Obiekt

Tytuł: Wszyscy jesteśmy komparatystami! (Na szczęście różnymi)

Twórca:

Kola, Adam Franciszek

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 4 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. E. Apter, Against world literature. On the politics of untransability, Verso, London––New York 2013.
2. E. Apter, The translation zone. A new comparative literature, Princeton University Press, Princeton 2006.2. E. Apter, The translation zone. A new comparative literature, Princeton University Press, Princeton 2006.
3. E. Apter, Tokens of exchange. The problem of translation in global circulations, ed. L.H. Liu, Duke University Press, Durham-London 1999.
4. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, The empire writes back: theory and practice in postcolonial literatures, Routledge, London 2002.
5. B. Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznań 2000.
6. E. Balcerzan, Tłumaczenia jako „wojna światow”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Wydawnictwo UAM, Poznań 2010.
7. S. Bermann, Comparative literature and translation: some observations, „Recherche Littéraire/Literary Research” vol 26, no. 51-52 (Summer 2010).
8. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porownawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010, s. 445, seria Horyzonty Nowoczesności nr 83.
9. J. Burszta, Kultura ludowa, w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa– Poznań 1987, s. 197.
10. P. Casanova, The world republic of letters, przeł. M.B. DeBevoise, Harvard Univeristy Press, Cambridge–London 2004.
11. D. Damrosch, What is world literature?, Princeton University Press, Princeton 2003.
12. D. Ďurišin, Dejiny literarnej komparatistiky socialistickych krajin, VEDA, Bratislava 1986.
13. D. Ďurišin, Dejiny slovenskej literarnej komparatistiky. Prispevok k vyvinu slovenskej literarnej vedy, VEDA, Bratislava 1979.
14. D. Ďurišin, Osobitne medziliterarne spoločenstva, VEDA, Bratislava 1987.
15. D. Ďurišin, Systematika medziliterarneho procesu, VEDA, Bratislava 1988.
16. S. Fish, Dowodzenia vs. perswazja: dwa modele krytycznej działalności, przeł. K. Abriszewski, w: tegoż Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp do polskiego wydania R. Rorty, przedmowa A. Szahaj, tłumacze różni, Universitas, Kraków 2002.
17. R. Halili, Naród i jego pieśń. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczykow i Serbów, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
18. A. Hejmej, Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja, w: Komparatystyka dzisiaj…, s. 67-80.
19. J. G. Herder, Dziennik z podroży 1769 roku, w: tegoż Wybór pism.
20. J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, w: tegoż Wybór pism, s. 493.
21. J. G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, w: tegoż Wybór pism.
22. S. Hoesel-Uhlig, Changing fields. The directions of Goethe’s ‘Weltliteratur’, w: Debating world literature, ed. Ch. Prendergast, Verso, London–New York 2004.
23. M. Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, przeł. G. Pańko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003.
24. M. Hroch, Vlastenci bez naroda, w: Naše živa i mrtva minulost, Praha, 1968, s. 107, za: P. Wandycz Odrodzenie narodowe i nacjonalizmy (XIX-XX wiek), w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.
25. H. Janaszek-Ivaničková, O wspołczesnej komparatystyce literackiej, PWN, Warszawa 1980.
26. A. F. Kola, Antropologizacja literaturoznawstwa a komparatystyka, w: Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – procesy – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2009.
27. A. F. Kola, Glokalizacja teorii. Przeciw studiom postkolonialnym w Europie Środkowej i Wschodniej, w: Z Polskich Studiow Slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka, red. L. Suchanek, K. Wrocławski, tom poświęcony Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w 2013 roku w Mińsku, PAN, Warszawa, s. 121-128.
28. A. F. Kola, Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki, w: Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Universitas, Kraków 2010.
29. A. F. Kola, Nie-klasyczna historia teorii literatury Europy (Środkowo-)Wschodniej, „Teksty Drugie” 2009 nr 4.
30. A. F. Kola, Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu, „Teksty Drugie” 2008 nr 1/2, s. 56-74.
31. A. F. Kola, Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym, Łódź 2004.
32. A. F. Kola, tegoż Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki, w: Komparatystyka dzisiaj…, s. 81-95.
33. A. F. Kola, Transformace, postkomunismus, postkolonialismus, postmodernismus. Paradigmata středoevropske literatury po roce 1989, w: Středoevropsky areal ve vnitřnich souvislostech (česko-slovensko-maďarske reflexe), red. I. Pospíšil, J. Šaur, Masarykova univerzita, Brno 2010.
34. J. Kollár, O literackiej wzajemności między rożnymi szczepami i narzeczami narodu słowiańskiego, przeł. H. Batowski, w: J. Kollár Wybor pism, BN, seria II, nr 89, Wrocław 1954.
35. T. Kroński, Hegel i jego filozofia dziejow, w: G.W.F. Hegel Wykłady z filozofii dziejow, t. 1, przeł. J. Grabowski, A. Landman, PWN, Warszawa 1958.
36. A. B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść, przeł. P. Majewski, red. G. Godlewski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010.
37. J. S. McClelland, A history of Western political thought, Routledge, London–New York 1996.
38. J. S. McClelland, Europa i jej narody, słowo obraz/terytoria, Gdańsk 2004.
39. T. Namowicz, Wstęp, w: J.G. Herder Wybor pism, przeł. J. Gałecki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. LI.
40. Niewspołmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
41. Państwo a społeczeństwo. Wizje wspolnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, wybór i oprac. T. Namowicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
42. I. Pospíšil, M. Zelenka, Komparatystyka, poetyka i literatura światowa (O metodologicznych korzeniach i zależnościach koncepcji zespołu Ďurišina), w: Dialog – Komparatystyka – Literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. E. Kasperski, D. Ulicka, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2002, s. 231-250.
43. Postcolonial Middle Ages, ed. J. Cohen, St. Martin’s Press, New York 2000.
44. Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Wydawnictwa UW, Warszawa 1992.
45. J. Rapacka, Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Energeia, Warszawa 1995, s. 73-84.
46. M. Riffaterre, On the complementarity of comparative literature and cultural studies, w: Comparative literature in the age of multiculturalism, ed. Ch. Bernheimer, Johns Hopkins University Press, Baltimore– London 1995, s. 66-73 (zob. tegoż O wzajemnym uzupełnianiu się komparatystyki literackiej i studiow kulturowych, przeł. R. Sendyka, w: Niewspołmierność…, s. 149-159).
47. H. Saussy, Exquisite Cadavers stitched from fresh nightmares. Of memes, hives, and selfish genes, w: Comparative literature in an age of globalization, ed. H. Saussy, Baltimore 2006, s. 24 (zob. tegoż „Wyborny trup” pozszywany ze świeżych koszmarow. O memach, pszczelich rojach i samolubnych genach, przeł. E. Rajewska, w: Niewspołmierność…, s. 222).
48. G.Ch. Spivak, Death of a discipline, Columbia University Press, New York 2003.
49. E. M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000.
50. S. Tötösy de Zepetnek, Comparative cultural studies and the study of Central European Culture – Theory and application, http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/STotosy1.pdf.
51. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejow nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Universitas, Kraków 2007.51. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejow nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Universitas, Kraków 2007.
52. D. Ulicka, Zwrot archiwalny (jak ja go widzę), „Teksty Drugie” 2010 nr ½.
53. S. Wollman Česka škola literarni komparatistiky (Tradice, problemy, přinos), Univerzita Karlova, Praha 1989.
54. K. Wrocławski, Kulturoznawcze studia regionalne nad Słowiańszczyzną Południową – stan aktualny, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej” 2005 nr 40.
55. M. Zelenka, Komparatystyka a badania interkulturowe, przeł. A.F. Kola, w: Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Universitas, Kraków 2010, s. 45-53.
56. M. Zelenka, Literarni vĕda a slavistika, Academia, Praha 2002; tegoż Česka a slovenska literarna komparatistika 20. storočia, w: Třinact let po. Trinasť rokov po. Brněnske texty k slovakistice IX, red. I. Pospíšil, M. Zelenka, A. Zelenková, Masarykova univerzita, Brno 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

179

Strona końc.:

194

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59856 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2016-10-11

Liczba wyświetleń treści obiektu:

143

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79668

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji