Obiekt

Tytuł: Kopacze : grabarze morowi w miastach Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku = Plague gravediggers in Polish towns in the 16th–18th century

Twórca:

Karpiński, Andrzej (historia)

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Ariès Ph. 1989. Człowiek i śmierć. Warszawa, 67, 68
Bahn P. G. 1997. Grobowce, groby i mumie. 50 największych odkryć archeologicznych. Warszawa, 54–55
Barg L. 1970. Epidemia dżumy we Wrocławiu w latach 1567–1569, „Archiwum Historii Medycyny”, t. XXXIII, nr 2, 168
Bell W. G. 1994. The Great Plague in London, wyd. London, 311–312, 333–335
Bennassar B. 1969. Recherches sur le grandes épidémies dans le nord de L’Espagne à la fin du XVIe siècle. Problèmes de documentation et de méthode. Paris, 47
Bulik H. 1969. Epidemia dżumy w Kłodzku 1680 r. i jej skutki demograficzne, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. III, 216
Calvi G. 1989. Histories of a Plaque Year. The Social and the Imaginary in Baroque Florence. Berkeley,155–156
Charewiczowa Ł. 1930. Klęska zaraz w dawnym Lwowie, Lwów, 34, 45
Charytoniuk J. 1985. Walka z epidemią dżumy w Elblągu na początku XVIII wieku, „Rocznik Elbląski”, R. X, 53-55
Defoe D. 1993. Dziennik roku zarazy, wyd. X, Londyn, 36, 41, 42, 59-61, 97, 168
Flis S. 1960. Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708–1711, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, z. 4, 479, 511
Froch W. and Kobylińska-Szymańska M. 1997. Klęski moru w Lublinie w XVI i XVII wieku w świetle ksiąg miejskich, „Archiwum Historii Medycyny”, t. XL, nr 4, 385
Gąsiorowski L. 1859. Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce, t. II. Poznań, 50, 58, 86, 89
Giedroyć F. 1899. Mór w Polsce w wiekach ubiegłych. Zarys historyczny. Warszawa, 35, 87, 109, 122
Sobieszczański F. M. (ed.) 1851. Joachima Bielskiego dalszy ciąg Kroniki Polskiej (1587–1598). Warszawa, 103
Kądziołka J. 1960. Finanse miasta Poznania 1501–1648. Poznań, 132
Karpiński A. 1981. Biedota miejska wobec zaraz i innych klęsk żywiołowych w Warszawie w latach 1526–1655, „Rocznik Warszawski”, R. XVI, 93–96, 115–116
Karpiński A. 1999. Opieka nad chorymi i ubogimi w miastach polskich w czasie epidemii w XVII–XVIII w.. In U. Augustyniak and A. Karpiński (eds.), Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Warszawa, 241
Karpiński A. 2000. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI– XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne. Warszawa, 92-93, 158-164, 264-266, 324-355
Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej.Gdańsk, 71, 99, 142, 208
Kizik E. 1996. Speculum mortalitatis. Pogrzeby w Elblągu w XVI–XVIII w.. In E. Cieślak and A. Groth (eds.), 750 lat praw miejskich Elbląga. Gdańsk, 175
Kizik E. 1996. Szkoła i pogrzeb w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII w., „Kw.HKM”, R. XLIV, nr 2, 273
Kizik E. 1996. Ubiory żałobne w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII w., „Kw.HKM”, R. XLIV, nr 2, 123
Kizik E. 2012. Gdańsk i Elbląg w czasach zarazy 1709–1710 roku. In Dżuma, ospa, cholera…, 110-111, 121
Kalinowski R. (oprac.) 1902. Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi, ich początek, rozwóji tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach klasztornych, II. Kraków, 81
Klonovic S. F. 1954. Victoria deorum. In Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku, oprac. K. Budzyk, H. Budzykowa, J. Lewański, t. I. Warszawa, 122
Klukowski Z. 1927. Sprawa o szerzenie dżumy w Lublinie w r. 1711, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, VI, nr 1, 16-20
Kracik J. 1991. Pokonać Czarną Śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy. Kraków, 66-74, 109, 196
Kraszewski J. I. 1850. Notatki lekarza w czasie morowego powietrza 1623 r. we Lwowie, „Athenaeum”, II, 219
Kronika benedyktynek poznańskich, wyd. W. Szołdrski, „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, R. 81, 1938, nr 10, 749–769
Barycz H. (wyd.) 1930. Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575–1595. Kraków, 73
Kropidłowski Z. 1992. Formy opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku. Gdańsk, 158–160
Lamparska J. 1999. Tajemnice, zamki, podziemia. Przewodnik jakiego nie było. Wrocław, 39–40
Łyskanowski M. 1976. Medycyna i lekarze dawnej Warszawy. Warszawa, 14, 15
Maisel W. 1982. Archeologia prawna Polski. Warszawa–Poznań, 67, 306
Manzoni A. 1994. Narzeczeni. przekł. B. Sieroszewska. Wrocław, 788-790
Matušikova L. 1996. Návrh infekčniho řádu pro Čechy při ohroženi morem v roce 1680. In Sbornik praci ksedmdesátym naroženinam dr Karla Beránka. Praha, 88
Müldner H. 1879. Przyczynek do historii i statystyki morowej. Kraków, 46–47
Namaczyńska St. 1937. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1648–1696.Lwów, 136
Nohl J. 1926. The Black Death. A Chronicle of the Plague. London, 43, 179-180
Novak J. V. 1916. Bratři česti o moru lesnenskem r. 1631 a zakroceni Jana Amose Komenského, „Česky ČasopisHistorický”, R. XXII, 325–326
Ottonsson P. G. 1989. Fear of the Plague and the Burial of Plague Victims in Sweden 1710–1711. In N. Bulst andR. Delont (eds.), Maladie et société (XIIe–XVIIIe siècles), actes du colloque de Bielefield. Paris, 385
Pękacka-Falkowska K. 2012. Dżuma w Toruniu w 1708 roku. Wybrane aspekty. In E. Kizik (ed.), Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i InstytutHistorii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku. Gdańsk, 119, 121
Pękacka-Falkowska K. 2009. Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu na przykładzie działań administracyjnych i leczenia. Toruń, 82, 83, 86
Preto P. 1978. Peste e societa a Venezia nel 1576. Vicenza, 38–41
Schulz V. (ed.) 1901. Přispěvký k dějinam moru v zemich českých z let 1531–1746. Praha, 53–55, 63–65, 87–91
Pudło A. 2012. Pochówek zbiorowy jako przykład grobu w czasie epidemii. In Dżuma, ospa, cholera…, 237–243
Pullan B. 1994. Plague and Perceptions of the Poor in the Early Modern Italy. In T. Ranger and P. Slack (eds.), Epidemics and Ideas. Essais of the Historical Perception of Pestilence. Cambridge, 117
Riabinin J. (oprac.) 1928. Materiały do monografii Lublina. Lublin w księgach wójowsko-ławniczych. Lublin, 18
Shrewsbury J. F. D. 1971. A History of Bubonic Plagues in the British Isles. Cambridge, 208
Sieńkowski E. 1970. Dżuma w Gdańsku w 1709 r. Studium z dziejów epidemiologii, „Archiwum HistoriiMedycyny”, XXXIII, nr 3–4, 309–401
Smoczyński W. 1888. Kartka z dziejów Tęczyna. Kraków, 69
Srogosz T. 1993. Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim. Łódź, 168
Sznajderman M. 1994. Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS. Warszawa, 49
Tkacz B. 1960. „Zarazy w Polsce do końca XVIII wieku. Próba ustalenia chorób zakaźnych, które panowały nagminnie na ziemiach polskich, w świetle materiałów historycznych”, mpis pracy doktorskiej z 1960 r., w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (nr inw. 12 580, sygn. dz. 45/1645), 65
Wasiljew K. G. and Segal A. E. 1960. Istorija epidemij w Rossii (materiały i oczerki), A. J. Metelkin (ed.). Moskwa. 50
Wejnert A. 1854. Wiadomość o morowym powietrzu w Warszawie w latach 1624 i 1625 panującem. InStarożytności warszawskie, III. Warszawa, 250, 269-270
Wielewicki J. 1881. Dziennik spraw domu zakonnego Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1579–1599. InScriptores Rerum Polonicarum, VII. Kraków, 148
Wilson F. P. 1999. The Plague in Shakespeare’s London. London, 42-55
Wonrak E. 1993. Protimorowy spis Jana Amose Komenského, „Folia Historica Bohemica”, XVI, 116
Wyrobisz A. 1999. Misericordia pestis tempore. Postawy i zachowania w czasie zarazy w Polsce nowożytnej(XVI–XVIII wiek). In Charitas, 216
Zinsser H. 1939. Szczury, wszy i historia. Warszawa, 153

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

62

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

367

Strona końc.:

378

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54971 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-07-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 286

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/75153

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji