RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Trajektoria pamięci „zachodniokresowej” po roku 1989

Creator:

Siewior, Kinga ORCID

Date issued/created:

2014 ; 2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. Tumolska, Mitologia Kresów Zachodnich w pamiętnikarstwie i beletrystyce polskiej (1945–2000), Adam Marszałek, Toruń 2007.
2. K. Gieba Od antygermańskiego przedmurza do pomostu ku Europie. O przemianach postaw wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego w dyskursie regionów pogranicza (na wybranych przykładach), w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Universitas, Kraków 2012.
3. A. Kalin, Polsko-niemieckie pogranicza literackie: geopolityczne reorientacje w polskiej literaturze powojennej – rekonesans, tamże.
4. A. Sakson, R. Traba, Historia i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza, Warmińska Purda, Olsztyn 2007.4. A. Sakson, R. Traba, Historia i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza, Warmińska Purda, Olsztyn 2007.
5. J. Szydłowska Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013.
6. Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad spuścizną kulturową na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 2000.
7. Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011.
8. Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, red. M. Mikołajczak, K. Gieba, M. Sobczak, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013.
9. M. Mikołajczak, Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2011.
10. H. Orłowski, Warmia z oddali. Odpominania, Borussia, Olsztyn 2000; M. Saryusz-Wolska Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011 (szczególnie rozdział VI: Asymetrie pamięci: Gdańsk i Wrocław).
11. P. Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2000.
12. I. Iwasiów, Hipoteza powieści neo-post-osiedleńczej, w: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI w., red. H. Gosk, Universitas, Kraków 2012.
13. Pisarze polscy Kresom Zachodnim, red. B. Gorczyński, J. Hertz, J. Lorentowicz, W. Reymont, S. Żeromski, Nakład Związku Obrony Kresów Zachodnich, Warszawa 1925.
14. Jan Zacharasiewicz, Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech częściach, Lipsk 1867.
15. Z. Rykiel, Kresy zachodnie w Polsce, w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997.
16. B. Bakuła, Z ,Kresów na Kresy. Powojenna migracyjna powieść o kresach zachodnich, w: tegoż Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne, WiS, Poznań 2001.
17. B. Bakuła Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym), w: Narracje migracyjne…
18. E. Czaplejewicz, Czym jest literatura kresowa?, w: Kresy w literaturze, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
19. M. Dąbrowski, Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej, „Porównania” 2008 nr 5.
20. J. Kieniewicz, Ekspansja, kolonializm, cywilizacja, DiG, Warszawa 2008.
21. D. Skórczewski, Melancholia dyskursu krezoznawczego, w: tegoż Teoria-literatura-dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
22. Kresy – dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałężny, R. Okulicz-Kozaryn, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2007.
23. R. Traba, Kresy: miejsce pamięci w procesie reprodukcji kulturowej, w: Polska Wschodnia i Orientalizm, red. T. Zarycki, Scholar, Warszawa 2013.
24. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.
25. B. Hadaczek, Historia literatury kresowej, Universitas, Kraków 2011.
26. J. Sowa, Zamiast zakończenia: nostalgia, bohaterowie i miejsca pamięci rzeczywistości postkolonialnej, w: Fantomowe ciało króla.
27. S. Žižek, Melancholy and the act, „Critical Inquiry” Summer 2000 no. 4 (26).
http://dx.doi.org/10.1086/448987
28. A. Jurewicz, Lida, Kr,aków 2004.
29. T. Komendant, Czym była, czym mogła być literatura korzenna. „Tytuł” 1997 nr 1.
30. R. Ostaszewski, Lokalni hodowcy „korzeni”, „Dekada Literacka” 2002 nr 7/8.
31. P. Czapliński, Mapa, córka nostalgii, w: tegoż Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
32. P. Czapliński, Literatura małych ojczyzn – koniec i początek, w: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, red. A. Lam, T. Wroczyński, Wydawnictwa UW, Warszawa 2002,
33. K. Uniłowski, „Małe ojczyzny” i co dalej? Krytyka, rewizje i nawiązania do nurtu z lat dziewięćdziesiątych, w: Kresy – dekonstrukcja…
34. P. Huelle, Nigdy nie jechałem do Lwowa, „Tytuł” 1992 nr 2.
35. M. Zaleski, Naprzód w przeszłość, w: tegoż, Formy pamięci, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.
36. P. Huelle, Opowiadania na czas przeprowadzki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999.
37. E. Rybicka Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014.
38. K. Brakoniecki, Polak, Niemiec i Pan Bóg. Olsztyńskie szkice osobiste, Borussia, Olsztyn 2009.
39. K. Brakoniecki, Prowincja człowieka, Borussia, Olsztyn 2004.
40. A. Wylegała, Pamięć a przesiedlenia. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
41. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przekł. T. Zabłudowski, PIW, Warszawa 1980.
42. G. Kaufman, Forbidden fruits: taboo and tabooism in culture, Bowling Green, University Press, Cambridge 1989.
43. T.J. Scheff, Microsociology: discourse, emotion, and social structure, The University of Chicago Press, Chicago 1990.
http://dx.doi.org/10.1093/sf/73.1.321
45. E. Czykwin, Konflikty małżeńskie w kontekście emocji wstydu, „Wychowanie w Rodzinie” 2012 nr 5.
46. H. Lewis, Shame and guilt in neurosis, International Universities Press, New York 1971.
47. T.J. Scheff, Shame and the social bond: a sociological theory, „Sociological Theory” 2000 no. 18.
http://dx.doi.org/10.1111/0735-2751.00089
48. E. Probyn, Blush. Faces of shame, University of Minesota Press, Minesota 2005.
http://dx.doi.org/10.1177/1367549408091851
49. P. Szenajch, Sztuka wstydu, „Krytyka Polityczna” 2013 nr 31/32.
50. H. Gosk, (Nie)obecność opowieści o wstydzie w narracji losu polskiego, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011.
51. M. Mikołajczak, Upokorzenie jako parametr osadniczego losu w powieści neo-post-osiedleńczej i regionalnej literaturze osadniczej – dwa scenariusze, „Lamus” 2014 nr 1.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

40

End page:

63

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60212 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 29, 2021

In our library since:

Nov 21, 2016

Number of object content downloads / hits:

1278

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79708

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information