Object structure

Title:

Children’s burials from the early medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Creator:

Kurasiński, Tomasz ; Skóra, Kalina

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2015

Description:

ill. ; 29 cm

Subject and Keywords:

cemetery ; Early Middle Ages ; children’s burials ; childhood ; burial rites

Abstract:

The paper discusses discoveries of children’s burials from the inhumation cemetery in Radom, which was excavated in the 1960s. Data on post-mortem treatment of children from groups of infans I and infans II was discussed against the general background of burial rites in the territory of Poland in the Early Middle Ages, taking the issue of socialization of children into consideration. It was expressed by the community in funeral customs, chiefly including the problem of grave goods

References:

Abramek B. 1980. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Masłowicach, woj. Sieradz. „Sprawozdania Archeologiczne” 32, 227-246 ; Baxter J.E. 2008. The Archaeology of Childhood. „Annual Review of Anthropology” 37, 75-91 ; Beilke-Voigt I. 2004. Kinderdefizite und Kinderfriedhöfe – Zur Sonderstellung des Kindes im Bestattungsritual anhand archäologischer und ethnologischer Quellen. „Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift” 45, 271-272 ; Bieńkowska A. 2014. Wyniki podstawowych badań antropologicznych. In: H. Karwowska (ed.), Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, woj. podlaskie (badania 1951-1978) 2. Białystok, 41-47 ; Bogucki M. 2012. Monety wczesnośredniowieczne z cmentarzyska w Radomiu, stan. 4 [unpublished] ; Caselitz P. 1980. Schwangerschaft im archäologischen Befund. „The archaeological Advertiser“ Spring 1980, 21-26 ; Delimata M. 2004. Dziecko w średniowiecznej Polsce. Poznań ; Delimata M. 2004. Czy w średniowieczu istniała więź emocjonalna między rodzicami a dziećmi (Na marginesie hipotezy Philippe’a Arièsa). „Przegląd Humanistyczny” 58 (1), 105-116 ; Drozd A., Janowski A., Poliński D. 2010. Niezwykły pochówek podwójny z nowożytnego cmentarzyska w Pniu koło Bydgoszczy. In: K. Skóra, T. Kurasiński (eds.), Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archeologica Lodziensia 56. Łódź, 97-104 ; Drozd-Lipińska A., Kozłowski T. 2015. Analysis of the Skeletal Population from the Cemetery of Bodzia. In: A. Buko, D. Cyngot (eds.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden, Boston, 143-159 ; - ; Dzik M. 2014. Układ pochówków. In: H. Karwowska (ed.), Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, woj. podlaskie (badania 1951-1978) 2. Białystok, 27-39 ; Fahlander F. 2011. Subadult or subaltern? Children as serial categories. In: M. Lally, A. Moore (eds.), (Re)Thinking the Little Ancestor: New Perspectives on the Archaeology of Infancy and Childhood. BAR International Series 2271, 14-23 ; Fojtík P., Prokeš L. 2004. Pohřby těhotných žen a fenomén posmrtného „porodu v rakvi”. Nález z Prostějova, Okružní ulice, v archeologických analogiích a medicínských souvislostech. „Pravěk. Nová řada” 14, 225-236 ; Foltyn E. M. 2008. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Tychach-Cielmicach. Tyskie Zeszyty Historyczne 2. Tychy ; Fuglewicz B. 2010. Osadnictwo wczesnośredniowieczne ziemi radomskiej. In: A. Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 74-79 ; Fuglewicz B. 2010. Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w Radomiu na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych. „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 44 (1-4), 109-127 ; Fuglewicz B. 2011. Studia nad początkami radomskiego zespołu osadniczego w dolnie rzeki Mlecznej. In: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (eds.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2. Warszawa, 9-33 ; Gardeła L., Kajkowski K. 2014. Groby podwójne w Polsce wczesnośredniowiecznej. Próba rewaluacji. In: T. Kurasiński, K. Skóra (eds.), Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej. Acta Archaeologica Lodziensia 60. Łódź, 103-120 ; Gąssowski J. 1950. Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu. „Materiały Wczesnośredniowieczne” 2, 71-175 ; Gąssowski J. 1950-1951. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Radomiu. „Wiadomości Archeologiczne” 17 (4), 305-326 ; Hanuliak M. 2004. Vel’komoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.-10. storočí na území Slovenska. Nitra ; Henneberg M., Puch A. E. 1989. Charakterystyka demograficzna i morfologiczna ludności pochowanej na cmentarzysku w Dziekanowicach stan. 2. „Studia Lednickie” 1, 147-161 ; Jaskanis D. 2008. Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu. Warszawa ; Kaczanowski K. 1977. Monografia antropologiczna wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krakowie-Zakrzówku. „Materiały Archeologiczne” 17, 171-193 ; Kalniuk T. 2014. Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku. Toruń ; Kamp K. A. 2001. Where have all the children gone? The archaeology the childhood. „Journal of Archaeological Method and Theory” 8, 1-34 ; Kölbl S. 2004. Das Kinderdefizit im frühen Mittelalter – Realität oder Hypothese? Zur Deutung demographischer Strukturen in Gräberfeldern. Tübingen ; Koperkiewicz A. 2004. „Dusze maluczkie” z Daniłowa. In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie 6. Poznań, 119-129 ; Kozak J. 2004. Przemiany w umieralności dzieci na terenie ziem polskich od neolitu do współczesności. In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie 6, Poznań, 225-230 ; Kozłowski T. 2010. Ludzkie szczątki kostne. In: W. Chudziak (ed.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie. Mons Sancti Laurentii 5. Toruń, 47-53 ; Kozłowski T., Drozd A. 2006. Ludzkie szczątki kostne. In: W. Chudziak (ed.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1). Mons Sancti Laurentii 3. Toruń, 39-48 ; Kurasiński T. 2009. Militaria jako element wyposażenia wczesnośredniowiecznych pochówków dziecięcych – próba interpretacji na przykładzie znalezisk z ziem polskich. „Archeologia Polski” 64 (2), 209-248 ; Kurasiński T. 2010. Pochówki dzieci z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Lubieniu (charakterystyka wstępna). In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Tak więc po owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie 12. Poznań, 321-332 ; Kurasiński T., Skóra K. 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź ; Kurasiński T., Skóra K. 2012. Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4. „Acta Militaria Mediaevalia” 8, 69-89 ; Kurasiński T., Skóra K. 2013. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań. In: Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Radom. Korzenie miasta i regionu 4. Warszawa, 145-156 ; Kurasiński T., Skóra K. 2013. A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. In: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (eds.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Wrocław, 637-648 ; Lechowicz Z. 2010. Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne. In: A. Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 31-53 ; Lechowicz Z. 2011. Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie. Radom ; Lillehammer G. 2010. Archaeology of Children. „Complutum” 21, 15-45 ; Łuczak B. 1992. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego (Płock-Podolszyce). „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Archeologia” 15, 97-117 ; Myśliwski G. 2001. Starość i długowieczność w średniowiecznej Polsce do połowy XVI w. na tle porównawczym. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 49(3), 169-198 ; Pawleta M. 2009. An Archaeology of Childhood. „Sprawozdania Archeologiczne” 61, 9-38 ; Pawleta M. 2013. An archaeology of childhood – a new subfield of study. In: P. Romanowicz (ed.), Child and childhood in the light of archaeology. Wrocław, 9-28 ; Pollex A. 2000. Betrachtungen zu jungslawischen Mehrfachbestattungen. „Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift” 41(3), 407-422 ; Porzeziński A. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie. Szczecin ; Rogaczewska A. 1998. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na Górze Zamkowej w Będzinie. Stanowisko 2. „Zeszyty Zagłębiowskie” 4, 41-113 ; Rosiński B. 1950-1951. Charakterystyka antropologiczna kostnych szczątków ludzkich cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu. „Wiadomości Archeologiczne” 17(4), 327-340 ; Sayer D., Dickinson S. D. 2013. Reconsidering obstetric death and female fertility in Anglo-Saxon England. „World Archaeology” 45 (2), 285-297 ; - ; Sofaer Derevenski J. 1994. Where are the Children? Accessing Children in the Past. „Archaeological Review from Cambridge” 13(2), 7-20 ; Staecker J. 2009. Geschlecht, Alter und materielle Kultur. Das Beispiel Birka. „Historia Archaeologica” 70, 475-500 ; - ; Stoodley N. 2002. Multiple Burials, Multiple Meanings? Interpreting the Early Anglo-Saxon Multiple Interment. In: S. Lucy, A. Reynolds (eds.), Burial in Early Medieval England and Wales. London, 103-121 ; Sulkowska-Tuszyńska K. 2007. Kres na początku Drogi. Pochówki dzieci na cmentarzu w Strzelnie (XII-XIX wiek). In: D. Karczewski (ed.), Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów. Strzelno, 39-55 ; Teterycz-Puzio A. 2012. Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313. Słupsk ; Trzeciecki M. 2010. Stanowisko 6 w Radomiu – wstępne wyniki badań terenowych i analiz materiałów. In A. Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 115-141 ; Wachowski K. 1992. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe. In: K. Wachowski, G. Domański, Wczesnopolskie cmentarzysko w Starym Zamku. Wrocław, 7-99 ; Wilczyńska M. 1967. Ziemia radomska między Mazowszem a Sandomierzem w średniowieczu. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 15 (1), 105-117 ; Wrzesińska A., Wrzesiński J. 1998. Odtworzenie stanu i dynamiki biologicznej ludności pochowanej na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym Dziekanowice, stanowisko 22. „Studia Lednickie” 5, 29-40 ; Wrzesińska A., Wrzesiński J. 1998. Próba interpretacji struktury społecznej ludności na cmentarzysku. Doniesienia wstępne. „Studia Lednickie” 5, 13-27 ; Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2000. Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Dziekanowicach. „Studia Lednickie” 6, 141-160 ; Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2002. Rekonstrukcja zjawisk demograficznych dla serii wczesnośredniowiecznej populacji użytkującej cmentarzysko w Dziekanowicach. „Studia Lednickie” 7, 63-75 ; Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2002. Pochówki dzieci najmłodszych infans I na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dziekanowicach. In: M. Dąbrowska, A. Klonder (eds.), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce 1. Od średniowiecza do wieku XVIII. Warszawa, 269-284 ; Wrzesiński J. 1989. Cmentarzysko szkieletowe w Dziekanowicach, gm. Łubowo, st. 2. „Studia Lednickie” 1, 103-146 ; Zawadzka-Antosik B. 1982. Z problematyki pochówków dziecięcych odkrytych na cmentarzysku w Czekanowie, woj. siedleckie. „Wiadomości Archeologiczne” 47 (1), 25-57 ; Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski 2. Analiza. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

28

Start page:

41

End page:

52

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 368 ; IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: