RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Usque in Vurta fluvium” : nad trybutem Mieszkowym

Creator:

Jurek, Tomasz (1962– ) ORCID

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 3 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 426-445 ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article deals with relations between the oldest Piast rulers from the tenth century and the Ottonian Empire. The analysis focuses on a sentence by chronicler Thietmar of Merseburg (II, 29), who wrote that the Polish Duke Mieszko paid a tribute to the emperor “all the way to the river Warta”. Contrary to disseminated views, the author of the article is of the opinion that the chronicler had in mind the whole territory of the Mieszko dominion and that the obligatory tribute was established in 963.

References:

Angenendt, Arnold. Kaiserherrschaft und Königstaufe. Kaiser, Könige und Päpste alsgeistliche Patrone in der abendländischen Missionsgeschichte. Berlin: Walter de Gruyter, 1984.
Baethgen, Friedrich. „Zur Geschichte der ältesten deutsch-polnischen Beziehungen”. Altpreußische Forschungen 13 (1936): 1-16.
Banaszkiewicz, Jacek. „Dąbrówka «christianissima» i Mieszko poganin (Thietmar, IV, 55-56; Gall, I, 5-6)”. W Nihil superfl uum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. Jerzy Strzelczyk, Józef Dobosz, 85-93. Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000.
Bandtkie, Jan Samuel. Dzieje narodu polskiego. T. 1. Wrocław: Wilhelm Bogumił Korn, 1835.
Barthold, Friedrich Wilhelm. Geschichte von Rügen und Pommern. T. 1. Hamburg: Friedrich Perthes, 1839.
Bogusławski, Wilhelm. Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej do połowy XIII w. T. 3. Poznań: nakładem autora, 1892.
Dowiat, Jerzy. Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
Fried, Johannes. Der Weg in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands bis 1024. Berlin: Ullstein, 1998.
Grawert-May, Gernot von. Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters (Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526). Aalen: Scientia Verlag, 1971.
Grodecki Roman, Stanisław Zachorowski, Jan Dąbrowski. Dzieje Polski średniowiecznej. 1926. Wyd. 2. Kraków: Universitas, 1995.
Holtzmann, Robert. Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900-1024). München: Verlag Georg D.W. Callwey, 1941.
Jasiński, Tomasz. „Czy państwo polskie za Mieszka I było suwerenne?”. Studia nad Dawną Polską 2 (2009): 9-19.
Jasiński, Tomasz. „Początki organizacji kościelnej w Polsce”. W Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie pierwszych Piastów, red. Andrzej Wójtowicz, 87-94. Poznań: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010.
Jaworski, Krzysztof. „Pobarane - Bobrzanie czy Obrzanie?”. W Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik, 178-188. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
Jedlicki, Marian Zygmunt. Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1939.
Jurek, Tomasz. „O czasie i okolicznościach chrztu Mieszka”. Roczniki Historyczne 81 (2015): 35-56.
Kara, Michał. Najstarsze państwo Piastów - rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2009.
Keller, Hagen, Gerd Althoff. Die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen. Krisen und Konsolidierungen 888-1024. Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte. Wyd. 10. T. 3. Stuttgart: Klett-Cotta, 2008.
Kiersnowski, Ryszard. „Lubuszanie”. W Słownik starożytności słowiańskich. T. 3, cz. 1, red. Władysław Kowalenko, Gerard Labuda, Zdzisław Stieber, 101. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1967.
Köpke, Rudolf, Ernst Dümmler. Kaiser Otto der Große. Jahrbücher der deutschen Geschichte. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1876.
Kossmann, Oskar. Polen im Mittelalter. T. 2. Marburg: J.G. Herder-Institut, 1985.
Kowalczyk, Elżbieta. „Momenty geograficzne państwa Bolesława Chrobrego. Na styku historii i archeologii”. Kwartalnik Historyczny 107, 2 (2000): 68-73.
Kurnatowska, Zofia. „Grody santockie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych”. W Santok - początki grodu. Materiały z sesji historycznej, 10-21. Gorzów: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 1995.
Kurnatowska, Zofia, Michał Kara. „Wczesnopiastowskie regnum - jak powstało i jaki miało charakter? Próba spojrzenia od strony źródeł archeologicznych”. Slavia Antiqua 51 (2010): 23-85.
Labuda, Gerard. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej. T. 1. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1960.
Labuda, Gerard. „Licicaviki”. W Słownik starożytności słowiańskich. T. 3, cz. 1, red. Władysław Kowalenko, Gerard Labuda, Zdzisław Stieber, 56. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1967.
Labuda, Gerard. Mieszko I. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo, 2002.
Labuda, Gerard. „O stosunkach prawno-politycznych państwa polskiego z państwem niemieckim w X i XI wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 57, nr 1 (2005): 327-378.
Labuda, Gerard. Pierwsze wieki monarchii piastowskiej. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012.
Labuda, Gerard. „Selpuli”. W Słownik starożytności słowiańskich. T. 5, red. Władysław Kowalenko, Gerard Labuda, Tadeusz Lehr-Spławiński, 128. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1975.
Labuda, Gerard. Studia nad początkami państwa polskiego. Poznań: Księgarnia Akademicka, 1946. Wyd. 2. 2 t. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1987-1988.
Lübke, Christian. Das östliche Europa. Die Deutschen und das europäische Mittelalter. München: Siedler, 2004.
Lübke, Christian. Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (von Jahr 900 an). T. 2. Berlin: In Kommission bei Dubkewr & Humblot, 1985.
Ludat, Herbert. Die Anfänge des polnischen Staates. Krakau: Burgverlag Krakau G.m.b.H; Verlag des Instituts für Deutsche Ostarbeit, 1942.
Ludat, Herbert. „Mieszkos Tributpflicht bis zur Warthe”. Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung 2 (1938): 380-385.
Ludat, Herbert. „Warthe oder Netze?”, Beiträge zur Namensforschung 3 (1951/1952): 213-221.
Łowmiański, Henryk. „Imię chrzestne Mieszka I”. Slavia Occidentalis 19 (1948): 297-305.
Łowmiański, Henryk. Początki Polski. T. 5. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
Migdalski, Paweł. „Bitwa pod Cidini w historiografii”. W Cedynia i okolice poprzez wieki, red. Paweł Migdalski, 37-64. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”; Szczecin: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013.
Migdalski, Paweł. „Znaczenie i lokalizacja bitwy pod Cidini w świetle historiografii”. W Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, red. Jan M. Piskorski, 159-169. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, PAN; Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2004.
Moździoch, Sławomir. „Śląsk między Gnieznem a Pragą”. W Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. Henryk Samsonowicz. Kraków: 169-198, 2000.
Mühle, Eduard. Die Piasten. Polen im Mittelalter. München: C.H. Beck, 2011.
Myśliński, Kazimierz. Polska wobec Słowian Połabskich do końca wieku XII. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993.
Nalepa, Jerzy. Granice Polski najdawniejszej. Prolegomena. T. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1996.
Piskorski, Jan M. Pomorze plemienne. Historia - archeologia - językoznawstwo. Poznań: Wydawnictwo Sorus; Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Szczecin: Muzeum Narodowe, 2002.
Pleszczyński, Andrzej. Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
Pohorecki, Feliks. Recenzja: La création du premier archevêché polonais à Gniezno, Marian Zygmunt Jedlicki. Kwartalnik Historyczny 48 (1934): 140-144.
Ranft, Andreas, red. Der Hoftag in Quedlinburg 973. Von den historischen Wurzeln zum Neuen Europa. Berlin: Akademie Verlag, 2006.
Reitinger, Lukas. „«Census de terra Polonie» a přemyslovská svrchovanost nad Polskem”. Časopis Matice moravské 128 (2009): 473-492.
Reitinger, Lukas. „«Tributum olim duce Bracizlao constitutum». Důvod přemyslovské svrchovanosti nad Polskem?”. W Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości, red. Hanna Krzyżostoniak, Jakub Kujawiński, Marzena Matla, 185-219. Poznań: Instytut Historii UAM, 2012.
Rosik, Stanisław. „Początki Polski w kronikach niemieckich X-XI w. (w kręgu wiadomości Widukinda z Korwei)”. W Kolory i struktury średniowiecza, red. Wojciech Fałkowski, 236-240. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2004.
Rymar, Edward. „A jednak pod Cedynią nad Odrą w 972 r.?”. W Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, red. Paweł Migdalski. T. 1, 125-151. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”; Szczecin: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego; Cedynia: Muzeum Regionalne w Cedyni, 2014.
Rymar, Edward. „Terytorium usque in Vurta fluvium, czyli Pomorze obszarem trybutarnym Niemiec za Mieszka I”. W Biskupi, lennicy, żeglarze, red. Błażej Śliwiński, 189-228. Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza 9. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; WiM, 2003.
Sappok, Gerhard. Die Anfänge des Bistums Posen und die Reihe seiner Bischöfe von 968-1498. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1937.
Sappok, Gerhard. „Polens Tributpflicht gegenüber dem Deutschen Reiche im 10. Jahrhundert”. Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung 5 (1941): 260-270.
Sikorski, Dariusz Andrzej. Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.
Sikorski, Dariusz Andrzej. „O stosunkach polsko-niemieckich w X i XI wieku”. Studia Historica Slavo-Germanica 26 (2004/2005): 263-266.
Sikorski, Dariusz Andrzej. Początki Kościoła w Polsce. Wybrane problemy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Cz. 3, red. Antoni Gąsiorowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1993-1999.
Sochacki, Jarosław. Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej Officina Ferberiana, 2003.
Stasiewski, Bernhard. Die Anfänge der Christianisierung Polens auf dem Hintergrund der slavischen Missionsgeschichte des frühen Mittelalters. Münster: Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG, 2014.
Strzelczyk, Jerzy. Mieszko Pierwszy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1992.
Szczur, Stanisław. Historia Polski. Średniowiecze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.
Śliwiński, Błażej. „Pomorze w polityce i strukturze państwa wczesnopiastowskiego (X–XII w.)”. Kwartalnik Historyczny107, 2 (2000): 3-40.
Tymieniecki, Kazimierz. „Początki państwa Polan”. Przegląd Historyczny 50 (1959): 23-50.
Tymieniecki, Kazimierz. Polska w średniowieczu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
Tymieniecki, Kazimierz. Recenzja: Studia nad początkami państwa polskiego, Gerard Labuda. Slavia Occidentalis 19 (1948): 459-471.
Tymieniecki, Kazimierz. „Widukind i Thietmar o wypadkach z roku 963”. Roczniki Historyczne 12 (1936): 95-106.
Urbańczyk, Przemysław. Mieszko Pierwszy tajemniczy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, 2012.
Widajewicz, Józef. „Licicaviki Widukinda. Studium onomastyczno-geograficzne”. Slavia Occidentalis6 (1927): 85-182.
Widajewicz, Józef. „Polski obszar trybutarny w X wieku”. Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 2 (1947): 47-92.
Wiszewski, Przemysław. Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Wojciechowski, Zygmunt. Mieszko I i powstanie państwa polskiego. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1936.
Wojciechowski, Zygmunt. Polska - Niemcy. Dziesięć wieków zmagania. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1945.
Wojciechowski, Zygmunt. „Usque in Vurta fluvium”. W Wirtschaft und Kultur. Festschrift zum 70. Geburtstag von Alfons Dopsch, 289-299. Baden bei Wien–Leipzig: R.M. Rohrer Verlag, 1938.
Zakrzewski, Stanisław. Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego. Wyd. 2. Kraków: Universitas, 2006.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

3

Start page:

426

End page:

445

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61329

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/3 Podr. ; click here to follow the link ; IH PAN, sygn. A.96/123/3

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information