Object

Title: Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej = The magnate lordship in the political-administrative system of the Polish-Lithuanian Commonwealth by the example of Zamość Entail

Creator:

Kowalski, Mariusz

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 (2009)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Augustyniak U., 2001, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła, Semper, Warszawa. ; 2. Augustyniak U., 2008, Historia Polski 1572–1795, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 3. Baczwarow M., Suliborski A., 2003, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Terminologia, PWN, Warszawa. ; 4. Barbag J., 1987, Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa. ; 5. Bardach J., Leśnodwrski B., Pietrzak M., 1987, Historia państwa i prawa polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 6. Bartyś J., 1963, Nizinna hodowla owiec w II połowie XVIII i I połowie XIX wieku na przykładzie dóbr Ordynacji Zamojskiej, IHKM PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa Kraków. ; 7. Biskup M., Koc L., 1961, Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Atlas Historyczny Polski, PAN, Warszawa. ; 8. Bogdan D., 1997, Warmia w XVI–XVIII wieku. Dominium–księstwo–kraik?, [w:] J. Wijaczka (red.), Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Takt, Kielce, s. 59–77. ; 9. Bogucka M., 2001, Miasta a władza centralna w Polsce i w Europie wczesnonowożytnej (XVI–XVIII w.), Wydział I Nauk Społecznych PAN, Warszawa. ; 10. Bondyra W., 2005, Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich, Wydawnictwo UMCS, Lublin. ; 11. Borucki M., 2001, Temida staropolska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa. ; 12. Bömelburg H.-J., 2007, Czy Rzeczpospolita była imperium?, [w:] B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa (red.), Rzeczpospolita w XVI–XVIII wieku: państwo czy wspólnota?, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 159–168. ; 13. Cegielski T., Kądziela Ł., 1990, Rozbiory Polski 1772–1793–1795, WSiP, Warszawa. ; 14. Chlebowski B., 1919, Zamość, Ordynacja Zamoyskich i powiat zamojski, Zygmunt Pomarański i Spółka, Zamość. ; 15. Czapliński W., Ładogórski T. (red.), 1977, Atlas Historyczny Polski, PPWK, Wrocław. ; 16. Czołowski A., 1929, Plan i widok Zamościa z roku 1704 (z podobizną), Nakładem Komitetu Obchodu 300-ej Rocznicy Zgonu Szymona Szymonowica, Zamość. ; 17. Ćwik W., 1983, Zamość pod zaborami, [w:] J. Kowalczyk (red.), Czterysta lat Zamościa, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. ; 18. Ćwik W., Reder J., 1977, Lubelszczyzna, dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin. ; 19. Davies N., 1982, God's Playground. A History of Poland, v. 1: The Origins to 1795, Columbia University Press, New York. ; 20. Drożdż-Szczybura M., 1998, Ordynacje rodowe w XIX i pierwszej połowie XX w.: wielkie posiadłości ziemskie i ich kształt prawno-organizacyjny w Polsce porozbiorowej na przykładzie ordynacji łańcuckiej, Politechnika Krakowska, Kraków. ; 21. Dybaś B., 2004, Na obrzeżach Rzeczpospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617–1717, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 22. Eberhardt P., 2004, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin. ; 23. Eichhorn K. F., 1843, Stosunek xiążęcego domu Radziwiłłów do domów xiążęcych w Niemczech uważany ze stanowiska historycznego i pod względem praw niemieckich politycznych i xiążęcych, A. E. Glücksberg, Warszawa. ; 24. Gawlas S., 2000, O kształt zjednoczonego królestwa, Wydawnictwo DiG, Warszawa. ; 25. Gloger Z., 1903, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków. ; 26. Góralski Z., 1983, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa. ; 27. Grangier de la Mariniere L., 1851, Zdobycie Warszawy przez Szwedów r. 1656, opisane w listach królowej polskiej Maryi Ludwiki, Biblioteka Warszawska, tom trzeci (XLIII), W Drukarni Stanisława Strąbskiego, Warszawa, s. 187–210. ; 28. Herbst S., 1969, Przeszłość Zamościa: gospodarka i kultura, [w:] K. Myśliński (red.), Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zamość, s. 93–98. ; 30. Jelski A., 1886, Nieśwież, [w:] B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, nakładem Władysława Walewskiego, Warszawa, s. 118–122. ; 31. Kasperek J., 1972, Gospodarka folwarczna Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII wieku, PWN, Warszawa. ; 32. Kempa T., 1997, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608) – wojewoda kijowski i marszałek Ziemi Wołyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 33. Kędziora A., Przegon W., 2005, Plan zbiorowy Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość. ; 34. Kitowicz J., 2003, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Ossolineum, Wrocław. ; 35. Klementowski L. M., 1989, Sądownictwo wyższe Ordynacji Zamojskiej jako swoisty wizerunek styku różnorodnych kultur prawnych międzyrzecza Wisły i Bugu w XVI do XVIII wieku, [w:] J. Kłoczowski (red.) Dzieje Lubelszczyzny, t. VI: Między Wschodem i Zachodem, cz. 1: Kultura umysłowa, Lubelskie Towarzystwo Naukowe–PWN, Warszawa, s. 283–303. ; 36. Klukowski Z., ok. 1945, Wspomnienia z Zamojszczyzny 1918–1939, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, maszynopis. ; 37. Komorowski R. T., 2007, Ilustrowany przewodnik heraldyczny, Bellona, Warszawa. ; 38. Konarski S., 1958, Armorial de la noblesse polonaise titrée, Chez l'auter, Ouvrage publie sous le patronage de L'Academie Internationale D'Heraldique, Paris. ; 39. Kowalski J., 1986, Ujęcie przestrzenne reform doby stanisławowskiej, Czasopismo Geograficzne, 37, 4, s. 347–356. ; 40. Kowalski M., 2003, Integration of the Polish lands with the neighbouring states in XIX century, [w:] J. Kitowski (red.), Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 489–500. ; 41. Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii AŚ-PTG, Kielce, s. 177–186. ; 42. Kowalski M., 2008, Państwa magnackie w przestrzeni polityczno-administracyjnej I Rzeczpospolitej, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 33–48. ; 43. Koźmian K., 1972, Pamiętniki, t. 1, Ossolineum, Wrocław. ; 44. Kozaczka M., 2003, Ordynacja Zamojska 1919–1945, Norbertinum, Lublin. ; 45. Kozaczka M., 2004, Poczet Ordynatów Zamoyskich, Norbertinum, Lublin. ; 46. Krzywoszyński P., 2007, Suwerenność w myśli szlachty polskiej, [w:] K. Łopatecki, W. Walczak (red.), Nad społeczeństwem staropolskim: Kultura, instytucje i struktury społeczne w XVI–XVIII w., T. I, Wydawnictwo Ośrodka Badań Europy ŚrodkowoWschodniej, Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku, s. 11–21. ; 47. Kupisz D., 2000, Zbigniew Gorajski, Semper, Warszawa. ; 48. Kulesza M., 2006, Przedrozbiorowe podziały lokalne ziem Rzeczpospolitej, [w:] M. Sobczyński, M. Kulesza, Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–16. ; 49. Łaszewski R., Salmonowicz S., 1995, Historia ustroju Polski, Dom Organizatora", Toruń. ; 50. Łowmiański H., 1986, Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Wydawnictwo UAM, Poznań. ; 51. Marek M., 2008, Genealogy.eu, http://genealogy.euweb.cz/. ; 52. Mazurkiewicz J., 1969, Ustrojowo-prawna odrębność Zamojszczyzny, [w:] K. Myśliński (red.), Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zamość, s. 213–218. ; 53. Mączak A., 2002, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Semper, Warszawa. ; 54. Mełeń A., 1929, Ordynacje w dawnej Polsce, Pamiętnik Historyczno-Prawny, VII, 2, Lwów. ; 55. Mikulski K., 1997, Szlachta i patrycjat w Prusach Królewskich w XV-XVIII wieku – próba określenia wzajemnych relacji, [w:] J. Wijaczka (red.), Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Takt, Kielce, s. 97–109. ; 56. von Moltke H., 1996, O Polsce, Adiutor, Warszawa. ; 57. Najgrakowski M., 1993, Ziemie polskie w XVI wieku, plansza 13.3 [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 58. Najgrakowski M., 1993, Ziemie polskie w XVIII wieku, plansza 13.4 [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 59. Naworski Z., 2008, Status Prus Królewskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – ewenement czy reguła, [w:] T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur (red.), Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań (XVI–XVIII wiek), Wydawnictwo DiG, Warszawa-Opole. ; 60. Nowakowski A., 1993, Dzieje ustroju i prawa księstwa siewierskiego, Prace Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok. ; 61. Olszewski H., 1969, Ustrój polityczny Rzeczpospolitej, [w:] J. Tazbir (red.), Polska XVII wieku – państwo, społeczeństwo, kultura, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 52–83. ; 62. Orłowski R., 1968, Dzieje dóbr Ordynacji Zamojskiej do końca Rzeczpospolitej szlacheckiej, Annales UMCS, sectio H, 2, Lublin. ; 63. Orłowski R., 1969, Ordynacja Zamojska, [w:] K. Myśliński (red.), Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zamość, s. 105–124. ; 64. Otok S., 2006, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 65. Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź. ; 66. Przegon W., 2004, Nieznany plan dóbr Ordynacji Zamojskiej w zbiorach zamojskiego archiwum, Archiwariusz Zamojski, s. 7–14. ; 67. Reder J., 1983, Zamość jako stolica regionu, [w:] J. Kowalczyk (red.), Czterysta lat Zamościa, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. ; 68. Rizzi Zannoni J. A. B., 1772, Carte de la Pologne divisee par provinces et palatinats et subdivisee par districts [Paris]. ; 69. Salmonowicz S., 2002, Prusy Królewskie w XVII–XVIII wieku. Studia z dziejów kultury, Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 70. Salmonowicz S., 2007, Prusy Królewskie w strukturach Rzeczypospolitej (1569–1772), [w:] B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa (red.), Rzeczpospolita w XVI–XVIII wieku: państwo czy wspólnota?, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 159–168. ; 71. Schnettger M., 2004, Kurpfalz und der Kaiser im 18. Jahrhundert. Dynastisches Interesse, Reichs- und Machtpolitik zwischen Düsseldorf/Heidelberg/Mannheim und Wien, [w:] H. Klueting, W. Schmale (red.), Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert. Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinanders, LIT Verlag, MünsterHamburg-Berlin-London, s. 67–95. ; 72. Sienkiewicz W., 1982, Ziemianie zależni w Wielkim Księstwie Litewskim od połowy XVI do połowy XVIII wieku. Studium z dziejów feudalizmu litewskiego, Wydział Historyczny UW, Warszawa, maszynopis. ; 73. Skowronek E., 1999a, Zmiany krajobrazu w dorzeczu górnego Wieprza pod wpływem działalności człowieka w ostatnim tysiącleciu, Annales UMCS, 54, 14, Sectio B, Lublin, s. 279–295. ; 74. Skowronek E., 1999b, Antropogeniczne przemiany krajobrazu Roztocza na przykładzie dorzeczy Białej Łady i górnego Wieprza, Biblioteka Główna UMCS, Lublin, maszynopis. ; 75. Skowronek E., 2005, Wpływ działalności gospodarczej Ordynacji Zamojskiej na kształt dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Zamojszczyzny, [w:] E. Skowronek (red.), Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 19–36. ; 76. Sobczyński M., 2006, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. ; 77. Sochaniewicz K., 1929, Trybunał Zamojski. Studium z dziejów dawnego prawa sądowego polskiego, [w:] S. Łempicki (red.), Szymon Szymonowic i jego czasy: rozprawy i studia, Nakładem Komitetu Obchodu 300-ej Rocznicy Zgonu Szymona Szymonowica, Zamość, s. 275–314. ; 78. Stankowa M., 1975, Dawny powiat szczebrzeski XIV–XVIII w., Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa. ; 79. Starowolski Sz., 1976, Polska, albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków. ; 80. Szczygieł R., 1983, Zamość w czasach staropolskich, [w:] J. Kowalczyk (red.), Czterysta lat Zamościa, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. ; 81. Tarnawski A., 1935, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor. (1572–1605), Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 18, Uniwersytet Lwowski, Lwów. ; 82. Tittenbrun A., 2005, Wpływ gospodarki leśnej Ordynacji Zamojskiej na zasoby przyrodnicze Roztoczańskiego Parku Narodowego. Okiem współczesnego leśnika, [w:] E. Skowronek (red.), Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 37–46. ; 83. Warężak J., 1952, Osadnictwo kasztelanii łowickiej (1136–1847), cz. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. ; 84. Witusik A.A., 1977, Lublin i Zamość w oczach francuskiego podróżnika, Kalendarz Lubelski, Lublin. ; 85. Wizner H., 2000, Janusz Radziwiłł 1612–1655. Wojewoda wileński, hetman wielki litewski, Wydawnictwo Mada, Warszawa. ; 86. Wojciechowski K. H., 2005, Ordynacja Zamojska a Zamojszczyzna. Granice, pojęcia, tożsamość regionalna, [w:] E. Skowronek (red.), Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 9–18. ; 87. Wołoszyn W., 2005, Rola Ordynacji Zamojskiej w zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego wybranych terenów Zamojszczyzny, [w:] E. Skowronek (red.), Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 97–103 . ; 88. Zielińska T., 1977, Ordynacje w dawnej Polsce, Przegląd Historyczny, 68, 1, s. 17–30. ; 89. Zielińska T., 1997, Poczet polskich rodów arystokratycznych, WSiP, Warszawa. ; 90. Żygawski J., 2005, Działalność gospodarcza Zamoyskich w świetle wybranych historycznych opracowań kartograficznych, [w:] E. Skowronek (red.), Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 117–130.

Relation:

Przegląd Geograficzny ; Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

2

Start page:

173

End page:

203

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55606 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.2.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information