Obiekt

Tytuł: Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej = Contemporary tendencies of population and functional changes in the rural areas of the Kłodzko Region

Twórca:

Szmytkie, Robert ORCID ; Tomczak, Przemysław ORCID

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

W okresie powojennym na terenie Ziemi Kłodzkiej zachodziły znaczące procesy depopulacji, które przyczyniły się do częściowego bądź całkowitego wyludnienia wsi o położeniu peryferyjnym, stąd też region ten – pomimo podejmowanych różnych prób jego aktywizacji – zaliczany był przez wielu badaczy do obszarów problemowych. W ostatnich latach doszło jednak do zróżnicowania się tendencji zmian ludnościowych i obok wciąż obecnych procesów depopulacji pojawiły się procesy świadczące o „odradzaniu się” niektórych wsi, uznawanych dotychczas za zanikające. Wpływ na to mają przede wszystkim nowi mieszkańcy napływający tu głównie z obszarów miejskich, którzy w wielu przypadkach podejmują działalność gospodarczą, przyczyniając się do przeobrażenia charakteru funkcjonalnego poszczególnych wsi

Bibliografia:

1. Bański J., 2009, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.
2. Borkowski J., Hryniewicz Z., Tomaszewski J., 1966, Granica rolno-leśna w Kotlinie Kamiennogórskiej, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 12.
3. Bryś K., Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich, [w:] W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, s. 157–173.
4. Chachaj J., 1978, Problem wsi zanikającej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 119–123.
5. Ciok S., 1991, Sudety. Obszar problemowy, Studia Geograficzne, 51, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1236.
6. Ciok S., 1994, Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian, Studia Geograficzne LXI, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1951, Wrocław.
7. Ciok S., 1995, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 12, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, s. 51–64.
8. Czerwiński J., Marak J., Wyrzykowski J., 2003, Możliwości rozwoju ekoturystyki w Polsce, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, T. VII, Problemy rozwoju ekoturystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Wrocław.
9. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 148, Warszawa.
10. Górecka S., Tomczak P., 2008, Demographic development of Lower Silesia with particular focus on the Polish-Czech and Polish-German borderland, [w:] M. Sasek (red.), Social and economic development and regional politics, Faculty of Social and Economic Studies, Jan Evangelista Purkyne University, Usti nad Labem.
11. Hełdak M., 2008, Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Sudetów po integracji z Unią Europejską, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8, PAN, Kraków, s. 91–102.
12. Jerkiewicz A., Krawiec K., Zagożdżon A., 1979, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Regionie Kłodzkim, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 223.
13. Kutkowska B., 2012, Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 29, Uniwersytet Rzeszowski, s. 97–110.
14. Latocha A., 2007, Przemiany środowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich w warunkach antropopresji, Studia Geograficzne, 80, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3007.
15. Latocha A., 2010, Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów, [w:] S. Horska-Schwarz (red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, s. 181–194.
16. Latocha A., 2013, Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?, Przegląd Geograficzny, 85 (3), s. 373–396.
17. Migoń P., 1998, Ziemia Kłodzka, EKO-GRAF, Wrocław.
18. Miszewska B., 1979, Tendencje zmian ludnościowych w Sudetach na przykładzie rejonu noworudzkiego, Czasopismo Geograficzne, 50(1–2), s. 75–86.
19. Miszewska B., 1989, Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym, Czasopismo Geograficzne, 60(2), s. 135–145.
20. Potocki J., 2000, Przemiany użytkowania terenu w Karkonoszach w ciągu ostatnich 100 lat (podłoże społeczno-ekonomiczne, środowiskowe konsekwencje), Opera Corcontica, 37, s. 642–649.
21. Potocki J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
22. Salwicka B., 1978, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziemi wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, s. 71–87.
23. Salwicka B., 1983, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich, Studia Geograficzne, 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 23–30.
24. Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska, 5 (12), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
25. Szmytkie R., 2008, Nieistniejące wsie w Sudetach, [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225–242.
26. Szmytkie R., Zajączkowski J., 2013, Educational farms as an agritourist product on example of the Lower Silesia Region, [w:] Wyrzykowski J., Marak J. (red.), Tourism Role in the Regional Economy, vol. 4, Regional Tourism Product – Theory and Practice, University of Business in Wroclaw, Wroclaw, s. 250–264.
27. Śleszyński P., 2005, Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, Przegląd Geograficzny, 77(2), s. 193–212.
28. Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 3.
29. Tomaszewski J., 1968, Zmiany ludnościowe w osiedlach sudeckich ze szczególnym uwzględnieniem powiatów Jelenia Góra i Bystrzyca Kłodzka, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 6.
30. Więckowicz Z., (red.), 1998, Przekształcenia obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego, t. 1: Typologia gmin pod względem poziomu i warunków rozwoju, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław.
31. Zagożdżon A., 1983, Modele sieci osadniczej w rejonach górskich na tle współczesnych procesów przemian osadnictwa, Studia Geograficzne, 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 31–47.
32. Zagożdżon A., 1990, Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, 96, s. 95–111.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

37

Strona pocz.:

181

Strona końc.:

194

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55727 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.11

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji