Obiekt

Tytuł: Przedradziecka tożsamość narodowa w Azji Centralnej w kontekście polityki narodowościowej ZSRR : przegląd badań

Twórca:

Perkowska, Anna

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 1 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 119-168 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Artykuł ma charakter retrospektywny i odnosi się do tematyki przestrzeni społeczno‑politycznej Związku Radzieckiego w Azji Centralnej1 oraz nieprzerwanie z nią związanych – religii islamu i nacjonalizmów regionalnych. Skupiając się przede wszystkim na tle historycznym regionu, treść oparta na szerokim spektrum badań prowadzi przez najważniejsze okresy kształtowania współczesnej Azji Środkowej i przywołuje najjaskrawsze przykłady radzieckiej aktywności. Poruszone w nim kwestie zarówno natury społecznej, jak też prawno‑administracyjnej nabierają szczególnego znaczenia w obliczu obecnej geopolitycznej aktywności Moskwy w strefie tzw. żywotnych interesów. W tym wymiarze, treść artykułu nasuwa na myśl paralelę miedzy polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej i jej instrumentami a polityką wewnętrzną Związku Radzieckiego, w której ta pierwsza jest głęboko zakorzeniona.

Bibliografia:

Aasland A., Russians outside Russia: the New Russian Diaspora, [w:] G. Smith [red.], The Nationalities Question in the Post – Soviet States, Longman, London and New York 1996.
Abazov R., Culture and Customs of the Central Asian Republics, Greenwood 2007.
Abdullayev A., Islamic Tradition of Raising Children and its Applicability in Uzbekistan, „Muslims of Soviet East”, 1980/1.
Allworth E., The ‘Nationality’ Idea in Czarist Central Asia, [w:] E. Goldhagen [red.], Ethnic Minorities in the Soviet Union, Praeger, New York 1968.
Appleby I., Uninvited guests in the communal apartment: nation formation processes among unrecognized Soviet nationalities, „Nationalities Papers”, Vol. 38, No. 6, 2010.
Babakhan Z., Islam and Muslims in the Land of Soviets, tr. R. Dixon, Progress Publishers, Moscow 1980.
Batalden S. K., Batalden S. L., The Newly Independent States of Eurasia: Handbook of Former Soviet Republics, The Oryx Press, Phoenix 1997.
Bennigsen A., Islam and Political Power in the USSR, [w:] G. Benavides, M. W. Daly [red.], Religion and Political Power, SUNY, Albany 1989.
Bennigsen A., Lemercier-Quelquejay Ch., ’Official’ Islam in the Soviet Union, „Religion in Communist Lands”, Vol. 7, Issue 3, Keston College, Keston 1979.
Benningsen A., Wimbush S. E., Muslims of the Soviet Empire, C. Hurst & Company, London 1985.
Bergne P., The birth of Tajikistan: national identity and the origins of the Republic. Volume 1 of International Library of Central Asia Studies. I. B. Tauris, London 2007.
Blank S., Soviet Reconquest of Central Asia, [w:] H. Malik [red.], Central Asia: Its Strategic Important and Future Prospects, St. Martin’s Press, New York 1994.
Bodio T., Załęski P., Elity władzy w Azji Centralnej. Transformacja – Modernizacja – Etnopolityka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008.
Bohr A., Crisp S., Kyrgyzstan and the Kyrgyz, [w:] G. Smith [red.], The Nationalities Question in the Post – Soviet States, Longman, London & New York 1996.
Bohr A., Turkmenistan and the Turkmen, [w:] G. Smith [red.], Nationalities Question in the Post-Soviet States, Longman, London 1998.
Bremmer I., Post-Soviet Nationalities Theory: Past, Present, and Future, [w:] I. Bremmer, R. Taras [red.], New States, New Politics: Building the Post-Soviet Nations, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
Breuilly J., Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester 1982.
Brill Olcott M., Central Asia’s Post-Empire Politics, „Orbis”, Vol. 36, No. 2, Spring 1992.
Brill Olcott M., Kazakhstan: Pushing for Eurasia, [w:] R. Taras [red.], New States, New Politics: Building the Post – Soviet Nations, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
Brill Olcott M., Nation Building and Ethnicity in the Foreign Policies of the New Central Asian States, [w:] R. Szporluk [red.], National Identity and Ethnicity in Russia and the New States of Eurasia, „The International Politics of Eurasia”, Vol. 2, M. E. Sharpe, New York 1994.
Brill Olcott M., The Kazakhs, Hoover Institution Press, Stanford 1987.
Brubaker R., Nationhood and the National Question in the Soviet Union and Post – Soviet Eurasia: An Institutionalist Account, „Theory and Society”, Vol. 23, No. 1, 1994.
Capisani G. R., Nowe Państwa Azji Środkowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008.
Chokaiev M., Turkestan and the Soviet Regime, „Journal of the Royal Central Asian Society”, 18 (1931).
Collier P., The Political Economy of Ethnicity, [w:] Annual World Bank Conference on Development Economics 1998, [red.] Pleskovic B., Stiglitz J. E., The World Bank, Washington, D.C. 1999.
Coppieters R., Form and Content in Soviet and Post-Soviet Nationality and Regional Policies, [w:] M. Waller, B. Coppieters, A. Malashenko [red.], Conflicting Loyalties and the State in Post-Soviet Russia and Eurasia, Frank Cass Publishers, London 1998.
Czuma I., Konstytucja Rosji Sowieckiej, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923.
D’Encausse H. C., Organizing and Colonizing the Conquered Territories, [w:] E. Allworth [red.], Soviet Nationality Problems, New York: Columbia 1971.
Dahl R., Polyarchy: Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven 1971.
Denison M., Identity Politics in Central Asia, „Asian Affairs”, 34 (1): 58, 2003.
Diener A., Homeland as Social Construct: Teritorialization among Kazakhstan’s Germans and Koreans, „Nationalities Papers”, Vol. 34, No. 2, 2006.
Dienes L., Pasturalism in Turkestan: Its Decline and Its Persistence, „Soviet Studies”, Vol. 27, 1975.
Edgar A. L., The Making of Soviet Turkmenistan, Princeton University Press, Princeton 2004.
Edwards M., A Broken Empire: Kazakhstan, „National Geographic Magazine”, 183, No. 3, March 1993.
Ekiert M., Islam w Azji Środkowej, „Za Uralem”, nr 4/1996.
Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/316850/Khorasan stan z dnia 23-06-2014.
Erşahin S., The Official Interpretation of Islam under the Soviet Regime under the Soviet regime A base for understanding of contemporary Central Asian Islam, „Journal of Religious Culture”, No. 77, Frankfurt am Main Johann-Wolfgang-Goethe-University, 2005.
Fabri M., Demographic Processes, Nationalism and Ethnic Conflicts, [w:] A.G. Vishnevskyay [red.] Encyclopedia of Life Support Systems, Population and Development: Challenges and Opportunities, Vol. 1, 2009.
Falkowski M., Charakterystyka regionu Azji Centralnej, [w:] B. Bojarczyk, A. Ziętek [red.] Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
Fedorenko V., Central Asia: From Ethnic to Civic Nationalism, „Rethink Paper”, March 2012.
Fierman W., Identity, Symbolism and the Politics of Language in Central Asia, „Europe – Asia Studies”, Vol. 61, No. 7, 2009.
Fowkes B., Ethnicity and Ethnic Conflict in the Post-Communist World, Parlgrave, New York 2002.
Gellner E., Nationalism, Weidenfeld & Nicholson, Londyn 1997.
Gellner E., Nations and Nationalism, Cornell University Press, Ithaca, New York 1983.
Gleason G., Uzbekistan: The Politics of National independence, [w:] I. Bremmer, R. Taras [red.], Soviet States, New Politics: Building the Post-Soviet Nations, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
Haugen A., The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia, New Hampshire: Palgrave MacMillan, 2003.
Hirsch F., The Soviet Union as a Work-In-Progress: Ethnographers and the Category Nationality in the 1926, 1937 and 1939 Censuses, „Slavic Review”, Vol. 56, No. 2, 1997.
Hirsch F., Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union, Cornell University Press, New York 2005.
Hobsbawm E., Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth and Reality, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 168.
Hopkirk P., The Great Game: The Struggle for Empire in Central Asia, New York; Tokyo & London: Kodansha International 1994.
Hotamov I., We Faded Away in Bukhara, [w:] M. Shakurzoda [red.], Tajiks, Arians and the Iranian Plateau, Teheran 2001.
Hughes J., Sasse G., Comparing Regional and Ethnic Conflicts in Post-Soviet Transition States, „Regional & Federal Studies”, Vol. 11, Issue 3, 2001.
Imomov A., Territorial and Water Conflicts in Central Asia: A View from Tajikistan, „Central Asia and Caucasus”, Vol. 14, Issue 2, 2013.
Jones E., Red Army and Society: A Sociology of the Soviet Military, Unwin & Allen, Boston 1985.
Jourek O. N., Ethno – political Conflicts in Post – Communist Societies: Prospects for Resolution and Prevention in the Context of International Law, Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge 1999.
Kemp W., Nationalism and Communism in Eastern Europe and the Soviet Union: A basic contradiction?, Macmillan, London 1999.
Khalid A., Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia, University of California Press, Berkeley 2007.
Khalid A., The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia, University of California Press, Berkeley 1998.
Kim G., Koreans in Kazakhstan, Uzbekistan and Russia, World Diasporas Encyclopedia, Vol. 2, Kluwer 2004.
Klüter H., People of German Descent in CIS States – Areas of Settlement, Territorial Autonomy and Emigration, „GeoJournal”, Vol. 31, No. 4, 1993.
Klyashtorny S. G., Sultanov T. I., Kazakhstan: Annals of Three Millennia, Almaty 1992.
Knippenberg H., The Nationalities Question in the Soviet Union, [w:] H. Van Amersfoort, H. Knippenberg [red.], States and Nations: The Rebirth of the Nationalities Question in Europe, Royal Dutch Geographic Association (KNAG) and the University of Amsterdam, Amsterdam 1991.
Kolossov V., Nationalism versus “World Society”: A view from Russia, [w:] P. J. Taylor [red.], Political Geography of the Twentieth Century: A Global Analysis, John Wiley & Sons, Chichester & New York 1995.
Kolstoe P., Russians in the Former Soviet Republics, Hurst, London 1995.
Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z 1924 r., tłum. S.R. Dobrowolski, Warszawa 1977.
Konstytucja ZSRR z 1936 r., Bucknell University, strona internetowa http://www.departments. bucknell.edu/russian/const/1936toc.html stan z dnia 23-06-2014.
Konstytucja ZSRR z 1936 r. strona internetowa https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/ 1936-en.pdf.
Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a Rosyjska i Europejska tradycja konstytucyjna, Iuris Polskie Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa-Poznań 2009.
Kulchik Y., Fadin A., Sergeev V., Central Asia after the Empire, Pluto Press, London 1996.
Landowski Z., Islam. Nurty, odłamy, sekty, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
Lenin W., Powne zibrannia tworiw, t. 35, Kyjiw 1981.
Lewis M. L., Ethnic Strife and the Reinvention of Uzbek Identity, GeoCurrents.info, strona internetowa http://geocurrents.info/geopolitics/ethnic-strife-and-the-reinvention-of-uzbek-identity stan z dnia 23-06-2014.
Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Lubin N., Implications of Ethnic and Demographic Trends, [w:] W. Fierman [red.], Soviet Central Asia: The Failed Transformation, West View Press Inc., Boulder 1991.
Lustick I., Stability in Deeply Divided Societies, „World Politics”, Vol. 31, No. 3, 1979.
Madih A. A., The Kurds of Khorasan, „Iran and the Caucasus”, Vol. 11, No. 1, 2007.
Martin T., The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Post-Soviet Union, 1923-1939, Cornell University Press, Ithaca 2001.
Martin T., An Affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism, [w:] R. G. Suny, T. Martin [red.], A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, New York 2001.
Mill J. S., Considerations on Representative Government (1861), Oxford University Press, Oxford 1974.
Nairn T., Faces of Nationalism: Janus Revisited, Verso, New York 1997.
NationMaster, strona internetowa http://maps.nationmaster.com/country/sr/1 stan z dnia 23-06-2014.
O’Leary B., Nationalism and Ethnicity: Research Agendas on Theories of Their Sources and Their Regulation, [w:] D. Chirot, M.E.P. Saligman [red.], Ethnopolitical Warfare: Causes, Consequences and Possible Solutions, American Psychological Association, Washington 2001.
Olson J. S. [red.], An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires, L.B. Pappas & N.C.J. Pappas, CT: Greenwood Press, Westport 1994.
Pavlenko A., Multilingualism in Post – Soviet Countries: Language Revival, Language Removal, and Sociolinguistic Theory, „The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism”, Vol. 11, No. 3-4, 2008.
Pipes R., The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism 1917-1923, Massachusetts: Harvard Cambridge 1970.
Rashid A., Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
Rezvani B., „East Asian Ethnic Groups in Central Asia, Culture and Human Being”, Vol. 4, No. 2, 2008.
Rezvani B., Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan, Amsterdam University Press, 2013.
Ro’i Y., Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev, Columbia University Press, New York 2000.
Rohoziński J., Bawełna, Samowary i Sartowie. Muzułmańskie Okrainy Carskiej Rosji 1795-1916, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2014.
Roy O., Islam in Tajikistan, „Occasional Paper”, No. 1, New York: The Project on Open Society in Central Eurasia, July 1996.
Roy O., The New Central Asia. The Creation of Nations, Londyn-Nowy Jork 2000.
Rumer B. Z., Soviet Central Asia: A Tragic Experiment, London 1989.
Sagdeev R., Central Asia and Islam: An Overview, [w:] R. Sagdeev, S. Eisenhower [red.], Islam and Central Asia: An Enduring Legacy or an Evolving Threat?, Center for Political and Strategic Studies, Washington, D.C. 2000.
Sagdullaev A. S., Starożytne korzenie państwa Uzbeków, [w:] T. Bodio [red.], Uzbekistan: historia, społeczeństwo, polityka, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2001.
Schafer D. E., Local Politics and the Birth of the Republic of Bashkortostan, 1919-1920, [w:] R. G. Suny, T. Martin [red.], A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, New York 2001.
Segars A., Nation Building in Turkey and Uzbekistan, [w:] T. Evereath-Heath [red.], Central Asia, Aspects of Transition, London New York, Routledge Curzon 2003.
Sengupta A., Frontiers into borders the transformation of identities in Central Asia, Hope India Publications, Greenwich Milennium, London 2002.
Sengupta, A., The formation of the Uzbek nation-state: A study in transition, Lanham, MD: Lexington Books, 2003.
Shaw C., Friendship under Lock and Key: the Soviet Central Asian Border, 1918-1934, „Central Asia Survey”, Vol. 30, No. 3-4, 2011.
Shiokawa N., The History of Soviet Language Policy Reconsidered, „Slavic Studies”, Vol. 46, 1999.
Slezkine Y., The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism, „Slavic Review”, Vol. 53, No. 2, 1994.
Smith G., Nationalities Policy, [w:] G. Smith [red.], The Nationalities Question in the Post-Soviet States, Longman, London 1996.
Smith G., Post-colonialism and Borderland Identities [w:] G. Smith, V. Law, A. Wilson, A. Bohr, E. Allworth [red.], Nation-Building in the Post-Soviet Borderlands: The Politics of National Identities, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Smith J., The Bolsheviks and the National Question, 1917-23, Palgrave Macmillan, London 1999.
Soucek S., A History of Inner Asia, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Stalin J. W., Marksizm a kwestia narodowa, [w:] idem, Dzieła, t. 2, Warszawa 1949.
Strayer R., Why did the Soviet Union Collapse? Understanding Historical Change, M. E. Sharpe, New York 1998.
Sultangalieva A., Religion in Transition, „Central Asia Monitor”, No. 6, June 1996.
Suny R. G., Ambiguous Categories: Stats, Empires and Nations, „Post Soviet Affairs”, 11 (2), 1995.
Svanberg I., Kazakshtan and the Kazakhs, [w:] G. Smith [red.], The Nationalities Question in the Post – Soviet States, Longman, London and New York 1996.
Szczepanik E., Radzieckie republiki Azji Środkowej 1917-1941: dzieje, gospodarka, społeczeństwo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
Tabyshalieva A., The Challenge of Regional Cooperation in Central Asia. Preventing Ethnic Conflict in Ferghana Valley, „Peaceworks”, No. 28, United States Institute of Peace 1999.
University of Texas Libraries, http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/soviet_union_ mus_pop_1979.jpg stan z dnia 23-06-2014.
Uyama T., Rethinking the ethnic history of the Kazakhs: Some reflections on historical writing, „Chiiki Kenkyu Ronshu” [JCAS Review], Vol. 2, No. 1, 1999.
Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
Wixman R., Ethnic Attitudes and Relations in Modern Uzbek Cities, [w:] W. Fierman [red.], Soviet Central Asia: The Failed Transformation, West View Press Inc., Boulder 1991.
Wixman R., The Peoples of the USSR: An Ethnographic Handbook, M. E. Sharp, New York & London 1984.
Wójcik J., Ruch basmaczy w radzieckiej Azji Środkowej 1918-1933, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2008.
Youseff N., The Demographics of Ethnicity: Implications for Project Support in Central Asia, Washington, D.C.: World Bank August 1993.
Zanca R., When Democracy Makes for Failing State: Inter-Ethnic Violence in Kyrgyzstan, „The Illinois International Review”, Issue 12, Fall 2010.
Załęski P., Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
Zapaśnik S., „Walczący Islam” w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2006.
Zevelev I., Russia’s Future: Nation or Civilization? – Collapse of the Soviet Union and the ‘Russian Question’, „Russia in Global Affairs”, Vol. 7, No. 4, 2009.
Zevelev I., Russia and Its New Diasporas, Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 2001.
Zongqi Z., Ethnic and Religious Contradictions and Their Impacts in Central Asia, [w:] Xintian Yu [red.], Cultural Impact on International Relations, The Council For Research in Values and Philosophy, Washington, Cultural Heritage and Contemporary Change Series III, Asia, Volume 20, 2002.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

50

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

119

Strona końc.:

168

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57613 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji