Object structure

Title:

Herbarz (staropolski) jako gatunek literacki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Piskała, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

heraldry ; emblem ; Old Polish literature

References:

1. Alexander ab Immaculata Conceptionae B.M.V., Castris et astris, Marsowi i Jezusowi hołdujący kawaler I.P Władysław z Lubrańca Dąbski, towarzysz R.P. Jaśnie Wielmożnego I.P. Józefa Bogusława Słuszki, marszalka nadwornego W.X.L. kazaniem pogrzebowym w Kościele krakowskim Michała s. ogłoszony […] dnia 23 Marca Roku P. 1684, uczyniona przy tem starożytnej Godziemby altimetria z przydaniem pewnych do Altimetryjej, na pożytek pospolity, przed prasą drukarską dygresyj, Kraków [br.], k. B1r oraz C1v. ; 2. M. Antoniewicz, O recepcji twórczości heraldycznej Wojciecha Wijuka Kojałowicza w XVII-XIX wieku, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, Seria Zeszyty Historyczne 2000 t. 6, s. 5-14. ; 3. S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim: druga połowa XVI wieku-XVII wiek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009. ; 4. British Heraldry from Its Origins to c. 1800, comp., ed. R. Marks, A. Payne, British Museum Publications Ltd., London 1978, s. 43-45. ; 5. B.W. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie Polskim w średniowieczu i renesansie na tle europejskim, DiG, Warszawa 2003, s. 183-236. ; 6. P. Buchwald-Pelcowa, Stemmaty akademickie, w: Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia, Ossolineum, Wrocław 1981, s. 51-52. ; 7. M. Cetwiński, Wokół „Klejnotów”, w: Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertel, J. Wroniszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1987, s. 127-148. ; 8. B. Chmielowski, Zbiór krótki herbów polskich oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków, Gröl, Warszawa 1703. ; 9. S. Cynarski, Herburt Jan Szczęsny, PSB, t. 9, Ossolineum, Wrocław 1960-1961, s. 444. ; 10. B. Czarski, Stemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012. ; 11. J.K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, z rękopisów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczytał, wstępem i przypisami opatrzył Z. Pentek, BK, Kórnik 1995. ; 12. I.M. Dacka, „Korona polska” Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldyczego, DiG, Warszawa 2004, s. 20. ; 13. I.M. Dacka-Górzyńska, Wokół herbów – erudycje Gabriela Rzączyńskiego, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, DiG, Warszawa 2009, s. 133-156. ; 14. S. Damalewicz, Vitae Vladislaviensium episcoporum…, Cracoviae 1642. ; 15. M. Derwich, M. Cetwiński, Herby, legendy, dawne mity, KAW, Warszawa 1987. ; 16. J. Długosz, T. Treter, Vitae episcoporum Posnaniensium…, Brunsbergae 1604. ; 17. W. Dworzaczek, Genealogia, PWN, Warszawa 1959, s. 111. ; 18. S. Duńczewski, Herbarz wielu domów Korony Polskiej […], Kraków 1757, t. 1-2. ; 19. P. Dybek, Uwagi o kompozycji „Pocztu herbów” Wacława Potockiego, „Pamiętnik Literacki” 2002 z. 1, s. 137-153. ; 20. P. Dymmel, Pierwsza redakcja najstarszego herbarza polskiego, w: Ludzie i herby w dawnej Polsce, s. 89-113. ; 21. P. Dymmel, Problem autorstwa „Klejnotów”, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1993 t. 1 (XII), s. 59-75. ; 22. P. Dymmel, Stemmata nobilium. Herby rycerskie w rękopisie Roczników Jana Długosza z końca XVI w., „Ze Skarbca Kultury” 1997 z. 51, s. 21-43. ; 23. A. Dzięcioł, Książka jako symbol w kulturze polskiej XVII wieku, Zamek Królewski. „Arx Regia”, Warszawa 1997, s. 63-64. ; 24. M. Friedberg, wstęp do: Klejnoty Długoszowe, wyd. M. Friedberg, „Roczniki Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1930 t. 10, Kraków 1931, s. 4-28. ; 25. Ae. Gelenius, De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Augustae urbiorum urbis, Coloniae Agrippinae apud Iodocum Kalcovium 1645, s. 123-126. ; 26. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław 1998, s. 194. ; 27. Ch. Gołembiowski, Pojedynek śmierci z życiem, na pogrzebie Jego Mości Pana Krzysztofa Zygmunta Paca […] i Jaśnie Wielmożnej Jej mości Paniej Clary Isabelli Eugenijej Pacowej […] dożywotnych przyjaciół żałobna mowa […] w kościele oo. kamedułów in Monte Pacis reprezentowany, Warszawa 1685, k. B2r. ; 28. J. Gorczyn, Herby Królestwa Polskiego, Kraków 1630 (drugie wydanie 1653). ; 29. S. Górzyński, J. Kochanowski Herby szlachty polskiej, Wydawnictwa UW i Alfa, Warszawa 1993, s. 8-14. ; 30. L. Grzebień, Gabriel Rzączyński, PSB t. XXXIII/4, z. 139, Wrocław 1992, s. 614, E. XXVI, 540-541. ; 31. Herbarze, hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1989, t. 1, s. 344-345. ; 32. J.L. Herburt, Artes Dobromilenses. Nauka dobromilska, Dobromil 1613. ; 33. A Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, t. 12 (1967), s. 110. ; 34. Ignacy od św. Franciszka Ksawerego (właśc. Ignacy Krzyżkiewicz), Marszałek Trybunału Głównego Koronnego […] Wojciech Kazimierz na Urbanicach i Złaczowie Urbański […] przy grobowym pożegnaniu w nocnych śmierci chmurach dniem jasnego pożycia witany w kościele złaczowskim […] roku 1693 Miesiąca Stycznia, dnia 19, Warszawa [br.], k. B2v. ; 35. J.A. Jabłonowski, Heraldica, to jest osada klejnotów rycerskich i wiadomość znaków herbownych dotąd w Polszcze nieobjaśniona…, w Drukarni Collegii Societatis Jesu, Lwów 1742. ; 36. T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów, PWN, Warszawa–Poznań 1985, s. 89-90. ; 37. M. Kazańczuk, O herbach szlacheckich w dawnej Polsce, „Nauka” 2006 nr 4, s. 117-127. ; 38. M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Ossolineum, Wrocław 1990. ; 39. K. Kącki, Vitae archiepiscoporum et episcoporum Ecclesiae Cracoviensis…, [Kraków 1593]. ; 40. S.K. Kuczyński, Herby w twórczości historycznej Jana Długosza, w: Sztuka i ideologia XV wieku, Warszawa 1978, s. 224 ; 41. S.K. Kuczyński, Heroldowie króla polskiego, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997. ; 42. M.I. Kuligowski, Demokryt śmieszny albo śmiech Demokryta chrześcijańskiego z tego świata na trzy części życia ludzkiego rozdzielony z przydatkiem ku końcowi herbów (ex re tamen) męstwem, mądrością i inszą ojczyźnie przysługą nabytych, w drukarni Societatis Jesu, Wilno 1699, s. 144-259. ; 43. H. Łopaciński, Przyczynek do historyi plagiatów w piśmiennictwie polskim, „Pamiętnik Literacki” 1902 z. 1, s. 268. ; 44. Marek Ambroży z Nysy (Ambrosius Marcus de Nissa) Arma Regni Poloniae, [Antverpiae 1562]. ; 45. B. Milewska-Waźbińska, „Vera nobilitas”. Etos szlachecki na podstawie herbarzy staropolskich, w: Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Neriton, Warszawa 2010, s. 177-193. ; 46. O. Neubecker, Heraldik Wappen, ihr Ursprung, Sinn und Wert, Krüger Verl., Fankfurt am Mein 1977, s. 268-273. ; 47. K. Niesiecki, Korona polska przy złotej wolności starożytnemi wszystkich katedr, prowincyj i rycerstwa klejnotami heroicznym męstwem i odwagą najwyższemi honorami a najpierwej cnotą, pobożnością i świątobliwością ozdobiona…, [Lwów] 1728. ; 48. M. Pastoureau, Les armoiries, „Typologie des sources du Moyen Age Occidental”, fasc. 20, Brepols 1998, s. 39-41. ; 49. J. Pelc, Rola emblematów i konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja, „Pamiętnik Literacki” 1969 z. 4, s. 80 i 88-89. ; 50. Z. Pentek, XVII-wieczny herbarz rękopiśmienny ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, „Gens” 1993 z. 1-4, s. 120-121. ; 51. Z. Perzanowski, Uwagi o twórczości Jana Długosza na polu polskiej heraldyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1985 z. 74. ; 52. F. Piekosiński, Heraldyka polska wieków średnich, Akademia Umiejętności, Kraków 1889, s. 9-10. ; 53. Fr. Piekosiński, Wstęp do: W. Wijuk Kojałowicz Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium, czyli o klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Księstwa Litewskiego zażywają, „Herold Polski”, Kraków 1897, s. I. ; 54. F. Pilarczyk, Stemmata w drukach polskich XVI wieku, WSP, Zielona Góra 1982. ; 55. D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej, DiG, Warszawa 2005. ; 56. H. Polaczkówna, Najstarsze źródła heraldyki polskiej, Towarzystwo Naukowe we Lwowie, Lwów 1924, s. 28-35. ; 57. M. Rej, Przęsło ze ‘Źwierzyńca’ Mikołaja Reja, Poznań 1884. ; 58. Rolls of Arms, hasło w: A New Dictionary of Heraldry, ed. s. Friar, Alphabooks, London 1987, s. 283-284. ; 59. Rolls of Arms, hasło w: J. Franklyn, J. Tenner, An Encyclopedic Dictionary of Heraldry, Pergamon Press 1970, s. 279-282. ; 60. M.K. Sarbiewski, O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus), przeł. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Ossolineum, Wrocław 1954, s. 11-12. ; 61. W. Semkowicz, Długosz jako heraldyk, „Miesięcznik Heraldyczny” 1908 t. 1, nr 1, s. 5-8. ; 62. W. Semkowicz, Heraldyka polska wieków średnich F. Piekosińskiego, rec. w: „Kwartalnik Historyczny” 1899 R. 13, s. 821-825. ; 63. Stamma stemmat, hasło w: Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 188. ; 64. J. Starnawski, O „Źwierzyńcu” Mikołaja Reja z Nagłowic, Ossolineum, Wrocław 1971, s. 44. ; 65. Stemmata Polonica. Rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu, wyd. H. Polaczkówna, Towarzystwo Naukowe we Lwowie, Lwów 1926. ; 66. J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, PWN, Warszawa 1993, s. 12-21. ; 67. J. Szymański, Wstęp do: Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, DiG, Warszawa 2001, s. IX-X. ; 68. J. Szymański, Zmiana formy czy gatunku herbarzy polskich z XVI wieku, w: Ludzie i herby w dawnej Polsce, red. P. Dymmel, PTH, Lublin 1995, s. 117. ; 69. Tablice odmian herbowych Chrząńskiego, wyd. J.K. Ostrowski, Warszawa 1909. ; 70. Treateses w: A New Dictionary of Heraldry, ed. s. Friar, Alphabooks, London 1987, s. 384-350. ; 71. A. Tułowiecka, Słowo i obraz w heraldyce. Herbarze a quasi-herbarze. Wokół konstrukcji genologicznych Bartosza Paprockiego, Collegium Columbinum, Kraków 2011. ; 72. A.R. Wagner, Historic Heraldry of Britain: an Illustrated Series of British Historical Arms with Notes, Glossary and an Introduction, London 1939, s. 24-25. ; 73. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000, s. 105. ; 74. W. Wijuk, Kojałowicz Herbarz szlachty wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator, „Herold Polski”, Kraków 1905. ; 75. T. Woodcock, J.M. Robinson, The Oxford Guide to Heraldry, Oxford University Press, Oxford 1990, s. 34. ; 76. J. Wroniszewski, List dobrego urodzenia Gawina ze Smogorzowa z 1445 roku a problem autorstwa tzw. Klejnotów Długoszowych, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997, s. 401-413. ; 77. A. Wyrobisz, Polska heraldyka nowożytna na pograniczu historii społecznej, historii sztuki i historii literatury, w: Heraldyka i okolice, red. A. Rachuba, s. Górzyński, H. Manikowska, DiG, Warszawa 2002, s. 133-141. ; 78. A. Znamierowski, P. Dudziński, Wielka księga heraldyki, Świat Książki, Warszawa 2008, s. 45-46.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

337

End page:

357

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: