Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: O pożywieniu zakonnic w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. Problematyka, źródła, możliwości badawcze

Twórca:

Przybyłowicz, Olga Miriam

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 1 (2014)

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Araszczuk S. 1999. Przedtrydenckie wrocławskie księgi liturgiczne . Wrocławski Przegląd Teologiczny 4, 63-71.
Bobowski K. 1995. Podstawy bytu konwentu trzebnickiego In. M.Kaczmarek and M.L.Wójcik. Księga jadwiżańska. Wrocław, 62-82.
Bojer W. 2003. Ewolucja exemplum w XII i XIII w. . In W.Bojer (ed.) Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławowi Geremkowi. Warszawa , 50-63.
Borkowska M. 1990. Prozopografia polskich zakonów żeńskich . Nasza Przeszłość 73, 31-340.
Borkowska M. 1997. Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich z XVII i XVIII wieku. Warszawa.
Cetwiński M. 2004. Dieta św. Jadwigi. Ze studiów nad semiotyką pożywienia średniowiecznych Ślązaków. In. A.M.Wyrwa and A.Kiełbasa et al. (eds.) Cysterki w dziejach ziem polskich , dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej . Poznań, 530-539.
Chudziakowa J.1984. Romański kościół benedyktynów w Mogilnie. Warszawa.
Dąbrowski K. 1970.Rozwój wielkiej własności ziemskiej cysterek w Żarnowcu od XIII do XVI w.Gdańsk
Dembińska M. 1963. Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej. Wrocław.
Dembińska M. 1999. Food and drink in medieval Poland: rediscorvering cuisine of the past. Philadelphia.
Dola K. 1986. Problemy kościelno – duszpasterskie w diecezji wrocławskiej w XV w. Sobótka 52, 517-538.
Freeman G.P. 1999. Klarissenfasten im 13. Jahrhundert. Archivum Franciscanum Historicum 93, 220-285.
Gąsiorowska P. 2010. Kuchnia i infirmeria w klasztorze klarysek krakowskich do końca XVIII w. In A.Radzimiński et al. Sanctimoniales .Klasztory żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku). Toruń- Bydgoszcz , 394-406.
Gil A. 1997. Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII-XIX wieku. Kraków.
Gronowski T.M. 2007. Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu. Kraków.
Guidi R.L. 1992. Le clarisse nella societa dal 400. Collectanea Franciscana 62, 101-146.
Jaritz G. 1980. Zur Sachkultur ősterreichischer Klőster des Spätmittelalters. In Klősterliche sachkultur des Spätmittelalters. Wien , 147-168.
Iwaszkiewicz M. 1990. Szczątki kostne ryb z wykopalisk opactwa benedyktynów w Lubiniu. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu . Archeozoologia 15, 3-7.
Konieczka – Śliwińska D. , Życie codzienne opactwa benedyktynów w Mogilnie. Zarys problematyki. Nasza Przeszłość 88, 5-31.
Kowalski P. 2007. O szkodliwości jedzenia warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka spożywania sałaty. In K.Łeńska- Bąk (ed.) , Pokarmy i jedzenie w kulturze.Opole, 87-103.
Kucharski G. 2000. Początki klasztoru cysterek w Ołoboku. In A.M Wyrwa and J.Dobosz (eds.) Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. 900 lat zakonu Cystersów . Poznań , 319-321.
Kurnatowska Z. 1997. O piecu piekarskim w klasztorze. In J.A. Spież et al. (eds.) Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane o. Pawłowi Sczanieckiemu w 80. Rocznicę urodzin. Kraków, 119-127.
Larioux B. 1997. Les livres de cuisine mėdiėvaux. Turnhout.
Michalski M. 2004.Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich. Poznań.
Młynarska-Kaletynowa M. 1990. Rozwój majętności klasztoru cysterek trzebnickich w XIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 38, 223-247.
Morawski Z. 1987. Rozwój i upadek winiarstwa w Polsce (XIII-XVI).Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 26, 57-78.
Moulin L. 1986. Życie codzienne zakonników w średniowieczu. Warszawa.
Pac G. 2009. Kobiety, asceza i władza nad ciałem w średniowieczu. Przegląd Historyczny 100, 525-545.
Pittoni R. 1980. Zisterziensische Sachkultur am Beispiel archäologischer Funde aus des Abtei Heiligen Kreuz bei Baden, Niederősterreich. In Klősterliche Sachkultur des Spätmittelaters . Wien, 365-379.
Pobóg –Lenartowicz A. 1990. Kanonicy regularni na Śląsku.Opole.
Pobóg – Lenartowicz A. 1994. Uposażenie i działalność gospodarcza kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI w. Opole.
Przybyłowicz O.M. 2003. Inwentarze włoskich klasztorów klarysek: San Gimognano (1317-1340), Bolonia (1337-1341), Ferrara (1337).Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51, 183-199.
Przybyłowicz O.M. 2010. Długość życia zakonnic w świetle źródeł średniowiecznych i nowożytnych . Możliwości i propozycje badawcze. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 58, 17-34.
Przybyłowicz O.M. 2013. Jak panny zakonne rozliczały się? Księgi rachunkowe jako źródło do badań nad polskimi klasztorami żeńskimi XVI- XVIII . In M. Wyrwa (ed.) Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. Wrocław , 101-114.
Przybyłowicz O.M. 2014. „Dla prętszego wydawania obiadu…”.Rozporządzenia wizytatorów dotyczące stołu i posiłków w klasztorach diecezji krakowskiej z końca XVI- połowy XVII wieku. In M. Bis and W. Bis (eds.), Rzeczy i ludzie . Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa, 241-265.
Rajman J. 1993. Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich . Kraków.
Rajman J. 2001. O źródłach do zagadnienia posiłków i napojów w klasztorze średniowiecznym . Małopolskie Studia Historyczne 44, 183-198.
Rajman J. 2010. Jadłospis norbertanek zwierzynieckich z XVIII w. In A. Radzimiński i et al. (eds.). Sanctimoniales . Bydgoszcz- Toruń, 407-411.
Rőhrig F. 1980. Die materielle Kultur des Chorrerrenstiftes Klosterneuburg unter besonderer Berücksichtigung der Aussage von Rechnuungsbüchern. In Klősterliche Sachkultur des Spätmittelalters .Wien , 217-224.
Rosiński F.M. 2007. Jedzenie w ujęciu biblijnym. In K. Łeńska – Bąk (ed.)Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu. Dieta. Symbol. Opole, 56-77.
Sułkowska- Tuszyńska K. 2006. Klasztor norbertanek w Strzelnie (XII-XVI w.).sacrum i profanum. Toruń.
Sutowicz A. 2003. Przyczynek do badań nad życiem wewnętrznym klasztoru klarysek we Wrocławiu w okresie średniowiecza. Saeculum Chriistianum 10, 5-22.
Swastek J. 1986. Św. Brygida szwedzka i zakon Najświętszego Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów polskich . Lublin.
Szwagra A. 1993. Błogosławiona Kinga. Tarnowskie Studia Teologiczne 9,333.
Szylar A. 2006. Kuchnia benedyktynek sandomierskich. Zeszyty Sandomierskie 13, 32-38.
Szylar A. 2008. Konwent bernardynek lubelskich w świetle kroniki klasztornej. Nasza Przeszłość 110, 35-106.
Szylar A. 2012. „Za róże do smażenia, wiśnie i maliny..”, czyli smaki, smaczki ii inne osobliwości kuchni klasztornej w konwentach żeńskich w XVII i XVIII wieku .In B. Możejko (ed.) Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Gdańsk, 265-278.
Targosz K. 2002. Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach.Kraków.
Vazquez I. 1977. La „forma vitae” hugoliniana para las clarissas en una bula desconocida de 1245. Pontificium Atheneum Antonianum52, 94-115.
Wąsowicz H. 1995. Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy 16 wieku: studium chronologiczno – typologiczne .Lublin.
Wiszewski P. 2003. Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/1349-1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie. Poznań.
Wyczański A. 1969. Studia nad konsumpcja żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w. Warszawa.
Wyrwa A.M. 2004. W kuchni i przy stole ”szarych mnichów”, czyli o wyżywieniu cystersów w świetle źródeł normatywnych zakonu oraz wybranych źródeł pisanych, archeologicznych i przyrodniczych. Archaeologia Historica Polona 14. 51-113.
Żerelik R. and Witkowski A. 2001. Wykaz ryb Śląska z poł. XIV wieku. Wrocław, 167-178.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

62

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

3

Strona końc.:

18

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54952 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji