Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: The settlement of the Baden culture at site 1 in Zofipole, Kraków district (results of excavations conducted in 1986)

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 68 (2016)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Site 1 in Zofipole east of Kraków is known for long-standing research conducted in 1930s and 1940s. In 1986 test excavations were conducted in the eastern, up to then unrecognized part of the area. This research led to the discovery of a part of a small settlement of the Baden culture yielding interesting and diversified (while not numerous) sources for studies into this culture in Lesser Poland. This research is worth discussing due to new radiocarbon data, animal bones analyses, the discoveries of a dwelling feature and presumed symbolic burial and fragments of pottery for salt production

Bibliografia:

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław: Ossolineum
Balcer B. 2012. Budownictwo mieszkalne i gospodarcze w neolicie ziem Polski. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Binford L. R. 1981. Bones: ancient men and modern myths. New York: Academic Press
Bober J. 1993. Osada kultury ceramiki promienistej w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile w rejonie Kopca Wandy. Część I – Materiały. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 16, 7-53
Bober J. 1994. Osada kultury ceramiki promienistej w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile w rejonie Kopca Wandy. Część II – Analiza. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 17, 13-40
Bober J. 1998. Najnowsze materiały kultury ceramiki promienistej ze stanowiska 5, 5A, 5B w Krakowie-Nowej Hucie (Wyciąże). Materiały Archeologiczne Nowej Huty 21, 7-26
Bondár M. and Raczky P. (eds.) 2009. The Copper Age cemetery of Budakalász. Budapest: Akadémiai Kiadó
Byrska M., Fraś J., Matoga A., Pieróg I., Przybyła M. M. and Stefański D. 2006. Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowych stanowiskach 8, 11, 12, 14, 15 i 20 w Krakowie-Bieżanowie, woj. Małopolskie. In Z. Bukowski (ed.), Raport 2003-2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004. Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 491-508
Czekaj-Zastawny A. and Zastawny A. 2006. Badania ratownicze w Brzeziu, gm. Kłaj, stan. 17 woj. małopolskie, w latach 2003-2004. In Z. Bukowski (ed.), Raport 2003-2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004. Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 509-522
Czeppe Z. and German K. 1980. Regiony fizycznogeograficzne miejskiego województwa krakowskiego. Folia Geographica, Series Geographica-Physica 13, 117-143
Dobrzańska H. and Herbich T. 2003. Zofipole, interdisciplinary research project: fieldwork results. Archaeologia Polona 41, 91-101
Dobrzańska H. and Kalicki T. 2003. Człowiek i środowisko w dolinie Wisły koło Krakowa w okresie od I do VII w. n.e. Archeologia Polski 48(1-2), 25-55
Dobrzańska H. and Kalicki T. 2004. Man and environment in the Vistula river valley near Cracow from the 1st to the 7th century AD. In H. Dobrzańska, E. Jerem and T. Kalicki (eds.), The geoarchaeology of river valleys (= Archaeolinqua, Series Minor 18). Budapest: Archaeolingua Alapítvány, 105-141
Furholt M. and Machnik J. 2006. Iwanowice Babia Góra I and the Settlements with Baden Ceramics in Little Poland. Questions Concerning their Duration. Iwanowice Babia Góra I i osady kultury badeńskiej w Małopolsce. Problem długości ich trwania. Sprawozdania Archeologiczne 58, 325-354
Godłowska M. 1968. Materiały z osady kultury ceramiki promienistej w Zesławicach Dłubni (Kraków-Nowa Huta) na stanowisku I. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1, 91-172
Godłowska M. 1976. Próba rekonstrukcji rozwoju osadnictwa neolitycznego w rejonie Nowej Huty. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 10, 4-40
Godłowska M. 1986. Neolityczne osadnictwo na stanowisku 76 w Krakowie Nowej Hucie – Branicach. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 10, 7-42
Horváth T. 2012. Networks and Netwars: New perspectives on the Late Cooper Age and Early Bronze Age. Typo-chronological relationships of the Boleráz/Baden/Kostolac finds at the site of Balatonőszöd-Temetői dűlő, Hungary (= British Archaeological Research. International Series 2427). Oxford: Archaeopress
Horváthová E. 2010. Osídlenie badenskej kultúry na slovenskom území severného Potisia (= Studia Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum 13). Nitra: Institut Archaeologiae, Academiae Scientiarium Slovacae
Informator 1987. Informator Archeologiczny. Badania rok 1986. Warszawa: ODZ
Kaczanowska M. 1982. Z badań nad przemysłem krzemiennym kultury ceramiki promienistej. Acta Archaeologica Carpathica 22, 65-95
Kaczanowska M. and Kozłowski J. K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Acta Archaeologica Carpathica 16, 201 – 219
Kalicki T. 1991. Holoceńskie generacje paleomeandrów Wisły w rejonie Krakowa. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Geologia 17(1-2), 25-66
Kalicki T. 1991. The evolution of the Vistula river valley between Cracow and Niepołomice in late Vistulian and Holocene times. In L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, part IV (= Geographical Studies. Special Issue 6). Wrocław: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 11-37
Kalicki T. 2006. Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich (= Prace Geograficzne 204). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
Kalicki T., Dobrzańska H. and Calderoni G. 2005. Paleogeografia doliny Wisły poniżej Niepołomic w okresie rzymskim. In A. Kotarba, K. Krzemień and J. Święchowicz (eds.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, 19-22.09.2005. Kraków: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 171-176
Kalicki T. Starkel L. Sala J. Soja R. and Zernickaya V. P. 1996. Subboreal paleochannel system in the Vistula valley near Zabierzów Bocheński (Sandomierz Basin). In L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, part VI (= Geographical Studies, Special Issue 9). Wrocław: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 129-158
Klimaszewski M. (ed.) 1979. Atlas miejskiego województwa krakowskiego. Kraków: Urząd Miasta Krakowa
Kowalski S. 1971. Ssaki. Zarys teriologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kozłowski J. K. 1968. Materiały neolityczne i neolityczne odkryte na stanowisku Nowa Huta – Wyciąże I (badania w latach 1950-1952). Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1, 13-90
Krąpiec M. 1996. Dendrochronology of “black oaks” from river valleys in Southern Poland. In L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, part VI (= Geographical Studies, Special Issue 9). Wrocław: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 61-78
Kruk J. and Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Lasota-Moskalewska A. 2007. Archeozoologia. Ssaki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Lutnicki W. 1972. Uzębienie zwierząt domowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Makowicz-Poliszot D. 2007. Fauna of the Upper Vistula River Basin – An Analysis Based On Bone Material From Selected Sites of the Funnel Beakers Culture. Sprawozdania Archeologiczne 59, 143-180
Nilssen P. J. 2000. An actualistic butchery study in South Africa and its implications for reconstructing hominid strategies of carcass acquisition and butchery in the Upper Pleistocene and Plio-Pleistocene. Cape Town: Departament of Archaeology, University of Cape Town
Nosek S. 1967. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce (= Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie 7). Wrocław: Ossolineum
Piątkowska-Małecka J. 2013. Łowiectwo ssaków na ziemiach polskich od neolitu do okresu wędrówek ludów. Warszawa: Instytut Archeologii UW
Piechocki A. and Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca). Małże (Bivalvia). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Reitz E. J. and Wing E. S. 1999. Zooarchaeology. Cambridge: Cambridge University Press
Rook E. 1971. Materiały kultury ceramiki promienistej odkryte na stanowisku Nowa Huta Pleszów (badania w latach 1954-1963). Materiały Archeologiczne Nowej Huty 4, 111-234
Rook E. 1980. Osadnictwo neolityczne w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały Archeologiczne 20, 5-130
Rydlewski J. and Valde-Nowak P. 1980. Neolityczne i eneolityczne stanowisko Kraków-Witkowice II w świetle badań w 1976 r. Sprawozdania Archeologiczne 32, 103-113
Sochacki Z. 1965. Ślady późnoneolitycznej zagrody dla bydła (?) w Dłubni-Zesławicach, pow. Kraków. Wiadomości Archeologiczne 31, 154-158
Sochacki Z. 1971. Über die Badentung der Siedlung in Grodkowice /Kleinpolen/ zur Problematik der Kultur der Radialverzierzierten Keramik. Acta Archaeologica Carpathica 12, 49-59
Sochacki Z. 1981. Z zagadnień ekonomiczno-społecznych kultury ceramiki promienistej w Europie. Archeologa Polski 26(1), 41-70
Sochacki Z. 1988. Zespół osadniczy kultury ceramiki promienistej w Krakowie-Zesławicach. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Starkel L. Gębica P. Niedziałkowska E. and Podgórska-Tkacz A. 1991. Evolution of both the Vistula floodplain and lateglacial-early Holocene palaeochannel systems in the Grobla Forest (Sandomierz Basin). In L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, part IV (= Geographical Studies, Special Issue 6). Wrocław: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 87-99
Struhár V., Soják M. and Cheben M. 2015. The Baden culture hilltop settlements in Northern Slovakia and their “socio-symbolic” Importance. In M. Nowak and A. Zastawny (eds.), The Baden culture around the western Carpathians (= Via Archaeologica). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 275-310
Tyczyńska M. 1968. Rozwój geomorfologiczny terytorium miasta Krakowa (= Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne 17. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Wiślański T. 1969. Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław: Ossolineum
Włodarczak P. 2013. Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce. In I. Cheben and M. Soják (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 373-387
Zabilska M. 2012. Depozyty ze szczątkami mięczaków na stanowiskach kultury łużyckiej z Polski. Charakterystyka i próba określenia ich genezy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 32, 253-289
Zastawny A. 1999. Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badeńskiej w zachodniej części Małopolski. Sprawozdania Archeologiczne 51, 9-55.
Zastawny A. 2000. Kultura badeńska w regionie wielicko-bocheńskim - stan i problematyka badań. Sprawozdania Archeologiczne 52, 9-42
Zastawny A. 2006. Osadnictwo społeczności badeńskiego kręgu kulturowego w Jurze Ojcowskiej. In J. Lech and J. Partyka (eds.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego. Ojców: Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 439-458
Zastawny A. 2009. Obrządek pogrzebowy kultury badeńskiej. In A. Czekaj-Zastawny (ed.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 159-170
Zastawny A. 2011. Chronologia i formy oddziaływań kompleksu badeńskiego w Małopolsce/ Chronologie a formy vlivů badenského komplexu v Malopolsku. In M. Popelka and R. Šmidtová (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí – 2009 (= Praehistorica 29). Praha: Ústav pro archeologii FFUK Praha, 431-449
Zastawny A. 2012. Chronologia absolutna kultury badeńskiej w późnym neolicie Małopolski /3100-2900 BC/. Kraków (unpublished report stored in Narodowe Centrum Nauki: grant N N109181940)
Zastawny A. 2014. Neolityczne osadnictwo strefy „piaskowej” południowego obrzeżenia doliny Wisły pod Krakowem w świetle badań na stanowisku 13 w Kokotowie, gm. Wieliczka, woj. małopolskie. Raport 9, 11-52
Żaki A. 1949. Pierwszy pewny w Polsce grób kultury ceramiki promienistej. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 50, 647-650

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

68

Strona pocz.:

223

Strona końc.:

262

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61222 ; 0081-3834 ; 10.23858/SA68.2016.012

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji