Obiekt

Tytuł: Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta? = Socio-spatial differentiation of Warsaw: inertia or metamorphosis of the city structure?

Twórca:

Smętkowski, Maciej

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie głównych wymiarów zróżnicowań społeczno-przestrzennych Warszawy w porównaniu do stanu sprzed 1989 r. W badaniach wykorzystano dane o rejonach spisowych z NSPLiM 2002 r., dla których przeprowadzono analizę czynnikową metodą składowych głównych. Na tej podstawie zidentyfikowano główne metacechy zróżnicowań związane z sytuacją rodzinną, pozycją społeczno-zawodową, a także z marginalizacją społeczną, co może świadczyć o upodobnianiu się czynników kształtujących strukturę społeczno-przestrzenną stolicy Polski do miast krajów Europy Zachodniej. Niemniej ukształtowane wcześniej struktury przestrzenne wykazały się dużą inercją, co przejawiło się między innymi w klasyfikacji rejonów, wskazującej na podobieństwo poszczególnych jednostek pod względem nie tylko charakteru zabudowy, ale również okresu powstania budynków. Napływ nowych mieszkańców – w tym studentów – do Warszawy, mimo że stanowił istotny wymiar zróżnicowań, nie doprowadził dotychczas do znacznych przekształceń przestrzeni społecznej stolicy. Podsumowując można stwierdzić, że procesy transformacji i metropolizacji pogłębiły obserwowane wcześniej zróżnicowania, ale nie zmieniły wyraźnie ich układu przestrzennego.

Bibliografia:

1. Burgess E.W., 1925, The growth of the city: An introduction to a research project, [w:] R.E. Park, E.W. Burgess, R.D. McKenzie (red.), The City, University of Chicago Press, Chicago, s. 47–62.
2. Castells M., 1989, The Informational City, Blackwell Publishers, Oxford.
3. Cattell, R. B.,1966, The Scree Test for the Number of Factors, Multivariate Behavioral Research, 1, 2, s. 245–276.
4. Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J.J., Ratajczak W., 1978, Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PWN, Warszawa-Poznań.
5. Dangschat J., Blasius J., 1987, Social and spatial disparities in Warsaw in 1978: An application of correspondence analysis to a 'socialist' city, Urban Studies, 24, s. 173–191.
6. Gąsior-Niemiec A., Glasze G., Lippok D., Pütz R., 2007, Grodzenie miasta: casus Warszawy, Studia Regionalne i Lokalne,EUROREG, 4(30), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 5–30.
7. Gorzelak G., 1979, Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej, część 1, Wiadomości Statystyczne, s. 17–21; część 2, Wiadomości Statystyczne, 4, s. 17–21.
8. Gorzelak G., 1995, Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa.
9. Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
10. Grzelak J., Zarycki T. (red.), 2004, Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
11. Grzymała-Kazławska A., Piekut A., 2007, Mała Ukraina" czy Polskie Viettown? Społeczno-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej, Studia Regionalne i Lokalne, EUROREG, 4(30), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 77–79.
12. Hoyt H., 1939, The structure and growth of residential neighborhoods in American cities, Washington, DC, Federal Housing Administration.
13. Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
14. Jałowiecki B., Krajewska M., Olejniczak K., 2004, Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy, [w:] J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 132–146.
15. Jałowiecki B., Sekuła E., Smętkowski M., Tucholska A., 2009, Warszawa. Czyje jest miasto?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
16. Jaroszewska-Brudnicka R, 2004, Zróżnicowanie przestrzeni społeczne Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
17. Kukliński A. (red.), 2004, Globalizacja Warszawy – strategiczny problem XXI wieku, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Warszawa.
18. Lewicka M., 2004, Identyfikacja z miejscem mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [w:] J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 273–315.
19. Lisowski A., 1999, Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowania przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach", XI Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 23–32.
20. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
21. Smętkowski M., 2007, Delimitacja obszarów metropolitalnych – nowe spojrzenie, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, MRR, EUROREG, Warszawa, s. 215–233.
22. Smętkowski M., 2009, Miasto deweloperów?, [w:] B. Jałowiecki, E. Sekuła, M. Smętkowski, A. Tucholska, Warszawa. Czyje jest miasto?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 8–88.
23. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, 2006, załącznik nr 3 do Uchwały LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r.
24, Pacione M., 2001, Urban Geography – A Global Perspective, Routledge, London.
-
25. Parysek J.J., 1989, Zróżnicowanie struktury wieku mieszkańców Polski, Przegląd Geograficzny, 61, 3, s. 221–242.
26. Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie mazowieckim, Atlas Warszawy, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.
27. Raport projektu GEITONIES "Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European Urban Spaces", 2008, VII Program Ramowy Unii Europejskiej, grant nr 216184, maszynopis.
28. Rykiel Z., 1999, Indoktrynacja terytorialna a miejski system informacji, Kwartalnik Geograficzny, 3(11), s. 10–14.
29. Stępniak M., Węcławowicz, G., Górczyńska M., Bierzyński A., 2009, Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, Atlas Warszawy, 11, IGiPZ PAN, Warszawa.
30. Śleszyński P., 2004, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 196, Warszawa.
31. Śleszyński P., 2006, Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy, Atlas Warszawy, 9, IGiPZ PAN, Warszawa.
32. Węcławowicz G., 1975, Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931-–1970 w świetle analizy czynnikowej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 116, Warszawa.
33. Węcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław.
34. Węcławowicz G., 2001, Przestrzeń ubóstwa – nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski, Przegląd Geograficzny, 73, 4, s. 451–475.
35. Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
36. Węcławowicz G., 2008, Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze społeczno-przestrzennej Warszawy, [w:] Warszawa Akademicka, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, s. 21–29.
37. Węcławowicz G., Księżak J., 1993, Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy. Struktury demograficzne i gospodarstw domowych w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, Atlas Warszawy, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.
38. Węcławowicz G., Księżak J., 1994, Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy. Struktura wykształcenia i zatrudnienia ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, Atlas Warszawy, 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
39. Węcławowicz G. (red.), 2002, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 198, Warszawa.
40. Wilk W., 2001, Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
41. Wilk W., 2005, Miejsce miast w sieciach handlowych – przykład Polski, Prace i Studia Geograficzne WGiSR, Warszawa, s. 129–153.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

461

Strona końc.:

481

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55573 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.1.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji