Object structure
Title:

„Przygody ciała” – podmiotowość i groteska w powieści „Matuga idzie” Mariana Pankowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Creator:

Mojsak, Kajetan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pankowski, Marian ; subjectivity ; grotesque

References:

1. M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982, s. 278-488.
2. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A., A. Goreniowie. Oprac., wstęp i komentarze S. Balbus. Kraków 1975.
3. S. Barć, Główne aspekty pisarstwa Mariana Pankowskiego. W zb.: Pisarska rozróba. W 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego. Red. S. Barć, T. Korzeniowski, B. Przystasz. Sanok 1990, s. 10-39.
4. S. Barć, Marian Pankowski. Poeta-prozaik-dramaturg. Lublin 1991.
5. K. Bartoszyński, Podmiot, fabuła, postać. W: Kryzys czy trwanie powieści: studia literaturoznawcze. Kraków 2004, s. 111-130.
6. M. Bielecki, Ślady kryzysu podmiotu i... postmodernistycznych nań odpowiedzi. W: Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza. Kraków 2004, s. 276-313.
7. Z. Bieńkowski, Pamiętnik wyobcowania. W: Modelunki. Warszawa 1966, s. 363-373.
8. R. Bjornson, The Picaresque Hero in European Fiction. Madison 1977.
9. A. Burghardt, Kresowe ojczyzny Janusza Szubera i Mariana Pankowskiego. W zb.: Góry, literatura, kultura. T. 3. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1998, s. 131-142.
10. R. Chodźko, Ugorowanie i Kartoflania. W: Strefy konfesji i kreacji. Studia o polskiej prozie współczesnej. Cz. 1. Białystok 1992, s. 329-335.
11. A. van Crugten, Marian Pankowski-kozak i moralista. „Oficyna Poetów” 1975, nr 3, s. 15-17.
12. M. Czermińska, Postawa autobiograficzna. W: Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie. Gdańsk 1987, s. 7-28.
13. E. Czerwińska, Historia pewnej tożsamości. [Rec. M. Pankowski, Matuga idzie. Przygody. Lublin 1983]. „Literatura” 1984, nr 4, s. 55.
14. E. Destrée-Van Wilder, Odbiór twórczości Mariana Pankowskiego na Zachodzie. W zb.: Pisarska rozróba. W 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego. Red. S. Barć, T. Korzeniowski, B. Przystasz. Sanok 1990, s. 51-64.
15. J. Drzewucki, Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość. "Acta Pancoviana" 2004, nr 3, s. 52-56.
16. Z. Fiszbak, Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego. „Folia Litteraria Polonica” 2002 z. 5, s. 137-153.
17. A. Fiut, Białe rękawiczki i herbata z cytryną. W: Pytanie o tożsamość. Kraków 1995, s. 59-73.
18. A. Fiut, Pankowski: mity i seks. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 131-141.
19. D. Folscheid, Współczesna alienacja podmiotowości: podmiotowość bez podmiotu i podmiot bez podmiotowości. Przeł. M. Kowalska. W zb.: Podmiotowość i tożsamość. Red. J. Migasiński. Warszawa 2001.
20. L. Fryde, Conrad i kryzys powieści psychologicznej. W: Wybór pism krytycznych. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1966, s. 307-313.
21. M. Głowiński, Parodia konstruktywna. O „Pornografii” Gombrowicza. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane. T. 5. Kraków 2000, s. 225-243.
22. W. Gombrowicz, Dzieła. T. 14: Varia. - Publicystyka.-Wywiady.-Teksty różne 1963-1969. Red. naukowa tekstu I. Błoński, J. Jarzębski. Wybór i układ tekstów J. Jarzębski, K. Jeżewski. Tłum. I. Kania [i in.]. Kraków 1997.
23. H. Gosk, Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. Izabelin 2002.
24. C. Guillen, Toward a Definition of the Picaresque. W: Literature as System. Essays toward the Theory of Literary History. Princeton 1971, s. 71-106.
25. J. Jakóbczyk, Sentymentalne prowokacje, czyli o prozie Mariana Pankowskiego. W zb.: Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. Red. M. Kisiel, W. Wójcik. Katowice 1996, s. 101-117.
26. W. Kayser, Próba określenia istoty groteskowości. Przeł. R. Handke. W zb.: Groteska. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2003, s. 17-30.
27. K. Kurek, Teatrowanie Mariana Pankowskiego [rec.: K. Latawiec, Na scenie świata i teatru]. W zb.: Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Red. E. Kalemba-Kasprzak, D. Ratajczak. Wrocław 1998, s. 315-319.
28. A. W. Labuda, O literackich i nieliterackich obrazach postaci. „Teksty” 1979, nr 4, s. 46-57.
29. K. Latawiec, Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego. "Acta Pancoviana" 1999, nr 2 s. 35-43.
30. K. Latawiec, Twórczość Mariana Pankowskiego na tle tradycji kulturowej i przemian artystycznych literatury współczesnej. W zb.: Pisarska rozróba. W 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego. Red. S. Barć, T. Korzeniowski, B. Przystasz. Sanok 1990, s. 40-50.
31. W. Ligęza, Anarchia i forma. Uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego. "Acta Pancoviana" 1999, nr 2, s. 53-63.
32. W. Ligęza, Marian Pankowski-od formy do anarchii. W: Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. Kraków 2001, s. 223-256.
33. A. Lisiecka, Między "Finnegans Wake” a Leśmianem. „Oficyna Poetów” 1978, nr 2, s. 32-34.
34. W. Maciąg, Próba podmiotu absolutnego. Witold Gombrowicz. W: Nasz wiek XX: przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980. Wrocław 1992, s. 128-138.
35. H. Markiewicz, Postać literacka. W: Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984, s. 145-166.
36. S. Miller, The Picaresque Novel. Cleveland 1976.
37. A. Morawiec, Tematyka lagrowa w twórczości Mariana Pankowskiego. W zb.: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. Red. R. Jagodzińska, A. Morawiec. Łódź 2003, s. 25-42.
38. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze. Ślady obecności. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001, s. 50-87.
39. M. Pankowski, Dług wdzięczności. "Acta Pancoviana" 2005, nr 4, s. 15-24.
40. M. Pankowski, Matuga idzie. Przygody. Lublin 1983.
41. M. Pankowski, Tygodnik filmowy widziany w Brukseli [wiersz]. „Twórczość” 1951, nr 1, s. 37-38.
42. M. Płachecki, Z zagadnień poetyki powieści realistycznej. Dystans narracyjny-bohater-zdarzenie. W zb.: Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. Warszawa-Wrocław 1982, s. 87-100.
43. P. Ricouer, Cierpienie nie jest bólem. W: Filozofia osoby. Przeł. M. Frankiewicz. Kraków 1992, s. 55-63.
44. K. Ruta-Rutkowska, Dramaturgia Mariana Pankowskiego: problemy poetyki dramatu współczesnego. Warszawa 2001.
45. K. Ruta-Rutkowska, Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego. "Acta Pancoviana" 2004, nr 3, s. 32-43.
46. K. Ruta-Rutkowska, Romantyczne kreacje postaci w dramatach Mariana Pankowskiego. "Acta Pancoviana" 1999, nr 2, s. 44-52.
47. K. Ruta-Rutkowska, Twórczość Mariana Pankowskiego a destrukcja romantyzmu. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2004, R. 39, s. 7-23.
48. P. Sawicki, Czy Marian Pankowski jest pisarzem pornograficznym? "Acta Pancoviana" 1999, nr 2, s. 64-74.
49. G. Simmel, Filozofia przygody. W: Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2006.
50. U. Wicks, Picaresque Narrative, Picaresque Fictions. A Theory and Research Guide. New York 1989.
51. A. Wieczorkiewicz, Pikarejskie włóczęgi. W: Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga.Gdańsk 1996, s. 107-147.
52. K. Wyka, Problem zamiennika gatunkowego w pisarstwie Różewicza. W: Różewicz parokrotnie. Oprac. M. Wyka. Warszawa 1977, s. 83-99.
53. A. Zawadzki, Autor. Podmiot literacki. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006, s. 217-247.

Issue:

4

Start page:

123

End page:

144

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: