Obiekt

Tytuł: Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r. : wybrane konteksty interpretacyjne

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 29-60 ; Abstrakt w jęz. ang.

Abstrakt:

Artykuł zawiera analizę udziału kobiet w rebelii antykolektywizacyjnej, jaka miała miejsce we wsi Okół na Kielecczyźnie 28 sierpnia 1953 r. Na podstawie różnorodnej bazy źródłowej (akta sądowe, dokumenty władz partyjnych, relacje świadków, zebrane przez autorów) poczynione zostały ustalenia dotyczące form kobiecego oporu wobec wydzielania masywu spółdzielczego. Podjęta została również próba umieszczenia buntu okolskiego w kontekście podobnych wystąpień w Związku Sowieckim (na początku lat 30. XX wieku) i w krajach Europy Wschodniej po 1948 r.

Bibliografia:

Benken P., Wypadki gryfickie 1951 r., Szczecin 2014 ; Bereza T., Represje wobec przeciwników kolektywizacji w województwie rzeszowskim, w: Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1956). Materiały z konferencji naukowej 5–6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie, t. 1, red. J. Gmitruk, Z. Nawrocki, Warszawa 2003, s. 273–301 ; Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949–1950, wybór i opracowanie Ł. Kamiński, Warszawa 2004 ; Conquest R., The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror-Famine, London 1988 ; Cristoloveanu C., Conflict in the Countryside: Peasants, Resistance and the Romanian Communist State during Collectivization, 1949–1953, w: Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (Anti-Communist Resistance in Central and Eastern Europe: Anthology of the International Scientific Conference), Bratislava 2012 ; Dobieszewski A., Kolektywizacja wsi polskiej 1948–1956, Warszawa 1993. ; Fitzpatrick S., Stalin’s Peasants. Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization, New York 1994 ; Florczyk K., Opór jako „oporność”. Praktyki oporu kobiet w Polsce w latach 1948–1956, w: Płeć buntu. Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce w latach 1944–1989 na tle porównawczym, red. N. Jarska i J. Olaszek, Warszawa 2014 ; Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994. ; Głażewska E., Płeć i antropologia. Kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Toruń 2005 ; Government, Law and Courts in the Soviet Union and Eastern Europe, ed. by V. Gsovski, K. Grzybowski, vol. 2, F.A. Praeger, New York 1959 ; Gruev M., Collectivization and Social Change in Bulgaria, 1940s–1950s, w: The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, ed. C. Iordachi, A. Bauerkämper, Budapest–New York 2014 ; Gruev M., Preorani slogove. Kolektivizaciâ i socialna promiana v B”lgarskiâ severozapad 40-te–50-te godini na XX vek, Sofiâ 2009 ; Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998 ; Kaliński J., Forsowna kolektywizacja rolnictwa (1948–1956), „Kwartalnik Historyczny” 1 (1984) ; Kamiński Ł., Chłopi dolnośląscy wobec kolektywizacji wsi, w: Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1956). Materiały z konferencji naukowej 5–6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie, t. 1, red. J. Gmitruk, Z. Nawrocki, Warszawa 2003 ; Kligman G., Creating Communist Authority: Class Warfare and Collectivization in Ieud (Maramureş Region), in: Transforming Peasants, Property and Power: the Collectivization of Agriculture in Romania, 1949–1962, ed. C. Iordachi, D. Dobrincu, Budapest–New York 2009 ; Kligman G., Verdery K., Peasants under Siege. The Collectivization of Romanian Agriculture, 1949–1962, Princeton 2011 ; Kolektywizacja wsi województwa lubelskiego w 1953 roku, wybór i oprac. K. Kozłowski, Warszawa 1999 ; Konefał J., Opór mieszkańców wsi Lipnica przed kolektywizacją, „Prace Historyczno-Archiwalne” 10 (2001) ; Korbonski A., Politics of Socialist Agriculture in Poland: 1945–1960, New York 1965 ; Kovács J., A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában: a vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete, 1945–1965, Budapest 2012 ; Kovács J., The forced collectivization of Agriculture in Hungary, 1948–1961, w: The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, ed. C. Iordachi, A. Bauerkämper, Budapest–New York 2014 ; Kovács T., Kovács J., Collectivisation and decollectivisation in Hungary. Historical problems of landed property during the political dictatorship, „Studia Historiae Oeconomicae” 28–29 (2010–2011) ; Kudela-Świątek W., Odpamiętanie. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków 2013 ; Kura A., Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948–1956, Warszawa 2006. ; Kurkowska-Budzan M., Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Bialostocczyźnie, Kraków 2009 ; Lewandowska I., „Oral history” we współczesnej Polsce – badania, projekty, stowarzyszenia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 1 (2011) ; Lopatin L.N., Lopatina N.L., Kolletivizaciâ i raskulačivanie (očevidcy i dokumenty svidetelstvuût), Kemerovo 2009 ; Markiewicz M., Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948–1956, Białystok 2010 ; Materiały archiwalne do „wydarzeń gryfickich” z 1951 r., oprac. K. Kozłowski, Szczecin 1992 ; Miernik G., My” i „Oni”, Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, Kielce 2007 ; Miernik G., Opór chłopów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim, 1948–1956, Kielce 1999 ; Miernik G., Opór kobiet przeciw kolektywizacji – najważniejsze konteksty, w: Płeć buntu. Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce w latach 1944–1989 na tle porównawczym, red. N. Jarska i J. Olaszek, Warszawa 2014 ; Migev V., Kolektivizaciâta na b”lgarskoto selo (1948–1958 g.), Sofiâ 1995 ; Opór chłopów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948–1956, red. nauk. F. Gryciuk, Siedlce 1997 ; Próchniak L., Kolektywizacja rolnictwa w powiecie piotrkowskim 1948–1956, „Zeszyty Wiejskie” 13 (2008) ; Próchniak L., Kolektywizacja w regionie łódzkim, Łódź 2003 ; Robakowski K., Społeczno-polityczne problemy rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce w latach 1944–1956, Poznań 1986 ; Rocznik Statystyczny 1956, Warszawa 1956 ; Rocznik Statystyczny 1957, Warszawa 1957 ; Sovetskaâ derevnâ glazami OGPU-NKVD, t. 3: 1930–1934, kn. 1: 1930–1931, red. A. Berelovič, V. Danilov, Moskva 2003 ; Spałek R., Komuniści przeciw komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Warszawa 2014 ; Spulber N., The Economics of Communist Eastern Europe, London 1957 ; Storella C.J., Sokolov A.K., The Voice of People. Letters from the Soviet Village 1918–1932, New Haven–London 2013 ; Szpak E., Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa 2013 ; The Collectivization of agriculture in communist Eastern Europe. Comparison and entanglements, edited by C. Iordachi and A. Bauerkämper, Budapest-New York 2014 ; Transforming Peasants, Property and Power: the Collectivization of Agriculture in Romania, 1949– 1962, ed. C. Iordachi, D. Dobrincu, Budapest–New York 2009 ; Viola L., Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and Culture of Peasant Resistance, New York Oxford 1999 ; Wädekin K.E., Agrarian Policies in Communist Europe, London 1982 ; Wylegała A., Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”, Toruń 2014 ; Zbiór przepisów prawnych dotyczących spółdzielczości produkcyjnej. Według stanu na dzień 31 XII 1954, oprac. I. Kwaśniewska, Warszawa 1955

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

14

Strona pocz.:

29

Strona końc.:

60

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61444 ; 2450-8357

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji