Obiekt

Migrant Pupils in Poznań. An Exploratory Ethnographic Research
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Migrant Pupils in Poznań. An Exploratory Ethnographic Research

Twórca:

Czerniejewska, Izabela

Data wydania/powstania:

2010-2011

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 31-32 (2010-2011)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

Tekst dotyczy dzieci i młodzieży z różnym doświadczeniem migracyjnym, funkcjonujących w polskiej szkole – uczniów cudzoziemskich i polskich, powracających z emigracji i takich, których rodzice wyjechali za granicę do pracy. Oparty jest na danych jakościowych uzyskanych podczas badań terenowych prowadzonych w Poznaniu. Staram się w nim sformułować zagadnienia badawcze i zdiagnozować problemy dotykające uczniów, których migracja dotyczy bezpośrednio

Bibliografia:

Bloch Natalia, 2010, Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w świetle danych statystycznych, [in:] Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, ed. N. Bloch, E.M. Goździak, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań, pp. 29–56 ; Bokszański Zbigniew, 2005, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa ; Brzezińska Anna, 2007, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ; Burszta Wojciech J., 1998, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań ; Butrym Marek, 2010, Kapitał społeczny i stosunek do ojczyzny młodych emigrantów zarobkowych, [in:] ed. R. Bera, Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 125–132 ; Chrzanowska Aleksandra, 2009, Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemców, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa ; Czerniejewska Izabela, 2010, Cudzoziemiec jako uczeń i student. Integracja w obszarze poznańskiej edukacji, [in:] Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznańiu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, ed. N. Bloch, E.M. Goździak, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań, pp. 57–98 ; Danilewicz Wioletta, 2006, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Trans Humana, Białystok ; Danilewicz Wioletta, 2010, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Trans Humana, Białystok ; Gennep van Arnold, 2006, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Górny Agata et al., ed., 2010, Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ; Grabowska-Lusińska Izabela, Okólski Marek, 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ; Gizicka Dorota, Gorbaniuk Julia, Szyszka Małgorzata, 2010, Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Wydawnictwo KUL, Lublin ; Halik Teresa, Nowicka Ewa, Połeć Wojciech, 2006, Dziecko wietnamskie w polskiej szkole, Wydawnictwo ProLog, Warszawa ; Iglicka Krystyna ed., 2002, Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa ; Jaźwińska Ewa, Okólski Marek ed., 2001, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ; Kawczyńska-Butrym Zofia, 2008, Kapitał migracyjny – oczekiwania i doświadczenia, [in:] ed. K. Markowski, Migracja – wartość dodana?, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, pp. 73–81 ; Kawczyńska-Butrym Zofia, 2010, Dzieci i młodzież w migracjach – problemy edukacji i zdrowia, [in:] ed. R. Bera, Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 174–184 ; Kotlarska-Bobińska Lena ed., 2007, Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa ; Kozak Stanisław, 2010, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Difin, Warszawa ; Kuratorium Oświaty, 2008, Dzieci i młodzież, których rodzice pracują poza granicami kraju. Sprawozdanie z badań, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydział Strategii Nadzoru Pedagogicznego, Poznań ; Kuratorium Oświaty, 2008, Dane liczbowe dotyczące badania „Dzieci i młodzież, których rodzice pracują poza granicami kraju” (tabele w programie Excel), Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań (archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu) ; Kuratorium Oświaty, 2010, Dane liczbowe dotyczące badania „Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi w szkołach/przedszkolach/placówkach publicznych i niepublicznych z terenu województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2010/2011. Stan na dzień 30 listopada 2010” (tabele w programie Excel), Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań (archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu) ; Łodziński Sławomir, Ząbek Maciej, 2008, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Polska Akcja Humanitarna, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa ; Niedźwiedzki Dariusz, 2010, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Nomos, Kraków ; Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, 2004, Migracje ludności 2002. Województwo Wielkopolskie, Poznań ; Nowicka Ewa, 1997, Świat człowieka – świat kultury. Schematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, PWN, Warszawa ; Nowicka Ewa, 2008, Powrót do domu czy emigracja? Co się dzieje z tożsamością?, [in:] ed. M. Kempy, G. Woroniecka, P. Załęcki, Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 17–39 ; Piotrowski Konrad, 2010, Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ; Połeć Wojciech 2009, Migracje powrotne jako źródło powstawania zróżnicowania społecznego, [in:] ed. W. Muszyński, E. Sikora, „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2010 r. nr 57 poz. 361) ; System Informacji Oświatowej, 2010, Liczba uczniów i wychowanków, którzy nie są obywatelami polskimi we wszystkich typach szkół i placówek na terenie miasta Poznania (tabele w programie Excel), Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań (archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu) ; Szczurek-Boruta Alina, Grabowska Barbara, 2009, Dynamika kształtowania się tożsamości młodzieży – ku tożsamości wzbogaconej, [in:] ed. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – Studium z pogranicza polsko-czeskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń, pp. 21–64 ; Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458) ; Walczak Bartłomiej, 2008, Migracje rodzicielskie, [in:] Zeszyty metodyczne nr 8, Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, ed. E. Kozdrowicz, B. Walczak, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pegadogicznej, Warszawa, pp. 7–21 ; Walczak Bartłomiej, 2009, Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej [in:] Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, ed. M. Duszczyk, M. Lesińska, OBM UW, Warszawa, pp. 149–173 ; Walczak Bartłomiej, Kozdrowicz Ewa, Bielecka Elżbieta, 2009, Społeczne i pedagogiczne skutki migracji poakcesyjnych, [in:] ed. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej, Trans Humana, Białystok, pp. 200–212

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

31-32

Strona pocz.:

261

Strona końc.:

280

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61382 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji