Object structure
Title:

Praga – robotnicze miasto pod przymusem : nowy pejzaż miasta w okresie powojennym

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 13 (2015)

Creator:

Soukupová, Blanka

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Prague ; working class city ; post-war period

Abstract:

In the course of the 19th century, Prague, the political, economic and cultural centre of the Czech lands, witnessed the formation of a new social class – the working class. Driven by industrialization, the core of this class consisted of factory workers. Industrial cities were newly divided into commercial and residential districts; in Prague, workers sought accommodation near the city centre. Working-class Prague became a major part of Czech Prague. In the last three decades of the 19th century, the working class expanded out to the Prague suburbs, but the suburbs did not become working–class areas. The districts of Holešovice, Libeň, Smíchov, Košíře and the eastern part of Karlín were heavily working class, because tenement houses there offered plenty of cheap apartments. The construction of apartment complexes for factory workers began in the 1860s and reached a peak from the 1890s to the first decade of the 20th century. In 1921, 37.4% of the capital’s population was working class. As a consequence of the outcome of the Second World War, however, a new political force, i.e. the communist party, backed by manual labourers, began to demand the entire municipal space for itself. The memory of the city and even its social structure was to become “working class”. The author analyses the mechanisms by which this ideological plan was to be achieved: settling the city centre with labourers, removing the political undesirables from Prague, cleansing the Dejvice district of its “bourgeois” class, rewriting the history of Prague, reconstructing “ideologically appropriate” landmarks, establishing museums of the workers’ movement, creating a new “ideological” urban center, and increasing investment into the suburbs of the city

References:

Akční program... 1948, Akční program ústředního Národního výboru hlav. města Prahy, „Věstník hlavního města Prahy”, Vol. 51, No. 13, s. 289
Akční program... 1949, Akční program pražské lidové správy, „Praha”, Vol. 52, No. 27, s. 1
Assmann J. 2005, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, Beck, München
Assmann J. 2001, Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Prostor, Praha
Augé M. 1999, Antropologie současných světů, Atlantis, Brno
Burke P. 2006, Historie jako sociální paměť, [w:] Burke, P., Variety kulturních dějin, Wydawnictwo CDK, Brno, s. 50-66
Co přichystal... 1952, Co přichystal děda Mráz letos Pražanům, „Nová Praha”, Vol. 55, No. 25-26, s. 414-415
Čerpejme... 1951, Čerpejme z dosavadních zkušeností na Letné, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 7, s. 133
Čest průkopníkům... 1951, Čest průkopníkům socialistických zítřků, „Rudé právo”, No. 115, s. 5
Děda Mráz... 1953, Děda Mráz – posel hojnosti, „Nová Praha”, Vol. 56, No. 25-26, s. 398
Dějiny Prahy II... 1998, Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, Paseka, Praha, Litomyšl
Durdík J. 1951, Bitva na Vítkově, [w:] Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, Vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha, s. 24-29
Fleissig J. 1951, Vzhůru na první staveniště, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 3, s. 50
Franc M. 2008, Šťastné a bohaté! Vánoce v českých zemích v padesátých a šedesátých letech jako svátky konzumu, [w:] Tůma, O., Vilímek, T. (red.), Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha, s. 240-256
Hlavsa V. 1957, Sedm století Malé Strany, „Nová Praha”, Vol. 7, No. 13, s. 10-11
Hlavsa V. 1958, Nové Město pražské, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
Hlavsa V. 1958, Po stopách dělnického hnutí, „Nová Praha”, Vol. 8, No. 7, No. 8, s. 17
Hlavsa V. 1960, Praha očima staletí, Orbis, Praha
Hojda Z., Pokorný J. 1997, Pomníky a zapomníky, 2. vydání, Paseka, Praha, Litomyšl
Horská P., Maur E., Musil J. 2002, Zrod velkoměsta, Urbanizace českých zemí a Evropa, Paseka, Praha, Litomyšl
Horská-Vrbová P. 1970, Pražský průmysl v druhé polovině 19. století, [w:] Pražský sborník historický 1969-70, Orbis pro Archív hlavního města Prahy, Praha, s. 52-69
Chamrád V. 1951, Za novou krásnou Prahu, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 1, s. 3-5
Chamrád V. 1953, Praha zítřka, „Nová Praha”, Vol. 56, No. 18, s. 278
Jirásková A. 1951, Praha splácí dluh Jiráskovi, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 14, s. 257
Kabát J. 1948, Pohled do pražské osvěty, „Věstník hlavního města Prahy”, Vol. 51, No. 12, s. 267
Kalinová L. 2004, Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 1945-1948, Česká společnost po roce 1945, sv. 1, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
Kaplan K. 1992, Akce B – vystěhování „státně nespolehlivých osob” z Prahy, Bratislavy a dalších měst 1952-1953. Dokumenty a seznamy, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, Praha
Kautský F. 1955, Staví se nové město, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 6, s. 2
Klímová D. i in. 1981, Život dělnictva a proletářská kultura v buržoazní republice, [w:] Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 1848-1939, Academia, Praha, s. 259-291
Klusáková L. 1986, Evropská města na prahu kapitalismu, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica Monographia CIV – 1984, Univerzita Karlova, Praha
K některým úkolům... 1951, K některým úkolům organisací KSČ v Praze, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 4, s. 64
Kniha o Praze... 1963, Kniha o Praze, Orbis, Praha
Kohout J., Vančura J. 1986, Praha 19. a 20. století, Wydawnictwo Státní Nakladatelství Technické Literatury, Praha
Kohout V. 1951, Neznámý československý bojovník, [w:] Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, Vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha, s. 16-23
Kopecký V. 1951, Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, Vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha, s. 7-8
Kotěra J. 1921, Dělnické kolonie, Knihovna „Stavitele”, sv. 1, „Stavitel”, Praha
Kubíček A. 1955, Husův Betlem, “Večerní Praha”, Vol. I, No. 8, s. 3
Le Goff J. 2007, Paměť a dějiny, Argo, Praha
Letná první staveniště... 1951, Letná první staveniště socialistické Prahy, Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, Praha
Lidová správa... 1951, Lidová správa zachraňuje pražské památky, “Nová Praha”, Vol. 54, No. 10-11, s. 196
Machačová J., Matějček J. 2009, Město a městská společnost v českých zemích v 19. století, [w:] Kladiwa P., Zářický A. (red.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 20-42
Majerová M. 1955, Která je krásnější?, “Večerní Praha”, Vol. I, No. 1, 1. 4., s. 3
Malá Strana... 1957, Malá Strana. Z minulosti pražského podhradí, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
Míka Z. 1975, Průmyslové předměstí Karlín v 19. století a jeho význam pro Prahu, [w:] Pražský sborník historický IX, Orbis, Archív hlavního města Prahy, Praha, s. 78-145
Míka Z. a kol. 1999, Dějiny Prahy v datech, Mladá fronta, Praha
Moravcová M. 1983, Formování společenských aktivit dělnictva v prostředí velkého města 2. Poloviny 19. století, [w:] Město v české kultuře 19. století, Studie a materiály I, Národní galerie, Praha, s. 69-77
Museum ... 1957, Museum hlavního města Prahy, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
Národní památník ... 1951, Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha
Nejedlý Z. 1946, Komunisté – dědici velkých tradic českého národa, Kulturně propagační oddělení Ústředního výboru KSČ Svoboda, Praha
Nekvasil M. 1956, Libeň včera a zítra, „Nová Praha”, Vol. 59, No. 10, s. 7
Novotný J. 1960, Pražské sady, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
Otevření musea ... 1953, Otevření musea počátků dělnického hnutí, „Nová Praha”, Vol. 56, No. 53, s. 127
Pavel J. 1968, Národní kulturní památka Bílá hora, bojiště a letohrádek Hvězda s oborou, [w:] Bílá hora národní kulturní památka, Olympia, Praha, s. 3-4
Památná místa bojů ... 1951, Památná místa bojů dělnické třídy, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 12, s. 213-214
Památná místa dějin ... 1951, Památná místa dějin naší strany, „Rudé právo”, No. 113
Památník upřímné ... 1955, Památník upřímné vděčnosti, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 26, s. 1
Pavelčíková N. 2010, Mýtus Ostravy – ocelového srdce socialistického Československa, [w:] Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A. (red.), Evropské město. Identita, symbol, mýtus, ZING PRINT, Bratislava, s. 54-63
Pešek J. 1999, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Documenta Pragensia, Monographia, Vol. 9, Scriptorium, Praha
Poche E. 1985, Prahou krok za krokem, Panorama, Praha
Pomník B. Němcové 1955, Pomník B. Němcové, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 49, s. 1
Praha bude mít pomník 1950, Praha bude mít pomník generalissima J. V. Stalina, „Praha”, Vol. 53, No. 1, s. 6-7
Praha splácí ... 1951, Praha splácí dluh svým předkům, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 1, s. 11
Prahou socialistickou a historickou (b.d.), Prahou socialistickou a historickou, Odbor obchodu a cestovního ruchu Národního výboru hlavního města Prahy, Praha
Pražská konference ... 1949, Pražská konference o lidové správě, „Praha”, Vol. 52, No. 21, s. 3
Průvodce Prahou 1955, Průvodce Prahou , Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha
Přidělování nových bytů 1951, Přidělování nových bytů, „Praha”, Vol. 54, No. 9, s. 173
Přišla řada ... 1956, Přišla řada na nouzovky, „Večerní Praha”, Vol. 2, No. 235, 3. 10., s. 1
Richter, A. 1949, Akční plán referátu pro informace, osvětu a tělesnou výchovu, „Praha”, Vol. 52, No. 31, s. 1
Richter, A. 1957, Využijme zahrad ke kulturní práci, „Nová Praha”, Vol. 7, No. 14, s. 12
Robek A., Moravcová M., Šťastná J. (red.) 1981, Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 1848-1939, Academia, Praha
Rodí se plány... 1951, Rodí se plány socialistického města, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 25-26, s. 481-482
Seminář ... 1990, Seminář k aktuálním problémům přestavby Žižkova II., Obvodní národní výbor Praha 3, Svaz českých architektů, Dům techniky ČSVTS Praha, Praha
Sen...1948, Sen, který se stane skutečností, „Věstník hlavního města Prahy”, Vol. 51, No. 22, s. 500
Schott, D. 2008, Stadt und Moderne. Die Stadt als Modernisierungssagent? , [w:] Schneider, U., Raphael, L. (red.), Dimensionen der Moderne, Festschrift für Christof Dipper, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Wien, s. 459-479
Soukupová B. 2009, Father Frost Welcomes You or the Myth of New Prague as a Beautiful City in a Socialist Way, „Urban people”, Vol. 11, No. 2, s. 263-290
Soukupová B. 2010, Paměť sovětizovaného města (příklad Prahy), [w:] Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A. (red.), Evropské město. Identita, symbol, mýtus, ZING PRINT, Bratislava, s. 36-53
Soukupová B. 2013, Místo husitské tradice v moderní české společnosti: základní kámen národní identity?, [w:] Soukupová, B., Nosková, H., Bednařík, P. (red.), Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlově v Praze, Praha, s. 9-40
Spáčil B. 1950, „Praha”, Vol. 53, No. 19-20, s. 7
Ševčík B. 1946, Historický průvodce Prahou, Občanská knihtiskárna v Praze, Praha
Štech V. V., Ehm J. 1948, Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... Praho! Pohledy na minulost i přítomnost města, Družstevní práce, Praha
Také Košíře... 1956, Také Košíře rozkvétají do krásy, „Nová Praha”, Vol. 59, No. 21, s. 7
Třída... 1956, Třída Wilhelma Piecka, „Večerní Praha”, Vol. 2, No. 1, s. 2
Urban O. 1982, Česká společnost 1848-1918, Svoboda, Praha
Veselý J. 1951, Pantheon revoluce, [w:] Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, Vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha, s. 11-15
Ve svatyni... 1955, Ve svatyni národa, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 89, s. 1
Vlajte ... 1955, Vlajte, vítězné prapory! „Večerní Praha”, Vol. I, No. 24, s. 1
Vojtěch J. 1955, Výšková budova v Praze, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 21, s. 2
Vorlíčková M. 1968, Stálá expozice „Národní kulturní památka Bílá hora” v Letohrádku Hvězda, [w:] Bílá hora národní kulturní památka, Olympia, Praha, s. 23-37
Vrkoč, V. 1952, Betlemská kaple vstává z trosek zapomnění, „Nová Praha”, Vol. 55, No. 14, s. 137
Vrkoč V. 1952, Pomník lásky, úcty a vděčnosti, „Nová Praha”, Vol. 55, No. 21-22, s. 354
Za krásnější ... 1954, Za krásnější a bohatší život všech pracujících, „Nová Praha”, Vol. 57, No. 13, s. 216-217
Zápotocký, A. 1951, Jiráskovo museum ve Hvězdě otevřeno, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 18, s. 325
Zich R. 1950, Masově rozvineme kritiku a sebekritiku, „Praha”, Vol. 53, No. 2, s. 13

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

13

Start page:

21

End page:

37

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: