Object structure

Title:

Multi Medici, multa funera : negatywny wizerunek lekarza w XVII–XVIII w. = Multi Medici, multa funera : the negative stereotype of the physician in the 17th–18th century

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Creator:

Nowosielska, Elżbieta (historia)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

17th-18th c. -- Poland / Lithuania ; modern medicine ; modern physicians ; image of physician in community ; status of physicians in modern period

References:

Beimler S. 1749. Medyk domowy Samuela Beimlera Doktora Kurfalskiego y Germersheimskiego Fizyka, Nauczaiący Domowemi y mało kosztuiącemi lekarstwy, Leczyć Choroby, I owszem zdrowie zachowywać, wszystkim osobliwie tym potrzebny, ktorzy od Medykow są odlegli; a prędkiego ratunku potrzebuiący, Zniemieckiego na Polski Język przetłumaczony, y roznemi bardzo gruntownemi annotacyami objasniony, przez Jana Jerzego Jelonka, Filozofii y Medycyny Doktora, J. W. Jego Mośći Pana Graffa Sulkowskiego Łowczego W. X. Litewskiego Medyka Nadwornego. Leszno, 441 i n ; Berula P. 1726. Wunderbare Mutter in Piekary. Matka przedziwna w Piekarach. Opole, 76 i n ; Dykcyonarz powszechny medyki, chirurgii y sztuki hodowania bydląt czyli lekarz wieyski zawierający rozległe wiadomości wszystkich części sztuki lekarskiey, dokładne y nayszczególnieysze opisy zażywanych roślin, sposoby ratowania zdrowia ludzkiego y leczenia chorób bydlęcych; Dzieło pożyteczne wszystkim klasom obywatelów ydo ich pojętności przystosowane, przez towarzystwo lekarzów francuzkich. Na ięzyk polski przełożone y wielu ważnemi dodatkami powiększone, przez W[alentego] K[łosowskiego] dawnego w Akademii krak[owskiej] filozofii doktora y profesora, t. 7, Warszawa 1792, 571 i n. 25; Tamże, t. 2, Warszawa 1789, 133 ; Dzieła poetyckie Ignacego Krasickiego, t. 2, Warszawa 1802, 32 ; Kalendarz seraficzny Zamykaiący w sobie Żywoty Wielebnych Sług Boskich Zakonu S. O. Franciszka Reformatow Polskich Osobliwą Świątobliwością znamienitych. Przez X. Stanisława Kleczewskiego, tegoż Zakonu Kapłana zebrany, dla pożytku Wiernych, y naśladowania cnoty Do Druku podany. Lwów 1760, 50 ; Kłossowski J. 1780. Cuda y łaski Za Przyczyną y wzywaniem Mniemanego Oyca Jezusowego Józefa Świętego przy Obrazie Tegoż Świętego Patryarchy w Kollegiacie Kaliskiey, uciekaiącym się do Opieki Jego, od Wszechmocnego Boga miłościwie uczynione, z Processu dwoch Komissyi y zaprzysiężeniem w Konsystorzu Kaliskim Przez Xiędza Stanisława Józefa Kłossowskiego tey Kollegiaty Kustosza zebrane, a dla większego wychwalenia Boga w swiętym, dla Duchowney pociechy iednym, dla zachęty drugim, dla naśladowania i czytania wszystkim za dozwoleniem Duchowney Zwierzchności do druku podane. Kalisz, 67 i n. 161 ; Lebrun F. 1997. Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII w.. Warszawa, 23–25 ; Mellin K. 1802. Lekarstwa domowe czyli zbiór najlepszych, najużyteczniejszych i najpewniejszych środków zachowania zdrowia ludzkiego oraz zapobieżenia chorobom w przyzwoitym czasie przez Krzysztofa Jakóba Mellin zasłużonego doktora po długim doświadczeniu na światło wydane. Kraków, 86 i n ; Mitzler de Kolof W. 1758. O istocie nauki lekarskiej w powszechności, w szczególności zaś o jej stanie w Polszcze, „Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone albo Magazyn Wszystkich nauk do szczęśliwego życia potrzebnych wydane przez Wawrzyńca Mitzlera de Kolof Filozofii i Medycyny Doktora, Historii Rzeczypospolitej Pisarza, różnych Akademii cudzoziemskich Towarzysza I. K. M. K.”, t. 1, cz. 1, 2-6 ; Mitzler de Kolof W. 1758. O porządnym i sztucznym ułożeniu ciała ludzkiego w powszechności, „Nowe Wia-domości Ekonomiczne i Uczone”, t. 1, cz. 2, 70 ; Mitzler de Kolof W. 1759. O naturalnych przyczynach życia i śmierci, „Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone albo Magazyn Wszystkich nauk do szczęśliwego życia potrzebnych wydane przez Wawrzyńca Mitzle- ra de Kolof Filozofii i Medycyny Doktora, Historii Rzeczypospolitej Pisarza, różnych Akademii cudzoziemskich Towarzysza I. K. M. K.”, t. 1, cz. 3, 138 ; Nowicki W. 1908. Sekcya zwłok króla Jana III. (Przyczynek do dziejów sekcyi XVII. Wieku na podstawie nieznanego protokołu), „Przegląd Lekarski”, R. XLVII, nr 43, 550 ; Opaliński K., Satyry albo przestrogi do poprawy rządu i obyczajów w Polsce należące na pięć ksiąg rozdzielone,Nowy zbiór starożytnych klassyków polskich drukiem dotąd nieupowszechnionych, t. 1, Poznań 1840, 110, 111 ; Potocki W. 1747. Jovialitates, albo żarty i fraszki rozmaite, pracą niegdy J. W. I. M. P. Wacława Potockiego, podczaszego krakowskiego zebrane y napisane, a dla uweselenia y rozrywki swiatowego czytelnika z manuskryptu przedrukowane. [b. m. wyd.], 60 ; Promptuarium Medicum Empiricum. To jest krótkie opisanie wszystkich prawie tak wnętrznych, jako i powierzchownych, męskich, białogłowskich i dziecinnych chorób, i sposoby leczenia ich proste i domowe; dla tych osobliwie, którzy albo dla odległości, albo dla nagłego paroksyzmu, albo dla defektu kosztu lub jakiej innej przyczyny, doktorów przy sobie i lekarstw mieć nie mogą. Z przydatkiem Apteki Domowej, to jest sposobów robienia rożnych wódek, lekarstw prostych i zwyczajnych. Kraków 1716, 56 ; Rok B. 1994. Metafizyczne widzenie choroby w polskim piśmiennictwie religijnym czasów nowożytnych,„Medycyna Nowożytna”, t. 1, z. 2, 22, 24, 29 ; Seyda B. 1965. Dzieje medycyny w zarysie. Warszawa, 476 ; Skarga P. 1737. Kazania o siedmi Sakramentach Kościoła Św. Katholickiego. Czynione y napisane od Piotra Skargi Societatis Jesu. Przy których były Kazania Przygodne o rozmaitych Nabożeństwach wedle czasu, które się w insze księgi wespołek z inemi drobnieyszemi pismy tegoż X. Piotra Skargi włożyły y oddzieliły. Wilno, 740 ; Staszic S., Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Kanclerza i Hetmana W. K. do dzisiejszego stanuRzeczypospolitej Polskiej przystosowane, [Warszawa 1785], 25 ; Szczepański W. 1989. Leki pochodzenia zwierzęcego w farmakopeach polskich. In B. Kuźnicka (ed.), Historialeków naturalnych, t. 2: Natura i kultura — współzależności w dziejach lekoznawstwa. Warszawa, 109 ; Tyssot S. A. 1785. Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego przez p. Tyssot, doktora i professora medycyny,i wielu akademii towarzysza, teraz od niegoż samego poprawiona, i powiększona, z francuskiego na polski język na nowo dokładniej, i do polszczyzny stosowniej, przełożona, t. 1–2. Warszawa, nlb. 6 [wstęp] ; Waszyński E. 1984. Wawrzyniec Mitzler de Kolof o potrzebie utworzenia Collegium Medicum Varsaviense,„Archiwum Historii Medycyny”, t. 47, z. 4, 524, 527 ; Węglorz J. 2013. Magiczne aspekty medycyny nowożytnej. In B. Rok and F. Wolański (eds.), Kultura staropolska— poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum. Toruń, 187, 193 ; „Dziennik Zdrowia dla wszystkich stanów wydany przez Leopolda Lafontaine, medycyny i chirurgii doktora, konsyliarza i chiriatera ś. p. Stanisława Augusta Poniatowskiego”, 1801, nr 1, 10 ; „Monitor na R. P. 1771”, nr LXXX, 5 X, 716–717 ; „Zbiór Wiadomości Tygodniowych w Krakowie”, kwartał trzeci, nr 6, 5 IX 1784, 85 i n

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

379

End page:

388

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences