Object

Title: Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy [Wilkostowo 23/24. Neolithic settlement]. Vol. 1. Tekst [Text], Vol. 2. Katalog źródeł [Remains Catalogue](= Spatium Archaeologicum 8). Seweryn Rzepecki, Łódź, 2014 : [ recenzja]

Creator:

Sznajdrowska, Aleksandra

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Review

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 67 (2015)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

References:

Chachlikowski P. 1997. Kamieniarstwo późnoneolitycznych społeczeństw Kujaw. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw. ; Czebreszuk J, Kośko A. and Szmyt M. 2006. Zasady analizy źródeł ceramicznych z okresu późnego neolitu oraz interstadium epoki neolitu i brązu na Kujawach. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Opatowice. Wzgórze Prokopiaka 1 (= Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 39–64. ; Czerniak L. and Kośko A. 1980. Zagadnienie efektywności poznawczej analizy chronologicznej ceramiki na podstawie cech technologicznych. Archeologia Polski 25, 247–280. ; Domańska L. 2013. Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (= Spatium Archaeologicum 7). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego. ; Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie. ; Grygiel R. 2008. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 2. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. ; Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., David E., Osypińska M., Terberger T. and Winiarska-Kabacińska M. 2014. The chronology of t-shaped axes in the Polish lowland. Sprawozdania Archeologiczne 66, 29–56. ; Kadrow S. 1991. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część 1. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. ; Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska (= UAM w Poznaniu. Seria Archeologiczna 19). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. ; Kośko A., Szmyt M. 2006. Opatowice-Wzgórze Prokopiaka 1–3 (= Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ; Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (= Materiały do syntezy pradziejów Kujaw 12). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ; Wiślański T. 1979. Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Neolit (= Prahistoria ziem polskich 2). Wrocław: Ossolineum, 165–260.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

67

Start page:

333

End page:

341

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57815 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This page uses 'cookies'. More information