Object structure

Title:

Jaka epistema? O metodzie, kryteriach i przesłankach filozoficznych krytyki literackiej wielkiej „trójcy powieściopisarzy” okresu pozytywizmu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Creator:

Sobieraj, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)

References:

1. A. Baczewski, Eliza Orzeszkowa jako krytyk literacki. Zielona Góra 1981. ; 2. A. Bartoszewicz, O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa-Poznań 1973. ; 3. F. Bogacki, Istota zjawisk psychicznych. 1883. ; 4. F. Bogacki, Mnemonika jako nauka i umiejętność. 1873. ; 5. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. ; 6. H. Buczyńska, Wstęp w: Koło Wiedeńskie. Początek neopozytywizmu. Warszawa 1960. ; 7. P. Chmielowski, Nasi powieściopisarze. Seria 2. Warszawa 1895. ; 8. P. Chmielowski, Powieści ludowe Elizy Orzeszkowej. "Świat" 1891, nry: 19, s. 452-456;  20, s. 467-473. ; 9. P. Chmielowski, Powieści społeczne Elizy Orzeszkowej. "Świat" 1892, nry 1-4. ; 10. P. Chmielowski, Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu. Wilno 1881. ; 11. A. W. Czarnota, John Stuart Mill. Studium z dziejów liberalizmu politycznego. Warszawa-Poznań-Toruń 1986. ; 12. B. Dobroczyński, Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków 2005. ; 13. S. Eile, Ideał powieści pozytywistycznej. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. "Pamiętnik Literacki" 1974, z. 1, s. 83-105. ; 14. W. Feldman, Krytyka polska jaką być powinna. W: Pomniejszyciele olbrzymów. Szkice literacko-polemiczne. Stanisławów 1907, s. 19-40. ; 15. A. Głowacki [B. Prus], Listy. Warszawa 1959. ; 16. W. Głowala, Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna. Wrocław 1985. ; 17. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997. ; 18. É. Hennequin, Zarys krytyki naukowej. Przeł. A. Rawita. Warszawa 1892. ; 19. E. Klimowicz, Utylitaryzm w etyce. Współczesne kontrowersje wokół etyki Johna Stuarta Milla. Warszawa 1974. ; 20. I. Lorenc, Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia. Warszawa 2001. ; 21. E. Macphail, Ewolucja świadomości. Przeł. R. Bartołd. Poznań 2002. ; 22. A. Makowski, Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego. Warszawa 2001. ; 23. H. Markiewicz, "Lalka" Bolesława Prusa. Warszawa 1967. ; 24. M. P. Markowski, O reprezentacji. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006. ; 25. M. P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. Gdańsk 1999. ; 26. M. P. Markowski, Rozumna rzeczywistość. Wprowadzenie do lektury Ericha Auerbacha. W: E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł. i przedm. opatrzył Z. Żabicki. Przedm. do drugiego wyd. M. P. Markowski. Warszawa, b. r., s. V-XIX.. ; 27. A. Martuszewska, Bolesława Prusa "prawidła" sztuki literackiej. Gdańsk 2003. ; 28. I. Matuszewski, Stanisław Witkiewicz i krytyka subiektywna. "Tygodnik Ilustrowany" 1899, nr 20, s. 282-283. ; 29. I. Matuszewski, Subiektywizm w krytyce. "Biblioteka Warszawska" 1897, t. 2, s. 76-103. ; 30. A. Melberg, Teorie mimesis. Repetycja. Przeł. J. Balbierz. Kraków 2002. ; 31. J. S. Mill, System logiki indukcyjnej i dedukcyjnej. Przeł. Cz. Znamierowski. Wstęp K. Szaniawski. T. 1. Warszawa 1962. ; 32. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem. Warszawa 1997. ; 33. H. Morawska, Pojęcia "prawda" i "rzeczywistość" w krytyce francuskiej XIX wieku. W zb.: Sztuka 2 połowy XIX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łódź, listopad 1971. Warszawa 1973. ; 34. S. Morawski, Co to znaczy realizm jako kategoria artystyczna. "Ruch Filozoficzny" 1971, nr 3/4, s. 221-236. ; 35. A. Motycka, Rozum i intuicja w nauce. Zbiór rozpraw i szkiców filozoficznych. Warszawa 2005. ; 36. W. Okoń, Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia. Wrocław 1992. ; 37. W. Olkusz, Elizy Orzeszkowej poglądy na sztuki plastyczne. Pogranicze estetyki i etyki. W: Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa. Studia i szkice. Opole 1998. ; 38. E. Orzeszkowa, Pisma krytycznoliterackie. Zebrał i oprac. E. Jankowski. Wrocław 1959. ; 39. E. Paczoska, Krytyka literacka pozytywistów. Wrocław 1988. ; 40. Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni, przy współudz. M. Kabaty i E. Pieńkowskiej-Rohozińskiej. Seria 1. Wrocław 1980. ; 41. B. Prus, Studia literackie, artystyczne i polemiki. Warszawa 1950. Pisma. Red. Z. Szweykowski. T. 29. ; 42. H. Sienkiewicz, Szkice literackie. T. 1. Warszawa 1951, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 45. ; 43. B. Skarga, Granice historyczności. Warszawa 1989. ; 44. B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte'em a Bergsonem. Warszawa 1975. ; 45. B. Skarga, Polska myśl filozoficzna w epoce pozytywizmu. W zb.: 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Cz. 1. Wybór, oprac., wstęp, przypisy B. Skarga, A. Hochfeldowa. Warszawa 1980. ; 46. B. Skarga, Porządek świata i porządek wiedzy. Ze studiów nad filozofią polską epoki pozytywizmu. W zb.: Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany. Red. A. Hochfeldowa, B. Skarga. Wrocław 1972, s. 17-45. ; 47. J. Such, Johna Stuarta Milla koncepcja uniwersalności oraz niezawodności praw. W zb.: Pojęcie prawa nauki w XIX wieku. Zbiór rozpraw. Do druku przygotował W. Krajewski. Warszawa 1967. ; 48. A. Suchomska-Chabior, Źródła wiedzy psychologicznej Prusa. W zb.: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992. ; 49. W. Szewczuk, Wielki spór o psychikę. Psychologia na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa 1972. ; 50. A. Świętochowski, Dumania pesymisty. Oprac., wstęp E. Paczoska. Warszawa 2002. ; 51. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Wyd. 5. Warszawa 2005. ; 52. W. Tyburski, Metafizyka w dobie pozytywizmu. W zb.: Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Red. R. Jadczak, J. Pawlak. Toruń 1997. ; 53. S. Zamecki, O pojęciu prawa w naukach przyrodniczych u Johna Stuarta Milla. W zb.: Pojęcie prawa nauki w XIX wieku. Zbiór rozpraw. Do druku przygotował W. Krajewski. Warszawa 1967. ; 54. T. Żabski, Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. Wrocław 1979.

Issue:

4

Start page:

73

End page:

97

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)