Object structure

Title:

"Mors atra" i "mors bona" - dwa sposoby przedstawiania śmierci w łacińskich epitafiach renesansowych

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Nowaszczuk, Jarosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

"mors atra" ; "mors bona" ; "mors pulchra" ; "mortis persona" ; Renaissance Latin Epitaphs

References:

1. M. Bielski, Kronika, to jest historyja świata. Kraków 1564. ; 2. A. Budzisz, Epigramat łaciński w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku. Studium analityczne. Lublin 1988. ; 3. A. Cricii, Carmina. Ed. C. Morawski. Cracoviae 1888. ; 4. Concordantiae in carmina latina epigraphica. Ed. M. L. Fele, C. Cocco, E. Rossi, A. Flore. T. 2. Hildesheim - Zürich - New York 1988. ; 5. I. Dantisci Carmina. Ed. S. Skimina. Cracoviae 1950. ; 6. Z. Głombiowska, Epitafium Reinholda Heidensteina. "Studia Classica et Neolatina" t. 1, 1994. ; 7. Z. Głombiowska, Łacińskie utwory Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. W zb.: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 1995. ; 8. J. K. Goliński, "Dese ipso ad posteritatem". Kallimacha, Dantyszka i Janickiego autobiografie kreowane. "Pamietnik Literacki" 1995, z. 1, s. 3-24. ; 9. R. P. Hoogma, Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berücksichtigung der metrisch-technischen Grundsätze der Entlehnung. Amsterdam 1959. ; 10. J. Harasimowicz, Mors ianua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji. Wrocław 1992. ; 11. K. Janicki, Epitaphium uxoris Nicolai Zitti. W: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Przeł. E. Jędrkiewicz. BPP, B 15. Wrocław 1966. ; 12. C. Kobyliński, Epitaphium magnifici Nicolai de Kobylany, castellani Rosperiensis, auctore Alberto Widaviano. W: Epigrammatum libellus. Ed. L. Winniczuk. Varsoviae 1961. ; 13. J. Kochanowski, Nagrobek Gąsce. W: Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. T. 1. Warszawa 1952. ; 14. Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530-1980. Red. T. Michałowska. Warszawa 1984. ; 15. J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej. Wrocław 1985. ; 16. J. Kolendo, J. Żelazowski, Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki okresu Cesarstwa Rzymskiego. Warszawa 2003. ; 17. J. Kruszelnicka, Epitafium Krzysztofa Floriana z kościoła św. Jana w Toruniu. W zb.: Sztuka Torunia i ziemi chełmińskiej. 1233-1815. Red. J. Poklewski. Warszawa 1986. ; 18. T. Kruszewska, Funeralna poezja Jana Kochanowskiego na tle poetyki renesansowej. Wrocław 1956. ; 19. R. Lattimore, Themes in Greek and Latin Epitaphs. Urbana III. 1942. ; 20. J. Malinowska, Twórczość poetycka Piotra Roizjusza (1506-1571). Studium historycznoliterackie. Lublin 2001. ; 21. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974. ; 22. B. Milewska - Waźbińska, Kwiateczek nogą śmierci podeptany, czyli o recepcji pewnego motywu. W zb.: Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej. Red. M. Mejor, B. Milewska-Waźbińska. Warszawa 2003, s. 137–146. ; 23. P. von Moos, Consolatio. Studien zur mittellateinischen Trostliteratur über den Tod und zum Problem der christilichen Trauer. T. 2. München 1971-1972. ; 24. J. Nędzyńska, Wybrane aspekty funkcjonalne wersyfikacji epitafiów polskich Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. Red. Z. J. Nowak. T. 1. Katowice 1985. ; 25. S. Niegossevius, Ioannis Cochanovii epitaphium IIII. W: Ad illustrissimum et reverendiss. Petrum Miscovium episc. Crac. et ducem Suerien. Epigrammata Ioanni Kochanovio. Cracoviae 1584. ; 26. J. Nowak - Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy Zygmuntowskie. Warszawa 1966. ; 27. J. Nowak - Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa 1969. ; 28. Cz. Ochał - Pirożyńska, Grzegorz z Sanoka "Epitafium Jagiełły". "Eos" 1961, nr 2, s. 327-345. ; 29. K. Prinz, Epitaphios Logos. Struktur, Funktion und Bedeutung der Bestattungsreden im Athen des 5. und 4. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1997. ; 30. J. Rećko, Literackie epitafium barokowe. Geneza i teoria gatunku. Zielona Góra 1992. ; 31. P. Royzii Maurei Alcegnicensis, Carmina. Cz. 2: Carmina minora. Ed. B. Kruczkiewicz. Cracoviae 1900. ; 32. J. Rybiński, Epitaphium [...] Iohannis Comitis ab Ostrorog ac nobilissimae coniugis. W: Wiersze polskie. Oprac. Z. Nowak, A. Świderska. Gdańsk-Poznań 1968, s. 21-22. ; 33. M. Skwara, "Miejsca wspólne" polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku. Szczecin 1994. ; 34. S. Starovolsci, Monumenta Sarmatarum via Universae Carnis Ingressorum. Cracoviae 1655. ; 35. H. Szelest, "Sylwy" Stacjusza. Wrocław 1971. ; 36. A. Trzecieski, Dzieła wszystkie. T. 1: Carmina. Wiersze łacińskie. Oprac., przeł. i wstepem poprzedził J. Krókowski. BPP, B 8. Wrocław 1958. ; 37. T. Ulewicz, "Epitaphium Cretcovii", czyli najstarszy dziś wiersz drukowany Jana Kochanowskiego. W zb.: Ksiega pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Red. Z. Czerny [i in.]. Kraków 1961. ; 38. M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność. Przeł. T. Swoboda i in. Gdansk 2004. ; 39. E. Wesołowska, Epigram o nadziei i jego wzorce literackie (Anth. Lat. 415). W zb.: Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. Red. K. Bartol, J. Danielewicz. Poznań 1997. ; 40. A. Winiarczyk - Dziuba, Gatunki literackie w poezji dworskiej A. Krzyckiego. "Roczniki Humanistyczne" 1989/90, t. 37/38, z. 3, s. 87-101. ; 41. É. Wolff, La Poésie funéraire épigraphique a Rome. Rennes 2000. ; 42. S. Zabłocki, Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. Cz. 2. Warszawa 1976.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

16

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)