Obiekt

Tytuł: House in Carpathians

Twórca:

Langer, Jiří ; Bočková, Helena

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Botík J. 1974. Vel’korodinné zemnicové obydlie v bulharskej Božurici. Acta Ethnologica Slovaca 1. Bratislava, 49–71
Botík J. 1998. Geografické, kultúrno-spoločenské a interetnické súvislosti l’udovej architektúry. In L’udová architektura a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohl’adu najnovších poznatkov archeológie a etnografie. Bratislava, 67–101
Bočková H. 1988. Konstantin Jireček und die Kulturgeschichte der Südslawen. Ethnologia Slavica 20, 257–269
Bočková H. 1993. Ethnische Gemeinschaft und ethnische Prozesse auf dem Balkan im Werke Konstantin Jireček. Ethnologia Slovaca et Slavica 24–25, 225–243
Ciobănel A. I. 1995. Reşeniţa maritală-contexte culturale, economice, juridice. Anuarul institutului de etnografie şi folclor 6, 37–44
Ciobănel A. I. 1996. Tipologia relaţiilor de rudenie. Anuarul institutului de etnografie şi folclor 7, 19–35
Frolec V. 1963. Sídla v sofijské oblasti v 19. a počátkem 20. stoleti. Sborník prací filosofické fakulty brnĕnské university 12. Řada F umĕnovĕdná 7, 117–137
Frolec V. 1964. Razvoj narodne architekture u jugoiztočnoj Moravskoj. Narodno stvaralašstvo 11, 831–835
Frolec V. 1966. Příspĕvek k moravsko-slovenským vztahům v lidovém stavitelství na území Bílých Karpat. Slovenský národopis 14, 293–326
Frolec V. 1966. Stavitelství. In Horňácko. Život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat. Brno, 99–151
Frolec V. 1968. Historické pozadí vývoje lidového stavitelství v moravsko-panonské oblasti. Český lid 55, 285–307
Frolec V. 1968. Kulturní vztahy v lidovém stavitelství v Karpatech. Slovenský národopis 16, 169–201
Frolec V. 1969. Národopis Břeclavska. Brno
Frolec V. 1969. K otázce vlivu kolonizačních proudů na vývoj lidového domu v Podunají. Narodno stvaralašstvo 29–32, 377–384
Frolec V. 1970. Kulturní společenství a interetnické vztahy v lidovém stavitelství v Podunají. Praha
Frolec V. 1970–1971. Smĕry a metody v evropském bádání o lidovém stavitelství. Národopisný vĕstník československý V–VI (2), 141–173
Frolec V. 1972. K problematice karpatsko-balkánských vztahů v lidovém stavitelství. In L’udová kultúra v Karpatoch. Bratislava, 153–160
Frolec V. 1974. Lidová architektura na Moravĕ a ve Slezsku. Brno
Frolec V. 1976. Etnická teorie a interetnické vztahy při studiu lidového stavitelství. Slovenský národopis 24, 223–321
Frolec V. 1979. La maison rurale et la ferme comme unité sociale du parallelisme entre Slaves du sud et Slaves de l’ouest. In Etnografski i folkloristični izsledvanija. Sofija, 85–90
Frolec V. 1980. “Kolibarská” sídla ve výhodní části Balkánského poloostrova. Slovenský národopis 28, 64–68
Frolec V. 1982. K interpretaci geneze trojdílného komorového domu (ve svĕtle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravĕ). Archeologia historica 7, 67–77
Frolec V. 1989. Zonální formy půdorysu vesnického domu v karpato-balkánské oblasti. Národopisné aktuality 26, 1–13
Frolec V. 1992. Das rumänische Bauernhaus im Kontext der mitteleuropäischen und südosteuropäischen Entwicklung. Ethnos 1. Bucureşti, 26–34
Hoffmann-Krayer E. 1903. Naturgesetz im Volksleben? Hessische Blätter für Volkskunde 3, 57–64
Langer J. 1965. L’udové stavitel’stvo severnej časti Oravy. Zborník Slovenského národného múzea–Etnografia 6, 23–59
Langer J. 1976. Interetnické vztahy lidového domu moravsko-slovensko-polské kontaktové zóny. Slovenský národopis 24, 266–278
Langer J. 1980. Stavební forma sezónních a stálých sídel v Karpatech z hlediska historického a sociálního. Slovenský národopis 28, 51–62
Langer J. 1981. K problematice vertikálního vývoje tradičního lidového domu v západních Karpatech. In Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 131–143
Langer J. 1984. Čtyři zastavení nad karpatskou problematikou v práci Václava Mencla. Národopisné aktuality 21, 180–182
Langer J. 1992. Recentní doklady předrecentních tradic v Karpatech. In Vesnický dům v 16. a 17. století. Praha, 179–188
Langer J. 1994. Houshold-Social Environment-Ecotype. Ethnologia Europae Centralis 2, 43–55
Langer J. 1996. Discussion about the Family-Type between West and East Europe. Ethnologia Europae Centralis 3, 31–40
Langer J. 1997. Co mohou prozradit lidové stavby. Rožnov pod Radhoštěm
Langer J. 1997. Volná a vázaná konstrukce roubeného domu. In Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. Praha, 150–159
Langer J. 1999. Úloha sínĕ v polygenezi obydlí ve střední Evropĕ. Ethnologia Europae Centralis 4, 29–38
Langer J. and Bočková H. 1999. Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Rožnov pod Radhoštěm
Moszyński K. 1929 (1967). Kultura ludowa Słowian 1. Warszawa
Naumann H. 1921. Primitive Gemeindschaftskultur. Jena
Panaitescu P. P. 1990. Istoria Românilor. Bucureşti
Pražák V. 1941. Problém vzniku jednoposchodového domu v Čičmanoch. Pomer k domu nemeckému v okolí Kremnice. Národopisný sborník 2, 23–71
Pražák V. 1943. Príspevky k štúdiu slovenského l’udového domu. Národopisný sborník 4, 1–18
Pražák V. 1947–1950. Valašský dům pod Makytou. Národopisný sborník8, 189–220; 9, 68–161
Pražák V. 1949. Vliv sociálnĕ-hospodářského faktoru na vznik štítu v lidové architektuře. Národopisný vĕstník československý 31, 217–238
Pražák V. 1958. K problematice základních půdorysných typů lidových staveb v Československu. Československá etnografie 6, 219–236, 331–360
Pražák V. 1959. Příspĕvky k studiu lidových staveb v bývalé nĕmecké jazykové oblasti při Kremnici. Slovenský národopis 7, 3–54
Pražák V. 1965. K problematice vzniku jizby a sínĕ v čs. obydlí a jejich vztahů k staroslovanskému a franskému domu. Český lid 52, 267–275
Pražák V. 1966. Vývojové epochy a stupnĕ topeništ’ v českém a slovenském lidovém obydlí. Český lid 53, 321–348
Pražák V. 1966. Zur Frage der Entstehung der Stube und des Hausflurs im tschechoslowakischen volkstümlichen Haus und ihre Beziehungen zum altslawischen und altfränkischen Haus. Národopisný vĕstník československý 34, 49–63
Pražák V. 1967. Vývoj typu lidových topeništ’ Čičmanech v rámci jejich obecného vývoje v Československu. Zborník Slovenského národného múzea 61 – Etnografia 8,), 31–81
Pražák V. 1972. Der Einfluss der wallachischen Kolonisation auf einige wichtige ethnographische Erscheinungen in der Wohnweise des östlichen Gebietes der ČSSR. In L’udová kultúra v Karpatoch. Bratislava, 161–166
Rössler R. 1971. Romanische Studien. Leipzig
Schier B. 1932. Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa. Reichenberg (Liberec)

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

35

Strona pocz.:

25

Strona końc.:

77

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54929 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Nazwa wydania Data
Langer, Jiří, 2014, House in Carpathians 2015-07-24

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji