Object

Title: Poezja porozbiorowa 1793–1806. Próba opisowej definicji

Creator:

Żbikowski, Piotr

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Bagłajewski, Śmierć ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początków XIX wieku. „Annales UMCS”,Sectio FF, Philologiae, 1990 t. 7 (1989) s. 117-135.
2. F. Bentkowski, Historia literatury polskiej. T. 1. Warszawa-Wilno 1814.
3. D. Bończa Tomaszewski, Rolnictwo. Poema oryginalne w czterech pieśniach. Lwów 1801.
4. K. Brodziński, Wstęp do krytycznej historii literatury polskiej. W: Pisma. Wyd. J. I. Kraszewski. T. 3. Poznań 1872.
5. A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie. Wyd. 2. Warszawa 1921.
6. B. Chlebowski, Literatura Polski porozbiorowej. Wyd. 2, przejrzane i poszerz. przez L. Płoszewskiego. Lwów 1935.
7. A. J. Czartoryski, Bard polski 1795 r. Wyd. i wstęp J. Kallenbach. Brody 1912.
8. J. Czubaty, Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795-1815). Warszawa 2005.
9. S. Dobrzycki, Sytuacja Polski i warunki rozwoju literatury polskiej w epoce porozbiorowej. Warszawa 1933.
10. A. Drogoszewski, Interpretacja "Zjawienia Emilki” a mesjanizm Woronicza. „Pamiętnik Literacki” 1947, t. 37, s. 48-65.
11. A. Drogoszewski, Zbyteczna troska o honor pokolenia. (Nieco o elegii polskiej po trzecim rozbiorze). „Przegląd Humanistyczny” 1925, z. 1, s. 3-31.
12. C. Godebski, Na odjazd Juliana Niemcewicza do Ameryki (1803). W: Wybór wierszy. Oprac. Z. Kubikowski. BN I 161. Wrocław-Kraków 1956.
13. M. Górska, Konieczność śmierci. Refleksja na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3, s. 117-146.
14. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978.
15. A. Kawalec, Franciszka Siarczyńskiego „Sąd Katarzyny II”. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Socjologiczno-Historyczna, 2003, z. 12, s. 163-188.
16. F. Karpiński, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. Oprac. R. Sobol. Wyd. przygotowali E. Aleksandrowska, Z. Goliński. Warszawa 1987.
17. F. Karpiński, Poezje wybrane. Oprac. T. Chachulski. Wyd. 2, zmien. BN I 89. Wrocław 1997.
18. S. Kieniewicz, Rozwój polskiej świadomości narodowej w XIX wieku. W: Historyk a świadomość narodowa. Warszawa 1982, s. 59-69.
19. M. Klimowicz, Oświecenie. Wyd. 3. Warszawa 1977.
20. F. D. Kniaźnin, Wiersze wybrane. Wybrał, oprac., wstęp A. K. Guzek. Warszawa 1981.
21. K. Koźmian, Wybór wierszy. Kraków 2002.
22. K. Koźmian, Ziemiaństwo polskie. Rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach. Tekst znalazł, oprac. ,uwagami wstępnymi opatrzył Piotr Żbikowski. Skolacjonowanie tekstu, objaśn. rzecz., filolog.i hist. Marek Nalepa. Kraków 2002.
23. W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej. T. 2. Wyd. 2 krajowe, uzupełn. Oprac. M. Nagielski. Posł. J. Dzięgielewski. Warszawa 1986.
24. J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej. Wyd. 3. Warszawa 1979.
25. Z. Libera, Poezja polska XVIII wieku. Warszawa 1976.
26. Z. Libera, Poezja polska XVIII wieku. Wyd.2 uzup. Warszawa 1983.
27. K. A. Lubecki [et.al], Przedmowa. W: Treny i Sen: poezye ks. Józefa Morelowskiego TJ napisane w roku ostatniego rozbioru Polski 1795. Red. K. A. Lubecki. Kraków 1910, s. 5-8.
28. T. Łepkowski, Naród bez państwa. W: H. Samsonowicz, J. Tazbir, T. Łepkowski, T. Nałęcz, Polska. Losy państwa i narodu. Warszawa 1992, s. 255-424.
29. J. Maciejewski, Oświecenie polskie. Początek formacji, jej stratyfikacja i przebieg procesu historycznoliterackiego. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Red. Z. Goliński. Wrocław 1977, s. 5-128.
30. L. Marinelli, Rok 1795 a historycy literatury. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1997, s. 113-125.
31. Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806. Wstęp P. Żbikowski. Zebrał i oprac. M. Nalepa. Kraków 2006.
32. J. Morelowski, Wiersze. Wyd. i wstęp oprac. E. Aleksandrowska. Wrocław 1983.
33. M. Nalepa, Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793-1806). Rzeszów 2003.
34. M. Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...” Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej. Wrocław 2002.
35. M. Nalepa, Żałobny orszak poetów. Rzeszów 2001.
36. J. U. Niemcewicz, Lamentacje, to jest narzekania Szczęsnowe. Kraków 1895.
37. J. Nowak-Dłużewski, Staropolska okolicznościowa literatura polityczna w rękopisach. Jej charakter i postulaty wydawnicze. W: Z historii polskiej literatury i kultury. Warszawa 1967, s. 142-156.
38. O ustanowieniu i upadku Konstytucji polskiej 3 Maja 1791. Cz. 1. Lwów 1793.
39. R. Pilat, Historia poezji polskiej XVIII-XIX wieku. Czasy porozbiorowe i Księstwa Warszawskiego (1795-1815). Red. K. Wojciechowski, Lwów-Warszawa 1908.
40. Poezja polskiego Oświecenia : antologia. Oprac. Jan Kott. Wyd.2 popr. i uzup. Warszawa 1956.
41. Poezja powstania kościuszkowskiego. Zebrał, wstęp J. Nowak-Dłużewski. Kielce 1946.
42. Sz. Potocki, List do S. Rzewuskiego, Humań, 4 1 1796. W: E. Rostworowski, Korespondencja Szczęsnego Potockiego z Sewerynem Rzewuskim z lat 1788-1796. „Przegląd Historyczny” 1954, z. 4, s. 740.
43. W. Prokesch, Nieznane perły polskiej poezji patriotycznej. „Kurier Warszawski” 1921 nr 1 (jubileuszowy), s. 71-72.
44. Z. Rejman, Żale, sny i smutki – o poezji patriotycznej 1795. „Napis” 1997, Ser. 3, s. 101-113.
45. E. Rostworowski, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 Maja. Warszawa 1966.
46. E. Słoński, Ta, co nie zginęła. W: Wybór wierszy. Oprac., wstęp M. Piechal. Warszawa 1979, s. 133-134.
47. M. Szyjkowski, Zarys rozwoju piśmiennictwa polskiego. Poznań 1918.
48. Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło : antologia poezji polskiego Oświecenia. Oprac. Teresa Kostkiewiczowa, Zbigniew Goliński. Warszawa 1981.
49. S. Tarnowski, Historia literatury polskiej. Wyd. 2, poszerz. T. 3. Kraków 1907.
50. A. Timofiejew, Legiony i vitae lex. Problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego. Lublin 2002.
51. W. Włoch, Polska elegia patriotyczna w epoce rozbiorów. Kraków 1916.
52. J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli. W: Pisma wybrane. Wstęp, wybór, komentarz M. Nesteruk, Z. Rejman. Warszawa 1993.
53. J. Wybicki, Życie moje oraz wspomnienia o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich. Z rękopisu wydał i objaśnił A. M. Skałkowski. Kraków 1927.
54. P. Żbikowski, „...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce... ” Rozpacz oświeconych. U źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805. Wrocław 1998.
55. P. Żbikowski, Insurekcja i upadek Rzeczypospolitej w poezjach więziennych Hugona Kołłątaja. Rzeszów 1993.
56. P. Żbikowski, Kiedy rozpacz staje się rzeczywistością : uwagi o poemacie Adama Jerzego Czartoryskiego "Bard Polski". „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 3, s. 25-56.
57. P. Żbikowski, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja. Studia i teksty. Wrocław 1993.

Issue:

3

Start page:

125

End page:

160

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63155 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

772

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80211

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information