RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Liberatura w polu produkcji kulturowej

Creator:

Bazarnik, Katarzyna ORCID

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. L. Adrabińska-Pacuła, A. Hącia, J. Malczewska, J. Olech Po polsku. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum, kl. III, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa, 2011
2. St. Balbus, Zagłada gatunków, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, PWN, Warszawa, 2007
3. A. Bawarishi, The ecology of genre, w: Ecocomposition: theoretical and pedagogical approaches, red. S. I. Dobrin i Ch. R. Weisser, State University of NY Press, Albany, 2001
4. K. Bazarnik, Joyce and liberature, Litteraria Pragensia, Praga, 2011
5. K. Bazarnik, Liberatura, czyli o powstawaniu gatunków (literackich), w: Od liberatury do e-literatury, red. Eugeniusz Wilk i Monika Górska-Olesińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2011
6. K. Bazarnik, Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków, 2005, s. 31-33
7. K. Bazarnik, Liberature: a new literary genre?, w: Insistent images. Iconicity in language and literature, red. E. Tabakowska, Ch. Ljungberg i O. Fischer, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, 2007;
8. K. Bazarnik, リベラトゥラ——テキストと書物の形を統合する新しい文学ジャンル (久山宏一訳)(Liberatura: gatunek literacki integrujący tekst z formą książki), przeł. Koichi Kuyama 『れにくさ』, Renyxa . Рениксa (czasopismo the Faculty of Letters, University of Tokyo) 2012 nr 3
9. K. Bazarnik, i Z. Fajfer Liberature, Artpartner, Kraków, 2005
10. K. Bazarnik, i Z. Fajfer (O)patrzenie, Korporacja Ha!art, Kraków, wyd. I 2003.
11. A. Bazerman, Systems of genres and the enactment of social intentions, w: Genre and the new rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, Taylor & Francis, London, 1994 (e-book 2005)
12. Th. O. Beebee, The ideology of genre. A comparative study of generic instability, Pennsylvania State University Press, University Park, 1994
13. P. Bourdieu, Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków, wyd. 2., 2007
14. T. Cieślak-Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński, sylabus kursu Pogranicza literatury - alternatywa, nowe media, https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot%28prz_kod:WPl@12fopc.@12f14%29, [30.01.2015]
15. U. Eco, Ironia intertekstualna i poziomy lektury, w: O literaturze, przeł. J. Ugniewska i A. Wasilewska, Muza, Warszawa, 2003
16. Z. Fajfer, Ars numerandi, w: tegoż dwadzieścia jeden liter, Korporacja Ha!art, Kraków, 2010, b.n.
17. Z. Fajfer, Ciernisty idiodyzm, Fundacja Korporacja Ha!art, http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/4066-ciernisty-idiotyzm [1.02.2015]
18. Z. Fajfer, Cybernotaur, Fundacja Korporacja Ha!art, http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/4103-cybernotaur [1.02.2015]
19. Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, „Dekada Literacka” nr 5-6, 30.06.1999, s. 8-9
20. Z. Fajfer, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2010 Liberature or total literature, red. i przeł. K. Bazarnik, Korporacja Ha!art, Kraków, 2010, s. 23-28
21. Z. Fajfer, Liberum veto? Odautorski komentarz do tekstu „Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich”, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków, 2005.
22. Z. Fajfer, liryka, epika, dramat, liberatura, w: Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa, red. K. Bazarnik, Universitas, Kraków, 2002
23. Z. Fajer, Od kombinatoryki do liberatury. O nieporozumieniach związanych z tzw. „literaturą eksperymentalną”, w: R. Queneau Sto tysięcy miliardów wierszy, przeł. J. Gondowicz, Korporacja Ha!art, Kraków, 2008
24. Z. Fajfer, i K. Bazarnik Oka-leczenie, wyd. prototypowe, Kraków 2000; Korporacja Ha!art, Kraków, 2009.
25. J. Frow Genre, Londyn-Nowy Jork, Routledge, wyd. 2, 2014.
26. Genre and the new rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, Taylor & Francis, London, 1994 (e-book 2005)
27. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
28. M. Górska-Olesińska, Uniwersytet Opolski, sylabus kursu Literatura elektroniczna http://anthology.elmcip.net/materials/syllabi/GorskaOlesinska-2012-PL.pdf [27.12.2014]
29. „Ha!art” nr 2 (15), 2003
30. N. K. Hayles, Writing machines, MIT Press, Cambridge, Ma. and London, 2002
31. G. Jankowicz, Formy heteronomii. Polskie pole literackie po 1989 roku i jego relacje z innymi polami społecznymi, w: G. Jankowicz, P. Marecki, A. Palęcka, J. Sowa, T. Warczok Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu
32. G. Jankowicz, P. Marecki, A. Palęcka, J. Sowa, T. Warczok Literatura polska po 1989 w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Korporacja Ha!art, Kraków, 2014
33. W. Kalaga, Tekst hybrydyczny. Polifonie i aporie doświadczenia wizualnego, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, seria „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, t. 89, IBL i Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Warszawa, 2010
34. H. Kenner, Flaubert, Joyce, and Beckett: The Stoic Comedians, Beacon Press, Boston, 1962
35. H. Kenner, The Pound era, Pimlico, Londyn, 1971Korwin-Piotrowska Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2011
36. J. Kutnik, The novel as performance. The fiction of Ronald Sukenick and Raymond Federman, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 1986
37. S. Latham, “Am I a Snob?”. Modernism and the Novel, Cornell University Press, Ithaca-London, 2003
38. B. D. Malmgren, Fictional spaces in the modernist and postmodernist American novel, Bucknell University Press, Lewisburg, 1985
39. H. Markiewicz, Jeszcze o budowie dzieła literackiego w związku z artykułem prof. R. Ingardena, „Pamiętnik Literacki” 1964 nr 2, s. 429-434
40. H. Markiewicz, Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego, „Pamiętnik Literacki” 1962 nr 2, s. 331-352
41. G. Maziarczyk, The novel as book: textual materiality in contemporary fiction in English, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2013
42. J. McGann, The black riders. The visible language of modernism, Princeton University Press, Princeton, 1993
43. J. McGann, The textual condition Princeton University Press, Princeton, 1991
44. A. F. McKenzie, Bibliography and the sociology of texts Cambridge University Press, Cambridge 1999
45. C. Miller, Genre as social action, w: Genre and the new rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, Taylor & Francis, London, 1994 (e-book 2005).
46. L. Onak, Nie ma żadnych świętych plików. Odpowiedź Zenonowi Fajferowi, Fundacja Korporacja Ha!art, http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/4073-nie-ma-zadnych-swietych-plikow-odpowiedz-zenonowi-fajferowi [1.02.2015]
47. L. Onak, cierniste diody, „Techsty” 2014, http://techsty.art.pl/cierniste_diody/index.html [1.02.2015]
48. Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
49. A. Przybyszewska, Liberackość dzieła literackiego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 2012
50. A. Przybyszewska, Liberatura/Literatura totalna, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 521-526
51. A. Przybyszewska, (Nie tylko) liberackie modele do składania: liberatura, e-liberatura i hipertekst na gruncie polskim, praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 2006
52. A. Przybyszewska, Uniwersytet Łódzki, sylabus kursu Liberatura czyli literatura totalna. https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot%28prz_kod:0100-KBL050%29 [27.12.2014]; Uniwersytet Opolski
53. F. Ranocchi, Liberatura między awangarda a tradycją. Bilans pierwszego dziesięciolecia, w: Od liberatury do e-literatury, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2012, s. 33-34.
54. S. Skwarczyńska, Problem ekspresywności czynników pozajęzykowych na gruncie wypowiedzenia ustnego i pisemnego, w: tejże Wstęp do nauki o literaturze, t. II PAX, Warszawa, 1954
55. Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Kraków, 2013
56. J. M. Swales, Genre analysis: English in academic and research settings, Cambridge University Press, Cambridge, 1990
57. O. Szadkowska, Uniwersytet Warszawski, sylabus kursu Historia edycji polskiej literatury pięknej https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazZajecia%28zaj_cyk_id:259193;gr_nr:4%29 [30.01.2015]
58. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Znak, Kraków, 2006
59. K. de Tollenaere i J. Eerdrekens, The hybrid book genre of word&image narratives. Results of an artistic research project w: Incarnations of textual materiality: from modernism to liberature, red. K. Bazarnik i I. Curyłło-Klag, Cambridge Scholars Publishers, Newcastle upon Tyne, 2014
60. D. Wojda, Uniwersytet Jagielloński, sylabus kursu Poetyka z elementami teorii literatury I, II rok http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/Filologia%20polska%20-%20edytorstwo.htm [27.12.2014]

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

57

End page:

76

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62473 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 13, 2022

In our library since:

Apr 27, 2017

Number of object content downloads / hits:

886

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80901

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information