RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Organized and specialized camp of gatherers? From the results of use-wear and spatial analyze of the Mesolithic sources from site Ludowice 6

Creator:

Osipowicz, Grzegorz

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 63 (2015)

Publisher:

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ; Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 31 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This article attempts to interpretation function and probable internal, spatial organization of the one from the Late Mesolithic camps, discovered at site Ludowice 6, Wąbrzeźno commune. The basis for conclusions drawn were primarily the results of use-wear analyze, which included all discovered flint artefacts. As the result, 155 specimens with traces of use were identified, dominated by silica plant processing tools (curved knives). It allowed the hypothesis of functional specialization of the camp. The differences discovered in tools structure of the individual flint scatters allowed also to comments on differences in their origin and interpretation of the activities carried out in their area. Spatial analysis conducted, made possible the identification of the raw materials processing zones and to formulate hypotheses concerning the internal arrangement of the usage area. The regularities observed here, in case of positive verification on other sites, can improve our knowledge on the organization of usable space of the Middle Stone Age hunters camps from Polish Lowland

References:

Baxter M.J., Beardah C.C. 1997. Some Archaeological Applications of Kernel Density Estimates. Journal of Archaeological Science 24, 347-354.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440396901193?via%3Dihub -
Beardah C.C. 1999. Uses of Multivariate Kernel Density Estimates in Archaeology. (W:) L. Dingwall, S. Exon, V. Gaffney, S. Laflin i M. van Leusen (red.), Archaeology in the Age of the Internet. CAA97. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 25th Anniversary Conference, University of Birmingham, April 1997 (BAR International Series 750, CD-ROM). Oxford.
Boroń T. 2004. Układy przestrzenne w krzemienicach kultury janisławickiej na podstawie zespołów krzemiennych z wykopów 4 i 7 ze stanowiska Nieborowa 1, gm. Sawin, woj. lubelskie. Archeologia Polski XLIX (1-2), 7-32.
Crombe P., Perdaen Y., Sergant J., Caspar J.P. 2001. Wear analysis on Early Mesolithic microliths from the Verrebroek site, East Flanders, Belgium. Journal of Field Archaeology 28 (3/4), 253-269.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/jfa.2001.28.3-4.253 -
Galiński T. 2011. Organizacja terytorialna osadnictwa łowców mezolitycznych. Studia na przykładzie obszaru rynny plejstoceńskiej dolnej Odry. Archeologia Polski LVI (1-2), 89-134.
Grace R. 1990. The limitations and applications of usewear analysis. (W:) B. Gräslund, H. Knutsson, K. Knutsson, J. Taffinder (red.), The Interpretative Possibilities of Microwear Studies. Proceedings of the International Conference on Lithic Use-wear Analysis, 15th-17th February 1989 in Uppsala, Sweden. Societas Archaeologica Upsaliensis 14, 9-14.
Gumiński W. 2012. Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu wyspy Szczepanki (Sektor „A”) na Mazurach. Światowit IX (L)/B, 87-144.
Hayden B. 1990. The right rub: hide working in high ranking households, (W:) B. Gräslund, H. Knutsson, K. Knutsson, J. Taffinder (red.), The Interpretative Possibilities of Microwear Studies, Proceedings of the International Conference on Lithic Use-wear Analysis, 15th-17th February 1989 in Uppsala, Sweden, Societas Archaeologica Upsaliensis 14, 89-102.
Ho Ho Committee 1979. The Ho Ho classification and nomenclature Committee Report. (W:) B. Hayden (red.), Lithic use-wear analysis. New York, 133-135.
Juel Jensen H. 1982. A preliminary analysis of blade scrapers from Ringkloster. A Danish late Mesolithic site. Studia Praehistorica Belgia 2, 323-327.
Juel Jensen H. 1994. Flint tools and plant working, hidden traces of stone age technology. A use wear study of some Danish Mesolithic and TRB implements. Aarhus.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004287?via%3Dihub –
Juel Jensen H., Petersen E.B. 1985. A functional study of lithic from Vaenget Nord. A Mesolithic site at Vedbaek, N. E. Sjælland. Journal of Danish Archaeology 4, 40-51.
Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. 2008. Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim. Archeologia Polski LIII (2), 243-288.
Kirkowski R. 1994. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ziemi Chełmińskiej. Zarys systematyki chronologiczno-genetycznej, (W:) L. Czerniak (red.) Neolit i początki epoki brązu na Ziemi Chełmińskiej. Grudziądz, 57-100.
Knarrström B. 2001. Flint: a Scanian hardware. Malmö.
Knutsson K. 1990. A new lithic scene. The archaeological context of used tools. (W:) B. Gräslund, H. Knutsson, K. Knutsson, J. Taffinder (red.), The Interpretative Possibilities of Microwear Studies, Proceedings of the International Conference on Lithic Use-wear Analysis, 15th-17th February 1989 in Uppsala, Sweden, Societas Archaeologica Upsaliensis 14, 15-30.
Korobkowa G. F. 1999. Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną. Toruń.
Kukawka S. 1997. Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego. Toruń.
Osipowicz G. 2010. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne. Toruń.
Osipowicz G. 2013. Przemysł ze skał niekrzemiennych w mezolicie ziem polskich? Z wyników badań stanowiska Ludowice 6, gm. Wąbrzeźno. Przegląd Archeologiczny 61, 145-188.
Osipowicz G. 2015. First Mesolithic curved knives, microdenticulate and tool with polish of type 23 from Polish Lowland. (W:) The Significance of Experimentation for the Interpretation of the Archaeological Processes: Methods, Problems and Projects (w druku).
Osipowicz G., Jankowski M., Makowiecki D., Weckwerth P. 2014. Obozowiska mezolityczne ze stanowiska Ludowice 6, powiat wąbrzeski, siedlisko zachodnie. WiadomościArcheologiczne LXV, 149-195.
Schild R., Marczak M., Królik H. 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych. Wrocław.
Sorensen A., Roebroeks W., van Gijn A. 2014. Fire production in the deep past? The expedient strike-alight model. Journal of Archaeological Science 42, 476-486.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004287?via%3Dihub -
Stapert D., Johansen L. 1999. Flint and pyrite: making fire in the Stone Age. Antiquity 73, 765-777.
Sulgostowska Z. 2005. Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwiną i górnym Dniestrem: studium dystrybucji wytworów ze skał krzemionkowych. Warszawa.
van Gijn A.L. 1989. The wear and tear of flint principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages. Acta Praehistorica Leidensia 22.
van Gijn A.L. 1990. Functional differentiation of Late Neolithic settlements in the Dutch costal area. (W:) B. Gräslund, H. Knutsson, K. Knutsson, J. Taffinder (red.), The Interpretative Possibilities of Microwear Studies, Proceedings of the International Conference on Lithic Use-wear Analysis, 15th-17th February 1989 in Uppsala, Sweden, Societas Archaeologica Upsaliensis 14, 77-87.
van Gijn A.L. 2010. Flint in focus, Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age. Leiden.
Vaughan P.C. 1985. Use-wear analysis of flaked stone tools. Tuscon.
Vaughan P.C., Bocquet A. 1987. Première etude fonctionelle d’outils lithiques néolithiques du village de Charavines, Isère. L’Antropologie 91, 399-410.
Wheatley D., Gillings M. 2002. Spatial technology and archaeology, The archaeological Application of GIS. New York.
http://www.tandfebooks.com/action/showBook?doi=10.4324/9780203302392 -
Winiarska-Kabacińska M. 2007. Dąbrowa Biskupia 71: Mesolithic hunters’ camp? (W:) M. Masojć, T. Płonka, B. Ginter, S.K. Kozłowski (red.), Contributions to the Central European Stone Age, papers dedicated to the late Professor Zbigniew Bagniewski. Wrocław, 153-160.
Winiarska-Kabacińska M. 2010. Analiza traseologiczna. (W:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późno paleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim. Poznań, 61-62.
Zastawny A. 2000. Kultura badeńska w regionie wielickobocheńskim – stan i problematyka badań. Sprawozdania Archeologiczne 52, 9-42.
Zastawny A. 2006. Osadnictwo społeczności badeńskiego kręgu kulturowego w Jurze Ojcowskiej na tle regionów sąsiednich. (W:) J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego. Ojców, 439-458.
Zastawny A. 2008. The Baden and the Funnel Beaker-Baden Settlement in Lesser Poland. (W:) M. Furholt, M. S zmyt, A. Zastawny (red.), The Baden Complex and the Outside World. SAO/SPEŚ 4. Bonn, 177-188.
Zastawny A. 2011. Chronologia i formy oddziaływań kompleksu badeńskiego w M ałopolsce. Chronologie a formy vlivů badenského komplexu v Malopolsku. (W:) M. Popelka, R. Šmidtová (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí – 2009. Praehistorica 29. Praha, 431-449.
Zastawny A. 2012. Chronologia absolutna kultury badeńskiej w późnym neolicie Małopolski /3100-2900 BC/ (niepublikowany raport z realizacji projektu badawczego w N arodowym Centrum Nauki: N N109 181940), Kraków.
Zastawny A. 2015. Absolute chronology of the Baden culture in Lesser Poland – new radiocarbon dates. (W:) M. Nowak, A. Zastawny (red.), The Baden culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Kraków, 191-219.
Zastawny A., Bober J., Valde-Nowak P. 2009. Kultura badeńska – katalog źródeł. (W:) A. Czekaj-Zastawny (red.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC). The funerary rite of the Danubian cultures in the Neolithic of southeastern Poland (5600/5500-2900 BC). Kraków, 453-469.
Zemełka S. 1959. Groby kultury ceramiki promienistej i sznurowej w Zesławicach, pow. Kraków. Materiały Archeologiczne 1, 81-96.
Żurowski J. 1933. Problem kultury ceramiki promienistej w Polsce. Wiadomości Archeologiczne 12, 159.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

63

Start page:

59

End page:

85

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61633 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information