RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Harvestmen (Arachnida: Opiliones) of open biotopes in the Poloniny National Park (north-eastern Slovakia)

Creator:

Mihál, Ivan ; Gajdoš, Peter ; Žila, Pavel

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 58, no. 1 ; Kosarze (Arachnida: Opiliones) otwartych biotopów Parku Narodowego Połoniny (pólnocno-wschodnia Słowacja) ; Harvestmen of open biotopes in Poloniny N.P.

Contributor:

Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences

Publisher:

Museum and Institute of Zoology PAS

Place of publishing:

Warsaw

Description:

P. 51-58 ; 25 cm ; Bibliogr. p. 56-57

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Opiliofauna of open biotopes in the Poloniny National Park is presented. The biotopes include the variably utilized or successively overgrowing grasslands. During the period 2011–2013, we found 21 species of harvestmen which represent 60% of the Slovak opiliofauna. The highly eudominant species was Phalangium opilio. The open andsunny biotopes as meadows and pastures proved to be typical habitats for P. opilio and Oligolophus tridens. Other dominant species were: Trogulus nepaeformis and Lacinius ephippiatus. The Carpathian endemics: Paranemastoma kochi and Ischyropsalis manicata as well as thermophilic species Egaenus convexus, Lacinius horridus and Zachaeus crista were also found in the study sites.

References:

BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011. Leiobunum limbatum – nový sekáč (Opiliones) pro Slovensko. Folia faunistica Slovaca 16: 31–34.
CHEVRIZOV B.P. 1979. On the fauna of Opiliones of western regions of the European part of the USSR. Entomologicheskoje obozrenie 68: 426–430. [In Russian].
GAJDOŠ P. & SVATOŇ J. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam pavúkov (Araneae) Slovenska. Ochrana prírody 20: 80–86.
LOSOS B., GULIČKA J., LELLÁK J. &PELIKÁN J. 1984. Ekologie živočichů. SPN, Praha, 320 pp.
MARŠÁLEK P. 1999. Niekoľko poznámok k faune koscov (Opilionida) Slanských vrchov. Natura Carpatica 40: 225–230.
MARTENS J. 1978. Weberknechte, Opiliones. Die Tierwelt Deutschlands, G. Fischer Verlag, Jena, 64, 464 pp.
MAŠÁN P. 1998. First record of Siro carpaticus (Opiliones, Cyphophtalmi, Sironidae) from Slovakia. Biologia 53: 650.
MAŠÁN P. 2005. Prvý nález kosca Siro carpaticus (Opiliones, Cyphophtalmi, Sironidae) vo Vihorlate. Telekia 3: 28.
MIHÁL I. 1997. Harvestmen (Opilionida) in a brush stand and fir-beech forest of the Kremnické vrchy mountains. Biologia 52: 191–194.
MIHÁL I. 2004. Faunistické správy zo Slovenska – Opiliones: Nemastomatidae, Dicranolasmatidae, Trogulidae, Phalangiidae. Entomofauna Carpathica 16: 83.
MIHÁL I. 2013. Kosce (Arachnida: Opiliones) historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny v okolí Liptovskej Tepličky (Nízke Tatry). In: KRUMPÁLOVÁ Z. (ed.), 11. Arachnologická konferencia. Nové trendy vo výskume pavúkovcov. Zborník abstraktov, 11.9–15.9.2013, Východná, FPV UKF Nitra, ÚKE SAV Nitra, SARAS, o.z., pp. 41–43.
MIHÁL I. & ASTALOŠ B. 2011. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) in disturbed forest ecosystems of the Low and High Tatras Mts. Folia oecologica 38: 89–95.
MIHÁL I. & ČERNECKÁ Ľ. 2014. Kosce (Arachnida, Opiliones) NPR Boky a PR Rohy a ich okolia (stredné Slovensko). Folia Faunistica Slovaca 19: 49–55.
MIHÁL I., GAJDOŠ P., DANKANINOVÁ D. & ČERNECKÁ Ľ. 2014. Kosce (Opiliones) fragmentárnych spoločenstiev vovinohradníckej krajine Svätý Jur (Malé Karpaty). Folia Faunistica Slovaca 19: 9–14.
MIHÁL I., KORENKO S. & GAJDOŠ P. 2010. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of the Tatra mountains (Slovakia). Acta Rerum Naturalium 8: 31–36.
MIHÁL I. & MAŠÁN P. 2006. Príspevok k poznaniu koscov (Opiliones) stredného a východného Slovenska. Natura Carpatica 47: 89–96.
MIHÁL I., MAŠÁN P. & ASTALOŠ B. 2003. Kosce – Opiliones. In: MAŠÁN P. & SVATOŇ J. (eds), Pavúkovce Národného parku Poloniny – Arachnids of the National Park Poloniny, ŠOP SR Banská Bystrica, Správa NP Poloniny, Snina, pp. 127–142.
PAWŁOWSKI J. & STERZYŃSKA M. 1994. Cenne gatunki i zagrożone nisze lądowych bezkręgowców w polskiej części MRB „Karpaty Wschodnie“. Roczniki Bieszczadzkie 3: 57–73.
RAFALSKI J. 1961. Prodromus Faunae Opilionum Poloniae. Prace Komisji Biologicznej 25: 35–47.
ROZWAŁKA R. 2012. Is Siro carpaticus Rafalski, 1956 (Arachnida: Opiliones) really a rare harvestmen species? Fragmenta Faunistica 55: 169–175.
ROZWAŁKA R. & STARĘGA W. 2012a. Distribution of Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 (Opiliones: Sclerosomatidae) in Poland. Fragmenta Faunistica 55: 177–183.
ROZWAŁKA R. & STARĘGA W. 2012b. Distribution of harvestmen of the genus Paranemastoma Redzikorzev, 1936 (Opiliones: Nemastomatidae) in Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, vol.LXVII 2, sectio C: 7–20.
STARĘGA W. 1966. Kosarze (Opiliones) Bieszczad. Fragmenta Faunistica 13: 145–157.
STARĘGA W. 1975. Opiliones – Kosarze (Arachnoidea). Fauna Polski 5: 1–195.
STARĘGA W. 2000. Check-list of harvestmen (Opiliones) of Poland. Available at www.arachnologia.edu.pl/kosarze.html [2 Feb 2014].
STAŠIOV S. 2004a. Poznámky ku koscom (Opiliones) NPR Stužica (Bukovské vrchy). In: MIDRIAK R. (ed), Biosférické rezervácie na Slovensku V., Zborník referátov z 5. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, 29–30.9.2004, Nová Sedlica, TU Zvolen, pp. 139–142.
STAŠIOV S. 2004b. Kosce (Opiliones) Slovenska. Vedecké štúdie, 3/2004/A, Technická univerzita, Zvolen, 119 pp.
STAŠIOV S. 2005. Harvestmen communities on two hills in the Štiavnické vrchy Protected Landscape Area, Slovakia (Opiliones). Folia oecologica 32: 15–21.
STAŠIOV S. & KERTYS Š. 2008. Spoločenstvá koscov (Opiliones) a mnohonôžok (Diplopoda) Breznickej mokrade.Acta Facultatis Ecologiae Zvolen 18: 59–68.
STAŠIOV S., MARŠALEK P., MIHÁL I., MAŠÁN P., ASTALOŠ B. & JARAB M. 2003. Kosce (Opiliones) Ondavskejvrchoviny. Natura Carpatica 44: 261–266.
ŠESTÁKOVÁ A. & MIHÁL I. 2014. Carinostoma elegans new to the Slovakian harvestmen fauna (Opiliones, Dyspnoi,Nemastomatidae). Arachnologische Mitteilungen 48: 16–23.
ŠILHAVÝ V. 1950. Sekáči východního Slovenska. Entomologické Listy (Folia entomologica) 13: 99–106.
ŠILHAVÝ V. 1956. Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR, NČSAV, Praha, 7, 274 pp.
ŠILHAVÝ V. 1968. Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidae) Slovenska. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV 4: 63–64.
ŠILHAVÝ V. 1971. Sekáči - Opilionidea. In: DANIEL M. & ČERNÝ V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV, Academia, Praha,33–49 pp.
ŠILHAVÝ V. 1974. Opilionidea. In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku. Osveta, Martin, 16: 81–85.
TISCHLER W. 1976. Einfürung in die Ökologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 307 pp.
ŽILA P. & GAJDOŠ P. 2012a. Changes in composition of the ground living spider communities in non-forest habitats in the Poloniny after 12 years (Slovakia). In: KUNTNER M. et al. (eds), 27th European Congress of Arachnology. Abstract Book. Ezlab, Ljubljana, Slovenia, 164 pp.
ŽILA P. & GAJDOŠ P. 2012b. Epigeické pavúčie spoločenstvá vybraných nelesných ekosystémov Národného parku Poloniny. In: KUBOVČÍK V. & STAŠIOV S. (eds), Zoológia 2012, 18. Feriancove dni. Zborník príspevkovz vedeckého kongresu, SZS pri SAV, TU Zvolen, pp.185–186.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

58

Issue:

1

Start page:

51

End page:

58

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57116 ; 10.3161/00159301FF2015.58.1.051

Source:

MiIZ PAN, call no. P.4664 ; MiIZ PAN, call no. P.256 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information