Obiekt

Tytuł: Udział bractw religijnych w pogrzebach siedemnastowiecznych mieszczan krakowskich = The participation of religious brotherhoods in the funerals of burghers in Cracow in the 17th century

Twórca:

Gadocha, Marcin

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Bibliografia:

Bieniarzówna J. 1967–1968. Kłosowicz Stanisław. In Polski Słownik Biograficzny, t. XIII. Wrocław, s. 72 ; Bruździński A. 2006. Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. In W. Bielak and S. Tylus (eds.),Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi. Lublin, s. 103–147 ; Chrościcki J. A. 1974. Pompa Funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa ; Danowska E. (oprac.) 2011. Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku. Kraków, s. 63, 91 ; Dzieje, ustawy, powinności, odpusty i nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej przy krakowskim Kościele XX. Franciszkanów wedle edycyi z r. 1607 teraz powtórnie wydane, Kraków 1861, s. 9, 56, 57, 123–124 ; Flaga J. 2003. Typy źródeł przydatnych do badania instytucji bractw religijnych z XVII i XVIII wieku. InH. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński (eds.), Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego. Lublin, s. 159 ; Flaga J. 2004. Działalność charytatywna bractw religijnych w XVII i XVIII w.. In A. Dębiński, K. Orzeszyna,M. Sitarz (eds.), Ecclesia et status. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski. Lublin, s. 395, 396 ; Gadocha M. 2012. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. Kraków, s. 86 ; Głowacka-Penczyńska A. 2010. Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Warszawa, s. 121–122 ; Grabowski A. 1853. Starożytnicze Wiadomości o Krakowie. Kraków, s. 253 ; Karpiński A. 1995. Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku. Warszawa ; Kizik E. 1997. Naenia funebris. Pogrzeby w Gdańsku wczesnonowożytnym (XVI–XVIII wiek). In S. Salmonowicz(ed.), Mieszczaństwo gdańskie. Gdańsk, s. 288, 292, 294 ; Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI– XVIII wieku. Gdańsk, s. 138 i n. ; Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, „Prawo kanoniczne”, R. X, 1967, nr 1–2, s. 303 ; Książka Pamiątkowa Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie od roku 1584 do 1884 skreślona w roku jubileuszowym. Kraków 1884, s. 12, 33, 45, 47 ; Kumor B. 1962. Statuty bractwa kapłańskiego oficjalatu pilzneńskiego przy kościele świętego Jana Chrzciciela w Pilźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 5, s. 390 ; Kumor B. 1969. Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym. In Cz. Strzeszewski et al. (eds.), Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, t. 1. Lublin, s. 328 ; Kuraś S. 1955. Statuty i przywileje bractwa kapłańskiego dekanatu zatorskiego 1378–1525, „Polonia Sacra”, t.7, z. 4, s. 273 ; Leśniak F. 2002. Duchowni i mieszczanie w Krośnie w XVI i pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku. In F.Leśniak (ed.), Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 4. Krosno, s. 40 ; Litak S. 1970. Struktura i funkcje parafii w Polsce. In Kościół w Polsce, wiek XVI–XVIII, oprac. J. Kłoczowski, t.II, cz. 1. Kraków, s. 462 ; Litak S. 1977. Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XVII–XVIII wiek. Rozwój i problematyka, „Przegl.Hist.”, t. 88, z. 2, s. 511 ; Michałowska A. 1999. Dobroczynność i bractwo dobroczynności (Chewra Kadisza) w gminie żydowskiej w Swarzędzu w XVIII wieku. In U. Augustyniak and A. Karpiński (eds.), Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI– XVIII wieku. Warszawa, s. 110–113 ; Mitkowski J. 1968. Księga zmarłych bractwa kościoła Panny Marii w Krakowie (wiek XIV–XVIII), „StudiaHistoryczne”, R. XI, z. 1, s. 71–95 ; Nabożeństwo Bractwa św. Zofii kanonicznie zaprowadzonego przy kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie, Kraków 1917, s. 25, 27 ; Noga Z. 2008. Urzędnicy miejscy Krakowa. In Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. Kraków, t. 3: Małopolska. Kraków, cz. 2: 1500–1794, z. 1, s. 105 ; Panek B. 1963. Dzieje bractwa szkaplerza świętego przy kościele OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku do końca XVII wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanonicze”, t. 10, z. 3, s. 51, 59, 73 ; Ph. Ariès 2011. Człowiek i śmierć. Warszawa ; Popiołek B. 2003. Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich.Kraków, s. 139 i n. ; Popiołek B. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku. Kraków, s. 79 i n. ; Pruszcz P. H. 1745. Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa albo Kościoły, y co w nich iest widzenia godnego y zacnego. przez […] krotko opisane, Powtornie zaś z pilnością przeyźrzane, y do druku z additamentem nowych Kośćiołow y Relikwii S. Podane. Kraków, s. 38, 31 ; Rok B. 1991. Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich. Wrocław, s. 162 i n. ; Ryk T. 1974. Bractwo św. Urszuli w Krakowie. [w:] J. Flaga et al. (eds.), Materiały do dziejów społeczno- religijnych w Polsce. Lublin, s. 54 ; Salaterski S. 1989. Bractwa kościelne w prepozyturze tarnowskiej do r. 1772, „Nasza Przeszłość”, t. 71, s.177–178 ; Spiller P., Zań-Ograbek G. 2001. Arcybractwo szkaplerza Świętego przy kościele Karmelitów w Krakowie NaPiasku. Kraków, s. 106 ; Surdacki M. 2002. Bractwo św. Anny w Urzędowie (1593–1787), „Rocznik Nauk Społecznych”, t. 30, z. 2, s.129 ; Surdacki M. 2003. Bractwa religijne w Urzędowie w XVI–XVIII wieku, „Kw.HKM”, R. LI, nr 3–4, s. 380 ; Tandecki J. 1999. Średniowieczne korporacje mieszczańskie w pruskich miastach hanzeatyckich. In A. Radzimiński and J. Tandecki (eds.), Prusy–Polska–Europa. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. Toruń, s. 322, 324–325 ; Tracz S. 2005. Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598–1772). Kraków, s. 67 ; Trajdos M. 1989. Bractwo św. Zofii przy kościele św. Marka w Krakowie (XV–XVIII w.), „Nasza Przeszłość”, R.71, s. 14-33 ; Wiencka A. (ed.) 2008. Dzieje Kościoła w Polsce. Warszawa–Bielsko-Biała, s. 235 ; Wiślicz T. 2001. Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIIIwieku. Warszawa, s. 69 ; Wiśniowski E. 1969. Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne”, t. 17,z. 2, s. 71 ; Zaremska H. 1974. Żywi wobec zmarłych. Brackie i cechowe pogrzeby w Krakowie w XIV–pierwszej połowieXVI w., „Kw.Hist.”, R. XXII, , nr 4, s. 741 i n ; Zaremska H. 1977. Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego.Wrocław, s. 139 i n ; Ziemierski M. 2012. Ceremonie pogrzebowe mieszczan krakowskich w drugiej połowie XVII i pierwszej połowieXVIII wieku, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LVII, s. 157 i n ; Zwiercan A. 1983. Bractwo Męki Pańskiej w Krakowie, „Prawo Kanoniczne”, R. 26, nr 1–2, s. 156, 157, 160

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

62

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

389

Strona końc.:

401

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54973 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji