Obiekt

Tytuł: Wykorzystanie środków unijnych w obszarach nierówności w edukacji. Na przykładzie działań wybranych trzech gmin wiejskich województwa łódzkiego w latach 2006–2013 = Use of UE funds in areas of education inequality. Examples of measures in selected three rural communes of the Łódzkie Voivodship in 2006-2013

Twórca:

Gabryelak, Ewa ; Psyk-Piotrowska, Elzbieta

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników działań realizowanych w latach 2006–2013 w ramach projektów unijnych przez wybrane gminy z województwa łódzkiego na rzecz poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Projekty wspierały przemiany w wybranych (i zdefiniowanych) obszarach nierówności w zakresie edukacji na wsi, począwszy od edukacji przedszkolnej poprzez wdrażanie programów w szkołach ogólnych oraz pozyskiwanie środków na programy doskonalenia nauczycieli. Dzięki funduszom unijnym możliwa jest realizacja kompleksowych działań wspierających istniejące placówki oświatowe oraz powoływanie nowych, doposażanie bazy dydaktycznej, w tym także tworzenie bogatej infrastruktury sportowej, zmianę kwalifikacji kadry pedagogicznej, jak również inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Punktem wyjścia są dane statystyczne dotyczące zrealizowanych w okresie 2006–2013 projektów w edukacji przy wykorzystaniu środków UE w województwie łódzkim. Następnie zaprezentowane są przykłady zrealizowanych projektów (z uwzględnieniem obszaru nierówności) w trzech gminach województwa łódzkiego: Drużbice z powiatu bełchatowskiego, Grabów z powiatu łęczyckiego i Kowiesy z powiatu skierniewickiego. Podstawowym materiałem są źródła zastane, pozyskane na szczeblu województwa oraz analizowanych gmin.

Bibliografia:

1. Ansalone G., 2009, Exploring unequal achievement in the schools. The social construction of failure, Lexington Books, Lanham, Plymouth.
2. Bernstein B., 1961, Social Class and Linguistic Development: A Theory of Social Learning, [w:] A. H. Halsey i in. (red.), Education, Economy, and Society, New York, s. 288–314.
3. Bourdieu P., Passeron J. C., 2006, Reprodukcja, PWN, Warszawa.
4. Coleman J., et al., 1966, Equality of educational opportunity, D.C.U.S. Government, Washington.
5. Dolata R., 2010, Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach, [w:] J. Łukasik, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Edukacja. Równość czy jakość?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
6. Dolata R., 2008, Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
7. Federowicz M, Wojciuk A. (red.), 2012, Raport o stanie edukacji 2011, Kontynuacja przemian, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
8. Gabryelak E., 2014, Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] E. Psyk-Piotrowska (red.), Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 41–92.
9. Gabryelak E., 2011, Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich (na przykładzie projektów Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i Małe Przedszkola w 5 wsiach województwa łódzkiego..." ), Kwartalnik Nauczanie Początkowe, 1, Kielce, s. 88–93.
10. Gabryelak E., 2011, Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych w regionie łódzkim (na podstawie współdziałania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej przy udziale środków unijnych), [w:] A. Organiściak-Krzyszkowska i B. Balcerzak-Paradowska (red.), Społeczno-Ekonomiczne Problemy Regionów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, s. 235–253.
11. Gorlach K., 2003, Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
12. Guz S. (red.), 2005, Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
13. Hałabudra E., 2005, Szanse edukacyjne dziecka we współczesnym świecie – dostępność oświaty na początkowych jej szczeblach, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka szanse i zagrożenia, UMCS, Lublin, s.87–92.
14. Herczyński J., 2012, Wyzwania oświatowe stojące przed samorządami, [w:] A. Levitas (red.), Strategie oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 14–39.
15. Herbst M., (red.), 2012, Finansowanie oświaty, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
16. Herbst M., 2012, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego: doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Scholar, Warszawa.
17. Jencks Ch., 1993, Rethinking social Policy: race, poverty, and the underclass, Harper Perennial, New York.
18. Jencks Ch., Mayer, S. E.,1990, The social consequences of growing up in poor neighbor-hood, [w:] L. Lynn, M. G. H. Geary (red.), Inner-city poverty in the United States, National Academy Press, Washington, DC.
19. Karczewska J., 2009, Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i funkcjonowanie, [w:] E. Zyzik (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 9–22.
20. Kowalik-Olubińska M., 2005, Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka szanse i zagrożenia, UMCS, Lublin, s. 73–86.
21. Kwiecińska-Zdrenka M., 2004, Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości?; młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
22. Kwieciński Z., 2011, Cztery i pół: preliminaria – liminaria – varia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
23. Lackowski J., 2008, Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
24. Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa dostępny w Internecie https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/.../NSRO_maj2007.pdf
25. Niezgoda M. (red.), 2011, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
26. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007, GUS, 2007.
27. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, GUS, 2008.
28. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, GUS, 2009.
29. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, 2010.
30. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, 2011.
31. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, GUS, 2012.
32. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, GUS, 2013.
33. Płaszczyńska S., Różne formy edukacji przedszkolnej na wsi w świetle prawa oświatowego, Federacja Inicjatyw Oświatowych, dostępny w Internecie <www.mmp.fio.org.pl>, FIO, Warszawa
34. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 14stycznia 2015r. dostępny w Internecie http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumenty-programowe/program-kapital-ludzki/
35. Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008–2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Internet, (dostęp 15.10.2014), dostępny: www.men.gov.pl, MEN, Warszawa
36. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wrzesień 2015, dostępny w Internecie http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dokumenty-analizy-raporty
37. Rice M. J., 2009, Effect Size in Psychiatric Evidence-Based Practice Care, Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 15, 138–142.
-
38. Strategia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007–2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Internet, (dostęp 15.10.2014), dostępny: www.men.gov.pl, MEN, Warszawa
39. Szafraniec K. (red.), 2008, Młodość i oświata za burtą przemian: z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży, PTS, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa.
40. Szafraniec K., 2011, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
41. Szafraniec K., 2012, Szanse życiowe wiejskiej młodzieży, [w:] J. Wilkin, J. Nużyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 203–218.
42. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 8 września 2015 r. dostępny w Internecie http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-priorytetow/
43. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) isap.sejm.gov.pl

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

40

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

113

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58069 ; 1642-4689

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji