI w. w świetle źródeł historycznych. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 4, 139-169.
Lechowicz Z. 1982. Wyniki badań archeologicznych w zespole klasztornym cystersów w Jędrzejowie w 1977 r. Sprawozdania Archeologiczne 34, 223-231.
Lechowicz Z. 2012. Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje. Radom.
Lewicki J. 2000. Pałac w Podzamczu Piekoszowskim – próba odtworzenia i analizy XVII – wiecznej architektury budowli. In J.L. Adamczyk (ed.) Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV – XVIII w. na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wybrane przykłady. Kielce, 117-141.
Marciniak – Kajzer A. 2001. Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów. Łódź.
Marciniak – Kajzer A. 2003. Czy dwa piece Stanisława Tarnowskiego ? Archeologia Historica Polona 13, 295-306.
Mietz A. 1987. Późnobarokowy zespół sakralno- cmentarny w Chodczu. Włocławek
Miłobędzki A. 1980.Architektura polska XVII wieku. Warszawa.
Muratow P. 2012. Obrazy Włoch. Florencja .Warszawa.
Muzolf B. 1993. Kompleks osadniczy w rejonie Góry Birów w m. Podzamcze, gm. Ogrodzieniec . In Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej .Dąbrowa Górnicza, 65-71.
Muzolf B. 1996. Badania na skale z Jaskinią Biśnik i na Górze Grodzisko Pańskie w Strzegowej, woj. katowickie. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 2, 109-127.
Olszacki T. 2012. Zamek w Kole w świetle wyników badań archeologicznych (1977-1983). In I. Skierska (ed.) Królewskie miasto Koło . Studia w 650 rocznicę lokacji miasta. Koło, 105-174.
Pietras T. 2001. Krwawy wilk z pastorałem . Biskup krakowski Jan zwany Muskatą. Warszawa.
Poklewski T. 1992. Średniowieczne zamki między Prosną a Pilicą. Łódź.
Pietrzak J. 2012. Zamek w Gostyninie. Dzieje budowlane w świetle przekazów archiwalnych i badań terenowych . Rocznik Gostyniński 3, 9-44.
Sikorski D.A. 2011. Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego . Poznań.
Szymczak J.2001. Piotr Wspinek z Będkowa – przedsiębiorczy gospodarz i administrator dóbr pabianickich kapituły krakowskiej w drugiej połowie XV wieku. In W. Iwańczak et al. (eds.) Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna ) , Warszawa, 543-551.
Świechowski Z. 2000. Architektura romańska w Polsce . Warszawa.
Świechowski Z. 2009. Katalog architektury romańskiej w Polsce. Warszawa.
Tomala J. 1995. Budownictwo obronne powiatu kaliskiego w XIV- XVIII wieku. Poznań.
Tomala J. 2o11. Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce 2. Kalisz .
Wetesko L. 2009. Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkop olsce do początku XIII wieku. Poznań.
Wójcik A. 2007. Ratusz Efraima Szregera w Skierniewicach .Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 10, 405-412.
Zagrodzki T. 1981. Gotycka architektura Katedry św. Jana w Warszawie. Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

111

Strona końc.:

134

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54808 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; fre ; eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji