Obiekt

Tytuł: Ruch migracyjny na obszarach wiejskich Polski północnej = Migration flows in rural areas of Northern Poland.

Twórca:

Gwiaździńska-Goraj, Marta ; Goraj, Sebastian

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Ruch migracyjny jest ważnym czynnikiem kształtującym liczbę ludności, a jednocześnie jest przejawem dostosowania się przestrzennego rozmieszczenia ludności do stale zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Na skutek migracji dokonują się zmiany w strukturze ludności, w przestrzennym jej rozmieszczeniu, a także ma ona wpływ na przyrost rzeczywisty. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania stanu i zmian natężenia salda migracji na terenie Polski północnej, obejmującej województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Zakres czasowy badań koncentrował się na latach 2004–2013. Jednocześnie w celu pełniejszej analizy zbadano zróżnicowanie przestrzenne salda migracji na pobyt stały na 1000 ludności na poziomie gmin wiejskich badanego regionu. Kolejny etap pracy polegał na wyznaczeniu gmin wiejskich odpływowych, tzn. takich, które przez cały badany okres miały ujemne saldo migracji na 1000 ludności oraz zbadanie dynamiki zmian ludności pomiędzy 2004 a 2013 rokiem.

Bibliografia:

1. Castels S., Miller M.J., 2011, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Duszczyk M., Wiśniewski J., 2007, Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku, Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa.
3. Dybowska J., 2014, Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002–2011, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), s. 59–68.
4. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa.
5. Fihel A., Kaczmarczyk P., 2008, Wybrane typy mobilności, [w]: P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz (red.), Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, FISE, Warszawa. s. 96–129.
6. Gwiaździńska-Goraj M., 2004, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 221, Edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn.
7. Heffner K., 2006, Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych, [w:] A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 259–272.
8. Heffner K., 2008, Region migracyjny – migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] A. Zagórowska (red.), Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Seria: Studia i Monografie, 223, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, s. 147–168.
9. Heffner K., Solga B., 2008, Polityka migracyjna jako narzędzie monitorowania i kreowania przepływów ludnościowych. Aspekt krajowej i wspólnotowej polityki migracyjnej, [w:] K. Malik (red.), Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, t. I, Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole, s. 215–226.
10. Heffner K., Solga B., 2008, Foreign migration of Poles in scientific research at the turn of century, Bulletin of Geography. Socio-economic series, 10/2008, s. 49–63.
11. Iglicka-Okólska K., 2008, Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
12. Iglicka-Okólska K., 2010, Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
13. Jończy R., 2003, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego, Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Uniwersytet Opolski, Opole.
14. Jończy R., 2006, Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonie rozwoju województwa opolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy), Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
15. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Opole-Wrocław.
16. Kaczmarczyk P. (red.), 2008, Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
17. Kaczmarczyk P., 2010, Poakcesyjne migracje Polaków – próba bilansu, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4, s. 5–36.
18. Okólski M., 2001, Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, Ludzie na huśtawce, Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 31–61.
19. Okólski M., 2004, Migracje a globalizacja, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 199–232.
20. Okólski M., 2006, Costs and benefits of migration for Central European countries, CMR Working Papers, 7/65, OBM UW, Warszawa.
22. Rauziński R., Heffner K., 2003, Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego, Politechnika Opolska, Opole.
23. Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
24. Rosner A., 2014, Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, Wieś i Rolnictwo, 1 (162), s. 63–79.
25. Slany K. 2005, International Migration. A Multidimensional Analysis, Wydawnictwo AGH, Kraków.
26, Slany K., Małek A., 2005, Female emigration from Poland during the period of the systemic transformation (on the basis of the emigration from Poland to the USA and Italy, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 115–154.
27. Solga B., 2002, Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Instytut Śląski, Opole.
28. Śleszyński P., 2006, Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn Migracyjny, 10, s. 1–3.
29. Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 3 (149), s. 37–62.
30. Wójcik-Żołądek M., 2014, Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, Studia BAS, 40 (4), s. 9–35.
31. Zdrojewski E., 1995, Podstawy demografii, Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

41

Strona pocz.:

185

Strona końc.:

198

Format:

Rozmiar pliku 1,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59964 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.12

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji