RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Aktywność polityczna szlachty podlaskiej podczas pierwszego bezkrólewia

Creator:

Kalinowski, Emil

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 2 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 247-278 ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

At the time of the first interregnum (1572–1574) the nobility of the palatinate of Podlasie held a number of conventions, the most important being the palatinate sejmik in Drohiczyn on 12 March 1573, which ended with the establishment of a confederation.

References:

Baranowski, Ignacy Tadeusz. „Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej. Trzy studia z dziejów społeczno-ekonomicznych”. Przegląd Historyczny 7, nr 1 (1908): 48-74.
Baranowski, Ignacy Tadeusz. „Sprawa szlachty poddańczej w starostwie Tykocińskim: z powodu artykułu ks. Zygmunta Dunin-Kozickiego”. Przegląd Historyczny 13, nr 2 (1911): 248-254.
Budka, Włodzimierz. „Kto podpisał konfederację warszawską 1573 r.?”. Reformacja w Polsce 1, nr 4 (1921): 314-319.
Chmaj, Ludwik. Bracia polscy. Ludzie, idee, wpływy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
Choińska-Mika, Jolanta. Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1998.
Dubas-Urwanowicz, Ewa. „Bezkrólewie - czas integracji czy podziałów?”. Przegląd Historyczny 85, nr 1/2 (1994): 35-43.
Dubas-Urwanowicz, Ewa. Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.
Dubas-Urwanowicz, Ewa. „Stosunek Korony do unii z Litwą w latach 1562-1574”. Studia Podlaskie 5 (1995): 5-41.
Dunin-Kozicki, Zygmunt. „Nieznane pismo Łukasza Górnickiego o szlachcie wolnej i niewolnej”. Miesięcznik Heraldyczny 4, nr 1/2 (1911): 4-6; nr 3/4 (1911): 40-43.
Dzieduszycki, Maurycy. Piotr Skarga i jego wiek. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Dzieł Katolickich, 1869.
Dzięgielewski, Jan. Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573-1674. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2003.
Gierowski, Józef Andrzej. Sejmik Generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1948.
Gruszecki, Stefan. „Podlaski fragment walki o władzę po śmierci Zygmunta Augusta”. Rocznik Białostocki 10 (1971): 35-52.
Gruszecki, Stefan. Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572–1573). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
Jabłonowski, Aleksander. Podlasie. Cz. 2. Warszawa: skład główny u Gebethnera i Wolffa, 1909.
Kalinowski, Emil. Kalinowscy herbu Ślepowron w XVII wieku. Warszawa: Neriton, 2013.
Kalinowski, Emil. „Podlasianin Wielkopolaninem? Z nieznanych dziejów przynależności terytorialnej Podlasia po 1569 r.”. Przegląd Historyczny 106, nr 3 (2015): 421-440.
Kalinowski, Emil. „Strachy na Lachy - na Podlasiu: szlachta ziemi bielskiej w walce z powstaniem Chmielnickiego (1648-1649)”. Przegląd Historyczny 105, nr 1 (2014): 21-58.
Kopczyński, Michał, Jakub Brodacki. „Obywatele czy tłum? Elektorzy władców Rzeczypospolitej z województwa mazowieckiego w latach 1632-1764”. Przegląd Historyczny 106, nr 1 (2015): 119-139.
Korolko, Mirosław. „Spory i polemiki wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573-1576”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 17 (1972): 65-94.
Lasocki, Zygmunt. „Szkice z życia szlachty zawkrzeńskiej w XV i XVI wieku”. Miesięcznik Heraldyczny 11, nr 3 (1932): 50-57.
Lulewicz, Henryk. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588. Warszawa: Neriton, 2002.
Łopatecki, Karol. Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku). Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2013.
Łoziński, Władysław. Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, oprac. Janusz Tazbir. Warszawa: Iskry, 2005.
Maroszek, Józef. Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
Maroszek, Józef. Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000.
Naworski, Zbigniew. Sejmik generalny Prus Królewskich 1569-1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1992.
Opaliński, Edward. „Szlachta małopolska a bezkrólewia”. Kwartalnik Historyczny 105, 3 (1998): 97-104.
Płaza, Stanisław. Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia, 1572-1574. Kraków: Uniwersytet Jagielloński; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
Płaza, Stanisław. Wielkie bezkrólewia. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
Podhorodecki, Leszek. Chocim 1621. Warszawa: Bellona, 2008.
Rachuba, Andrzej. „Diety poselskie w Wielkim Księstwie Litewskim XVI-XVII w. na przykładzie sejmiku żmudzkiego”. W Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, 599-606, Warszawa: Liber, 2004.
Radaman, Andrej. „Uchwała sejmikowa powiatu nowogródzkiego z 1568 r. a system finansowania posłów sejmowych Wielkiego Księstwa Litewskiego”. W Litwa w epoce Wazów, red. Wojciech Kriegseisen, Andrzej Rachuba, 157-174. Warszawa: Neriton; Instytut Historii PAN, 2006.
Rusiniak, Łukasz. „Podlascy elektorowie królów”. Praca magisterska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
Siedlecki, Jan. „Kancelaria ziemi bielskiej w Brańsku w XVI-XVIII wieku”. Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku. Prace Historyczne12 (1988): 29-54.
Smoleński, Władysław. „Udział szlachty mazowieckiej w elekcjach królów”. Przegląd Historyczny 1, nr 1 (1905): 52-66.
Starczenko, Natalia. „Zapowiedź zemsty na Wołyniu w 2. połowie XVI - na początku XVII wieku”. Barok. Historia, literatura, sztuka 18, nr 1 (2011): 283-312.
Zakrzewski, Andrzej. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki. Warszawa: Liber, 2000.
Zieliński, Ryszard. „Województwo płockie w czasie bezkrólewi i na elekcjach”. Notatki Płockie 3, nr 9 (1958): 3-11

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

2

Start page:

247

End page:

278

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61339

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information