Object structure
Title:

Niepodjęta terapia Stanisława Barańczaka. Próba diagnozy postsekularnej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2014)

Creator:

Bogalecki, Piotr ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Barańczak, Stanisław ; poetry

References:

1. S. Barańczak, Ustawienie głosu, w: tegoż Wiersze zebrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2007.
2. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Universitas, Kraków 1998.
3. A. van Nieukerken, Migotliwość wartości, w: tegoż Formy i afirmacje, Universitas, Kraków 2003.
4. A. van Nieukerken Zasady konstruowania zdarzenia w poezji Stanisława Barańczaka, w: „Obchodzę urodziny z daleka…”. Szkice o Stanisławie Barańczaku, red. J. Dembińska­Pawelec, D. Pawelec, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007.
5. A. Kluba, Arent van Nieukerken „Ironiczny konceptyzm” [recenzja], „Pamiętnik Literacki” 2001 z. 1.
6. D. Gostyńska, Komparatysta z kraju Spinozy badał akt metafizycznej osmozy, „Teksty Drugie” 2000 nr 5.
7. A. Szymańska, Obrastając życiem, „Przegląd Powszechny” 1989 nr 7­8.
8. T. Komendant, His Master’s Voice, „Twórczość” 1989 nr 5.
9. D. Kulczycka, „Powiedzieć wszystko, o czym milczę”. O poezji Stanisława Barańczaka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008.
10. K. Biedrzycki, „Drogi kąciku porad” Stanisława Barańczaka. Wariacje metafizyczne, w: Lektury polonistyczne, Literatura współczesna, t. 1, red. J. Jarzębski, R. Nycz, Universitas, Kraków 1997.
11. I. Misiak, Stanisława Barańczaka dialog chirurga i demiurga, „Teksty Drugie” 2007 nr 3.
12. K. Uniłowski, Nawoływanie Boga. Nad wierszem Stanisława Barańczaka „N.N. próbuje przypomnieć sobie słowa modlitwy”, w: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje, red. W. Wójcik, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1994.
13. J. Kisielowa, Wszystkie teksty naszej mowy. O trzech wierszach Stanisława Barańczaka, „Opcje” 1996 nr 3.
14. Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1992.
15. W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994.
16. Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998.
17. Z. Zarębianka, Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Homini, Bydgoszcz 2001.
18. S. Sawicki, Sacrum w literaturze, w: Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska­Wojtkowska, S. Sawicki, b.w., Lublin 1983.
19. W. Tomaszewska, Metafizyczne i religijne. Problem subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
20. Wojciech Gutowski, Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje, w: Wśród szyfrów transcendencji…
21. Co autor chciał powiedzieć… Ze Stanisławem Barańczakiem rozmawia Jolanta Tambor, „Opcje” 1995 nr 1­2.
22. E. Balcerzan, Przyboś metafizyczny, w: tegoż Śmiech pokoleń, płacz pokoleń, Universitas, Kraków 1997.
23. S. Barańczak, O pisaniu wierszy, w: tegoż Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze, Aneks, Londyn 1990.
24. K Jarzyńska, Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury (rozpoznania wstępne), „Teksty Drugie” 2012 nr 1/2.
25. Ł. Tischner, Gombrowicza milczenie o Bogu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.
click here to follow the link
26. T. Mizerkiewicz, Poezja reanimacji. Próba postsekularnej lektury „Widokówki z tego świata” Stanisława Barańczaka, w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie 1945-1989, red. A. Kałuża, A. Świeściak, Universitas, Kraków 2011.
27. Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek­Dziemba, Wydawnictwo FA­art. UŚ, Katowice 2012.
28. J.A. McClure, O(d)graniczenie, zaczarowanie i sztuka rozróżniania – o prozie Toni Morrison, przeł. T. Umerle, przejrzał T. Mizerkiewicz. „Przestrzenie Teorii” 2010 nr 13.
29. S. Barańczak, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990-1992, red. K. Biedrzycki, Wydawnictwo M, Kraków 1993.
30. P. Michałowski, „Szkoda, że cię tu nie ma”. Obcość i zadomowienie w poezji Stanisława Barańczaka, w: „Obchodzę urodziny…”.
31. S. Barańczak, Zmieniony głos Settembriniego, w: tegoż Etyka i poetycka, Znak, Kraków 2009.
32. G. Agamben, Pochwała profanacji, w: tegoż Profanacje, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006.
33. J. Mydla, Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu, „Er(r)go” 2003 nr 7.
34. S. Barańczak, O „Kompleksie polskim” rozmyślania wigilijne na stojąco, w: tegoż Etyka i poetyka.
35. Cz. Miłosz, Mickiewicz, w: Ogród nauk, Znak, Kraków 1998.
36. Cz. Miłosz Język, narody, w: Ogród nauk, Znak, Kraków 1998.
37. M. Kaczorowska, Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego, Universitas, Kraków 2011.
38. J. Kandziora, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007.
39. D. Pawelec, Między dyskrecją a dyspersją. Oblicza końca poezji lingwistycznej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” (Seria Literacka) 2006, z. XIII: Kamp, lingwizm: niedokończone projekty nowoczesności”.
40. J. Grądziel­Wójcik, „Zmiażdżona epopeja”. „Dziennik poranny” Stanisława Barańczaka a twórczość Tadeusza Peipera, „Polonistyka” 2008 nr 3.
41. B. Przymuszała, „Niedościgły mistrz własnych braków”. O niedoskonałości w świecie poetyckim Stanisława Barańczaka, „Polonistyka” 2008 nr 3.
42. M. Stala, To przecież prawie świt. O jednym wierszu Stanisława Barańczaka, „Tygodnik Powszechny” 1999 nr 41.
43. K. Hoffmann, Od jednego wiersza do innego wymiaru poezji Barańczaka, „Polonistyka” 2008 nr 3.
44. G. Vattimo, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii, przeł. K. Kasia, Universitas, Kraków 2001.
45. J.D. Caputo, The weakness of God. A theology of the event, Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 2006.
46. S. Barańczak, Notatki na marginesach Bonhoeffera, w: tegoż Etyka i poetyka.
47. Z. Herbert, Poeta wobec współczesności, w: tegoż Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, zebrał i oprac. P. Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001.
48. S. Barańczak, Utrafić w coś naprawdę istotnego…, „Polonistyka” 1995 nr 10.
49. M. Stala, Ten żart na śmierć i życie. O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, w: tegoż Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie, Znak, Kraków 2004.
50. A. Poprawa, Wiersze na głos i fortepian, w: tegoż Formy i afirmacje.
51. J.­L. Nancy, W środku świata, przeł. B. Mytych­Forajter, W. Forajter, w: Drzewo Poznania…
52. Re-treating religion. Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy, ed. A. Alexandrova, I. Devisch, L. ten Kate, A. van Rooden, Fordham University Press, New York 2012.
53. J.D. Caputo, Widmowa hermeneutyka. O słabości Boga i teologii wydarzenia, przeł. A. Malinowska, J. Soćko, w: Drzewo Poznania…

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

328

End page:

348

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: