Object

Title: Liberatura w polu produkcji kulturowej

Creator:

Bazarnik, Katarzyna

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. L. Adrabińska-Pacuła, A. Hącia, J. Malczewska, J. Olech Po polsku. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum, kl. III, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa, 2011 ; 2. St. Balbus, Zagłada gatunków, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, PWN, Warszawa, 2007 ; 3. A. Bawarishi, The ecology of genre, w: Ecocomposition: theoretical and pedagogical approaches, red. S. I. Dobrin i Ch. R. Weisser, State University of NY Press, Albany, 2001 ; 4. K. Bazarnik, Joyce and liberature, Litteraria Pragensia, Praga, 2011 ; 5. K. Bazarnik, Liberatura, czyli o powstawaniu gatunków (literackich), w: Od liberatury do e-literatury, red. Eugeniusz Wilk i Monika Górska-Olesińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2011 ; 6. K. Bazarnik, Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków, 2005, s. 31-33 ; 7. K. Bazarnik, Liberature: a new literary genre?, w: Insistent images. Iconicity in language and literature, red. E. Tabakowska, Ch. Ljungberg i O. Fischer, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, 2007; ; 8. K. Bazarnik, リベラトゥラ——テキストと書物の形を統合する新しい文学ジャンル (久山宏一訳)(Liberatura: gatunek literacki integrujący tekst z formą książki), przeł. Koichi Kuyama 『れにくさ』, Renyxa . Рениксa (czasopismo the Faculty of Letters, University of Tokyo) 2012 nr 3 ; 9. K. Bazarnik, i Z. Fajfer Liberature, Artpartner, Kraków, 2005 ; 10. K. Bazarnik, i Z. Fajfer (O)patrzenie, Korporacja Ha!art, Kraków, wyd. I 2003. ; 11. A. Bazerman, Systems of genres and the enactment of social intentions, w: Genre and the new rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, Taylor & Francis, London, 1994 (e-book 2005) ; 12. Th. O. Beebee, The ideology of genre. A comparative study of generic instability, Pennsylvania State University Press, University Park, 1994 ; 13. P. Bourdieu, Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków, wyd. 2., 2007 ; 14. T. Cieślak-Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński, sylabus kursu Pogranicza literatury - alternatywa, nowe media, https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot%28prz_kod:WPl@12fopc.@12f14%29, [30.01.2015] ; 15. U. Eco, Ironia intertekstualna i poziomy lektury, w: O literaturze, przeł. J. Ugniewska i A. Wasilewska, Muza, Warszawa, 2003 ; 16. Z. Fajfer, Ars numerandi, w: tegoż dwadzieścia jeden liter, Korporacja Ha!art, Kraków, 2010, b.n. ; 17. Z. Fajfer, Ciernisty idiodyzm, Fundacja Korporacja Ha!art, http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/4066-ciernisty-idiotyzm [1.02.2015] ; 18. Z. Fajfer, Cybernotaur, Fundacja Korporacja Ha!art, http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/4103-cybernotaur [1.02.2015] ; 19. Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, „Dekada Literacka” nr 5-6, 30.06.1999, s. 8-9 ; 20. Z. Fajfer, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2010 Liberature or total literature, red. i przeł. K. Bazarnik, Korporacja Ha!art, Kraków, 2010, s. 23-28 ; 21. Z. Fajfer, Liberum veto? Odautorski komentarz do tekstu „Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich”, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków, 2005. ; 22. Z. Fajfer, liryka, epika, dramat, liberatura, w: Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa, red. K. Bazarnik, Universitas, Kraków, 2002 ; 23. Z. Fajer, Od kombinatoryki do liberatury. O nieporozumieniach związanych z tzw. „literaturą eksperymentalną”, w: R. Queneau Sto tysięcy miliardów wierszy, przeł. J. Gondowicz, Korporacja Ha!art, Kraków, 2008 ; 24. Z. Fajfer, i K. Bazarnik Oka-leczenie, wyd. prototypowe, Kraków 2000; Korporacja Ha!art, Kraków, 2009. ; 25. J. Frow Genre, Londyn-Nowy Jork, Routledge, wyd. 2, 2014. ; 26. Genre and the new rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, Taylor & Francis, London, 1994 (e-book 2005) ; 27. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 ; 28. M. Górska-Olesińska, Uniwersytet Opolski, sylabus kursu Literatura elektroniczna http://anthology.elmcip.net/materials/syllabi/GorskaOlesinska-2012-PL.pdf [27.12.2014] ; 29. „Ha!art” nr 2 (15), 2003 ; 30. N. K. Hayles, Writing machines, MIT Press, Cambridge, Ma. and London, 2002 ; 31. G. Jankowicz, Formy heteronomii. Polskie pole literackie po 1989 roku i jego relacje z innymi polami społecznymi, w: G. Jankowicz, P. Marecki, A. Palęcka, J. Sowa, T. Warczok Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu ; 32. G. Jankowicz, P. Marecki, A. Palęcka, J. Sowa, T. Warczok Literatura polska po 1989 w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Korporacja Ha!art, Kraków, 2014 ; 33. W. Kalaga, Tekst hybrydyczny. Polifonie i aporie doświadczenia wizualnego, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, seria „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, t. 89, IBL i Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Warszawa, 2010 ; 34. H. Kenner, Flaubert, Joyce, and Beckett: The Stoic Comedians, Beacon Press, Boston, 1962 ; 35. H. Kenner, The Pound era, Pimlico, Londyn, 1971Korwin-Piotrowska Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2011 ; 36. J. Kutnik, The novel as performance. The fiction of Ronald Sukenick and Raymond Federman, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 1986 ; 37. S. Latham, “Am I a Snob?”. Modernism and the Novel, Cornell University Press, Ithaca-London, 2003 ; 38. B. D. Malmgren, Fictional spaces in the modernist and postmodernist American novel, Bucknell University Press, Lewisburg, 1985 ; 39. H. Markiewicz, Jeszcze o budowie dzieła literackiego w związku z artykułem prof. R. Ingardena, „Pamiętnik Literacki” 1964 nr 2, s. 429-434 ; 40. H. Markiewicz, Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego, „Pamiętnik Literacki” 1962 nr 2, s. 331-352 ; 41. G. Maziarczyk, The novel as book: textual materiality in contemporary fiction in English, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2013 ; 42. J. McGann, The black riders. The visible language of modernism, Princeton University Press, Princeton, 1993 ; 43. J. McGann, The textual condition Princeton University Press, Princeton, 1991 ; 44. A. F. McKenzie, Bibliography and the sociology of texts Cambridge University Press, Cambridge 1999 ; 45. C. Miller, Genre as social action, w: Genre and the new rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, Taylor & Francis, London, 1994 (e-book 2005). ; 46. L. Onak, Nie ma żadnych świętych plików. Odpowiedź Zenonowi Fajferowi, Fundacja Korporacja Ha!art, http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/4073-nie-ma-zadnych-swietych-plikow-odpowiedz-zenonowi-fajferowi [1.02.2015] ; 47. L. Onak, cierniste diody, „Techsty” 2014, http://techsty.art.pl/cierniste_diody/index.html [1.02.2015] ; 48. Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 ; 49. A. Przybyszewska, Liberackość dzieła literackiego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 2012 ; 50. A. Przybyszewska, Liberatura/Literatura totalna, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 521-526 ; 51. A. Przybyszewska, (Nie tylko) liberackie modele do składania: liberatura, e-liberatura i hipertekst na gruncie polskim, praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 2006 ; 52. A. Przybyszewska, Uniwersytet Łódzki, sylabus kursu Liberatura czyli literatura totalna. https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot%28prz_kod:0100-KBL050%29 [27.12.2014]; Uniwersytet Opolski ; 53. F. Ranocchi, Liberatura między awangarda a tradycją. Bilans pierwszego dziesięciolecia, w: Od liberatury do e-literatury, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2012, s. 33-34. ; 54. S. Skwarczyńska, Problem ekspresywności czynników pozajęzykowych na gruncie wypowiedzenia ustnego i pisemnego, w: tejże Wstęp do nauki o literaturze, t. II PAX, Warszawa, 1954 ; 55. Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Kraków, 2013 ; 56. J. M. Swales, Genre analysis: English in academic and research settings, Cambridge University Press, Cambridge, 1990 ; 57. O. Szadkowska, Uniwersytet Warszawski, sylabus kursu Historia edycji polskiej literatury pięknej https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazZajecia%28zaj_cyk_id:259193;gr_nr:4%29 [30.01.2015] ; 58. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Znak, Kraków, 2006 ; 59. K. de Tollenaere i J. Eerdrekens, The hybrid book genre of word&image narratives. Results of an artistic research project w: Incarnations of textual materiality: from modernism to liberature, red. K. Bazarnik i I. Curyłło-Klag, Cambridge Scholars Publishers, Newcastle upon Tyne, 2014 ; 60. D. Wojda, Uniwersytet Jagielloński, sylabus kursu Poetyka z elementami teorii literatury I, II rok http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/Filologia%20polska%20-%20edytorstwo.htm [27.12.2014]

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

57

End page:

76

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62473 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 27, 2017

Number of object content hits:

198

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80901

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information