Object

Title: Historical Memory Research in Slovakia

Creator:

Kurhajcová, Alica

Date issued/created:

2012

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 106 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 77-98

References:

Avenarius Alexander, Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI. – XII. storočí. K problému recepcie a transformácie (Bratislava, 1992). Available at <http://www.saske.sk/cas/; http://www.forumhistoriae.sk/> [Accessed 10 Sept. 2012]. ; Bačová Viera (ed.), Historická pamäť a identita (Košice, 1996). ; Bačová Viera and Zuzana Kusá (eds.), Identity v meniacej sa spoločnosti (Košice, 1997). Lášticová Barbara, Petrjánošová Magda and Plichtová Jana (eds.), Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore (Bratislava, 2009). ; Bačová Viera, Etnická identita a historické zmeny. Štúdia obyvatel’ov vybraných obcí Slovenska (Bratislava, 1996). ; Bagin Anton, Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov (Bratislava, 1993); Imrich Kružliak, Cyrilometodský kult u Slovákov. Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej provincii (Prešov, 2003). ; Bílik René, ‘Vznik minulosti (Historický žáner v próze slovenského romantizmu)’, Slovenská literatúra, lii, 4–5 (2005), 296–318. ; Botík Ján, Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov (Bratislava, 2007). ; Brtko Martin, ‘Pamätník v Darney ako miesto pamäti’, in Hlavačka, Marés and Pokorná (eds.), Paměť míst, událostí a osobností, 375–91. ; Butvin Jozef et al., Veľká Morava a naša doba. K 1100 výročiu pŕíchodu Cyrila a Metoda, ed. Jozef Pitoňák and Jan Sloboda (Bratislava, 1963). ; Chalupecký Ivan, ‘Feiern und Gedenktage in der Slowakei’, in Emil Brix and Hannes Stekl (eds.), Der Kampf um das Gedächtnis: Offentliche Gedenktage in Mitteleuropa (Vienna, Cologne and Weimar, 1997), 189–204. ; Csáky Moritz and Mannová Elena (eds.), Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny (Bratislava, 1999). This work has been translated into English: iidem (eds.), Collective Identities in Central Europe in Modern Times (Bratislava, 1999). ; Darulová Jolana (ed.), Banská Bystrica. Premeny mesta a spoločnosti (Banská Bystrica, 1999). ; Ferencová Michaela et al. (eds.), Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století (Brno, 2009). ; Ferencová Michaela, ‘Kto je zakliaty do kameňa? Spomínanie v meste bez viditeľnej histórie’, OS – Občianska spoločnost’, x (2006), 175–81. ; Ferencová Michaela, ‘Spolužitie zaliate v bronze: Pomníky významných osobností ako prostriedok organizovaného šírenia klasifikačných schém’, Slovenský národopis, lvi, 1 (2008), 5–17. ; Ferencová Michaela, ‘Spomienkové slávnosti: Ako inštitúcie ovplyvňujú iden­tifikačné procesy?’, Slovenský národopis, liii, 1 (2005), 19–36. ; Findor Andrej, Začiatky národných dejín (Bratislava, 2011); Slávka Otčenášová, Schválená minulosť. Kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu (1918–1989) (Košice, 2010). ; Goszczyńska Joanna, Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia (Bratislava, 2003). ; Hlavačka Milan, Marés Antoine and Pokorná Magdaléna (eds.), Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace (Prague, 2011). ; Hlôšková Hana, ‘Individuálna a kolektívna historická pamäť (z hľadiska folkloristiky)’, in Ivo Budil and Zoja Horáková (eds.), Antropologické symposium III. sborník (Plzeň, 2004), 86–92. ; Hlôšková Hana, ‘Interpretation of the Past in the Processes of Community Identification’, in Gabriela Kiliánová and Eva Krekovičová (eds.), Folklore in the Identification Processes of Society (Etnologické štúdie, 1, Bratislava, 1994), 11–20. ; Holec Roman, ‘Aké dejiny máme a aké potrebujeme? (Ad. 1-4)’, Forum Historiae, 1 (2007). Available at <www.forumhistoriae.sk/forum/holec.pdf.> [Accessed 10 Sept. 2012]. ; Hudek Adam, ‘Československé mýty o Veľkej Morave a husitoch z pohľadu slovenskej historiografie’, Česko-slovenská historická ročenka (2008), 41–52. ; Hudek Adam, ‘Formovanie obrazu pádu komunizmu na Slovensku’, in Ivaničková et al. (eds.), Kapitoly z histórie, 145–58. ; Ivantyšynová Tatiana (ed.), Národ – cirkev – štát (Bratislava, 2007). Available at <http://www.saske.sk/cas/; http://www.forumhistoriae.sk/> [Accessed 10 Sept. 2012]. ; Kamenec Ivan, ‘Stereotypy v slovenských dejinách a v slovenskej historiografii’, Studia historica Nitriensia, viii (2000), 339–44. ; Kamenec Ivan, ‘Unterdrückung – Abwehr – plebejische Gleichheit. Autostereotypen der slowakischen Geschichte’, in Hans Henning Hahn (ed.), Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen (Frankfurt a.M., 2002), 313–21. ; Kiliánová Gabriela and Riečanská Eva (eds.), Identities of Ethnic Groups and Communities: The Results of Slovak Ethnological Research (Etnologické štúdie, 7, Bratislava, 2000). ; Kiliánová Gabriela, ‘Die Reflexion von ethnischen Stereotypen im alltäglichen Erzählen’, in eadem and Eva Krekovičová (eds.), Folklore in the Identification Processes of Society (Etnologické štúdie, 1, Bratislava, 1994), 107–14. ; Kiliánová Gabriela, ‘Ein Grenzmythos: Die Burg Devín’, in Hannes Stekl and Elena Mannová (eds.), Heroen, Mythen, Identitäten: Die Slowakei und Österreich im Vergleich (Vienna, 2003), 313–21. ; Kiliánová Gabriela, ‘Ein Grenzmythos: Die Burg Devín’, in Stekl and Mannová (eds.), Heroen, Mythen, Identitäten, 49–80. ; Kiliánová Gabriela, ‘Mýtus hranice: Devín v kolektívnej pamäti Slovákov, Maďarov a Nemcov’, Historický časopis, l, 4 (2002), 633–50. ; Kiliánová Gabriela, ‘Pamätné miesto pre viacerých: Devín v Nemeckej ríši počas rokov 1938–1945’, OS – Občianska spoločnost’, x (2006), 130–38. ; Kiliánová Gabriela, Identita a pamäť: Devín – Theben – Devény ako pamätné miesto (Bratislava, 2005). ; Kiliánová Gabriela, Kowalská Eva and Krekovičová Eva (eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít (Bratislava, 2009). ; Kodajová Daniela, ‘Národné oslavy – manifestácia slovacity’, Studia Academica Slovaca, xl (2011), 165–80. ; Kodajová Daniela, ‘Oslavy storočnice Jána Kollára v roku 1893’, in Tatiana Ivantyšynová (ed.), Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe, in Slovanské Štúdie. Zvláštne číslo (special issue), 4 (2006), 95–109. ; Kodajová Daniela, ‘Oslavy významných osobností národotvorného procesu (Kollár – Palacký – Mickiewicz – Puškin)’, in Jozef Hvišc (ed.), Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov (Bratislava, 2000), 89–109. ; Kodajová Daniela, ‘Slovenský ľud ako mýtus česko-slovenských vzťahov’, ibidem, 53–67. ; Kováč Dušan, O historiografii a spoločnosti (Bratislava, 2010), 107, 133–4. ; Kowalská Eva, ‘Kyrill und Method. Ihre Tradition in der Politik und Geisteswelt der Slowakei’, in Stefan Samerski (ed.), Die Renaissance der Nationalpatrone. Erinnerungskulturen in Ostmitteleuropa im 20./21. Jahrhundert (Cologne, 2007), 116–27. ; Krekovič Eduard, Krekovičová Eva and Mannová Elena (eds.), Mýty naše slovenské (Bratislava, 2005). ; Krekovičová Eva (ed.), Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike (Bratislava, 2005). ; Krekovičová Eva, ‘Autostereotypen und politische Eliten (Am Beispiel der Slowakei)’, in Hans Henning Hahn and Elena Mannová (eds.), Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung (Frankfurt a.M., 2007), 486. ; Krekovičová Eva, ‘Identitäten und Mythen einer neuen Staatlichkeit nach 1993. Eine Skizze der slowakischen Mythologie an der Jahrtausendwende’, in Stekl and Mannová (eds.), Heroen, Mythen, Identitäten, 375–414. ; Krekovičová Eva, ‘Inštrumentalizácia a transformácie vzťahu autoobraz – heteroobraz v kolektívnej pamäti v čase. Komická figúrka Róma v tradičnej folklórnej anekdote a na internete’, in eadem (ed.), Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie (Bratislava, 2005), 67–92. ; Krekovičová Eva, ‘Od obrazu pastiera vo folklóre k národnému symbolu’, Slovenský národopis, xlii (1994), 139–54. ; Krekovičová Eva, ‘Rekonštrukcia historických obrazov, národné symboly a historická pamäť’, in Kamil Sládek and Dušan Škvarna (eds.), Hľadanie novej podoby strednej Európy (Prešov and Bratislava, 2008), 173–82. ; Krekovičová Eva, ‘The Picture of Gypsy in Folk Songs’, Human Affairs, iii (1993), 170–90. ; Krekovičová Eva, ‘Výtvarné umenie ako médium verzus naratívnosť a slovenská národná mytológia’, in Aurel Hrabušický (ed.), Slovenský mýtus. Slovak Myth (Bratislava, 2006), 113–23. ; Krekovičová Eva, Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre (Bratislava, 1999). ; Krekovičová Eva, Medzi toleranciou a bariérami; eadem, ‘Identity a mýty novej štátnosti na Slovensku po roku 1993 (Náčrt slovenskej mytológie na prelome tisícročia)’, Slovenský národopis, l, 2 (2002), 147–70. ; Krivý Vladimír and Danglová Oľga (eds.), Svet mnohých ‘MY a ONI’: Kolektívne identity na súčasnom Slovensku (Bratislava, 2006). ; Kurhajcová Alica, ‘Medzi centrom a perifériou: náčrt procesu identifikácie sa s ideami milenárnych osláv v mestách Zvolenskej župy (1896)’, in Slávka Otčenášová and Csaba Zahorán (eds.), Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti – dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov (Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz – szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde) (Košice, 2012), 47–54. ; Kurhajcová Alica, ‘Oslavy – symbolické obsadenie verejného priestoru v stredoslovenských mestách (1900–1914)’, in Veronika Středová et al. (eds.), České, slovenské a česko­slovenské dějiny 20. století, 5 (Hradec Králové, 2011), 139–51. ; Kurhajcová Alica, ‘Teórie, metódy a interpretácia pojmov národná identita, verejný priestor a pamäť: Oslava 90. výročia narodenia Lajosa Kossutha’, Acta historica Neosoliensia, xiii, 1–2 (2010), 243–67. ; Kušniráková Ingrid et al., “Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet”. Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti (Bratislava, 2012). ; Lipták Ľubomír, ‘Aké dejiny potrebujeme?’, Forum Historiae, 1 (2007). Available at <www.forumhistoriae.sk/FH1_2007/texty_1_2007/Liptak.pdf. > [Accessed 10 Sept. 2012]. ; Lipták Ľubomír, ‘Die Tatra im slowakischen Bewusstsein’, Historische Sozialkunde, xxxiii (2003), 14–23. ; Lipták Ľubomír, ‘Die Tatra im slowakischen Bewusstsein’, in Stekl and Mannová (eds.), Heroen, Mythen, Identitäten, 261–88. ; Lipták Ľubomír, ‘Monuments of Political Changes and Political Changes of Monuments’, in idem (ed.), Changes of Changes: Society and Politics in Slovakia in the 20th Century (Studia Historica Slovaca, 22, Bratislava, 2002), 71–94. ; Lipták Ľubomír, ‘Pamätníky a pamäť povstania roku 1944 na Slovensku’, Historický časopis, xliii, 2 (1995), 369. ; Lipták Ľubomír, ‘Politische Veränderungen der Denkmäler und Denkmäler der politischen Veränderungen in der Slowakei’, in Berthold Unfried (ed.), Spuren des “Realsozializmus” in Böhmen und der Slowakei. Monumente – Museen – Gedenktage (Vienna, 1996), 151–87. ; Lipták Ľubomír, ‘Rok 1918 a rekonštrukcia historickej pamäti v mes­tách na Slovensku’, in Jindřich Pecka (ed.), Acta contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana (Praha, 1998), 180–91. ; Lipták Ľubomír, ‘Rošády na piedestáloch. I: Pomníky a politické zmeny pomníkov’, OS – Fórum občianskej spoločnosti, 11 (1998), 29–34; 12 (1998), 31–6. ; Lipták Ľubomír, ‘Tatry v slovenskom povedomí’, Slovenský národopis, xlix, 1 (2001), 145–62. ; Lipták Ľubomír, ‘Úloha a postavenie historiografie v našej spoločnosti’, Historický časopis, xvii (1969), 98–118. ; Luther Daniel and Salner Peter (eds.), Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí (Bratislava, 2004). ; Macho Peter and Vanovičová Zora, ‘Der Mythos von Milan Rastislav Štefánik in Geschichtsschreibung und mündlicher Tradierung’, in Stekl and Mannová (eds.), Heroen, Mythen, Identitäten, 199–229. ; Macho Peter et al., Revolúcia 1848/49 a historická pamäť (Bratislava, 2012). ; Macho Peter, ‘“Celý vzdelaný svet ide sláviť 300-ročnú pamiatku Slováka”. Komenského jubileum v roku 1892 – oslava vzdelanosti alebo manifestácia národnej identity?’, in Vladimír Michalička (ed.), Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku (Bratislava, 2008), 157–69. ; Macho Peter, ‘“Náš” Komenský? K jednotlivým vrstvám identity J. A. Komenského v novodobej slovenskej reflexii’, in Jiří Malíř and Radomír Vlček (eds.), Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek (Brno, 2001), 73–83. ; Macho Peter, ‘Od pravlasti ku kolíske, od Karpát ku Tatrám. Mýtus slovanského stredu v kontexte vývoja slovenskej národnej identity a ideológie’, in Zdeněk Hojda, Marta Ottlová and Roman Prahl (eds.), “Slavme slavně slávu Slávóv slavných”. Slovanství a česká kultura 19. století (Prague, 2006), 240–57. ; Macho Peter, ‘Podbradlanský kraj ako topograficko-historický konštrukt v popularizačných dielach o Štefánikovi (1919–1929)’, in Ivan Kamenec, Elena Mannová and Eva Kowalská (eds.), Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi (Bratislava, 2000), 111–19. ; Macho Peter, ‘Poznámky k procesu premenovávania ulíc a námestí v Trnave (1918–1924)’, Acta historica Neosoliensia, xi (2008), 395–404. ; Macho Peter, ‘Štefánik a Kossuth ako symboly slovenského a maďarského nacionalizmu (Nacionálny mýtus versus integrácia a dezintegrácia v stredoeuróp­skom priestore)’, in Peter Švorc and Ľubica Harbuľova (eds.), Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848–1918. Zborník venovaný prof. PhDr. Michalovi Danilákovi (Prešov, 1999). ; Macho Peter, ‘Vzpomínejte na vúdce své: Oslavy 200. výročia smrti Daniela Krmana roku 1940 v kontexte ľudáckeho režimu a protestantskej rezistencie’, OS – Občianska spoločnost’, x (2006), 116–29. ; Macho Peter, Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach: fenomén národného hrdinu v historickej pamäti (Bratislava, 2011). ; Malá Zuzana, ‘Mýtizácia osobnosti Milana Rastislava Štefánika z hľadiska koncepcie mýtu Mircea Eliadeho’, in Zuzana Profantová (ed.), Malé dejiny veľkých udalostí po roku 1948, 1968, 1989, 2 vols. (Etnologické štúdie, 13, Bratislava, 2005), ii, 122–34. ; Mannová Elena, ‘“Ale teraz je dobrý Slovák”. Vplyv novej štátnej hranice na etnické vzťahy v Lučenci a Komárne (1918–1938)’, in Kamenec, Mannová and Kowalská (eds.), Historik v čase, 53–62 (also published in the German and Hungarian version). ; Mannová Elena, ‘“Sie wollen keine Loyalität lernen!” Identitätsdiskurse und lokale Lebenswelten in der Südslowakei 1918–1938’, in Peter Haslinger and Joachim von Puttkamer (eds.), Staat, Loyalität und Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1918–1941 (Munich, 2007), 45–67. ; Mannová Elena, ‘Clio na slovenský spôsob. Problémy a nové prístupy historiografie na Slovensku po roku 1989’, Historický časopis, lii, 2 (2004), 245–6. ; Mannová Elena, ‘Das kollektive Gedächtnis der Slowaken und die Reflexion der vergangenen Herrschaftsstrukturen, Kakanien revisited’ (2006). Available at <http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/EMannova1.pdf.> [Accessed 10 Sept. 2012]. ; Mannová Elena, ‘Der Kampf um Geschichtslehrbücher in der Slowakei nach 1990’, in Andrei Corbea-Hoisie, Rudolf Jaworski and Monika Sommer (eds.), Umbruch im östlichen Europa. Die nationale Wende und das kollektive Gedächtnis (Innsbruck, etc., 2004), 125–36. ; Mannová Elena, ‘Die Pressburger Deutschen und ihre Vereine im 19. Jahrhundert (Vornationale Identität im multiethnischen urbanen Raum)’, in Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler and Jozef Tancer (eds.), Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg (Bremen, 2002), 65–82. ; Mannová Elena, ‘Fascinácia pamäťou: Moritzovi Csákymu’, OS – Občianska spoločnost’, x (2006), 6. ; Mannová Elena, ‘Historiografia Bratislavy. Diferencovaná prezentácia minulosti multietnického mesta po politických zlomoch 19. a 20. storočia’, in Gábor Czoch (ed.), Kapitoly z dejín Bratislavy (Bratislava, 2006), 49–62. ; Mannová Elena, ‘Identitätsbildung der Deutschen in Preßburg im 19. Jahrhundert’, Halbasien. Zeitschrift für deutsche Literatur und Kultur Südosteuropas, v (1995), 60–76. ; Mannová Elena, ‘Koncept lojality. Postoj k autoritám na Slovensku počas prvej svetovej vojny’, Historický časopis, lv, 4 (2007), 681–98. ; Mannová Elena, ‘Konštrukcia menšinovej identity v mestskom prostredí (Maďari v Komárne a Lučenci 1918–1938)’, in Daniel Luther and Peter Salner (eds.), Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí (Bratislava, 2001), 111–40. ; Mannová Elena, ‘Krízy lojality’, in Dušan Kováč et al. (eds.), Prvá svetová vojna 1914–1918 (Slovensko v 20. storočí, 2, Bratislava, 2008), 205–30. ; Mannová Elena, ‘Leutschau – Lőcse – Levoča als multiple Orte des Gedächt­nisses’, in Johannes Feichtinger et al. (eds.), Schauplatz Kultur – Zentraleuropa. Transdisziplinäre Annäherungen (Gedächtnis – Erinnerung – Identität, 7, Innsbruck etc., 2006), 225–35. ; Mannová Elena, ‘Nemzeti hősöktől az Európa térig. A kollektív emlékezet jelenetei Komáromban, a szlovák-magyar határon’, Regio, xiii, 2 (2002), 26–45. ; Mannová Elena, ‘Objavovanie mnohovrstvovosti. Diferencovaná prezentácia minulosti multietnickej Bratislavy po politických zlomoch 19. a 20. storočia’, OS – Občianska spoločnost’, ix (2005), 110–16. ; Mannová Elena, ‘Platz. Inszenierungen des kollektiven Gedächtnisses in Komárno an der slowakisch-ungarischen Grenze’, in Moritz Csáky and Klaus Zeyringer (eds.), Inszenierungen des kollektiven Gedächtnisses. Eigenbilder, Fremdbilder (Paradigma. Zentraleuropa, 4, Innsbruck, 2002), 110–31. ; Mannová Elena, ‘Selbstinszenierung des deutschen Bürgertums in Bratislava im 19. Jahrhundert’, in Salner and Beňušková (eds.), Stabilität und Wandel, 29–43. ; Mannová Elena, ‘Slovenský Norimberg a malá Moskva. Symbolické premeny obrazu Levoče’, OS – Občianska spoločnost’, x (2006), 154–68. ; Mannová Elena, ‘Southern Slovakia as an Imagined Territory’, in Steven G. Ellis et al. (eds.), Frontiers, Regions and Identities in Europe (Pisa, 2009), 185–204. ; Mannová Elena, ‘Transformácia identity bratislavských Nemcov v 19. storočí’, Historický časopis, xliii, 3 (1995), 437–49. ; Mannová Elena, ‘Uhorská a československá štátna idea: zmena povedomia v slovenskej spoločnosti’, in Hans Mommsen, Dušan Kováč and Jiří Malíř (eds.), První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci (Brno, 2000), 87–95. ; Mannová Elena, ‘Vereinsbälle der Preßburger Bürger im 19. Jahrhundert’, in Viliam Čičaj and Othmar Pickl (eds.), Städtisches Alltagsleben im Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts (Bratislava, 1998), 251–7. ; Mannová Elena, ‘Vom “Völkerkerker” zur “Völkerfamilie”? Das Bild der Habsburgmonarchie in der slowakischen Historiographie’, in Frank Hadler and Mathias Mesenhöller (eds.), Vergangene Größe und Ohnmacht in Ostmitteleuropa: Repräsentationen imperialer Erfahrung in der Historiographie seit 1918 (Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert, 8, Leipzig, 2007), 263–77. ; Mannová Elena, ‘Von Maria Theresia zum Schönen Náci. Kollektive Gedächtnisse und Denkmalkultur in Bratislava’, in Rudolf Jaworski and Peter Stachel (eds.), Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Straßennamen im europäischen Vergleich (Berlin, 2007), 213–16. ; Marušiak Juraj and Ferencová Michaela (eds.), Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie (zborník zo seminára) (Bratislava, 2005). ; Mesároš Július, ‘Cyrilometodská tradícia v slovenskom národnom obrodení (Od bernolákovcov k miléniu)’, Historické štúdie, xxxvii (1996), 27–47. ; Michela Miroslav, ‘Pripomínanie a kanonizovanie minulosti. Úvaha na margo niektorých diskusií o dejinách Slovenska’, Forum Historiae, ii, 1 (2008); available at <http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2008/texty_1_2008/Michela.pdf.> [Accessed 10 Sept. 2012]. ; Michela Miroslav, ‘Svätoštefanská idea a jej odraz vo formovaní identít obyvateľstva na Slovensku – ako predmet výskumu’, in Juraj Marušiak and Michaela Ferencová (eds.), Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie (zborník zo seminára) (Bratislava, 2005), 119–25. ; Michela Miroslav, ‘Svätoštefanská tradícia na Slovensku v medzivojnovom období’, in Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát; idem, ‘Percepcia svätého Štefana na Slovensku v medzivojnovom období’, in Hlavačka, Marés and Pokorná (eds.), Paměť míst, událostí a osobností, 218–42. ; Miháliková Silvia, ‘Sviatky na Slovensku ako súčasť politických rituálov’, Historický časopis, liii, 2 (2005), 339–54. ; Novák Jozef, Štátny znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti (Bratislava, 1990); Ladislav Vrteľ, ‘O slovenskom národnom symbole’, Slovenská archivistika, xxiv, 2 (1989), 60–85. ; Podoba Juraj, ‘Národná identita a “Erinnerungspolitik” v slovenskej historiografii: Niekoľko kritických postrehov od “susedov”’, Historický časopis, lii, 2 (2004), 263. ; Podoba Juraj, ‘Nationalism as a Tool: Creating New Symbols of Ethnic Identity’, in Ton Dekker, John Helsloot and Carla Wijers (eds.), Roots and Rituals. The Construction of Ethnic Identities (Amsterdam, 2000), 315–27. ; Profantová Zuzana, ‘Mýtus a identita’, in Katarína Podoláková (ed.), Utváranie národnej a kultúrnej identity (Acta culturologica, 2, Bratislava, 1998), 87–94. ; Rusnáková Lucia, ‘Úvod do problematiky stereotypov, predsudkov a mýtov v slovensko-poľských vzťahoch v 20. storočí’, ibidem, iv (2001), 138–44. ; Salner Peter and Beňušková Zuzana (eds.), Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote (Bratislava, 1999). ; Salner Peter and Beňušková Zuzana (eds.), Stabilität und Wandel in der Großstadt (Bratislava, 1995). ; Simon Attila (ed.), Mýty a predsudky v dejinách (Šamorín and Dunajská Streda, 2005). ; Škvarna Dušan, ‘Deformované moderné dejiny – deravá pamäť’ (Uhorsko a slovenská historická kultúra)’, in Edita Ivaničková et al. (eds.), Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča (Bratislava, 2011), 198. ; Škvarna Dušan, ‘Genéza moderných slovenských národných symbolov’, Studia Academica Slovaca, xxxi (2002), 356–69. ; Škvarna Dušan, ‘Kossuth aus der slowakischen Sicht’, in Holger Fischer (ed.), Lajos Kossuth (1802–1894): Wirken – Rezeption – Kult (Hamburg, 2007), 95–104. ; Škvarna Dušan, ‘Národné symboly – integrácia dovnútra, dezintegrácia navo­nok’, in Kamil Sládek and Dušan Škvarna (eds.), Hľadanie novej podoby strednej Európy (Prešov and Bratislava, 2008), 183–95. ; Škvarna Dušan, ‘Obraz rokov 1848/49 v slovenskej kultúre (od polovice 19. storočia po súčasnosť)’, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae, xxxvi (2009), 129–46. ; Škvarna Dušan, ‘Revolučná kríza 1848/49 a národné symboly’, Acta historica Neosoliensia (2004), 43–59. ; Škvarna Dušan, ‘Rozpor medzi kolektívnou pamäťou Slovákov a minulosťou Slovenska’, Acta historica Neosoliensia, xiii, 1–2 (2010), 268–77. ; Škvarna Dušan, ‘Self-Reflections of Two Neighbours: Magyars and Slovaks’, Human Affairs, iii, 1–2 (1993), 131. ; Škvarna Dušan, ‘Unerfülltes Verlangen – deformierte Traditionen: 1848/49 in der slowakischen Geschichtsschreibung’, in Barbara Haider and Hans-Peter Hye (eds.), 1848 Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas (Vienna, 2003), 217–28. ; Škvarna Dušan, Ľudovít Košut očami slovenských patriotov v 2. tretine 19. storočia, Annales Historici Presovien­sis (2005), 111–17. ; Škvarna Dušan, Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity od konca 18. storočia do polovice 19. storočia (Banská Bystrica, 2004). ; Soukupová Blanka, Novotná Hedvika, Jurková Zuzana and Stawarz Andrzej (eds.), Město – identita – paměť (Bratislava, 2007). ; Soukupová Blanka, Novotná Hedvika, Jurková Zuzana and Stawarz Andrzej (eds.), Evropské město. Identita, symbol, mýtus (Prague, 2010). ; Štefániková Zuzana, ‘Formy a funkcie národného odevu na Slovensku’, Slovenský národopis, xxxix (1991), 37–48. ; Sučanská Mária, ‘K otázke výskumu mýtov, predsudkov a stereotypov vo vzťahu Čechov a Slovákov v 20. storočí’, Acta historica Neosoliensia, iv (2001), 145–54. ; Šutaj Štefan, ‘K možnostiam výskumu historickej pamäti’, in Marie-Elisabeth Ducreux and Françoise Mayer (eds.), Dějiny a paměť – odboj a kolaborace za druhé světové války (Cahiers du CeFRes, 6, Prague, 1995), 17–18. ; Vanovičová Zora, ‘Milan Rastislav Štefánik v ústnej tradícii na Slovensku’, Slovenský národopis, xlix, 1 (2001), 328–40. ; Vanovičová Zora, ‘Národný hrdina – folklórny hrdina (Milan Rastislav Štefánik)’, Etnologické rozpravy (1996), 103–8. ; Vanovičová Zora, Motív smrti ako mýtotvorný prvok vo folklórnom cykle o M. R. Štefánikovi, in Dušan Ratica (ed.), Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry (Bratislava, 1992), 115–26. ; Vetráková Anna, ‘Atrakcyjny symbol Słowacji’, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni (2010), 26–9. ; Vetráková Anna, ‘Cyrilometodské oslavy a ich hlavní aktéri’, in Blanka Snopková (ed.), Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice. Fenomén osobnosti vo výskume regionálnych dejín (Banská Bystrica, 2010), 119–31. ; Vetráková Anna, Symbolický a rituálny rozmer memorandových slávností, in 150. výročie Memoranda národa slovenského (1861–2011) (Martin, 2012), 49–59. ; Vörös László, ‘Slováci “najvlasteneckejší Uhri” alebo “slobodný národ”? Sociálne reprezentácie Slovákov v maďarskej tlači v rokoch 1914–1918’, in Peter Dráľ and Andrej Findor (eds.), Ako skúmať národ (Brno, 2009), 79–105. ; Vörös László, Analytická historiografia verzus národné dejiny. “Národ” ako sociálna reprezentácia (Pisa, 2010). ; Zajac Peter, ‘Literarizácia slovenských mýtov na konci dvadsiateho storočia’, Slovenská literatúra, xlv (1998), 340–47. ; Zajac Peter, ‘Literárne dejepisectvo ako synoptická mapa’, Slovenská literatúra, li, 6 (2004), 463–70. ; Zajac Peter, ‘Slowakische Mythen am Ausgang des 20. Jahrhunderts’, in Eva Behring, Ludwig Richter and Wolfgang Schwarz (eds.), Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und Südosteuropas (Stuttgart, 1999), 325–36. ; Zajac Peter, ‘Stredoeurópske hymny’, Slovenský národopis, l, 2 (2002), 194–200. ; Zavacká Marína, ‘Prvé máje v režimovej tlači 1939–1944’, in Xénia Šuchová (ed.), Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? (Prešov, 2006), 130–36. ; Zemko Milan, ‘Dejiny ako manipulovaný nástroj politiky’, in René Bílik (ed.), Súčasnosť mýtov a mýty súčasnosti (Bratislava, 1993), 41. ; Zubácka Ida, ‘Nitra – kolíska slovenskej štátnosti. Príspevok k 70. výročiu Pribinových slávností’, Studia historica Nitriensia, xi (2003), 255–71. ; Zubercová Magdaléna M., ‘Odevná kultúra meštianstva na Slovensku 1900–1918’, in Elena Mannová (ed.), Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900–1989 (Bratislava, 1998), 189–96.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

106

Start page:

77

End page:

98

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55707 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/106 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/106 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information