Obiekt

Tytuł: Polska tolerancja czy początki oświecenia? Jonasz Szlichtyng (1592‑1661) jako teolog „drugiej reformacji”

Twórca:

Ptaszyński, Maciej (1978- )

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 57 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 30-75 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Akta Synodów Różnowierczych w Polsce, t. 3, wyd. M. Sipayłło, Warszawa 1983, BUW. ; Bayle Pierre, Dictionnaire historique et critique, t. 13, Geneve 1969, Slatkine Reprints. ; Beer Jürgen, Advice to princes in the work of J. A. Comenius and Erasmus of Rotterdam, w: Comenius und der Weltfriede, hrsg. von Werner Korthaase; Sigurd Hauff; Andreas Fritsch, Berlin 2005, Deutsche Comenius-Gesellschaft, s. 108-117. ; Beková Marta, Die Bruderunität und der Antitrinitarismus, w: Faustus Socinus and his heritage, ed. Lech Szczucki, Kraków 2005, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, s. 215-228. ; Beková Marta, Zur Problematik der Comenius’ Beziehungen zum Sozinanismus, w: Socinianism and its role in the culture of XVI-th to XVIII-th centuries, ed. Lech Szczucki, Warszawa 1983, PWN, s. 169-182. ; Bibliographia Sociniana. A bibliographical reference tool for the study of Dutch socinianism and antitrinitarism, ed. Philip Knijff, Sibbe Jan Visser, Amsterdam 2004, Uitgeverij Verloren. ; Bietenholz Peter, Fausto Sozzini and the New Testament Scholarship of Erasmus, w: Faustus Socinus and his Heritage, ed. Lech Szczucki, Kraków 2005, Polska Akademia Umiejętności, s. 11-28. ; Bodniak Stanisław, Sprawa wygnania arian w r. 1566, „Reformacja w Polsce”, 1928, 5, s. 52-59. ; Brock Peter, Dilemmas of a Socinian pacifist in seventeenth century Poland, „Church History”, 1994, 63, s. 190-200. ; Chmaj Ludwik, Faust Socyn, Warszawa 1963, Książka i Wiedza. ; Chmaj Ludwik, Hugo Grotius wobec socynianizmu, w: Ludwik Chmaj, Bracia Polscy. Ludzie, idee, wpływy, Warszawa 1957, PWN, s. 263-298. ; Chmaj Ludwik, Samuel Przypkowski na tle prądów religijnych XVII wieku, Kraków 1927, PAU. ; Choińska-Mika Jolanta, Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji: społeczności lokalne – władza w epoce Jana Kazimierza, Warszawa 2002, Neriton. ; Comenius Johann Amos, Antisozinianische Schriften: Auge des Glaubens – naturliche Theologie, t. 2, hrsg. von Erwin Schadel, Frankfurt am Main 2008, P. Lang. ; Daugirdas Kęstutis, Rezeption der chronologischen und astronomischen Schriften Keplers in Johannes Ludwig von Wolzogens Evangelienkommentaren, „Barok”, 2009, 16, s. 169-191. ; Dworzaczek Włodzimierz, Schlichtyngowie w Polsce, Warszawa 1938, Gebethner i Wolff. ; Dworzaczkowa Jadwiga, „Panegyricus Carolo Gustavo” i jego tło polityczne, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1982, 27, s. 93-105. ; Dworzaczkowa Jadwiga, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Dworzaczkowa Jadwiga, Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce, Poznań 1995, Wydawnictwo Poznańskie. ; Dzięgielewski Jan, O ustroju, decydentach i dysydentach. Studia i szkice z dziejów Pierwszej Rzeczypospolitej, Kraków 2011, Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarów. ; Dzięgielewski Jan, Od staropolskiego „miłośnika ojczyzny”, do „sarmackiego patrioty”, w: Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, wyd. Jacek Kłoczkowski, Kraków 2007, Ośrodek Myśli Politycznej, s. 21-32. ; Estreicher Karol, Bibliografia polska, cz. 3, t. 27, Kraków 1930, PAU. Dostępne w internecie: http://www.estreicher.uj.edu.pl/). ; Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, wyd. Zbigniew Ogonowski, t. 1, Warszawa 1979, PWN. ; Friedeburg Robert von, In defense of patria: Resisting magistrates and the duties of patriots in the Empire from the 1530s to the 1640s, „Sixteenth Century Journal”, 2001, 32, s. 357-382. ; Friedrich Markus, Die Grenzen der Vernunft. Theologie, Philosophie und Konflikte am Beispiel des Helsmstedter Hoffmannstreits und seiner Wirkungen auf das Luthertum um 1600, Göttingen 2004, Vandenhoeck & Ruprecht. ; Giertych Jędrzej, U źródeł katastrofy dziejowej Polski: Jan Amos Komensky, London 1964, [b. wyd.]. ; Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europaischen Bibliotheken und Archiven, hrsg. von Klaus Garber, T. 19 (Abteilung 4, Teil 1), Hildesheim 2007, Georg Olms Verlag. ; Heering Jan Paul, Hugo Grotius as apologist for the Christian Religion. A study of his work De veritate Religionis Christianae (1640), Leiden 2004, Brill. ; Heering Jan Paul, Hugo Grotius’ De veritate Religionis Christianae, w: Hugo Grotius, theologian. Essays in Honour of G.H.M. Posthumus Meyjes, ed. Henk J. M. Nellen, Edwin Rabbie, Leiden 1994, Brill, s. 41-52. ; Israel Jonathan, The radical Enlightenment: Philosophy and the making of modernity 1650-1750, Oxford 2001, Oxford UP. ; Jolley Nicholas, Leibniz on Locke and Socinianism, „Journal of the History of Ideas”, 1978, 39, s. 233-250. ; Jørgensen Jordt, Lubieniecki in Kraków 1655, w: Studia nad arianizmem, red. Ludwik Chmaj, Warszawa 1959, PWN, s. 199-202. ; Jørgensen Jordt, Stanisław Lubieniecki. Zum Weg des Unitarismus von Ost nach West im 17. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1968. ; Kawecka-Gryczowa Alodia, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Starnackiego, Wrocław 1974, Ossolineum. ; Kolarzowski Jerzy J., Idea praw jednostki w pismach braci polskich. U narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka, Warszawa 2009, Wydawnictwa UW. ; Kołakowski Leszek, Świadomość religijna i więź kościelna, Warszawa 1997, PWN. ; Kossowski Aleksander, Gosławski Adam, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław 1959-1960, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 354-355. ; Kot Stanisław, Ideologia polityczna i społeczna braci polskich zwanych arianami, Warszawa 1932, Kasa im. Mianowskiego. ; Kriegseisen Wojciech, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763), Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Kriegseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska), Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Lehner Ulrich L., The Many Faces of the Catholic Enlightenment, w: A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, ed. Ulrich L. Lehner, Michael Printy, Leiden 2010, Brill, s. 1-61. ; Margolin Jean Claude, Erasme et Comenius, w: Jan Amos Comenius (1592 1670). Aspects culturels, philosophiques, pedagogiques et didactiques de son oeuvre, ed. J. A. Caravolas, G. Bibeau, Université de Montréal, Montreal 1996, s. 149-179. ; Marshall John, John Locke, Toleration and early Enlightenment culture, Cambridge 2006, Cambridge UP. ; Marshall John, Locke, Socinianism, and Unitarianism, w: English Philosophy in the Age of Locke, ed. Michael A. Stewart, Oxford 2000, Clarendon Press. ; McLachlan John, Socinianism in seventeenth-century England, Oxford 1951, Oxford UP. ; Milton John, Complete prose works, t. 6, ed. Don M. Wolfe, New Haven 1953-1982, Yale UP. ; Misiurek Jerzy, Spory chrystologiczne w Polsce w drugiej połowie XVI wieku, Lublin 1984, KUL. ; Mortimer Sarah, Reason and religion in the English Revolution: The challenge of Socinianism, Cambridge 2010, Cambridge UP. ; Mścisz Michał, Amos Komensky w walce z państwem polskim, „Kurier Literacko-Naukowy” (3 II 1935), s. 6-8. ; Mühlegger Florian, Hugo Grotius’ Auseinandersetzung mit dem Sozinianismus, w: Faustus Socinus and his Heritage, ed. Lech Szczucki, Kraków 2005, Polska Akademia Umiejętności, s. 297-326. ; Müller Hans-Joachim, Irenik als Kommunikationsreform. Das Colloquium Charitativum von Thorn 1645, Göttingen 2004. Vandenhoeck & Ruprecht. ; Müller Hans-Joachim, The dimensions of religious toleration in the eirenicism of Jan Amos Comenius (1642-1645), „Acta Comeniana”, 2003, 17, s. 99-116. ; Myśl ariańska w Polsce XVII wieku. Antologia tekstów, wybór, oprac., wstęp i noty Zbigniew Ogonowski, Wrocław 1991, Ossolineum. ; Nowy Korbut, t. 3, oprac. Roman Pollak, Warszawa 1965, IBL PAN. ; Ogonowski Zbigniew, Der Sozinianismus und das Problem der Toleranz, w: Faustus Socinus and his Heritage, ed. Lech Szczucki, Kraków 2005, Polska Akademia Umiejętności, s. 129-145. ; Ogonowski Zbigniew, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1999, PAN IFiS. ; Ogonowski Zbigniew, La liberté de citoyen et la liberté religieuse dans la philosophie politique en Pologne au XVIIe siècle, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1995, 39, s. 155-162. ; Ogonowski Zbigniew, Samuel Przypkowski i jego traktat De pace et concordia Ecclesiae, „Studia Filozoficzne”, 1981, 2, s. 89-102. ; Ogonowski Zbigniew, Teologia naturalna Jana Crella, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1964, 9, s. 139-188. ; Pawelec Mariusz, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559-1629), Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Pfefferkorn Arthur, Jonas von Schlichting. Ein Beitrag zur Geschichte des Antitrinitarismus in Polen, Bromberg 1918, R. Krahl. ; Ptaszyński Maciej, Jonasz Szlichtyng (1592-1661) – the Forgotten Arian Theologian of the 17th Century?, [w:] Polish Baroque, European Contexts. Proceedings of an International Seminar held at the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” University of Warsaw, June 27-28, 2011, ed. Piotr Salwa, Warszawa 2012, Artes Liberales. Instytut Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Warszawski, s. 163-182. ; Ptaszyński Maciej, Szlichtyng Jonasz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 48, cz. 3, z. 198, Warszawa-Kraków 2012-2013, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, s. 398-403. ; Radoń Sławomir, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków 1993, Universitas. ; Rogers John, Milton and the heretical priesthood of Christ, w: Heresy, literature, and politics in Early Modern England, ed. David Loewenstein, John Marshall, Cambridge 2006, Cambridge UP, s. 203-220. ; Rohl Jan, Fausto Sozzini und Hugo Grotius uber die Autorität der Schrift, w: Faustus Socinus and his Heritage, ed. Lech Szczucki, Kraków 2005, Polska Akademia Umiejętności s. 327-347. ; Rott Dariusz, Polityka a literatura. „Panegyricus Carolo Gustavo” Jana Amosa Komeńskiego wobec kultury sarmackiej, w: Sarmackie teatrum, red. Renarda Ocieczek, t. 1, Katowice 2001, Wydawnictwo UŚ, s. 72-89. ; Schmidt Alexander, Vaterlandsliebe und Religionskonflikt. Politische Diskurse im Alten Reich (1555-1648), Leiden 2007, Brill. ; Schubert Anselm, Kommunikation und Konkurrenz. Gelehrtenrepublik und Konfession im 17. Jahrhundert, w: Interkonfessionalitat – Transkonfessionalität – binnenkonfessionelle Pluralität: neue Forschungen zur Konfessionalisierungsthese, hrsg. von Kaspar von Greyerz; Manfred Jakubowski-Tiessen; Thomas Kaufmann, Hartmut Lehmann, Gütersloh 2003, Gütersloher Verlagshaus, s. 105-131. ; Seidel Robert, Späthumanismus in Schlesien: Caspar Dornau (1577-1631). Leben und Werk, Tübingen 1994, Niemeyer. ; Sher Tinsley Barbara, Pierre Bayle’s Reformation. Conscience and critism on the eve of the Enlightenment, London 2001, Associated UP. ; Snobelen Stephen D., „God of Gods, and Lord of Lords”: The theology of Isaac Newton’s General Scholium to the Principia, „Osiris”, 2001, 16, s. 169-208. ; Snobelen Stephen D., Socinianism and Newtonianism: the case of William Whiston, w: Faustus Socinus and his Heritage, ed. Lech Szczucki, Kraków 2005, Polska Akademia Umiejętności, s. 373-414. ; Sparn Walter, Meisner, Balthasar, w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, t. 5, Herzberg 1993, Traugott Bautz, szp. 1172-1174. ; Strom Jonathan, Problems and Promises of Pietism Research, „Church History”, 2002, 71, s. 536-554. ; Szczotka Stanisław, Clementinus Daniel, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków 1938, Polska Akademia Umiejętności, s. 90-91. ; Szczotka Stanisław, Synody arian polskich. Od założenia Rakowa do wygnania z kraju (1569-1662), „Reformacja w Polsce”, 1935-1936, s. 21-100. ; Szczucki Lech, Socyn Faust, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 39, Wrocław 1999-2000, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 631-636. ; Tazbir Janusz, Przyczyny banicji arian z Polski, „Przegląd Humanistyczny”, 1999, 2/3, s. 13-24. ; Tazbir Janusz, Smalc Walenty, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 39, Wrocław 1999-2000, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 185-187. ; Tazbir Janusz, Ursachen der Verbannung der Sozinianer aus Polen, w: Faustus Socinus and his heritage, ed. Lech Szczucki, PAU, Kraków 2005, s. 229-242. ; The Polish Brethren. Documentation of the History and Thought of Unitarianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth and in the Diaspora 1601-1685, ed. G. H. Williams, vol. 2, Scholars Press, Ann Arbor 1980. ; Trevor-Roper Hugh, The Crisis of the Seventeenth Century: Religion, the Reformation and Social Change, Macmillan, London 1967. ; Urbánek Vladimír, J. A. Comenius’ Anti-Machiavellianism, „Acta Comeniana”, 1995, 11, s. 61-70. ; Vercruysse Jeroom, Crellius, Le Cene, Naigeon ou les chemins de la tolerance socinienne, „Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting”, 1973, 1, s. 244-320. ; Wajsblum Marek, Ex regestro arianismi. Szkice z dziejow upadku protestantyzmu w Małopolsce, „Reformacja w Polsce”, 1935-1936, 7/8, s. 245-308. ; Węgierski Andrzej, Libri quattuor Slavoniae reformatae, wyd. Janusz Tazbir, PWN, Warszawa 1973. ; Wiedenroth U., Krypsis und Kenosis. Studien zu Thema und Genese der Tubinger Christologie im 17. Jahrhundert, Mohr Siebeck, Tübingen 2011. ; Williams George H., The Place of The Confessio Fidei of Jonas Schlichting in the Life and Thought of the Minor Church, w: Socinianism and Its Role in the Culture of XVI-th to XVIII-th Centuries, eds. Lech Szczucki, Z. Ogonowski, Janusz Tazbir, Warsaw 1983, Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, s. 103-114. ; Żukowski Jacek, Kije strugane, czyli ikonoklazm braci polskich, „Quarta”, 2011, 20, s. 26-44.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

57

Strona pocz.:

30

Strona końc.:

75

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55344 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/57 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji