Object

Title: Próba przebudowy układu województw z wykorzystaniem sieci ośrodków regionalnych = An attempt at restructuring Poland’s voivodship system on the basis of a network of regional centers

Creator:

Zaborowski, Łukasz

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 2 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

W opracowaniu zaproponowano przebudowę podziału terytorialnego na szczeblu województw na podstawie wybranych prostych czynników. Procedurę podzielono na dwa etapy: budowę regionów przez przyporządkowanie powiatów do ośrodków regionalnych oraz budowę województw w drodze wzajemnego powiązania regionów. W dyskusji podjęto dylematy wynikające z rozbieżności więzi funkcjonalnych i kulturowych, ich zmienności w czasie oraz ze zniekształcenia oglądu przestrzeni przez obowiązujący podział terytorialny. Opracowanie kończy krótkie porównanie wynikowej koncepcji i obecnego podziału terytorialnego.

References:

1. Bober J., Hausner J., Izdebski J., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków. ; 2. Chojnicki Z., Czyż T., 1992, Region – regionalizm – regionalizacja, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, s. 1-8. ; 3. Chojnicki Z., Czyż T., 2000, Nowa terytorialna organizacja Polski i układ regionalny, Czasopismo Geograficzne, 71, 3-4, s. 261-277. ; 4. Czarnuch Z., 2004, Na tropie tożsamości ziemi torzymskiej, [w:] A. Toczewski (red.), Ziemia lubuska. Studia nad tożsamością regionu, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, s. 71-98. ; 5. Czyż T., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 219-236. ; 6. Czyżewska A., Kostarczyk A., 1989, Problematyka ochrony i kształtowania środowiska kulturowego Polski w planie przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym, Biuletyn KPZK PAN, 142, s. 57-75. ; 7. Gloger Z., 1903, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków. ; 8. Habuda A., Habuda L., 2014, Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów, Wrocławskie Studia Politologiczne, 16, s. 24-41. ; 9. Honka Z., 2014, Is a new administrative division reform necessary? A voice in the discussion on self-government reform, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3, s. 169-183. ; 10. Heffner K., 2009, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, 125, s. 10-17. ; 11. Heffner K., 2015, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej, [w:] Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa, s. 3-25. ; 12. Heffner K., Rochmińska A., 2000, Regionalizacja polityczno-administracyjna Polski. Geneza i współczesność – uwarunkowania układu, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, 5, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław, s. 129-144. ; 13. Jałowiecki B., 1991, Społeczne i polityczne aspekty terytorialnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 35-50. ; 14. Jałowiecki B., 1997, Opinia, [w:] Reforma administracji publicznej Państwo sprawne, przyjazne i bezpieczne", t. II, Elipsa, Warszawa, s. 25-34. ; 15. Kaczmarek T., 2005, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 16. Kołodziejski J., 1991, Podział terytorialny kraju jako problem organizacji przestrzennej społeczeństwa, gospodarki i państwa, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 7-34. ; 17. Kołodziejski J., Stasiak A., 1986, Koncepcja podziału dwustopniowego – wariant podstawowy, Biuletyn KPZK PAN, 128, s. 35-74. ; 18. Korcelli P., 2009, System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian, [w:] T. Markowski (red.) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, 122, s. 30-42. ; 19. Kostarczyk A., 1997, Dziedzictwo kulturowe regionów Polski, [w:] E. Wysocka, M. Konopka (red.), Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów, s. 21-25. ; 20. Kowalczyk A., 2000, Reforma podziału terytorialnego Polski w 1999 roku – krytyczna analiza mechanizmu jej wprowadzania, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, III/1, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław, s. 87-100. ; 21. Lijewski T., 1984, Odpowiedź na ankietę, [w:] Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie, Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 65-75. ; 22. Lijewski T., 2002, Nowy podział administracyjny a dostępność ośrodków administracji, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, VIII, Wydział Ekonomii UR, Warszawa–Rzeszów, s. 5-14. ; 23. Lijewski T., 2003, Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm, Przegląd Geograficzny, 75, 3, s. 433-447. ; 24. Liszewski S., 1991, Podział administracyjny kraju. Założenia i kryteria, [w:] Koncepcje regionalnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 63-77. ; 25. Łysoń P., 1998, Projekt kształtu terytorialnego 13 dużych województw-regionów, Samorząd Terytorialny, 1, s. 48-63. ; 26. Miszczuk A., 2003, Regionalizacja administracyjna III Rzeczpospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Wydawnictwo UMCS, Lublin. ; 27. Narodowy Spis Powszechny 2011, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. ; 28. Nelicki A., 2001, Kształtowanie się struktur administracji powiatowej i wojewódzkiej, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Scholar, Warszawa, s. 51-72. ; 29. Piotrowski D., 2004, Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struktur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie Suwałk, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów. ; 30. Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. ; 31. Plit J., 2015, Regionalizacja współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych Polski, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 27, s. 79-94. ; 32. Sługocki J., 1997, Pozycja prawnoustrojowa regionu. Dylematy regionalizacji w Polsce, Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 115, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn. ; 33. Sokołowski D., 2011, Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, UWr, Wrocław, s. 11-24. ; 34. Sokołowski D., 2014, Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 567-590. ; 35. Szczepkowski J., 1991, Projekt podziału administracyjnego Polski, [w:] Koncepcje regionalnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 117-132. ; 36. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 213. ; 37. Śleszyński P., 2015, W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 343-359. ; - ; 38. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603, Nr 104, poz. 656; z 1999 r. Nr 101, poz. 1182; z 2001 r. Nr 45, poz. 497. ; 39. Wendt J., 2001, Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo UG, Gdańsk. ; 40. Wróbel A., 1984, Odpowiedź na ankietę, [w:] Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie, Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 164-166. ; 41. Wróbel A., 1986, Wnioski w sprawie przyszłego podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 128, s. 75-109. ; 42. Wysocka E., Konopka M. (red.), 1997, Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski, Krajowy Ośrodek Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów. ; 43. Zaborowski Ł., 2013, Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji, Scholar, Warszawa. ; 44. Zaborowski Ł., 2014, Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 591-620. ; 45. Zaborowski Ł., 2015, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki regionalnej i miejskiej, [w:] Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa, s. 26-86. ; 46. Zaborowski Ł., 2015, Przesłanki i możliwości korekty podziału terytorialnego państwa na szczeblu województw w świetle rozmieszczenia głównych ośrodków miejskich, referat na zebranie naukowe Zakładu Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN w Warszawie, 25.09.2015 r. ; 47. Ziobrowski Z., Trafas K., Węcławowicz T., Komeda J., 1991, Koncepcja podziału terytorialnego kraju, [w:] Koncepcje regionalnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 89-116. ; 48. Zioło Z., 1992, Głos w dyskusji, [w:] Regionalizacja w Polsce w świetle doświadczeń zachodnioeuropejskich, Biuletyn KPZK PAN, 160, s. 73-78.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

2

Start page:

159

End page:

182

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59187 ; oai:rcin.org.pl:59187 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2016.2.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information