Obiekt

Tytuł: Pokusy czasu oblężenia. O trawestacjach literatury religijnej w staropolskim piśmiennictwie politycznym

Twórca:

Instytut Badań Literackich

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku, przeł. J. Prokopiuk, PIW, Warszawa 1972,s. 319 i n.
2. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 80.
3. Św. Bernard z Clairvaux, De laude novae militiae ad Milites Templi, rozdz. III, w: Opera omnia, t. 1, ed. J. Mabillon, J.P. Migne, Paris 1854, Patrologiae Latinae Cursus Completus, ed. J.P. Migne, t. 182, szp. 924.
4. J.S. Bystroń, Komizm, ZNiO, Wrocław 1960, s. 204.
5. R. Caillois, Wojna isacrum, w: tegoż, Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, oprac. A. Osęka, PIW, Warszawa 1973, s. 162-169.
6. A. Czechowicz, Katolicyzm sarmacki, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Neriton, Warszawa 2009, s. 215-216.
7. A. Czyż, Ton dziecięcy Miaskowskiego, „Ogród” 1991 nr 3, s. 109-126.
8. Dies irae, w: Poezja związku święconego i rokoszu Lubomirskiego, oprac. J. Nowak-Dłużewski, Ossolineum, Wrocław 1953, s. 184.
9. P. Dybel, Polityka jako antagonizm. Implikacje myśli politycznej Sigmunda Freuda, w: tegoż, Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem, Universitas, Kraków 2009, s. 407.
10. J. Dygdała, Tumult toruński 1724 roku, w: Historia Torunia, t. 2, cz. 3: Między barokiem i oświeceniem (1660-1793), oprac. J. Dygdała, S. Salmonowicz, J. Wojtowicz, TNT, Toruń 1996, s. 186-197.
11. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 29, Akademia Umiejętności, Kraków 1933, s. 294 (s.v. Sterne).
12. D. Foster, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001, s. 281.
13. Z. Freud, Ego i id, w: tegoż Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1994, s. 91-94.
14. W. Gastpary, Sprawa toruńska w roku 1724, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1969.
15. J. Grobis, Czasy saskie w sentymentach i resentymentach oświeconych, w: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996, s. 36-38.
16. A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 32.
17. Cz. Hernas, Barok, PWN, Warszawa 1998, s. 425-427.
18. F.E. Hoevels, Psychoanaliza i religia. Pisma zebrane, przeł. W. Kunicki, Ahriman-International, Zgorzelec 2007, s. 12-15.
19. [F.S. Jezierski], Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, jaki był około roku 1735 napisany przez JP. Sterne w języku angielskim, potem przełożony po francusku, a teraz na koniec po polsku, [rz.] Drukarnia Jego Cesarsko-Apostolskiej Mości, Sambor 1790, s. 8-9.
20. K.M. Juniewicz, Refleksyje duchowne, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 37, w. 2857-2862; 2875-2880, s. 107-108.
21. Katechizm konfederacki, w: Literatura konfederacji barskiej, oprac. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Konończuk, J. Wójcicki, t. 3, DiG, Warszawa 2005, s. 42-43.
22. W. Kochowski, Psalmodia polska XXVII, 28-29, wyd. P. Borek, Universitas, Kraków 2003, s. 72.
23. M. Korczyński, Katechizm dla dzieci wiejskich ku parochów wygodzie spisany, wyd. 2, Franciszek Piller, Lwów 1829, t. 1, s. 181.
24. J. Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, przeł. A. Turczyn, Universitas, Kraków 2010, s. 80-81.
25. Krótkie rzeczy potrzebnych zstrony wolności a swobód polskich zebranie, wyd. K.J. Turowski, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Kraków 1859, Biblioteka Polska, Seria na R. 1859, z. 11, s. 12.
26. M. Kuźma, Ewangelia, polityka i karnawał. O „Kontynuacji Biblii Targowickiej” Józefa Kossakowskiego, „Napis” 2007, seria XIII, s. 257, 258, 262.
27. M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary wkulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Studia Staropolskie. Series Nova, t. 21, s. 19.
28 „Logos” Warszawski Antykwariat Naukowy Trzydziesta czwarta aukcja antykwarska. Katalog, Logos, Warszawa 2008, s. 33 (poz. 91).
29. J. Maciejewski, Przedmowa, do: Literatura konfederacji barskiej, oprac. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Konończuk, J. Wójcicki, t. 1, DiG, Warszawa 2005, s. 16-17.
30. Sz. Majchrowicz, Trwałość szczęśliwa królestw albo ich smutny upadek…, cz. 2: Szczęśliwość polskiego narodu, Drukarnia Akademii S.J., Lwów 1764, s. 170.
31. H. Markiewicz, Parodia a inne gatunki literackie (problemy terminologiczne), w: tegoż, Nowe przekroje izbliżenia. Rozprawy iszkice z wiedzy o literaturze, PIW, Warszawa 1974, s. 102-118.
32. Modlitwa konfesyji targowickiej, Rkps Bibl. Uniw. Śląskiego w Katowicach, sgn. R 217 III, k. 33r.
33. J.U. Niemcewicz, Fragment biblii targowickiej. Księgi Szczęsnowe, w: Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej, s. 160.
34. J. Nowak-Dłużewski, Formy religijne staropolskiej poezji politycznej, „Pamiętnik Literacki”, R. 35: 1938, s. 112-113.
35. A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski między Europą i Sarmacją, cz. I: Profile izarysy całości, Neriton, Warszawa 2009-2011, s. 271-272.
36. Ojcze nasz (Vater unser), przeł. T. Zakolski, w: Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, oprac. J.A. Choroszy, Wydz. Filologiczny UWr, Wrocław 2008, t. 2, s. 257.
37. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Wydawnictwo KUL, Lublin 1992, s. 58.
38. Opera holenderska przez komedyją lub bal w maszkach się odprawujący na sali Królestwa Polskiego stan tego państwa reprezentująca w teraźniejszych okolicznościach, rkps Bibl. Raczyńskich, sgn. 1726, s. 409-412.
39. Pacierz do Króla Jegomości, w: Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, oprac. J.A. Choroszy, Wydz. Filologiczny UWr, Wrocław 2008, t. 2, s. 39.
40. Pacierz dworski vivente Joanne Casimiro et uxore illius Maria Ludwika, w: Poezja związku święconego i rokoszu Lubomirskiego, oprac. J. Nowak-Dłużewski, Ossolineum, Wrocław 1953, s. 182.
41. Pacierz konfederacki (inc.: Bez Boga, cnoty, Ciołku Stanisławie…), w: Literatura konfederacji barskiej, oprac. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Konończuk, J. Wójcicki, t. 3, DiG, Warszawa 2005, s. 217.
42. Pean afflictae Poloniae in concentum prosae Dies irae compositum, rkps Bibl. im. Zielińskich w Płocku, sgn. 577, s. 623.
43. M. Pieczyński, Wprowadzenie do lektury, w: K.M. Juniewicz, Refleksyje duchowne, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 37, s. 18-21.
44. P. Pietrzyk, „Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nas za panowania swego”… – o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia, „Napis” 2008, seria XIV, s. 64-65.
45. F. Pułaski, Wykaz inwentarzowy rękopisów Biblioteki Ordynacji hr. Krasińskich nieobjętych katalogiem Fr. Pułaskiego (T. 1 cz. 1-sza, 2-ga), sporządzony 1 października 1910 r., w: tegoż, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Fundusz Świdzińskich, Warszawa 1915, s. 24.
46. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, PWN, Warszawa 1977, s. 150.
47. S. Salmonowicz, Otoruńskim tumulcie zroku 1724, „Odrodzenie i Reformacja wPolsce” 1983 t. 28, s. 166-168.
48. H. Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku, t. 2, Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera, Kraków 1866, s. 455.
49. H. Segal, Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972-1995, przeł. D. Golec i in., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 236.
50. Sixteenth Century Pamphlets. Flugschriften des 16. Jahrhunderts, ed. H.J. Köhler, http://www.brill.com/files/brill.nl/specific/flug_guide_part2_1-21.pdf (9.02.2012).
51. W. Stanek, Konfederacje a ewolucja mechanizmów walki politycznej w Rzeczypospolitej XVIII wieku, w: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996, s. 137-139.
52. M. Szyszkowski, Katechizm rzymski albo krótka nauka katolicka… przełożona przez ks. Jana Poszakowskiego, Drukarnia Akademicka Soc. Jesu, Lwów 1752, s. 64-65.
53. M. Ślusarska, Między polityką a religią. Orytuałach irytualności konfederacji barskiej, „Napis” 2010 seria XVI, s. 281-289.
54. J. Tazbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Interpress, Warszawa 1987, s. 55-56.
55. E. Weller, Die Falschen und fingirten Druckorte. Repertorium der seit Erfindung der Buchdruckkunst unter falscher Firma erschienen Schriften. Deutscher und lateinischer Teil, Falcke u. Rössler, Leipzig 1858, s. 3.
56. Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s. 237-238; Ojcze nasz – nasz, t. 2, s. 113.
57. J. Ziomek, Parodia jako problem retoryki, w: tegoż, Rzeczy komiczne, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2000, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 25, s. 79-138.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

311

Strona końc.:

336

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62366 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-04-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

151

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80854

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji